archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Garderober og vaskerom på arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  gjør det påkrevd å dusje Er ikke dusj påkrevd skal håndvask være tilgjengelig I tillegg stilles følgende krav til garderober de skal gi arbeidstakerne mulighet for å låse inn tøyet sitt i arbeidstiden Der det er nødvendig skal det i tillegg være låsbare avlukker for å sikre mot tap av verdisaker de skal ha speil og nødvendig antall sitteplasser for skifte av klær og skotøy de skal ha tilfredsstillende ventilasjon de bør ligge i tilknytning til vaskerom eller være kombinert med vaskerom de bør ikke ha innsyn Arbeid med stoffer Arbeidstakere som arbeider med stoffer som er giftige eller helsefarlige kan medføre smittefare avsetter lukt i tøy og liknende bør ha garderober for privat tøy og arbeidstøy med vaskerom som er hensiktsmessig plassert Vaskerom og dusjrom Det skal være atskilte vaskerom for kvinner og menn eller atskilt bruk av dem Dusjrom skal være tilstrekkelig store til at hver arbeidstaker har plass til å vaske seg under forsvarlige hygieniske forhold Dusjene skal være utstyrt med rennende kaldt og varmt vann I de tilfeller hvor det ikke er påkrevd med dusj skal vaskerom eller vaskested være utstyrt med håndvask med kaldt og varmt vann Dersom håndvasker vaskerom eller dusjrom er atskilt fra

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Garderober-og-vaskerom-pa-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Merking av nedgravd utstyr og anlegg til gass - Regelhjelp.no
  i rørsystemet hvem som eier røret og telefonnummer til nærmeste bemannede stasjon som kan varsles i tilfelle feil I grøften over røret skal du legge et markeringsbånd eller annen innretning som skal være til hjelp for påvisning av eksakt beliggenhet Publikasjoner Slik melder du inn farlig stoff Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Merking-av-nedgravd-utstyr-og-anlegg-til-gass/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Gassapparat og utstyr - Regelhjelp.no
  belysning eller vasking er særlig regulert i forskrift om gassapparat og utstyr Detaljkrav fremkommer av europeiske standarder som legges til grunn ved prøving og sertifisering Slike apparater skal være prøvet og sertifisert av et teknisk kontrollorgan etter den europeiske godkjenningsordningen for gassapparater og ha tillatelse til å bære det europeiske godkjenningsmerket CE Hvem det stilles krav til Enhver som konstruerer produserer importerer eller omsetter gassapparat og utstyr som omfattes av forskriften plikter å følge denne Befinner produsenten seg utenfor EØS området gjelder de krav som stilles til ham tilsvarende for produsentens representant innenfor EØS området Hva er gassapparat og utsyr Apparat gassapparat for matlaging oppvarming produksjon av varmtvann kjøling belysning eller vasking som eventuelt har en normal vanntemperatur som ikke overstiger 105 C gassbrennere med forbrenningsluftvifte og varmeenheter som skal utstyres med slike brennere Utstyr sikkerhets kontroll og reguleringsinnretninger og delmontasjer som skal innebygges i gassapparater eller monteres med henblikk på å utgjøre et gassapparat med unntak av gassbrennere med forbrenningsluftvifte og varmeenheter som skal utstyres med slike brennere CE merking Apparatet eller en merkeplate festet på apparatet skal være utstyrt med CE merke og påskriftene angitt i forskriftens vedlegg III Merkingen skal være utført på en slik måte at den er synlig lett å lese og ikke kan fjernes Det er forbudt å påføre apparatet merking som kan villede tredjemann med hensyn til CE merkingens betydning og grafiske utforming Enhver annen merking kan påføres apparatet eller merkeplaten forutsatt at den ikke gjør CE merkingen mindre synlig og vanskeligere å lese Se også EUs sider om gassapparatdirektivet Publikasjoner Faktaark CE merking bokmål Faktaark CE merking nynorsk Faktaark Gassanlegg i boligsameier dette har styret og beboerne ansvar for bokmål Faktaark Gassanlegg i bustadsameige dette har styret og bebuarane ansvar for nynorsk utgåve Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Gassapparat-og-utstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Giftige kjemikalier – forbud mot omsetning - Regelhjelp.no
  privat bruk men det finnes noen unntak fra forbudet Slik import og omsetning reguleres av to ulike regelverk På den ene siden har vi det felleseuropeiske kjemikalieregelverket REACH som forbyr omsetning til privat bruk av stoffer som er kreftfremkallende mutagene eller reproduksjonsskadelige jmf REACH vedlegg XVII post 28 30 På den andre siden har vi den norske produktforskriften som også omfatter kjemikalier som er akutt giftige og farlige for kroppens organer Miljødirektoratet kan ikke gi dispensasjon fra de europeiske begrensningene men kan gi tillatelse til import og omsetning for kjemikalier som omfattes av det norske forbudet etter søknad fra importøren Omsetningsrestriksjonene gjelder ikke for bl a white spirit motorbensin metanolbasert drivstoff dieselolje til transportformål parafin fyringsolje som selges fra tankbil og gassflasker med flytende gass Restriksjonene gjelder heller ikke visse produkter til kunstnerisk og fotografisk bruk som beskrevet i produktforskriften kapittel 5 Reguleringene gjelder kun for privat bruk De er ikke relevante for import omsetning og bruk av farlige kjemikalier i fabrikker og andre virksomheter Publikasjoner REACH vedlegg XVII konsolidert versjon Regelverk Produktforskriften kapittel 5 om omsetningsrestriksjoner for giftige stoffer REACH forskriften Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Giftige-kjemikalier--forbud-mot-omsetning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Gjødsel – kvalitet, lagring og bruk - Regelhjelp.no
  med tørrstoff mer enn 25 prosent kan lagres direkte på bakken Dersom kommunen bestemmer det skal du dekke til slik gjødsel mot nedbør Du må fjerne gjødsla fra utegarder og pelsdyranlegg regelmessig og minst en gang i året Silopressaft fra silo rundballer mv skal du samle opp lagre og disponere slik at den ikke fører til forurensning eller fare for forurensning For alle silolager gjelder krav om tett anlegg med oppsamling av pressaft For bakkesilo utesilo skal det være tett bunnplate med tette kanter sluk og oppsamlingsanlegg for pressaft Bruk av gjødsel mengder og type arealer For noen typer gjødselvare gjelder mengde og arealbruksbegrensinger Dette for å begrense risiko for miljøforurensning og dyresjukdommer og av hensyn til folkehelsen Det er du som bruker som har plikt til å overholde eventuelle bruksbegrensninger Gjødselvarer produsert av avfall inkludert avløpsslam er merket med kvalitetsklasse i forhold til tillatt mengde som kan spres per dekar Animalske proteiner Det er forbudt å bruke organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som inneholder bearbeidede animalske proteiner på eng og beiteområder hvis graset skal brukes som fôr til produksjonsdyr før 21 dager etter spredning Uansett karantenetid er det forbudt å bruke ren ublandet bearbeidet animalsk protein kjøttbenmel på eng og beiteområde Den som har ansvar for eng og beitearealer hvor produksjonsdyr har tilgang og det er spredt slik gjødsel jorforbedringsmiddel skal oppbevare dokumentasjon over forholdet i to år Jf biproduktforskriften se forordning EF nr 181 2006 Krav til spredning og nedmolding jf gjødselvareforskriften 23 Spredning uten nedmolding nedfelling er tillatt fra våronnstart til 1 september I området svenskegrensa til Lindesnes er det lov å dispensere på spredetidspunkt men kun etter enkeltvedtak og ikke etter forskrift se 23 3 ledd i forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav Spredning med nedfelling nedmolding er tillatt frem til 1 november Kommunen kan ved

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Gjodsel---kvalitet-lagring-og-bruk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Husdyrgjødsel - Regelhjelp.no
  hvordan husdyrgjødsel skal lagres for å forhindre at dette medfører forurensning eller fare for forurensning Bruk Det stilles krav til gjødselplan ved bruk av husdyrgjødsel Det stilles også konkrete krav til spredetidspunkt og når gjødselen må nedmoldes Regelverk Forskift om gjødselvarer mv av organisk opphav del III om lagring og bruk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Mattilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Husdyrgjodsel/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Godkjenning av virksomheter som bruker strålekilder - Regelhjelp.no
  følgende aktiviteter at dere har en godkjenning fra Strålevernet Bruk av strålekilder til ikke destruktiv materialkontroll NDT industriell radiografi Bestrålingsvirksomhet dvs bruk av ioniserende stråling på dyr øvrig biota materialer produkter mv for behandling sterilisering herding eller andre formål Loggevirksomhet dvs bruk av radioaktive strålekilder eller akseleratorer til kartlegging av strukturer rundt borehull Omfattende ikke medisinsk forskningsmessig strålebruk Ikke medisinsk bruk av akseleratorer Bruk av kapslede radioaktive kilder med høy kildeaktivitet Utvinning av radioaktive stoffer i forbindelse med bergverksdrift Produksjon og eller omsetning av forbrukerartikler som inneholder radioaktivitet bortsett fra noen unntak Omsetning av strålekilder Ta kontakt med Strålevernet dersom dere lurer på om dere har en aktivitet som krever godkjenning eller ikke Søknad om godkjenning For å sende inn søknad om godkjenning kan dere benytte søknadsskjemaer som finnes på hjemmesiden til Strålevernet Lenken til siden med søknadsskjemaer finner du nederst på denne siden Om godkjenningen Godkjenningen gjelder for virksomheten Den er knyttet til én bestemt aktivitet men ikke til én bestemt strålekilde Den er tidsbegrenset Den inneholder nærmere vilkår satt av Strålevernet Relevante lenker Skjemaer for søknad om godkjenning av virksomhet Statens strålevern Regelverk Strålevernforskriften 10 om søknad om godkjenning Strålevernforskriften 8 om godkjenning Strålevernforskriften 9 om vilkår i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Godkjenning-av-virksomheter-som-bruker-stralekilder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Godkjenningsordning for renholdsbransjen - Regelhjelp.no
  Hva må til for å bli godkjent Du må blant annet dokumentere at virksomheten er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste har fungerende verneombud og arbeidsmiljøutvalg slik arbeidsmiljøloven stiller krav om har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i virksomheten oppfyller krav i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter har en ordning som sikrer arbeidstaker økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade For virksomhet med utenlandsk arbeidstaker fra land utenfor EØS området skal det dokumenteres at arbeidstakeren har oppholdstillatelse Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak fra land utenfor EØS området Virksomheten må også være registrert i følgende registre Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsregisteret Arbeidstaker og arbeidsgiverregisteret Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS kort Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for Det er arbeidsgiver som søker om HMS kort for sine ansatte Kravet til HMS kort gjelder også om du driver alene enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker Virksomheter som har søkt om godkjenning vil få melding fra Arbeidstilsynet om når de kan begynne å bestille HMS kort fra renholdskort no Hvordan se om du er godkjent eller ikke På Arbeidstilsynets nettsider finnes det et register over godkjente renholdsvirksomheter I registeret kan man enkelt finne

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Godkjenningsordning-for-renholdsbransjen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive