archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Krav til sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser - Regelhjelp.no
  relaterte lenker Utskrift Skriv ut Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff og farlig gods skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre Emballasjen kanne flaske og fyllestuss som nyttes til å oppbevare og helle bioetanol eller annen alkoholbasert væske som nyttes ved fyring av alkoholfyrte peiser er å anse som produkt i brann og eksplosjonsvernlovens forstand hvilket innebærer at de skal være utformet slik at de er formålstjenelige og sikre i bruk Emballasjen skal også tilfredsstille kravene til transport i hht ADR RID Forskrift om landtransport av farlig gods Se vedlegg side 3 Merkeetiketten må også tilfredsstille kravene i forskrift om klassifisering merking mv av farlige kjemikalier 2002 07 16 eller forskrift om klassifisering merking og emballering CLP forskriften Se www dsb no Det arbeides også med et forskriftskrav for emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser Regelverk ADR RID 2015 Forskrift 1 april 2009 nr 384 om landtransport av farlig gods Brann og eksplosjonsvernloven 26 Forskrift om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger CLP Bransjer som har tilleggsinformasjon Detaljhandel Hotell og restaurantvirksomhet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Krav-til-sikker-pafyllingsanordning-transport-og-merking-av-emballasje-for-bioetanol-til-alkoholfyrte-peiser/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Krav til strålevernkoordinator - tannlegetjenester - Regelhjelp.no
  strålevern Typiske arbeidsoppgaver for koordinatoren i en dentalvirksomhet vil bl a være å melde virksomhetens røntgenapparater i Strålevernets elektroniske meldesystem og kvalitetssikre rom der røntgenapparat skal brukes med tanke på bygningsmessig skjerming Strålevernkoordinatoren må ha god og oppdatert kunnskap om strålevernlov strålevernforskrift og internkontrollforskrift med tanke på stråling og i en dentalvirksomhet er det en tannlege eller en tannpleier som har kompetanse til å fylle rollen til en strålevernkoordinator Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tannleger/Krav-til-stralevernkoordinator---tannlegetjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Krav til utstyr og anlegg for gass under drift - Regelhjelp.no
  Skriv ut Som eier eller bruker må du sørge for at det foreligger drifts vedlikeholds og sikkerhetsinstrukser Det skal også foreligge et system for utarbeidelse av arbeidstillatelser Dette innebærer i praksis blant annet at det skal finnes prosedyrer for varmtarbeid kaldtarbeid og entringsarbeider Du må sørge for at utstyr og anlegg blir systematisk tilstandskontrollert Du må sørge for at forebyggende tiltak mot brann eksplosjon og andre ulykkeshendelser planlegges og gjennomføres Les mer i veiledningene under Publikasjoner Faktaark Gassanlegg i boligsameier dette har styret og beboerne ansvar for bokmål Faktaark Gassanlegg i bustadsameige dette har styret og bebuarane ansvar for nynorsk utgåve Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Krav-til-utstyr-og-anlegg-for-gass-under-drift/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kreftframkallande kjemikaliar i arbeidsmiljøet - Regelhjelp.no
  at arbeidstakarane ikkje et og drikk i arbeidslokale som kan vere forureina med kreftframkallande kjemikaliar arbeidstakarane får tildelt formålstenleg arbeidstøy i tillegg til nødvendig personleg verneutstyr arbeidstøy blir oppbevart åtskilt frå privat tøy arbeidstøy blir vaska og ikkje teke med heim det er høve til å vaske seg i eller i like i nærleiken av arbeidslokalet Avfall skal behandlast forsvarleg Avfall som inneheld kreftframkallande kjemikaliar skal samlast i lukka behaldarar som er tydeleg merkte Gravide skal ikkje eksponerast Gravide arbeidstakarar skal ikkje utsetjast for kreftframkallande kjemikaliar Det kan vere aktuelt med omplassering til anna arbeid Bedriftshelsetenesta kan vurdere risiko og eventuelt leggje til rette arbeidet for den gravide Om verksemda ikkje er knytt til BHT bør det søkjast hjelp hos personar som kan vurdere risiko og eventuelt leggje til rette arbeidet for den gravide Helseundersøking dersom nokon er eksponert Dersom arbeidstakarane blir utsette for kreftframkallande kjemikaliar på ein slik måte at det kan føre til helseskade på lang sikt skal arbeidsgivaren sørgje for at arbeidstakarane går igjennom ei eigna helseundersøking Regelverk Arbeidsplassforskriften 7 4 om hygieniske tiltak ved kontakt med farlige stoffer Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 14 6 om krav til leges kompetanse Forskrift om utførelse av arbeid

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Kreftfremkallende-kjemikalier-i-arbeidsmiljoet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Næringsmiddelimitasjonar - Regelhjelp.no
  lukt utsjånad farge presentasjonsform merking storleik volum eller liknande som gjer at barn kan forveksle dei og difor putte dei i munnen suge på dei inhalere dei e l slik at det oppstår fare for kveling forgifting perforering eller blokkering av spiserøret Se også Helse og miljøfare kjemikalier og produkter Regelverk Forskrift om farlige næringsmiddelimitasjoner Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Naringsmiddelimitasjoner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kvotepliktige CO2-utslipp - Regelhjelp.no
  sintring av jernmalm herunder svovelholdig malm e produksjon av støpejern og stål primær eller sekundærproduksjon med en kapasitet som overstiger 2 5 tonn pr time f framstilling av sementklinker i roterovner med en produksjonskapasitet som overstiger 500 tonn pr døgn eller kalk i roterovner med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr døgn eller andre typer ovner med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr døgn g framstilling av glass og glassfiber med en smeltekapasitet som overstiger 20 tonn pr døgn h framstilling av keramiske produkter ved brenning herunder takstein murstein ildfast stein fliser steintøy og porselen med en produksjonskapasitet som overstiger 75 tonn pr døgn og eller en ovnskapasitet som overstiger 4 m 3 ved en fyllkapasitet pr ovn som overstiger 300 kg m 3 i produksjon av papirmasse fra tre eller andre fibermaterialer og produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet som overstiger 20 tonn pr døgn Kvoteplikten gjelder også for prosessutslipp av N 2 O i forbindelse med produksjon av salpetersyre utslipp av CO 2 i forbindelse med luftfartsaktiviteter med visse unntak se klimakvoteforskriften vedlegg 6 Kvoteplikten gjelder likevel ikke utslipp fra forbrenning av biomasse og fra energiproduksjon som nevnt i bokstav a ved forbrenning av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Kvotepliktige-CO2-utslipp/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lagerreolar - Regelhjelp.no
  arbeidsgivar skal du sørgje for at arbeidsutstyr blir plassert og stilt opp på ein fullt ut trygg måte Fundament og festeanordningar for arbeidsutstyr skal vere slik at innretninga er stabil og ikkje forårsakar unødig støy eller vibrasjonar Når det er nødvendig skal arbeidsutstyr eller delar av slikt utstyr stabiliserast ved fastspenning eller liknande Plassering Plassering og oppstilling av lagerreolar må gjerast etter ei nøye vurdering Sikringstiltak Lagerreolar kan velte eller kollapse med mindre det blir gjennomført sikringstiltak Dei bør om nødvendig festast til eit eigna fundament eller bardunerast til stabile strukturar etter tilvising frå produsenten Bereevna til underlaget Bereevna til underlaget må vurderast Om nødvendig må bereevna aukast ved hjelp av underlag som gir større bereflate Lagerreolar skal ikkje belastast med større vekt enn dei er berekna for Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 1 om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om utførelse av arbeid 10 10 om stabilisering av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 11 1 om plassering oppstilling og sikring av arbeidsutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Lagerreoler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lasterampar for varelevering - Regelhjelp.no
  arbeidstakarane dett ned Kva plikter arbeidsgivaren har Som arbeidsgivar skal du sørgje for at arbeidsplassen er utforma slik at arbeidstakarane ikkje blir påførte uheldige fysiske belastningar Du skal stille nødvendige hjelpemiddel til rådvelde for arbeidstakarane Formålstenlege hjelpemiddel må stillast til disposisjon Lidingar på grunn av uheldige fysiske belastningar kan oppstå som følgje av mangel på eller feil utforming av hjelpemiddel Nødvendige hjelpemiddel for å hindre slike uheldige fysiske belastningar skal stillast til disposisjon for arbeidstakarane Handtering av varer Handtering av varer frå lastebil og inn til hyller er utsette arbeidsoppgåver som kan føre til uheldige belastningar eller ulykker Varemottaket bør vere plassert slik at ein unngår tunge løft mellom bil og rampe Det skal så langt som mogleg leggjast til rette for at bilen kan køyrast heilt inn til rampen Varene skal kunne trillast eller køyrast frå lasterampen og inn til hyllene Transportvegane både fram til mottaket og frå mottaket og inn til hyllene må difor vere breie nok For å kunne trille eller køyre varene frå lasterampen og inn til hyllene må hjelpemiddel stillast til rådvelde Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 om generelle krav til arbeidsmiljøet Arbeidsplassforskriften 2 20 om lasteramper lasteplasser tippesteder og kaier Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Lasteramper-for-varelevering/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive