archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Brannvern - krav til eigar av bygning eller område - Regelhjelp.no
  verksemda di Ved internkontrollrutinar innanfor brannvern må avvik identifiserast og tiltak setjast i verk Målsetjingar risikoanalysar o a er viktige element i helse miljø og sikkerheitsarbeidet som skal dokumenterast Brannsikkerheit må byggje på heilskapsvurderingar og omfatte både tekniske og organisatoriske tiltak Dokumentasjon av brannsikkerheit Brannsikkerheita i brannobjekt utgjer eit viktig fundament i det totale HMS arbeidet til bygningseigaren Som eigar må du kartleggje vurdere og dokumentere at brannobjektet er bygd utstyrt vedlikehalde og brukt i samsvar med føresetnader som gjekk fram av regelverket då ferdigattesten i byggjesaka blei gitt tilleggskrav som går fram av gjeldande brann og eksplosjonsvernlovgiving om førebygging av brann som mellom anna stiller krav om at eldre bygningar oppførte før 1985 skal oppgraderast til dagens sikkerheitsnivå krav til rutinemessig kontroll ettersyn og vedlikehald av brannsikringstiltak installasjonar utstyr bygningsdelar fyringsanlegg o a Etablering av samarbeidsavtalar Som eigar må du etablere samarbeidsavtalar med verksemder brukarar som leiger brannobjektet eller lokale i brannobjektet Særskilde brannobjekt Brannobjekt med fare for tap av mange liv skal registrerast av kommunen som særskilt brannobjekt etter brann og eksplosjonsvernlova 13 Det gjeld hotell og overnattingsstader sjukehus sjukeheimar serveringsstader messer fleirbrukshallar liknande bygningar Brannvesenet fører tilsyn med desse bygningane og kan gi pålegg om å rette avvik Dokumentasjon ved særskilde brannobjekt For særskilde brannobjekt er det i tillegg til krava i internkontrollforskrifta ei særskild plikt for eigaren verksemda å dokumentere eit system som tilfredsstiller lovgivinga innanfor brann og eksplosjonsvern på områda dokumentasjon av sikkerheit brannvernleiar opplæring og brannøvingar instruksar og planar o a beredskapsplan vakt eller anna overvaking unormal eller sterkt varierande risiko For særskilde brannobjekt er det òg gitt særskilde plikter for personsikkerheit materiell sikkerheit sløkkjevatn Publikasjoner Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledningen er endret 05 05 10 30 10 10 og 06 09 12 Regelverk Brann og eksplosjonsvernloven 6 om eiers

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Brannvern---krav-til-eier-av-bygning-eller-omrade/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Beredskapsplan for industrivernet - Regelhjelp.no
  og hva de betyr Hva den enkelte i industrivernet skal gjøre når alarmen går fast handlingsmønster som alltid følges Oversikt over hva virksomheten har av ressurser Beredskapsplanen må ikke være for omfattende og lett tilgjengelig Relevante lenker Lenke til eksempel på objektplan for industrivernet på NSO Lenke til eksempel på stående ordre for industrivernet på NSO Les mer om beredskapsplan for industrivernet på NSO Regelverk Forskrift om industrivern 1 Formål

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Naringslivets-sikkerhetsorganisasjon-NSO/Emner/Beredskapsplan-for-industrivernet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bergrensk - Regelhjelp.no
  at alt løst berg som kan medføre fare snarest blir fjernet eller sikret på en betryggende måte All rensk av berg skal foregå fra et trygt sted og utføres av arbeidstakere som har erfaring og kunnskaper om slikt arbeid Data om de geologiske forhold og bergets mekaniske egenskaper som er foretatt ved forundersøkelsene må være tilgjengelig for dem som skal utføre arbeidene Berg som ikke fjernes sikres med bolter Dersom det benyttes arbeidsutstyr eller maskiner til renskarbeider oppe i høyden skal disse være godkjent for personløft Ved rensk må det også tas hensyn til fjerning av udetonert sprengstoff Arbeidsgiveren må utarbeide en instruks for hvordan udetonert sprengstoff skal behandles eller fjernes Vær oppmerksom på at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB setter flere krav til sprengningsarbeid Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 18 7 om krav til utstyr som skal løfte eller flytte arbeidstakere Forskrift om utførelse av arbeid 18 8 om tiltak når en person løftes Forskrift om utførelse av arbeid 27 5 om instruks for kontroll og sikringsarbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Bergrensk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Beskyttelse mot vibrasjoner - Regelhjelp.no
  Hvis arbeidstakerne utsettes for vibrasjoner skal arbeidsgiveren få klargjort om det er skadelige vibrasjoner det dreier seg om Dette kan du gjøre ved å kartlegge selve arbeidet og ved å innhente informasjon om arbeidsutstyrets vibrasjonsnivå Informasjon om utstyret får du fra produsenten men vibrasjonsnivået ved håndholdt utstyr må svært ofte dobles før man får det reelle vibrasjonsnivået under bruk Hvis det ikke finnes tilstrekkelig informasjon til å kartlegge om arbeidstaker er utsatt for skadelige vibrasjoner må du som arbeidsgiver måle vibrasjonsnivået Målinger utføres blant annet av yrkesmedisinske avdeling ved noen sykehus og av private konsulentfirma Bedriftshelsetjenesten skal også være i stand til å bistå Grenseverdier og tiltaksverdier Grenseverdien angir grensen for daglig eksponering som ikke må overskrides Hvis denne overskrides skal du som arbeidsgiver straks sette i verk tiltak for å redusere eksponeringen slik at den holder seg innenfor den tillatte grensen Grenseverdien for den daglige eksponering ved helkroppsvibrasjoner er 1 1 m s2 og 5 0 m s2 ved hånd arm vibrasjoner Tiltaksverdien angir grensen for daglig eksponering som krever at du setter i verk tiltak for å redusere risikoen til et minimum Tiltaksverdien for eksponering ved helkroppsvibrasjoner er 0 5 m s2 og 2 5 m s2 ved hånd arm vibrasjoner Les mer om grenseverdi og tiltaksverdi i forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner 7 og 8 Informasjon og opplæring Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakere og verneombud får løpende informasjon og opplæring blant annet om fare for helseskade knyttet til vibrasjoner hvordan tegn på skader skal oppdages hvordan skader skal rapporteres trygge arbeidsmetoder som gjør at man blir mindre utsatt for vibrasjoner og dermed minsker faren for sykdom og skade Omplassering Arbeidsgiver skal så langt det er mulig sørge for at arbeidstakere blir omplassert til annet arbeid i virksomheten der de ikke blir utsatt for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Beskyttelse-mot-vibrasjoner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bevegelege maskindelar – vern mot fare for skade på arbeidstakarar - Regelhjelp.no
  fysisk kontakt med bevegelege delar av arbeidsutstyret Du må velje vernetiltak mot bevegelege maskindelar ut frå dei aktuelle faremomenta Døme på faremoment reimskiver tannhjul akslar skjereverktøy presser valsar Verneinnretningane skal anten vere fastmonterte eller bevegelege Verneinnretninga skal vere robust og solid ikkje gi årsak til nye farar ikkje vere lett å flytte eller setje ut av funksjon vere plassert i tilstrekkeleg avstand frå faresona ikkje hindre oversikta over produksjonsprosessen ikkje hindre nødvendig arbeid slik som montering skifting av delar og vedlikehald I tillegg skal verneinnretningane vere utforma og innpassa i styresystemet slik at bevegelege delar ikkje kan setjast i bevegelse medan dei er innanfor rekkjevidde for operatøren den utsette personen ikkje kan nå inn til dei bevegelege delane når dei er sette i bevegelse dei berre kan stillast inn ved ei bevisst handling som bruk av verktøy nøkkel osv bevegelege delar ikkje kan setjast i bevegelse eller stansar dersom ein del av vernet ikkje er på plass eller sviktar Regelverk Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 1 3 7 om fare i forbindelse med bevegelige deler Forskrift om utførelse av arbeid 10 13 om fare i forbindelse med bevegelige deler Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Bevegelige-maskindeler---vern-mot-fare-for-skade-pa-arbeidstaker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Løsemidler (VOC) i maling- og lakkprodukter - Regelhjelp.no
  er delt inn i fem grupper For hver gruppe stilles det krav om maksimalt VOC innhold beskrevet i produktforskriften kapittel 2 vedlegg VII avsnitt 2 tabell A og B Merking Emballasje skal i tillegg til helse miljø brann og eksplosjonsfare merkes med produktkategori tillatt mengde VOC maksimalt innhold i produkter i bruksklar tilstand Det er ikke tillatt å produsere og importere maling og lakkprodukter i Norge eller EU som ikke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Losemidler-VOC-i-maling--og-lakkprodukter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bilvrak, kasserte kjøretøy - Regelhjelp.no
  pant på vraket Biloppsamlingsplassene har krav til miljøsanering av vrakene For importører stilles det krav til etablering av et godkjent retursystem og innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy Panteordning Gjennom et statlig pantesystem innkreves en vrakpantavgift på førstegangsregistrerte biler og det utbetales en pant på biler som vrakes Pant utbetales når vraket leveres en godkjent biloppsamler Biloppsamlingsplasser Disse har en utslippstillatelse fra Fylkesmannen og er regulert etter krav i avfallsforskriften kap 4 om kasserte kjøretøy se 4 7 og vedlegg 1 til dette kapittel Produsentenes og importørenes plikter Fra 1 januar 2007 innføres fullt produsentansvar på biler i Norge med unntak av at statlig vrakpant fortsetter i en overgangsperiode Importører av kjøretøy er pliktig å være medlem i et returselskap som er godkjent av Klima og forurensningsdirektoratet For godkjennelse kreves at enhver vederlagsfritt kan levere et bilvrak til systemet alle importører skal ha adgang til å delta i retursystemet på like vilkår systemet skal ha god geografisk dekning og må stille finansiell sikkerhet Relevante lenker Miljøstatus i Norge Om bilvrak Publikasjoner Kasserte kjøretøy retningslinjer for tillatelse Regelverk Avfallsforskriften kapittel 4 om kasserte kjøretøy Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bilvrak-kasserte-kjoretoy/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Godkjenning av biocider og biocidprodukter - Regelhjelp.no
  av en ny biocidforskrift som gjennomfører EUs biocidforordning Forskriften gjelder godkjenning og markedsføring av biocidprodukter Forskriften om biocider omfatter ikke stoffer og produkter som faller inn under følgende kategorier legemidler veterinærmedisinske legemidler medisinsk utstyr kosmetiske produkter fôrvarer og plantevernmidler Søknad om godkjenning av aktivt stoff trinn 1 Den som ønsker å få godkjent et aktivt stoff til biocidbruk må utarbeide søknad om godkjenning for det aktive stoffet Søknaden må inneholde informasjon om stoffets toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper produkttyper bruksmåter mm Søknadene utarbeides etter detaljerte krav og fastlagte formater Søknad om produktgodkjenning trinn 2 Biocidprodukter på det norske markedet som inneholder godkjente aktive stoffer må søkes godkjent Søknaden skal inneholde data som viser at produktet er tilstrekkelig effektivt og at produktet ikke har uakseptabel virkning på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet Søknad om produktgodkjenning skal utarbeides i henhold til detaljerte krav og sendes Miljødirektoratet Bruk av data fra godkjenning i andre EU EØS land Hovedregelen er en gjensidig godkjenning mellom medlemslandene det vil si at et biocidprodukt som er godkjent i ett medlemsland skal godkjennes i de andre medlemslandene etter en forenklet søknad Under visse forhold kan en slik godkjenning begrenses eller nektes Overgangsordning for biocidprodukter på markedet Hvis et biocidprodukts aktive stoff er er til vurdering for godkjenning i den aktuelle produkttypen er produktet tillatt på det norske markedet så lenge det innfrir visse nasjonale krav Når produktets aktive stoff er er ferdig vurdert må produktet søkes godkjent eller fases ut avhengig av om stoffet stoffene godkjennes for denne bruken eller ikke Fra 1 september 2015 må alle leverandører av aktive stoffer og biocidprodukter i EU EØS ha en komplett datapakke for vurdering av de aktive stoffene eller et bevis på tilgang til slike data letter of access Firma lenger ned i forsyningskjeden må påse at deres leverandører

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Godkjenning-av-biocider-og-biocidprodukter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive