archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bruk av organiske løsemidler og utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) - Regelhjelp.no
  om reduksjon av VOC utslipp Bransjer som har tilleggsinformasjon Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Grafisk produksjon Overflatebehandling av metaller Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av radio fjernsyn og kamerautstyr Produksjon av tekstiler lær

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bruk-av-organiske-losemidler-og-utslipp-av-flyktige-organiske-forbindelser-VOC/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Brukt blåsesand, avfallshåndtering - Regelhjelp.no
  felles for EØS området EAL er bygget opp slik at avfallstypene er sortert etter prosesser som beskriver hvordan avfallet oppsto eller via andre kjennetegn Dette vises i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall vedlegg 1 Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder som inneholder opplysninger om hvordan man finner ut om avfallet er farlig eller ikke Veileder om håndtering av farlig avfall PDF fil Publikasjoner Klassifisering av farlig avfall basert på innhold

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Brukt-blasesand-avfallshandtering/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bygging og graving i forurenset grunn - Regelhjelp.no
  arbeidet kan medføre fare for spredning av forurensninger Tiltaksplan skal lages ved grunnforurensning Der det finnes grunnforurensning skal det i en særskilt tiltaksplan redegjøres for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvilken miljøkvalitet grunnen skal ha etter at tiltaket er gjennomført Tiltaksplanen sendes kommunen Tiltaksplanen sendes vanligvis til kommunen sammen med søknad etter plan og bygningsloven der slik søknad er nødvendig Nærmere om krav til tiltaksplan og behandlingen av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bygging-og-graving-i-forurenset-grunn/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Båtar - Regelhjelp.no
  som opplyser om største last største tal på personar produsentnamn og konstruksjonskategori Har fartøyet identifikasjonsnummer på skroget Følgjer det med brukarhandbok bruksrettleiing Har båten samsvarserklæring Kva for konstruksjonskategori har båten Sjå forklaring nedanfor Passar konstruksjonskategorien for din bruk av båten Det er viktig at du undersøkjer om konstruksjonskategorien passar for din bruk av båten Konstruksjonskategorien fortel kva vindstyrke og bølgjehøgd fartøyet er konstruert for å tole Produsentar av fritidsbåtar skal oppgi konstruksjonskategorien for båten og har dermed gitt ein garanti for kva vêrtilhøve fartøyet kan operere i Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk med relevans for havbruksverksemd oppdrettsnæring i sjøen 1 Sjødyktigheitslova lov 9 juni 1903 nr 7 med tilhøyrande forskrifter krev at skip over 15 meter skal vere kontrollerte Reiaren føraren er til kvar tid ansvarleg for at lova blir følgd Fartøy under 15 meter som blir brukte i næring kan til kvar tid bli kontrollerte av sjøfartsmyndigheitene 2 Forskrift om laste og losseinnretninger på skip av 17 1 1978 krev sertifisering og periodisk kontroll av laste og losseinnretningar utført av ein autorisert verkstad eller ein sakkunnig person som er godkjend av Sjøfartsdirektoratet Forskrifta gjeld utstyr om bord i fartøy uansett storleik i bruk ved kai i hamn eller i innelukka farvatn For kraner som skal brukast i ope farvatn kjem forskrifter om dekkskraner mv til bruk på borefartøy til bruk 3 Forskrift av 11 desember 1981 nr 3807 om minstealder mv for fører av visse maskindrevne fartøyer under 25 reg t brutto 15 meter kjem til bruk på fartøy med fart høgare enn 10 knop motoryting større enn 10 HK eller lengd på over 8 meter Føraren skal vere fylt 16 år og ha nødvendig ferdigheit i bruk av båt Det er eigaren eller den som rår over fartøyet som har ansvar for å forvisse seg om at føraren har nødvendig ferdigheit Regelverket til Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet ser på havbruksverksemd som ei i prinsippet landbasert verksemd og arbeidsmiljølova med tilhøyrande forskrifter kjem difor til bruk I denne samanhengen er desse rammeforskriftene med grensesnitt til sjøfartslovgivinga særleg aktuelle 1 Forskrift om maskiner best nr 522 Denne forskrifta rettar seg mot produsentar av maskiner og krev at produsentane ved CE merking dokumenterer at dei grunnleggjande tryggleikskrava i forskrifta er oppfylte Det omfattar i praksis også stabilitet og sjødyktigheit 2 Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10 Krav til bruk av arbeidsutstyr 3 Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk brosjyre frå arbeidstilsynet no Det er difor naturleg at Arbeidstilsynet har eit totalansvar og fører tilsyn med at havbruksverksemder etterlever krava i arbeidsmiljølova og legg Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk til grunn for tryggleikskrav som gjeld sjødyktigheit Fasilitetane på båten Flytande anlegg er ofte lokaliserte til område som stiller særleg store krav til båtar Ein båt som blir nytta som fôringsbåt eller arbeidsbåt ikkje transportbåt må ha eit nødvendig oppvarma pauserom der arbeidstakarane også kan ete maten sin Det må vere mogleg å lage mat og vaske seg og det må vere toalett Båten må elles ha godkjend redningsflåte jf reglane til Skipskontrollen redningsvestar til det største moglege talet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Bater/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • CE-merking - Regelhjelp.no
  CE merket er produsentenes måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav i regelverk som gjelder for produktet er oppfylt Ved å CE merke produktet erklærer produsenten at sikkerhetskravene er ivaretatt og at produsenten kan dokumentere dette Det er viktig å merke seg at CE merket ikke sier noe om kvalitetsaspekter ved produktet Påføring av CE merket Det er bare produsenten eller produsentens representant i EØS området som kan CE merke et produkt Om du er importør eller detaljist kan du ikke CE merke produktene du omsetter Grunnen til dette er at det kun er produsenten eller produsentes representant som har full oversikt over faktorene som påvirker sikkerheten til produktet slik som konstruksjon og produksjonsprosesser Eksempler på produkter som ikke skal CE merkes De aller fleste varer som omsettes i EØS området skal ikke CE merkes Dette gjelder produktgrupper med lav risiko som klær og sko råvarer halvfabrikata møbler og tekstiler Les mer CE merking av verneutstyr CE merking av maskiner Produksjon import og omsetning av elektrisk utstyr Alt leketøy for salg må være CE merket Publikasjoner Fakta om CE merking hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/CE-merking/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Produksjon, import og omsetning av elektrisk utstyr - Regelhjelp.no
  i bruk Les meir i forskrift om elektrisk utstyr 11 14 og i produktforskriften 2a 6 under regelverk Krav til dokumentasjon Ei samsvarserklæring er ei eigenerklæring der produsenten eller ein ansvarleg representant for produsenten erklærer at produktet deira er i samsvar med gjeldande krav Les meir om kva ei samsvarserklæring skal innehalde i forskrift om elektrisk utstyr 18 og i produktforskriften 2a 5 under regelverk Som grunnlag for samsvarserklæringa skal det liggje føre ein teknisk underlagsdokumentasjon Den tekniske underlagsdokumentasjonen skal i den grad det er nødvendig for vurderinga av om utstyret er i samsvar med gjeldande krav dekkje konstruksjonen produksjonen og funksjonen til det elektriske utstyret Importøren er ansvarleg for å kunne leggje fram ein kopi av samsvarserklæringa innan tre vyrkedagar på førespurnad frå myndigheitene Den tekniske underlagsdokumentasjonen må kunne leggjast fram innan rimeleg tid Den nemnde dokumentasjonen må vere tilgjengeleg til og med ti år etter at utstyret blei marknadsført for første gong i Noreg Les meir i forskrift om elektrisk utstyr 19 og i produktforskriften 2a 4 og vedlegg 5 under regelverk For stikkontaktmateriell for bustader skal det i staden for den tekniske underlagsdokumentasjonen liggje føre eit typeprøvingssertifikat frå ein prøveinstitusjon som er akseptert av DSB Materiellet skal ikkje CE merkjast Samanstilling av utstyr Dersom du stiller saman ulike typar elektrisk utstyr ut over det produsenten tilrår blir du sjølv rekna som produsent og må utarbeide samsvarserklæring og teknisk underlagsdokumentasjon for sluttproduktet Dette gjeld sjølv om dei enkelte delane kvar for seg er CE merkte frå den opphavlege produsenten Språk Produsenten avgjer som ein del av risikovurderinga si kva som er rekna som nødvendig tryggleiksinformasjon som til dømes åtvaringsinformasjon Det er du som importør til Noreg som er ansvarleg for at denne informasjonen er på norsk Samsvarserklæringa som er omtalt under Krav til dokumentasjon ovanfor skal vere på

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Produksjon-import-og-omsetning-av-elektrisk-utstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • CE-merking av maskiner - Regelhjelp.no
  forskrifter som fastsetter krav om CE merking skal CE merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene Samsvarserklæring For maskiner som er tatt i bruk etter 01 01 95 krever maskinforskriften at utstyret skal leveres fra produsent leverandør med en samsvarserklæring Med denne erklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at utstyret fullt ut tilfredsstiller alle aktuelle krav i maskinforskriften For alle maskiner skal produsenten gjennomføre en prosedyre for samsvarsvurdering før maskinen tas i bruk eller omsettes Hvilken prosedyre du kan bruke avhenger av hvilken maskin du skal produsere og av om du bruker harmoniserte standarder eller ikke Maskiner produsert og tatt i bruk før 01 01 95 skal ikke ha følge av samsvarserklæring og CE merking Men som eier arbeidsgiver plikter du å oppgradere maskinens sikkerhetsnivå slik av kravene i vedlegg 1 oppfylles i størst mulig grad Konstruksjonsendringer krever ny samsvarserklæring Konstruksjonsendringer for nye arbeidsoppgaver eller belastninger kan nødvendiggjøre ny samsvarserklæring av den som har utført endringen Regelverk Forskrift om maskiner 10 om samsvarsvurdering av maskiner mv Forskrift om maskiner 11 om CE merking Forskrift om maskiner 12 om forpliktelser for leverandør mv Forskrift om maksiner 9 om omsetning og å ta i bruk maskiner mv Forskrift om utførelse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/CE-merking-av-maskiner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • CE-merking av verneutstyr - Regelhjelp.no
  lenker Utskrift Skriv ut Som arbeidsgiver skal du sørge for at personlig verneutstyr som stilles til rådighet for arbeidstaker er CE merket Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 3 om krav til personlig verneutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/CE-merking-av-verneutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive