archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Leveringsplikt for radioaktivt avfall - Regelhjelp.no
  én gang pr år Deponeringspliktig radioaktivt avfall skal leveres til den som har tillatelse til håndtering av deponeringspliktig radioaktivt avfall fra Statens strålevern Radioaktivt avfall som ikke er deponeringspliktig radioaktivt avfall skal leveres til Den som har tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall fra Statens strålevern eller Den som har tillatelse til å håndtere farlig avfall etter avfallsforskriften 16 5 jf 11 6 Kasserte kapslede radioaktive kilder skal leveres i henhold til returordning jf strålevernforskriften 13 første ledd Kasserte ioniske røykvarslere skal leveres som kasserte elektroniske og elektriske produkter EE avfall jf avfallsforskriften kapittel 1 Leveringsplikten er ikke til hinder for at radioaktivt avfall kan stå til henfall dvs mellomlagring slik at aktiviteten i avfallet reduseres der henfall anses å være beste tilgjengelige teknikk BAT Dette kan for eksempel være henfall av radioaktivt avfall til under grenseverdier for deponeringspliktig avfall eller grenseverdier for radioaktivt avfall Det er derimot ikke tillatt å fortynne radioaktivt avfall i den hensikt å komme under grenseverdier Regelverk Avfallsforskriften 16 7 om leveringsplikt for radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall 2 bokstav c og d jf vedlegg 1 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Leveringsplikt-for-radioaktivt-avfall1/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Lighterar - Regelhjelp.no
  for verknad Frå 1 juli 2007 er det forbode å produsere og importere lighterar utan barnesikring og forbode å produsere og importere lighterar med forvekslingsfare Frå 11 mars 2008 er det forbode å selje lighterar utan barnesikring og forbode å selje lighterar med forvekslingsfare Produsenten og importøren må kunne dokumentere at lighterar er testa i samsvar med krava i forskrifta Sjå aktuelle standardar på nettstaden Standardiseringen i Norge NS EN

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Lightere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lodding - Regelhjelp.no
  også oppstå ved eksponering for nitrogendioksid og hydrogenfluoridgass og hydrogenpartiklar Punktavsug skal brukast slik at behovet for å nytte andedrettsvern blir redusert mest mogleg Publikasjoner Veiledning om sveising termisk skjæring termisk sprøyting kullbuemeisling lodding og sliping varmt arbeid på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsplassforskriften 7 1 om ventilasjon og prosessavsug Arbeidsplassforskriften 7 2 om resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg Arbeidsplassforskriften 7 3 om utforming av prosessavsug Forskrift om organisering ledelse og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Lodding/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lokaler til undervisning - Regelhjelp.no
  til undervisning Før oppstart og ved vesentlige utvidelser og endringer av lokaler som skal brukes til undervisning må dere sende melding til kommunen Spesielt for grunnskoler og videregående skoler Skolens lokaler må være godkjent av kommunen Publikasjoner Veileder i miljørettet helsevern Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v Regelverk Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m v Tilsynsmyndighet Har

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Lokaler-til-undervisning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Luftkvalitet på arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  slik at dei enkelte arbeidsplassane får tilfredsstillande luftkvalitet Dersom det er nødvendig av omsyn til helsa til arbeidstakarane skal ventilasjonsanlegget vere utstyrt med feilvarsling Arbeidsplassane skal så langt det er mogleg vernast mot ugunstige vêrtilhøve Publikasjoner Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 14 om klima ventilasjon luftkvalitet mv Bransjer som har tilleggsinformasjon Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Helsetjenester og omsorgstjenester

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Luftkvalitet-pa-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Løfting av last – tryggleik for arbeidstakaren - Regelhjelp.no
  arbeidsutstyret kan nyttast til denne typen løft Arbeidstakarar som arbeider med lasta skal ha kompetanse for arbeidsoppgåva Utstyret skal vere merkt Arbeidsutstyr til løfting av last skal vere merkt for største arbeidsbelastning og eventuelt med merkeplate som angir største arbeidsbelastning for kvar enkelt løfteposisjon merkt med forbod mot personløft når arbeidsutstyret ikkje er berekna for det Pliktene til arbeidsgivaren Som arbeidsgivar skal du sørgje for at arbeidsutstyret blir brukt slik at det er stabilt under bruk og under alle føreseielege tilhøve Du må forsikre deg om at underlaget har nødvendig styrke og stabilitet og sørgje for at tiltaka blir gjennomførte riktig Dersom operatøren av arbeidsutstyret ikkje kan sjå lasta skal ein kompetent person stå i kontakt med operatøren og rettleie han eller henne Ver merksam på at last forskyver seg når ho forlèt bakken Stå difor ikkje inntil lasta med fare for å bli klemd Spesielt viktig er dette ved bruk av mobilt løfteutstyr når løftet ikkje skjer vertikalt Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 18 4 om mobilt eller flyttbart arbeidsutstyr til løfting av last Forskrift om utførelse av arbeid 18 5 om bruk av arbeidsutstyr til å løfte fritt hengende last Forskrift om utførelse av arbeid 18 6

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Lofting-av-last---sikkerhet-for-arbeidstaker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Løfting og flytting – tryggleik for arbeidstakaren - Regelhjelp.no
  last og oppheng og forankring for dette utstyret skal ha nødvendig styrke til å tole dei belastningane det kan bli utsett for og til å ta vare på stabiliteten til utstyret Arbeidsutstyr til løfting av last skal vere merkt for største arbeidsbelastning og eventuelt ha merkeplate som angir største arbeidsbelastning for kvar enkelt løfteposisjon merkt med forbod mot personløft når arbeidsutstyret ikkje er berekna for det Arbeidsutstyr til løfting eller flytting av arbeidstakarar skal vere laga slik at eigna innretningar hindrar plattforma og liknande i å falle ned arbeidstakaren sjølv ikkje kan falle ned frå plattforma arbeidstakaren ikkje kan knusast klemmast fast eller støytast særleg på grunn av utilsikta kontakt med gjenstandar arbeidstakaren ikkje blir utsett for fare og kan frigjerast frå plattforma i tilfelle utilsikta driftsstans Dersom innretningane som er nemnde ovanfor ikkje gir tilstrekkeleg tryggleik på grunn av tilhøva på arbeidsplassen og høgdeforskjellar skal plattforma sikrast ved at det blir montert eit ekstra tau med høgare tryggleiksfaktor Tauet skal kontrollerast før kvar bruk Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 18 Arbeid med løfteutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Lofting-og-flytting---sikkerhet-for-arbeidstaker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Løyve til byggje- og anleggsverksemd - Regelhjelp.no
  vanlig forurensning er tillatt uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven Virksomheter som ikke oppfyller disse kravene må ha utslippstillatelse etter forurensningsloven Byggje og anleggsverksemd som berre er mellombels to tre år og der det berre er tale om vanleg forureining er tillaten utan særskilt løyve etter forureiningslova Verksemder som ikkje oppfyller desse krava må ha utsleppsløyve etter forureiningslova Ingen har lov til å forureine eller gjere noko som kan føre til forureining Dersom byggje og anleggsverksemda fører med seg ei forureining som ikkje er vanleg med tanke på art og omfang må du søkje Fylkesmannen om løyve etter forureiningslova 11 Døme på dette er byggje og anleggsverksemd som utløyser typar av stoff som fører til uvanlege skadeverknader eller når eit vassdrag med betydelege brukarinteresser står i fare for å bli øydelagt av byggje og anleggsverksemda Dersom forureininga er vanleg og drifta er mellombels treng du ikkje løyve Forureiningsmyndigheita reknar ein driftsperiode på to tre år som mellombels Ta kontakt med Fylkesmannen dersom du er i tvil om du treng løyve eller ikkje Regelverk Forurensningsloven 11 om tillatelse Forurensningsloven 8 om begrensninger i plikten til å unngå forurensning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen Kommunen Nettsiden viser typiske krav til

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Tillatelse-til-bygge--og-anleggsvirksomhet-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •