archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tilkopling og plassering av elektrisk utstyr - Regelhjelp.no
  avgir sterk varme Når din virksomhet bygger inn lysarmatur må du sørge for at brannsikkerhetsmessige egenskaper vurderes Som eier av virksomhet må du kjenne til blant annet merkebestemmelser og avstandskrav for plassering og bruk av de produkter som benyttes i virksomheten Publikasjoner Er ditt hjem elsikkert Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg 6 Regelverk Forskrift om elektrisk utstyr Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Lov

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/El-sikkerhet/Tilkopling-og-plassering-av-elektrisk-utstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Elektriske anlegg - Regelhjelp.no
  anlegg og utstyr Det elektriske anlegg skal være utført slik at det ikke er noen fare for antennelse av brennbare materialer på grunn av høy temperatur eller elektrisk lysbue Les mer om sikkerhetskrav for elektriske anlegg i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 20 For høyspenningsanlegg gjelder sikkerhetskrav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg kapittel 2 Krav til planlegging og utførelse av elektriske anlegg Det elektriske anlegget skal være tilpasset formålet Dette forutsetter blant annet en totalvurdering av de forhold som vedrører anleggets bruksområde for å sikre at det blir egnet til formålet Les mer om egnethetskravet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 16 Dokumentasjonskrav Eieren skal oppbevare dokumentasjon på det elektriske anlegget Dokumentasjonen må oppdateres hver gang det gjøres forandringer på det elektriske anlegget Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav Enhver som er ansvarlig for prosjektering utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kap V Les mer om krav til dokumentasjon i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 Elektriske påvirkninger av omgivelsene Elektriske anlegg skal være planlagt og utført og skal vedlikeholdes slik at det ikke frembringer elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser som overstiger et nivå der radio tv telekommunikasjonsapparater og andre apparater eller anlegg ikke kan fungere etter sin hensikt Anlegget og det utstyret som inngår i dette skal ha tilstrekkelig indre immunitet overfor ytre elektromagnetisk påvirkning slik at anlegget kan fungere sikkert og etter hensikten For at kravene til elektromagnetiske forenlighet EMC skal oppfylles må det ved planlegging og utførelse av et anlegg tas hensyn til de instruksjoner som produsenten av hver enkelt del har gitt med hensyn til EMC Les mer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/El-sikkerhet/Elektriske-anlegg/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Elektriske anlegg - Bygging og reparasjon av skip - Regelhjelp.no
  noen fare for at brennbare materialer antennes på grunn av høy temperatur eller elektrisk lysbue Les mer om sikkerhetskrav for maritime anlegg i forskrift om maritime elektriske anlegg 10 Les mer om sikkerhetskravene for høyspenningsanlegg i forskrift for elektriske forsyningsanlegg kap 2 Krav til planlegging og utførelse av elektriske anlegg Det elektriske anlegget skal være tilpasset forutsatt bruk Begrepet elsikkerhet innebærer blant annet en vurdering av de forhold som gjelder anleggets bruksområde som skal sikre at det blir egnet til formålet for eksempel ved hjelp av risikovurderinger Les mer om egnethetskravet i forskrift om maritime elektriske anlegg 10 Dokumentasjonskrav Som reder skal du oppbevare dokumentasjon på det elektriske anlegget Dokumentasjonen må oppdateres hver gang det gjøres forandringer på anlegget Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav Enhver som er ansvarlig for prosjektering utførelse eller endring av anlegg skal utstede en erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i forskriftens kap IV For elektriske anlegg i Ex områder gjelder spesielle dokumentasjonskrav Les mer om krav til dokumentasjon i forskrift om maritime elektriske anlegg kap III Les mer om dokumentasjonskrav for anlegg i Ex områder i forskrift om maritime elektriske anlegg 20 Krav til elektriske påvirkninger av omgivelsene Elektriske anlegg skal være planlagt utført og vedlikeholdt slik at det ikke frembringer elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser som overstiger et nivå der radio TV telekommunikasjonsapparater og andre apparater eller anlegg ikke kan virke etter hensikten Anlegget og det utstyret som inngår i dette skal ha tilstrekkelig indre immunitet overfor ytre elektromagnetisk påvirkning slik at anlegget kan fungere sikkert og etter hensikten For at kravene til elektromagnetiske forenlighet EMC skal oppfylles må det ved planlegging og utførelse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/El-sikkerhet/Elektriske-anlegg---Bygging-og-reparasjon-av-skip/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Elektriske lavspenningsanlegg - Regelhjelp.no
  noen fare for at brennbare materialer antennes på grunn av høy temperatur eller elektrisk lysbue Les mer om sikkerhetskrav for elektriske anlegg i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 20 Krav til planlegging og utførelse av elektriske anlegg Det elektriske anlegget må være tilpasset forutsatt bruk Begrepet el sikkerhet innebærer blant annet en vurdering av alle de forhold som gjelder anleggets bruksområde som skal sikre at det blir egnet til formålet for eksempel ved hjelp av risikovurderinger Les mer om egnethetskravet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 16 Dokumentasjonskrav Som eier må du oppbevare dokumentasjon på det elektriske anlegget Dokumentasjonen må oppdateres hver gang det gjøres forandringer på det elektriske anlegget Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring må den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller alle kravene i forskriften Enhver som er ansvarlig for prosjektering utførelse eller endring av anlegg skal utstede en erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kap V Les mer om krav til dokumentasjon i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 Krav til elektriske påvirkninger av omgivelsene Elektriske anlegg skal være planlagt utført og vedlikeholdt slik at de ikke frembringer elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser som overstiger et nivå der radio tv telekommunikasjonsapparater og andre apparater eller anlegg ikke kan virke etter hensikten Anlegget og det utstyret som inngår i dette må ha tilstrekkelig indre immunitet overfor ytre elektromagnetisk påvirkning slik at anlegget kan fungere sikkert og etter hensikten For at kravene til elektromagnetisk forenlighet EMC skal oppfylles må du ved planlegging og utførelse av et anlegg ta hensyn til de instrukser som produsenten av hver enkelt del har gitt med hensyn til EMC Les mer om krav til elektriske påvirkninger av omgivelsene i forskrift om elektriske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/El-sikkerhet/Elektriske-lavspenningsanlegg/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Elektriske og elektroniske produkter – forbud mot enkelte stoffer, krav til merking og informasjon - Regelhjelp.no
  gis opplysninger om demontering av dem Som importør må du påse at merkekravet og opplysningsplikten er oppfylt Forbud mot enkelte miljøgifter Det er forbud mot bly kvikksølv kadmium seksverdig krom og de bromerte flammehemmerne PBB og PBDE i de fleste EE produkter Dette for å hindre at stoffene kommer ut i miljøet når produktene kasseres Som importør må du forsikre deg om at om at produktene du innfører overholder kravene Kravene stammer fra EUs direktiv om begrensinger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr RoHS direktivet Kravene gjelder både importerte produkter og produkter produsert i Norge Som minimum må du som importør ved bestilling opplyse om at RoHS direktivet gjelder i Norge kreve at produktene overholder kravene og få dette bekreftet av leverandøren Når du får varene må du bl a ut fra ditt kjennskap til leverandøren vurdere om produktene skal undersøkes nærmere Forhandlere har også ansvar for å påse at de produktene de selger overholder kravene Merking og informasjon EE produkter skal ha følgende merking og informasjon CE merke Navn og adresse til produsent og importør Firma eller registrert varemerke Type og serienummer Overkrysset avfallsbeholder Produsenten skal utarbeide en samsvarserklæring Denne erklæringen skal fastslå at produktene overholder kravene i regelverket og være på norsk eller engelsk Det skal også foreligge informasjon om demontering av produktene og plassering av farlige komponenter Retursystem for EE produkter Dersom du importerer EE produkter må du være medlem i et godkjent returselskap for EE avfall Forhandlere av EE produkter har plikt til å ta tilsvarende typer kasserte produkter gratis i retur Disse sendes til egne behandlingsanlegg for EE avfall Les mer om returordning og avfallshåndtering av kasserte EE produkter Relevante lenker EE registeret Om krav til EE produkter på miljodirektoratet no Publikasjoner Informasjon til importører og produsenter av EE produkter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Elektriske-og-elektroniske-produkter--forbud-mot-enkelte-stoffer-krav-til-merking-og-informasjon/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Elektromedisinsk utstyr – innkjøp og handtering - Regelhjelp.no
  den sentrale tilsynsmyndigheita så lenge utstyret er i bruk Kravet om dokumentasjon gjeld òg i dei tilfella der ein plasserer utstyr i stativ eller kabinett Kravet gjeld ikkje for individuelt tilpassa utstyr eller innretningar og heller ikkje for utstyr eller innretningar frå ein ekstern produsent som er meinte til klinisk utprøving Den som skal utføre den tekniske vurderinga må ha den nødvendige kompetansen til å vurdere om utstyret er eigna til formålet Føresegnene i forskrift om medisinsk utstyr om dokumentasjon på at dei gjeldande tryggleikskrava er oppfylte bør leggjast til grunn Dette kan innebere bruk av tekniske kontrollorgan eller andre eksterne laboratorium som ledd i utarbeiding av dokumentasjon Opplæring Den som skal bruke elektromedisinsk utstyr må få opplæring og instruksjon om trygg bruk av utstyret Brukaren skal ha informasjon om dei farane som knyter seg til bruk av elektromedisinsk utstyr og kva åtgjerder ein må ta for å hindre fare for skade på liv helse og omgivnader Opplæringa av den som skal bruke elektromedisinsk utstyr skal vere systematisk og dokumentert Systematisk opplæring inneber mellom anna opplæring i samband med nye innkjøp opplæring av nytilsette og vikarar vedlikehald av den opplæringa som allereie er gitt Plassering Under bruk skal utstyret vere installert og plassert slik at utstyret fungerer som føresett og at bruk og betening kan skje utan fare Som arbeidsgivar må du sørgje for at dei vilkåra som fabrikanten har oppgitt for at utstyret skal kunne fungere sikkert og i samsvar med formålet er oppfylt Dette kan omfatte spenningstoleransar temperatur og ventilasjon Tilkopling Elektromedisinsk utstyr lause nettleidningar og pluggar som er i bruk ved operasjonar undersøkingar behandling overvaking eller liknande skal koplast til ein fast montert stikkontakt for å avgrense faren for utilsikta avbrot elektrisk sjokk og branntilløp Bruk av skøyteleidning er ikkje tillate i operasjonsavdelingar overvakingsavdelingar og andre stader som er kategoriserte som område for medisinsk bruk gruppe 1 og 2 i NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg Installasjoner del 710 under Publikasjoner For å unngå bruk av skøyteleidningar bør det installerast tilstrekkeleg med stikkontaktar i området der utstyret er plassert når det er i bruk Alternativ til bruk av skøyteleidning er vist i IEC 60601 1 1 Elektromedisinsk utstyr under Publikasjoner Krav til anleggene I sykehus og andre helseinstitusjoner hvor elektromedisinsk utstyr brukes ved operasjoner til undersøkelse behandling overvåkning eller lignende må det i tillegg også stilles spesielle krav til det elektriske anlegget Hvordan slike anlegg kan utføres er beskrevet i NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg Installasjoner del 710 Tannlegeutstyr for alminnelig undersøkelse eller tannbehandling er ofte spesielt beregnet for bruk utenfor sykehus og lignende Det vil derfor normalt være tilstrekkelig at det elektriske anlegget er utført etter de vanlige kravene i NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg Installasjoner Det samme gjelder for kliniske laboratorier der in vitro diagnostisk utstyr brukes Vedlikehold Elektromedisinsk utstyr skal vedlikeholdes på en planlagt og systematisk måte slik at det til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare for skade på mennesker dyr og materielle verdier Vedlikeholdet baseres på vurdering av risiko og produsentens anbefalinger Forskrift

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Elektromedisinsk-utstyr---anskaffelse-og-handtering/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Retursystemer for emballasje til drikkevarer - Regelhjelp.no
  innsamlingsgrad Utsalsstader som sel drikkevarer på panteflasker har plikt til å ta i retur tomemballasje som dei sjølve forhandlar Utsalsstaden skal også betale ut panten i kontantar dersom kunden ønskjer det Etablerte retursystem Emballasje til drikkevarer er i hovudsak regulert gjennom avgifter Dette skal hindre forsøpling og sikre høg innsamlingsgrad Etablerte returselskap får reduksjon i miljøavgifta på drikkevareemballasje dersom dei kan vise til større returdel enn 25 prosent Avgifta blir redusert i takt med stigande returdel og ved returdelar over 95 prosent blir det gitt fullt fritak Det finst fleire godt etablerte retursystem for drikkevareemballasje Dei største av dei er flasker av gjenbruksplast eller gjenbruksglas med pant Bryggeri og drikkevareforeningen boksar i stål og aluminium og plastflasker med pant eingongsemballasje til gjenvinning Norsk Resirk eingongsemballasje i glas utan pant Norsk Glassgjenvinning AS Syklus AS drikkekartong utan pant Grønt Punkt Norge Annan emballasje er regulert gjennom frivillige avtalar mellom Miljøverndepartementet og emballasjebransjen Sjå òg Emballasje innsamling og gjenvinning Retur og pant hos forhandlarar og serveringsstader Utsalsstader som sel drikkevarer på panteflasker har plikt til å ta i retur tomemballasje som dei sjølve forhandlar Utsalsstaden skal også betale ut pant i kontantar dersom kunden ønskjer det Kafear restaurantar og andre serveringsstader Ved kjøp av drikkevarer i kafear restaurantar og andre serveringsstader er det normalt at ein betaler for innhaldet i flaska og ikkje sjølve flaska Serveringsstaden er uansett med i ei returordning og leverer tomemballasjen til bryggjeri forhandlar og har normalt ein returdel på 100 prosent dersom ein ser bort frå mogleg brekkasje I tilfelle der serveringsstadene sel drikkevarer som kunden tek med seg ut er dei å rekne som ein kiosk og skal betale ut pant ved innlevering av tomemballasje Relevante lenker Bryggeri og drikkevareforeningen Grønt Punkt Norge AS driftar returordningane for plastemballasje drikke og emballasjekartong på vegner av selskapa Plastretur

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Retursystemer-for-emballasje-til-drikkevarer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Emballasje, innsamling og gjenvinning - Regelhjelp.no
  betydelig andel av den emballasjen som kasseres hvert år Det er inngått emballasjeavtaler før følgende materialslag drikkekartong brunt papir emballasjekartong plastemballasje metallemballasje Du kan lese mer om emballasje og de fem avtalene som er inngått på nettstedet miljodirektoratet no Når det gjelder drikkevareemballasje er dette hovedsakeelig regulert gjennom avgifter se Retursystemer for emballasje til drikkevarer Relevante lenker Returselskapet Emballasjeretur AS LOOP avfallsvegviser Miljøstatus i Norge emballasje Returselskapet Norsk Resy AS

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Emballasje-innsamling-og-gjenvinning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive