archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lekeplassutstyr - Regelhjelp.no
  leveres i deler eller byggesett Kravene skal være oppfylt i utstyrets forventede levetid og med forutsetning om at nødvendig og tilstrekkelig vedlikehold blir utført Kravene gjelder fysiske og mekaniske egenskaper termiske egenskaper brann og eksplosjonsegenskaper kjemiske egenskaper elektriske egenskaper andre egenskaper som kan påvirke risikoen for helseskade Kjemikalier Lekeplassutstyr skal ikke avgi helseskadelige kjemikalier Les mer om kjemikalier i lekeplassutstyr Åpninger Lekeplassutstyr skal ikke ha åpninger og avstander som barn kan bli sittende fast i Utstyret skal ikke ha fast dimensjonerte åpninger mellom 9 cm og 23 cm Fallhøyde Det er krav til underlag og sikkerhetssone Dersom fallhøyden er over 60 cm skal fallunderlaget være støtdempende Ved lavere fallhøyde må krav til fallunderlag vurderes konkret Betong stein eller asfalt skal aldri brukes som fallunderlag Standarder om lekeplassutstyr Det er vedtatt standarder som gir veiledning til oppfyllelse av lekeplassforskriftens krav For lekeplassutstyr som ikke er i overensstemmelse med standardene må tilstrekkelig sikkerhet dokumenters særskilt Standardene nedenfor erstatter standarder angitt i Vedlegg 2 til forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr Standardene kan kjøpes hos Standardiseringen i Norge se under publikasjoner Oversikt over standardene NS EN 1176 1 Lekeplassutstyr Del 1 Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder NS EN 1176 2 Lekeplassutstyr Del 2 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker NS EN 1176 3 Lekeplassutstyr Del 3 Spesielle tilleggskrav og prøvingsmetoder for rutsjebaner NS EN 1176 4 Lekeplassutstyr Del 4 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for svevebaner NS EN 1176 5 Lekeplassutstyr Del 5 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller NS EN 1176 6 Lekeplassutstyr Del 6 Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for vippeutstyr NS EN 1176 7 Lekeplassutstyr Del 7 Veiledning for montering ettersyn vedlikehold og drift NS EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder EN 1176 Del 1 7 Lekeplassutstyr og EN 1177 Støtabsorberende lekeplassunderlag Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Lekeplassutstyr-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Mudring og dumping av materiale i sjø og vassdrag - Regelhjelp.no
  hvor deponering på land medfører uakseptabel fare eller skade Uten tillatelse etter forurensningsforskriften er det forbudt å dumpe avfall eller annet materiale i sjø eller vassdrag fra lekter eller andre sjøgående fartøy forflytte slamsuge og forskyve masser fra bunnen og fjerne bunnsedimenter plassere materiale i sjø eller vassdrag for et annet formål enn det opprinnelig ble bygd eller konstruert for Mudring eller dumping fra land Mudring eller dumping fra land reguleres ikke i forurensningsforskriften Behovet for tillatelse til mudring eller dumping fra land skal vurderes etter forurensningsloven 8 tredje ledd Ved fare for forurensning for eksempel i større saker og ved mudring og dumping der sedimentene i tiltaksområdet på dumpestedet er forurensede kreves det tillatelse etter forurensningslovens 11 I tillegg må tiltakshaver som regel ha tillatelse fra kommunen i henhold til plan og bygningsloven for å gjennomføre mudringstiltak i sjø når tiltaket skjer fra land Utfylling Utfylling i sjø reguleres ikke i forurensningsforskriften Behovet for tillatelse til utfylling skal vurderes etter forurensningsloven 8 tredje ledd Ved fare for forurensning for eksempel ved utfylling der sedimentene på utfyllingslokaliteten er forurenset eller ved utfylling med bruk av forurensede masser kreves det tillatelse etter forurensningsloven 11 I tillegg må tiltakshaver som regel ha tillatelse fra kommunen i henhold til plan og bygningsloven for å gjennomføre utfyllingstiltak i sjø Søknad om tillatelse Hvis du planlegger å utføre mudring dumping eller utfylling i sjø skal du sende søknad med nødvendige opplysninger til forurensningsmyndigheten Ved avgjørelse av søknaden legges det vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltak sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre Myndighet Fylkesmannen forurensningsmyndighet i de fleste saker som omhandler mudring dumping eller utfylling I enkelte saker er Miljødirektoratet myndighet blant annet i saker som gjelder dumping av annet avfall materiale jf forurensningsforskriften 22 4 bokstav e og plassering

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Mudring-og-dumping-av-materiale-i-sjo-og-vassdrag/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Dykking - Regelhjelp.no
  og mer helhetlig oversikt over regelverket Regler om hvordan dykking skal gjennomføres finnes i kapittel 26 i forskrift om utførelse av arbeid Regler om dykkerbevis mv finnes i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område De viktigste endringene er Innføring av meldeplikt for dykk som planlegges med dekompresjon Krav til årlig helseattest for dykkere Dykkersertifikatene erstattes av dykkerbevis A og B denne siden er under oppdatering Regelverk Forskrift om utførelse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Dykking/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Elektrisk og elektronisk avfall - Regelhjelp.no
  gjelder avfall fra næringsvirksomhet har forhandleren bare plikt til å ta imot EE avfall fra din virksomhet gratis dersom dere kjøper ny tilsvarende mengde produkter Gjelder også postordre og netthandel Ved postordresalg og netthandel er forhandler pliktig til å etablere et system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE avfall Forhandler skal ta imot EE avfall gratis men kan ta seg betalt for kostnader direkte forbundet med forsendelse av EE avfall Kommunen må sørge for mottak for EE avfall Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilbud om gratis mottak av EE avfall fra husholdningene Kommunen har også plikt til å ta imot EE avfall fra næringsvirksomhet men kan kreve betaling for dette Kommunen og forhandler har informasjonsplikt Forhandler og kommune skal informere om at EE avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det kan leveres gratis til henholdsvis forhandler og kommune Forhandler skal informere gjennom oppslag i lokalene og alt salgs og informasjonsmateriell Teksten skal være lett synlig og skille seg ut fra øvrig informasjon Forhandler og kommune skal sørge for at EE avfall sorteres fra annet avfall og at det oppbevares på egnet sted til det blir hentet av godkjent returselskap Hva kan du levere i butikken Du kan levere så godt som alle typer elektriske og elektroniske apparater Dette er eksempler på avfall du kan levere gratis i butikken mobiltelefoner elektrisk verktøy sparepærer lysstoffrør komfyrer kjøleskap tørketromler PC og utstyr til denne varmeovner lamper Produsentenes og importørenes plikter Alle produsenter og importører av EE produkter plikter å være medlem i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet Medlemskapet skal dekke de produktgruppene av EE produkter som de importerer eller produserer i Norge Produsenter og importører skal blant annet i sitt salgs og informasjonsmateriell informere om at EE avfall ikke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Elektrisk-og-elektronisk-avfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Eksplosiver - Regelhjelp.no
  planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosive varer Planene som skal omfatte sprengnings og salveplaner m m skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeid igangsettes være basert på risikoanalyser og være integrert i overordnete planer for prosjektet anlegget Etterlevelsen av alle deler av planene skal overvåkes og kvalitetssikres Les mer i veiledning til eksplosivforskriften 10 7 under publikasjoner Beboere politi og andre aktuelle offentlige myndigheter eiere rettighetshavere m m skal gjøres kjent med planene i 10 7 bl a sprengningsplan og hvilke risikoer sprengningsarbeidene representerer Før sprengningsarbeid foretas skal det utarbeides planer for hvordan alle som kan berøres av arbeidet skal informeres og varsles Ved sprengning skal alle nødvendige sikkerhetstiltak og rutiner iverksettes og det skal varsles med sirene som med korte støt skal angi at sprengning skal skje Det skal settes ut et tilstrekkelig antall vaktposter som skal hindre både mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området Postene skal stå i radio eller telefonkontakt både med den som utfører sprengningen og med hverandre for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter Les mer i veiledning til eksplosivforskriften 10 10 under publikasjoner Det skal ikke tas ut mer eksplosiv vare enn det som er planlagt for den salve som skal sprenges Eksplosiv vare skal som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter Hvis forholdene alllikevel gjør det nødvendig kan eksplosiv var plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer på en trygg måte enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst Plasseringsstedet skal være sikkert tydelig merket ryddig oversiktlig og fritt for tennkilder og brennbart materiale Tennere og sprengstoff skal være plassert i sikker avstand fra hverandre Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres Flytting av eksplosiv vare til fra sprengningssted skal skje på planlagt og trygg måte Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare foretas etter utført risikoanalyse Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 11under publikasjoner Boring skal utføres i samsvar med salveplan Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 12 under publikasjoner Lading skal utføres i samsvar med salveplan Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i en salve Sprengningssted hvor salve er under lading eller står ferdig ladet skal være bevoktet og om nødvendig avsperret inntil sprengning finner sted Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 13 under publikasjoner Det skal etableres et system for umiddelbar melding av uhell og ulykker som fører til skade på liv helse eller materielle verdier til politi lensmann og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Snarest etter at uhell ulykker eller tilløp til hendelser som kunne ha ført til en ulykke eller alvorlig uhell har inntruffet skal det sendes rapport til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avvik som skyldes feil på sprengstoff eller tennere skal snarest rapporters til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Les mer i veiledningen til eksplosivforskriften 10 15 under publikasjoner Godkjent brukers ansvar Før sprengning plikter godkjent bruker å påse at boring lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak er utført i henhold til sprengningsplan og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Eksplosiver/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Eksplosjonsfare - arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  vurdering av arbeidsplassen de arbeidsoperasjoner som utføres og hva utstyret skal benyttes til Som arbeidsgiver må du også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og vurdere behovet for eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Eksempel på risikoforhold eksplosjon i utstyr under trykk eller trykk som oppstår ved utilsiktet blokkering eksplosjoner som oppstår ved varmepåvirkning og antennelse av kjemikalier gasser væsker organisk støv eksplosjoner som oppstår ved sveising av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Eksplosjonsfare---arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Eksplosjonsfarlige atmosfærer – helse og sikkerhet - Regelhjelp.no
  Dokumentet skal blant annet inneholde Oversikt over klassifiserte eksplosjonsfarlige soner inndelt etter hvor ofte det kan dannes en eksplosiv atmosfære og hvor lenge den varer Bekreftelse på at alle tennkilder er beskyttet eller fjernet i de klassifiserte områdene Se også Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer Bekreftelse på at spesielle tiltak er foretatt for å koordinere sikkerhetskrav der arbeidstakere deler en arbeidsplass for å verne arbeidstakerne mot eksplosiv atmosfære Det gjelder også en samordningsplikt når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass Tiltak for forebygging og vern Som arbeidsgiver skal du gjøre nødvendige tiltak for å forebygge og verne mot eksplosjoner Tiltakene kan være av teknisk eller organisatorisk art Før et eksplosjonsfarlig område tas i bruk skal anleggets eksplosjonssikkerhet kontrolleres i sin helhet av kompetent personell De må også kontrollmåle potensielle eksplosjonsfarlige områder Fare for eksplosjon skal varsles med lys eller lydsignaler Rømningsveier som til enhver tid skal holdes ved like og være tilgjengelige skal finnes Tekniske tiltak Forhindre at det dannes eksplosive atmosfærer for eksempel ved bruk av mindre farlige erstatningsstoffer eller ved hjelp av ventilasjon Unngå antenning av eksplosive atmosfærer for eksempel ved redusert mengde eller ved å unngå tennkilder som arbeidstøy av materialer som kan fremkalle elektrostatiske utladninger Se også Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer Ved eventuell antenning begrense skadevirkningene av en eksplosjon For eksempel hindre at brann og eksplosjon spres minimalisere antall arbeidstakere som kan bli eksponert for en eksplosjon og utforme anlegg og utstyr Organisatoriske tiltak Opplæring av arbeidstakere Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som arbeider på områder der eksplosive atmosfærer kan dannes får tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern Slik opplæring omfatter for eksempel kunnskap om navn på stoffer som blir brukt og den risiko som følger av bruken tilgang til relevant HMS datablad for stoffene og kunnskap om beslutninger av betydning

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Eksplosjonsfarlige-atmosfarer--helse-og-sikkerhet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Eksport av radioaktivt avfall - Regelhjelp.no
  radioaktive avfallet det kan dokumenteres at det radioaktive avfallet blir tatt miljømessig forsvarlig hånd om på bestemmelsesstedet Eksporttillatelse kan ikke gis til stater som har forbud mot import av radioaktivt avfall i lovgivningen sin eller stater som ikke er part av IAEAs Felleskonvensjon om sikkerhet ved håndtering av brukt kjernebrensel og sikkerhet ved håndtering av radioaktivt avfall For kapslede radioaktive kilder som returneres til produsenten trenger man ikke tillatelse til

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Eksport-av-radioaktivt-avfall-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive