archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Brann- og eksplosjonsfare på arbeidsplassen – risikovurdering - Regelhjelp.no
  tiltak for å unngå brann eller eksplosjon Fjern brennbart materiale Dersom du bruker utstyr for varmt arbeid skal du sørgje for at alt brennbart materiale i nærleiken av arbeidsplassen blir fjerna eller skjerma med varmeresistent materiale Gassflasker skal alltid vere plasserte og sikra på forsvarleg måte slik at dei ikkje blir utsette for utilsikta oppvarming og slik at det ikkje oppstår fare for brann eller eksplosjon Dei må også plasserast slik at dei ikkje blir skadde av køyretøy Gassflasker skal lett kunne sikrast dersom det oppstår brann eller eksplosjon Ventilar koplingar og slangar skal vere verna mot slag og mot skadar frå fallande eller utslengde gjenstandar Brannsløkkingsutstyr skal finnast lett tilgjengeleg og i rimeleg nærleik der varmt arbeid er i gang Varmt arbeid med gassutstyr For å sikre mot brann og eksplosjon i gassutstyr skal arbeidsgivaren sjå til at det ved sveising termisk skjering lodding og termisk sprøyting blir nytta slikt utstyr brennar som er utstyrt med retursperreventil på alle innløp mellom handtak og slange regulator for oksygen som er utstyrt med tilbakeslagssikring regulator for brenngass som er utstyrt med tilbakeslagssikring gass slangar som er spesielt berekna til formålet og som har kvalitet i samsvar med Norsk Standard NS EN 559 slangekoplingar i samsvar med NS EN 560 materiale i armatur og rørleidning for acetylen som ikkje inneheld meir enn 70 prosent kopar Alt utstyr for oksygen skal haldast fritt for olje og feitt Sveise og skjerebrennar sveise og sprøytepistol elektrodehaldar og kablar skal plasserast forsvarleg All gass skal stengjast av når arbeidet er avslutta Nettspenninga til straumkjelda skal koplast frå når arbeidet er avslutta Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 5 1 om risikovurdering ved arbeid hvor det nyttes eller utvikles varme ved utførelse av arbeid varmt arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 5 6 om iverksetting av tiltak

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Brann--og-eksplosjonsfare-pa-arbeidsplassen---risikovurdering/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Risikoanalyse - brannfarlig og trykksatt stoff - Regelhjelp.no
  konsekvenser dette kan få for liv helse miljø og materielle verdier Analysen skal danne grunnlaget for en vurdering av de tiltakene som du må iverksette for å avverge eller begrense konsekvenser ved eventuelle ulykkeshendelser Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Kommunen ved brannvesenet Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Risikoanalyse---brannfarlig-og-trykksatt-stoff/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oppbevaring av farlig stoff - Regelhjelp.no
  Altinn Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn Slik melder du inn farlig stoff Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Bransjer som har tilleggsinformasjon Eiendomsdrift

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Tillatelse-til-oppbevaring-av-brannfarlig-vare/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Brannvern – krav til verksemd eller brukar - Regelhjelp.no
  av eit brannobjekt Internkontroll Verksemda di eller den som bruker brannobjektet bygningen skal gjennom internkontroll innrette seg slik at brann ikkje lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretningar verkar som dei skal Verksemda brukaren skal òg sjå til at bygningstekniske brannverntiltak og andre sikringstiltak ikkje forfell Verksemda eller brukaren av brannobjektet skal gjennomføre systematiske tiltak som sikrar at aktivitetane til verksemda blir planlagde organiserte utførte og ettersett i samsvar med krav som er fastsette i eller i medhald av helse miljø og sikkerheitslovgivinga Dersom eigaren ikkje sjølv bruker brannobjektet må han sørgje for å fordele oppgåvene mellom seg og verksemder brukarar gjennom tilsyns og samarbeidsordningar tilbakemeldingar kostnadsfordeling og anna Dokumentasjon og rutinar Etter brann og eksplosjonsvernlova 8 og internkontrollforskrifta skal verksemda kunne dokumentere at lova forskrifta og enkeltvedtak er følgde I tillegg til rutinar som krev samarbeid med den som eig brannobjektet skal leiaren av verksemda sørgje for at verksemda oppfyller krav i internkontrollforskrifta om mål for internkontrollarbeidet klare ansvarsforhold i internkontrollarbeidet i eiga verksemd risikoanalyse opplæring avviksbehandling systematisk overvaking av aktivitetane internkontrollar for å sikre at alt verkar som det skal Publikasjoner Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledningen er endret 05 05 10 30

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Brannvern---krav-til-virksomhet-eller-bruker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Brannsløkkingsapparat - Regelhjelp.no
  og vedlikehald Viktige opplysningar skal også gå fram av etiketten på apparatet Behaldaren til handsløkkjaren er omfatta av reglar for trykkpåkjent utstyr og krav om CE merking men utan at CE merket dekkjer handsløkkjaren fullstendig Desse brannklassane blir nytta for handsløkkjarar Klasse A mot brann i faste organiske materiale som tre papir tekstilar etc Klasse B mot brann i væsker som bensin olje lakk måling etc Klasse C mot brann i gassar som propan butan metan etc Klasse D mot brann i metall lite brukt Klasse F mot brann i matoljar Vasssløkkjarar er i klasse A skumsløkkjarar i klasse AB pulversløkkjarar i klasse ABC eller BC CO 2 sløkkjarar i klasse B og spesialsløkkjarar mot brann i matoljar i klasse AF Alle handsløkkjarar bortsett frå dei vassbaserte er funksjonsdyktige mellom 30 C og 60 C Vassbaserte sløkkjarar skal merkjast med dei aktuelle funksjonstemperaturane til apparatet På apparatet skal det vere opplyst om kva slags bruk apparatet eignar seg til avgrensa bruk eller forbod mot bruk av handsløkkjarar i samband med elektriske anlegg Regelverket blir forvalta sentralt av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap DSB medan Nemko AS og Det Norske Veritas AS tek hand om sertifiseringsordninga Publikasjoner Faktaark CE merking bokmål

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Brannslokkeapparat/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Brannvern - den enkelte si plikt - Regelhjelp.no
  Eit brannobjekt er definert som bygning konstruksjon område opplag anlegg o a Kvar og éin pliktar å opptre aktsamt slik at ein førebyggjer brann eksplosjon og anna ulykke Kva må den enkelte gjere Ved brann eksplosjon eller anna ulykke pliktar den enkelte å førebyggje og avgrense skadeverknadene å underrette dei som er utsette for fare og ved behov varsle nødalarmeringssentralen det same gjeld ved overhengande fare for ei slik hending å gjere det som er mogleg for å avgrense skadeverknadene og delta i rednings og sløkkjearbeidet til brannvesenet når innsatsleiaren krev det å stille eigedom bygningar materiell og eventuelt personell til rådvelde Bruk av eld utandørs Det er forbode å gjere opp eld utandørs under slike forhold eller på ein slik måte at det kan føre til brann Oppgjord eld må ikkje forlatast før han er fullstendig sløkt I perioden frå 15 april til 15 september er det forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skogmark utan løyve frå kommunen Oske sot og brannfarleg avfall må handterast på ein forsvarleg måte så det ikkje oppstår brann Arbeid som medfører risiko for brann Sveising og andre liknande arbeid som medfører risiko for brann skal om mogleg gå føre seg på fast arbeidsstad som er særskild innretta for å førebyggje og avgrense brann Den som utfører slike arbeid på mellombels arbeidsstad også taktekking skal utvise særleg aktsemd og treffe nødvendige førebyggjande tiltak for å unngå brann og tiltak for å kunne sløkkje brann Sjå òg Arbeidstilsynets krav til varme arbeid Publikasjoner Planlegging av varmt arbeid Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledningen er endret 05 05 10 30 10 10 og 06 09 12 Regelverk Brann og eksplosjonsvernlovens 5 om den enkeltes plikt Forskrift om brannforebyggende arbeid og tilsyn kapittel 8 med veiledning om andre forebyggende plikter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Brannvern---den-enkeltes-plikt/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bruk av avløpsslam - Regelhjelp.no
  dyrkes grønnsaker poteter frukt og bær før det har gått tre år Avløpsslam skal moldes pløyes ned straks og senest innen 18 timer etter spredning Spesielle krav til bruk av avløpsslam er gitt i gjødselvareforskriftens 25 Gjødselvarer produsert av avfall inkludert avløpsslam er merket med kvalitetsklasse i forhold til tillatt mengde som kan spres per dekar Enhver som disponerer slam plikter å innføre og utøve internkontroll i overensstemmelse med forskrift

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bruk-av-avlopsslam/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bruk av elektrisk utstyr - Regelhjelp.no
  til gjeldende regelverk Utstyret skal brukes i henhold til sitt formål Sikkerheten er ikke alltid bygget inn i produktet og du har derfor et selvstendig ansvar for bruken av utstyret Se forskrift om elektrisk utstyr 10 under regelverk Beskyttelse mot elektriske støt ved normal bruk Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr Dette kan oppnås ved å hindre at mennesker og dyr blir utsatt for strømgjennomgang å begrense slik strøm til ufarlig størrelse I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 20 står det Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr Sjekkpunkter for eier Dette er punkter du som eier av virksomhet bør sjekke i forhold til elektrisk utstyr Elektrisk utstyr skal være CE merket Se forskrift om elektrisk utstyr 14 under regelverk All sikkerhetsinformasjon for produktet skal være på norsk Se forskrift om elektrisk utstyr 13 under regelverk Sett deg nøye inn i hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes Følg anvisningene fra produsenten Ikke monter elektrisk utstyr som det ikke er tillatt å montere selv Se brosjyre om hva en kan gjøre selv under publikasjoner Sjekk merking av produkt forpakning eller hylle når du kjøper elektrisk materiell Materiell som er ment for forbruker og er beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg skal installeres av en registrert installasjonsvirksomhet Dette skal du få informasjon om i butikken før du kjøper materiellet Ikke monter elektrisk utstyr selv hvis du ikke er sikker på hvordan det skal gjøres Relevante lenker Norsk elektroteknisk komité Publikasjoner Er ditt hjem elsikkert Regelverk Forskrift om elektrisk utstyr Forskrift om elektrisk utstyr 10 Forskrift om elektrisk utstyr 13 Forskrift om elektrisk utstyr 14 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Internkontrollforskriften Lov

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/El-sikkerhet/Bruk-av-elektrisk-utstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive