archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Meldeplikt farlige produkter - Regelhjelp.no
  burde kjent til Meldingen skal inneholde opplysninger om hvilke tiltak som er iverksatt Meldingen skal sikre myndighetene kunnskap for håndhevelse av gjeldende regler Tilsynsmyndighet Miljødirektoratet når det gjelder kjemiske egenskaper og støy Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap DSB når det gjelder alle andre egenskaper DSB er koordinerende myndighet for RAPEX myndighetenes informasjonssystem om farlige produkter Produkter omfattet av meldeplikten i lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester vil også være

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Meldeplikt-farlige-produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Farlige temperaturer - vern av arbeidstaker - Regelhjelp.no
  berøring av eller opphold i nærheten av maskindeler eller materiale med høy eller meget lav temperatur Det skal vurderes om faren for at varme eller meget kalde stoffer kan slynges ut Er det fare for at det kan skje skal det treffes tiltak for å hindre det eller eventuelt ufarliggjøre utslyngingen En risikoanalyse vil avgjøre hvilket vern som er aktuelt i hvert enkelt tilfelle Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Farlige-temperaturer---vern-av-arbeidstaker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fast installert utstyr til løfting og flytting - Regelhjelp.no
  utstyr til løfting av last skal ha nødvendig styrke til å tåle de belastninger som det kan bli utsatt for og for å ivareta utstyrets stabilitet Det samme gjelder for utstyrets oppheng og forankring Arbeidsutstyr til løfting av last skal være merket med den største arbeidsbelastning og eventuelt merkeplate som angir største arbeidsbelastning for hver enkelt løfteposisjon forbud mot personløft når arbeidsutstyret ikke er beregnet for det Arbeidsutstyr til løfting eller flytting av arbeidstakere skal være laget slik at innretningene hindrer plattformen og lignende å falle ned arbeidstakeren selv ikke kan falle ned fra plattformen arbeidstakeren ikke kan knuses klemmes fast eller støtes særlig på grunn av utilsiktet kontakt med gjenstander arbeidstakeren ikke utsettes for fare og kan frigjøres fra plattformen i tilfelle utilsiktet driftsstans Dersom innretningene nevnt under første punkt ikke gir tilstrekkelig sikkerhet på grunn av arbeidsstedets beskaffenhet og høydeforskjeller skal plattformen sikres ved at det monteres et ekstra tau med forhøyet sikkerhetsfaktor Tauet skal kontrolleres før hver bruk Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10 Krav til bruk av arbeidsutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Fast-installert-utstyr-til-lofting-og-flytting/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Felling av trær - Regelhjelp.no
  oppdrag hvor trær står vanskelig til i nærhet av hus eller under høyspentledninger Aktuelt verneutstyr er som for skogbruket ellers I tillegg til dette kommer krav som stilles til seler og tau som benyttes Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 2 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 17 24 om bruk av tau til atkomst arbeid og redning Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Nedtaking-av-staende-trar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ferdsel og atkomstveier på arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  og kulturell bakgrunn Gangvei Fast gangvei i arbeidslokalet må ikke legges under områder for vertikal varetransport Dette av hensyn til fare for fallende gjenstander og lignende Transportveier bør være merket Av sikkerhetshensyn må fast gangvei i arbeidslokalet ha tilstrekkelig fri bredde og sikt for trafikken Noen interne regler for ferdsel Trygge atkomstveier fra offentlig område til arbeidslokaler mellom personalrom og de enkelte arbeidsplasser mellom arbeidsplassene Kjørebanene skal være i tilstrekkelig sikkerhetsavstand for gående i tilstrekkelig avstand fra dører porter veier for gående korridorer og trapper ryddige merket Fast gangvei i arbeidslokalet må ikke legges under områder for vertikal varetransport Dette av hensyn til fare for fallende gjenstander og lignende må ha tilstrekkelig fri bredde og sikt for trafikken Der hvor det er vanskelig å opprette faste sikkerhetsavstander må det lages rutiner som sikrer gående mot farlige situasjoner Underlaget skal være jevnt og ikke forårsake snubling Dersom gulvet er ujevnt eller underlaget er glatt kan det forårsake snubling God belysning på ferdselsveier og i arbeidsarealer Belysningsinstallasjoner i arbeidslokaler og atkomstveier skal være plassert slik at den form for belysningen som er valgt ikke utgjør noen ulykkesrisiko for arbeidstakerne De områder eller steder der arbeidsutstyr brukes eller vedlikeholdes skal være så godt opplyst at arbeidet kan utføres forsvarlig Det må legges vekt på belysning med fargegjengivelse slik at varselmerking og varselfarger i verneutstyr blir godt synlig dersom trafikk eller andre forhold innebærer fare Hvis kunstig belysning svikter og det av den grunn kan oppstå farlige situasjoner kreves nødbelysning Som arbeidsgiver må du selv vurdere risikoen for at slik fare kan oppstå Vedrørende belysningsforhold vises til normer i Luxtabell fra Lyskultur Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 11 om belysning Arbeidsplassforskriften 2 13 om nødbelysning Arbeidsplassforskriften 2 14 om klima ventilasjon luftkvalitet mv Arbeidsplassforskriften 2 15 om stråling Arbeidsplassforskriften 2 16 om støy og vibrasjoner Arbeidsplassforskriften

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Ferdsel-og-atkomstveier-pa-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Feriepenger - Regelhjelp.no
  inngår utgjør feriepengegrunnlaget Ditt feriepengegrunnlag skal fremgå av lønns og trekksoppgaven for opptjeningsåret Feriepengene utgjør 10 2 prosent av feriepengegrunnlaget For arbeidstakere over 60 år er satsen 12 5 prosent Dersom dere er omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke er den ordinære satsen 12 prosent og for arbeidstakere over 60 år 14 3 prosent Den femte ferieuken er imidlertid en del av lønnsoppgjøret mellom partene og er ikke en del av ferieloven Man har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger Når skal feriepengene utbetales Feriepengene utbetales normalt siste vanlige lønningsdag før ferien Arbeidstakeren kan kreve å få utbetalt feriepengene senest en uke før ferien tar til Dersom ferien deles skal feriepengene deles tilsvarende Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale Feriepenger skal ikke utbetales som en del av den vanlige lønnen hver måned Utbetaling av feriepenger ved sykdom og permisjon Arbeidsgiveren betaler feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden i opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode Tilsvarende gjelder for omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger utbetalt av folketrygden for inntil 48 dager hvert opptjeningsår Folketrygden utbetaler også for en begrenset periode feriepenger for penger opptjent under fødselspermisjon og omsorgspermisjon ved adopsjon Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året Feriepenger i tillegg til dagpenger Endringer i folketrygdloven fra 1 juli 2006 gjeninnfører ordningen med feriepenger i tillegg til dagpenger Dersom man har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av kalenderåret utbetaler Folketrygden feriepenger Feriepenger utgjør 9 5 prosent av brutto dagpenger utbetalt i kalenderåret For 2006 starter inntjeningsperioden fra 1 juli Feriepengene skal utbetales så snart som mulig etter utgangen av ferieinntjeningsåret eller når medlemmet har hevet dagpenger i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Feriepenger/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fluorholdige klimagasser - Regelhjelp.no
  Formålet med forskriften er å redusere utslippene av de sterke klimagassene HFKer PFKer og SF6 som benyttes i blant annet i kuldeanlegg høyspentelektronikk og noen produkter Forskriften har i første rekke konsekvenser for bransjer som har befatning med varmepumper og luftkondisjonering luftkondisjoneringsanlegg i kjøretøy utstyr isolert med SF6 Høyspentbransjen slukkegasser ved brann Kravene følger av EUs forordning EC No 842 2006 om visse fluorholdige klimagasser og er implementert i Norge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Fluorholdige-klimagasser1/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Flytende anlegg, fôrstasjoner, flåter og kaier - Regelhjelp.no
  som varsler ved vanninntregning Det bør alltid ligge båt eller evt redningsflåte ved anlegget når det er folk ombord Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsplass og atkomst til denne skal være dimensjonert og innredet ut fra den virksomheten som drives og at det tas nødvendige forholdsregler for å hindre at arbeidstakerne skades ved for eksempel fall eller av fallende gjenstander Arbeidsmiljøloven krever bl a at tekniske innretninger og utstyr skal være konstruert og forsynt med verneinnretninger slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere arbeid på flytende anlegg og sette i verk nødvendige sikkerhetstiltak Dette må bl a omfatte Tiltak som sikrer at anlegget har tilstrekkelig styrke oppdrift og stabilitet Anlegget må tåle nødvendige belastninger fra vind og bølger samt fra aktuelt utstyr som kran truck osv Før teknisk utstyr monteres og tas i bruk bør anlegg med slikt utstyr grundig undersøkes av sakkyndig klassifikasjonsselskap eller verksted Etter slik undersøkelse bør det foreligge dokumentasjon om tilstrekkelig oppdrift styrke og stabilitet Tiltak for å hindre fall og utforkjøring i sjøen Rekkverk sklisikring fotlist mv Langsgående sikringskant på kjørebaner Tiltak for å sikre at personer som har falt i sjøen kan berge seg Minimum redningsvest om sommeren Flytedrakt om vinteren På gangbaner og lignende hvor man ikke kan rekke opp til kanten fra sjønivå bør det monteres leider eller likeverdig atkomst som rekker 0 5 m ned i sjøen Avstanden mellom slike redningsleidere bør ikke være mer enn 20 m Gangbaner og arbeidsplattformer som flyter mer enn 50 cm over sjøen bør utstyres med livtau i bukter langs ytterside Livbøye med line og redningshake bør plasseres på anleggets ytterside og på landgangen Avstanden mellom hver livbøye kan være inntil 50 m At anlegget er ergonomisk godt tilrettelagt Utforming som sikrer hensiktsmessige arbeidsstillinger Tilstrekkelig bredde

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Flytende-anlegg-forstasjoner-flater-og-kaier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive