archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Opplæring om biologisk helsefare - smittevern - Regelhjelp.no
  ut Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring om biologiske faktorer smittefare nødvendige vernetiltak hygienekrav og bruk av personlig verneutstyr Det er viktig å inkludere rengjørings og vedlikeholdspersonalet i opplæringen Opplæringen skal særlig inneholde informasjon om hvilke mikroorganismer arbeidstakerne kan bli eksponert for risiko for helseskade ved eksponering tiltak som kan hindre og redusere eksponering personlig hygiene og rengjøring av arbeidsplassen bruk av tobakksvarer og håndhygiene bruk og håndtering av arbeidstøy og personlig verneutstyr tiltak for å forebygge uhell prosedyrer hvis uhell oppstår tilbud om vaksine de helsemessige konsekvensene dersom arbeidet ikke utføres i samsvar med opplæringen Opplæringen skal gjentas når det er nødvendig Som arbeidsgiver bør du benytte kompetent personell i bedriftshelsetjenesten til opplæringen Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning om biologiske faktorer kap 6 Vernetiltak Publikasjoner Veiledning om biologiske faktorer på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 8 Opplæring Forskrift om utførelse av arbeid 6 4 om opplæring i arbeid der arbeidstaker kan utsettes for biologiske faktorer Bransjer som har tilleggsinformasjon Avløpsbransjen Produksjon av dyrefôr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Opplaring-om-biologisk-helsefare---smittevern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Biologiske faktorar – risiko for arbeidstakarar - Regelhjelp.no
  materialar Det er først og fremst i tørrsorteringsverk på trelastbedrifter dei tilsette kan vere utsette men òg arbeidstakarar i den vidare behandlinga av trevirket kan bli eksponerte for høge konsentrasjonar av muggsoppsporar Publikasjoner Brosjyre om helserisiko ved muggvekst på trelast på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 6 1 om risikovurdering av fare for å

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Biologiske-faktorer---risiko-for-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biologiske faktorar – vurder fare for arbeidstakarar. - Regelhjelp.no
  vurdering av risiko knytt til smittefare skal arbeidsgivaren særleg ta omsyn til kva for kjende mikroorganismar som kan førekomme kva smitterisikogruppe desse er plasserte i Mikroorganismane er delte inn i fire smitterisikogrupper etter evna til å forårsake infeksjonssjukdom kor alvorleg sjukdommen er og faren for vidare spreiing kor alvorleg sjukdom eller helseskade eksponering kan føre til Det er òg viktig å vurdere om mikroorganismane kan gi eventuelle allergiske reaksjonar eller giftverknad kor ofte eksponeringa førekjem og kor lenge ho varer tilhøva på arbeidsplassen der eksponering førekjem korleis dei biologiske faktorane blir overførte til og spreier seg mellom menneske til dømes ved direkte kontaktsmitte eller ved smitteoverføring gjennom luft og vatn Det er viktig å vere klar over at mikroorganismar er levande og kan formeire seg raskt dersom dei har gode vekstvilkår Samtidig kan risikoen for smitte vere stor sjølv med små mengder levande mikroorganismar Bedriftshelsetenesta bør bidra Arbeidsgivaren bør få hjelp av nokon i bedriftshelsetenesta som har kompetanse om smittefare Arbeidet med å vurdere risikoen for eksponering og resultata av dette arbeidet skal kunne dokumenterast skriftleg Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning om biologiske faktorer kap 6 Vernetiltak Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Biologiske-faktorer---vurder-fare-for-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biologiske faktorar som er helseskadelege – tiltak for vern av arbeidstakarar - Regelhjelp.no
  ved kjelda til dømes retta frisklufttilførsel over faste arbeidsplassar eller prosessavsug over forureiningskjelda bygningsmessige tiltak for å skilje ureine soner frå reine soner Ureine soner bør vere undertrykksventilerte i høve til reine soner Behov for sluse mellom rein og urein sone bør også vurderast tiltak som sikrar at arbeidsplassen er formålstenleg innretta og at arbeidet blir utført på ein trygg måte Personlege vernetiltak som bruk av hanskar arbeidstøy og andedrettsvern hygienetiltak som reingjering handvask og liknande tiltak som sikrar at arbeidstakarane har tilstrekkeleg kunnskap og praktisk trening i arbeidet tilbod om sikker og effektiv vaksine Som arbeidsgivar bør du få hjelp av nokon i bedriftshelsetenesta som har kompetanse om smittefare Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning om biologiske faktorer kap 6 Vernetiltak Publikasjoner Veiledning om biologiske faktorer på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsplassforskriften 5 19 om biologiske faktorer Arbeidsplassforskriften 8 1 om arbeidsplasser med biologisk risiko Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om utførelse av arbeid 6 12 om vaksinasjon av arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske farer Forskrift om utførelse av arbeid 6 5 om vernetiltak mot biologiske faktorers smitterisiko Forskrift om utførelse av arbeid 6 7 om krav om personlig verneutstyr

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Biologiske-faktorer-som-er-helseskadelige---tiltak-for-vern-av-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Blokkfall og blokkutgliding over jord - Regelhjelp.no
  risikoen for blokkfall eller blokkutgliding Høgda og hellinga på overdekkings og brytningsfrontar skal tilpassast underlaget tilstanden til berget og driftsmetodane Før arbeidet begynner eller blir teke opp att skal overdekkings og brytningsfrontar over anleggsstader eller ferdselsvegar undersøkjast med tanke på laus masse eller lause steinar Dersom det er nødvendig skal veggene reinskast Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Blokkfall-og-blokkutglidning-over-jord/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Helseundersøkelse av arbeidstakere ved arbeid med bly og blyforbindelser - Regelhjelp.no
  til slikt arbeid Helseundersøkelsen skal omfatte klinisk undersøkelse og måling av blyinnholdet i blodet Måling av blyinnholdet i blod skal utføres hver 3 måned Hvis arbeidstaker har så høye verdier av bly i blodet at det er nødvendig med omplassering skal arbeidstakeren undersøkes av lege Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 25 om helseundersøkelse ved arbeid med bly og blyforbindelser Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Helseundersokelse-av-arbeidstakere-ved-arbeid-med-bly-og-blyforbindelser-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Boltepistol – arbeidsreiskap - Regelhjelp.no
  festeelement i eit fast materiale Ver varsam ved bruk Bruk av boltepistol inneber ein stor risiko for ulykker på grunn av manglar eller feil ved utstyret eller feil bruk Det er difor krav til mellom anna sikring mot utilsikta avfyring splintvern og ettersyn minst éin gong i året Av same grunn er det også stilt krav til bruk av personleg verneutstyr og oppbevaring Døme på risikosituasjonar avtrekkjaren skal vere sikra mot utilsikta påverknad handtaket skal vere plassert slik at pistolen kan haldast under god kontroll under avfyring boltepistolen skal ikkje brukast utan splintvern pistolen skal leverast med ein solid oppbevaringskasse med lås varselskilt ved skyting på nødvendige stader under kvilepausar eller avbrot i arbeidet skal boltepistolar vere innelåste i oppbevaringskassen Personleg verneutstyr Når du skyt med boltepistol skal du bruke hovud auge og hørselsvern Typegodkjenning Boltepistolar skal vere CE merket og samsvarserklært etter reglane i forskrift om maskiner Regelverk Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 2 2 Håndholdte og håndstyrte maskiner Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10 Krav til bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 11 Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr Forskrift om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Boltepistol---arbeidsredskap/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ordensvakter og bortvisning av gjester fra serveringssteder - Regelhjelp.no
  Se vaktloven Personer som gjentatte ganger har brutt serveringsstedets ordensregler eller forstyrrer ro og orden i virksomheten kan i særlige tilfeller nektes adgang for kortere eller lengre tid Beslutning om bortvisning skal være skriftlig begrunnet og angi hvor lenge utestengingen skal vare Beslutning om bortvisning foretas av politiet Relevante lenker Læremateriell for deg som skal ta etablererprøven hos stiftelsen VINN Regelverk Serveringsloven 16 Ordensvakter og bortvisning av gjester Vaktvirksomhetsloven forvaltes

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Emner/Ordensvakter-og-bortvisning-av-gjester-fra-serveringssteder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive