archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Løyve til forureining - Regelhjelp.no
  til forureining Dersom verksemda ikkje fører med seg nemneverdige skadar eller ulemper trengst ikkje løyve Det avgjerande er storleiken karakteren og omfanget av eventuelle utslepp Verksemda di pliktar sjølv å vurdere om det er nødvendig å søkje om løyve Når må du søkje om løyve Dersom du ønskjer å starte ei verksemd som kan forureine må du søkje forureiningsmyndigheita om løyve etter forureiningslova Det gjeld òg dersom du ønskjer å endre drifta ved ei verksemd som alt har fått løyve og endringane aukar forureininga eller fører til utslepp av andre typar forureining Relevante lenker Bedrifter med utslippstillatelse på miljodirektoratet no Fiskeridirektoratet nettside for søknadsskjema Publikasjoner Skjema og maler på miljodirektoratet no Veiledning om søknad til utslippstillatelse pdf fil på miljodirektoratet no Regelverk Forurensningsloven 11 om tillatelse Forurensningsloven 7 om forbud mot forurensning Bransjer som har tilleggsinformasjon Akvakultur Avfall og gjenvinning Bergverksdrift Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Grafisk produksjon Jordbruk Overflatebehandling av metaller Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av papir og papirvarer Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk Trelastindustrien Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Tillatelse-til-forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Løyve til radioaktiv forureining - Regelhjelp.no
  søkje om løyve Når må du søkje om løyve til radioaktiv forureining Dersom verksemda tilfører radioaktive stoff til miljøet utslepp krevst det alltid løyve frå Statens strålevern dersom utsleppa overskrid dei gitte grenseverdiane Publikasjoner Veiledning til søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og for håndtering av radioaktivt avfall Regelverk Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall 4 om tillatelse til radioaktiv forurensning Forskrift om forurensningslovens anvendelse på

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tillatelse-til-radioaktiv-forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Løyve til å handtere radioaktivt avfall - Regelhjelp.no
  relaterte lenker Utskrift Skriv ut Statens strålevern kan etter søknad gi løyve til verksemder som handterer radioaktivt avfall Verksemder som handterer radioaktivt avfall dvs tek imot mellomlagrar behandlar eller på annan måte disponerer radioaktivt avfall skal ha løyve frå Statens strålevern Unntak frå krav om løyve til handtering av radioaktivt avfall Verksemder som har løyve frå Klima og forureiningsdirektoratet til å handtere farleg avfall kan handtere radioaktivt avfall som ikkje er over grensa for deponeringspliktig radioaktivt avfall Verksemder som har løyve til utslepp av radioaktiv forureining og der handtering av eigenprodusert radioaktivt avfall er inkludert treng ikkje eit særskilt løyve for handtering av eige radioaktivt avfall Forhandlarar som tek imot radioaktivt avfall frå tilsvarande produkt som dei omset treng ikkje særskilt løyve Publikasjoner Veiledning til søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og for håndtering av radioaktivt avfall Regelverk Avfallsforskriften 16 5 om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall 2 bokstav c og d jf vedlegg 1 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tillatelse-til-handtering-av-radioaktivt-avfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Maling, lakk, lim m.m. – innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier - Regelhjelp.no
  andre lover og forskrifter Flyktige organiske løsemidler VOC Det stilles krav til maksimalt innhold av flyktige organiske forbindelser VOC i maling og lakkprodukter Forbudet gjelder maling og lakkprodukter beregnet for bygninger inn og utvendig samt lakkeringsprodukter for bruk på kjøretøy Det er mulig å søke om dispensasjon for omsetning maling og lakk beregnet på restaurering og vedlikehold av kulturminner Utslipp av VOC fra maling og lakkprodukter som benyttes ved produksjon av andre produkter som møbler er regulert gjennom krav til utslipp fra produksjonssted Se kap 9 i forurensingsforskriften Les mer om VOC i maling og lakkprodukter DEGBE og DEGME Er strengt regulert i maling og malingsfjernere til forbrukere REACH vedlegg XVII post 54 og 55 Syklohexan Er strengt regulert i lim til forbrukere REACH vedlegg XVII post 57 MDI Er strengt regulert i lim til forbrukere REACH vedlegg XVII post 56 Diklormetan Er strengt regulert i lim til forbrukere REACH vedlegg XVII post 59 Toluen Er strengt regulert i sprøytemaling og lim til forbruere REACH vedlegg XVII post 48 Trebeskyttende middel Trevarer og produkter av tre kan behandles med trebeskyttende midler for å bevare produktene og forhindre sopp og råteskader Enkelte stoffer er forbudt i Norge Treimpregneringsmidler regnes som såkalte biocidprodukter og er særskilt regulert Kvikksølv og kvikksølvforbindelser er forbudt omsatt som trebeskyttelsesmiddel REACH vedlegg XVII post 18 og produktforskriften 2 3 Arsen og arsenforbindelser er forbudt omsatt som trebeskyttelsesmiddel REACH vedlegg XVII post 19 Krom og kromforbindelser i trevirke er strengt regulert Produktforskriften 2 11 Organiske tinnforbindelser Det er forbudt å omsette stoff eller stoffblandinger som inneholder tributyltinn og trifenyltinnforbindelser REACH vedlegg XVII post 20 Kreosotforbindelser er forbudt omsatt som trebeskyttelsesmiddel Det er unntak for visse typer næringsvirksomhet herunder omsetning av stoff og stoffblandinger i emballasje på minst 20 liter REACH vedlegg XVII post 31 Biocider Biocider er særskilt

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Maling-lakk-lim-mm--innhold-av-helse--og-miljofarlige-kjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Maskiner og tryggingskomponentar - Regelhjelp.no
  for sal og skal takast i bruk skal oppfylle alle aktuelle krav i maskinforskrifta Som produsent av maskiner skal du primært fjerne eller redusere farar så godt som mogleg slik at maskiner i størst mogleg grad er sikre i seg sjølve Dersom dette ikkje er mogleg skal du setje i verk nødvendige vernetiltak mot farar som ikkje lèt seg fjerne og informere brukarar om farar som er til stades også etter at vernetiltak er sette i verk Du skal gi informasjon om påkravd spesialopplæring og nødvendig bruk av personleg verneutstyr Merking Maskiner skal merkjast tydeleg og varig med namn og adresse på produsenten CE merking serie og typenemning eventuelt serienummer byggjeår om maskina er berekna for bruk i eksplosjonsfarleg atmosfære nødvendige opplysningar for trygg bruk og berekna masse for maskindelar som må handterast med løfteinnretning Utskiftbart utstyr skal vere forsynt med tilsvarande opplysningar Merkinga skal vere på norsk Produsenten skal påføre CE merke på alle maskiner som kan fungere sjølvstendig som maskiner Dersom maskiner også er regulerte av tryggleiksføresegner og krav om CE merking i anna regelverk skal CE merkinga stadfeste at alle krav er oppfylte Samsvarsvurdering Maskiner og tryggingskomponentar skal ikkje leggjast ut for sal eller takast i bruk for første gong før føresegnene om samsvarsvurdering er gjennomførte Samsvarsvurderinga skal stadfeste at maskiner og tryggingskomponentar oppfyller krava i maskinforskrifta For nærare angitte kategoriar av maskiner og tryggingskomponentar som ikkje eller berre delvis er konstruerte og bygde i samsvar med harmonisert standard skal produsenten eller ein representant for produsenten anten gjennomføre prosedyre for EF typeprøving og prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll eller prosedyre for full kvalitetssikring For nærare angitte maskiner og tryggingskomponentar som er konstruerte og bygde i samsvar med harmoniserte standardar kan produsenten eller ein representant for produsenten i tillegg til dei to alternative prosedyrane som er nemnde

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Maskiner-og-sikkerhetskomponenter-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Maskiner og tryggingskomponentar – produktkrav - Regelhjelp.no
  av maskiner skal du primært fjerne eller redusere farar så godt som mogleg slik at maskiner i størst mogleg grad er sikre i seg sjølve Dersom dette ikkje er mogleg skal du setje i verk nødvendige vernetiltak mot farar som ikkje lèt seg fjerne og informere brukarar om farar som er til stades også etter at vernetiltak er sette i verk Du skal gi informasjon om påkravd spesialopplæring og nødvendig bruk av personleg verneutstyr Merking Maskiner skal merkjast tydeleg og varig med namn og adresse på produsenten CE merking serie og typenemning eventuelt serienummer byggjeår om maskina er berekna for bruk i eksplosjonsfarleg atmosfære nødvendige opplysningar for trygg bruk og berekna masse for maskindelar som må handterast med løfteinnretning Utskiftbart utstyr skal vere forsynt med tilsvarande opplysningar Merkinga skal vere på norsk Produsenten skal påføre CE merke på alle maskiner som kan fungere sjølvstendig som maskiner Dersom maskiner også er regulerte av tryggleiksføresegner og krav om CE merking i anna regelverk skal CE merkinga stadfeste at alle krav er oppfylte Samsvarsvurdering Maskiner og tryggingskomponentar skal ikkje leggjast ut for sal eller takast i bruk for første gong før føresegnene om samsvarsvurdering er gjennomførte Samsvarsvurderinga skal stadfeste at maskiner og tryggingskomponentar oppfyller krava i maskinforskrifta For nærare angitte kategoriar av maskiner og tryggingskomponentar som ikkje eller berre delvis er konstruerte og bygde i samsvar med harmonisert standard skal produsenten eller ein representant for produsenten anten gjennomføre prosedyre for EF typeprøving og prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll eller prosedyre for full kvalitetssikring For nærare angitte maskiner og tryggingskomponentar som er konstruerte og bygde i samsvar med harmoniserte standardar kan produsenten eller ein representant for produsenten i tillegg til dei to alternative prosedyrane som er nemnde over også velje å gjennomføre prosedyre for samsvarsvurdering med intern produksjonskontroll Tilleggskrav Det er tilleggskrav for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Maskiner-og-sikkerhetskomponenter---produktkrav/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Meldekrav - tannlegetjenester - Regelhjelp.no
  dette til Strålevernet før apparatet tas i bruk Dette gjøres i Strålevernets elektroniske meldesystem http kilderegistrering stralevernet no Egen passordbeskyttet brukerprofil til meldesystemet lages ved å registrere seg som ny bruker via denne linken Endringer rundt bruken av apparatet skal også meldes i meldesystemet Eksempler på dette er videresalg av røntgenutstyr kassering av utstyr og endring av adresse lokaler for plassering av utstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tannleger/Meldekrav---tannlegetjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Meldeplikt for røntgenapparater og melding av endringer - Regelhjelp.no
  inn strålekilder Innmelding av røntgenapparat i EMS Når virksomheten din er registrert kan du melde inn virksomhetens røntgenapparater Bruk meldeskjema for Teknisk røntgenapparat for innmelding av veterinærrøntgen og bruk ett skjema for hvert røntgenapparat Ved registrering av røntgenapparat blir dere bl a bedt om å registrere opplysninger om apparattype fabrikat modellbetegnelse årgang forhandler plassering og skjerming Endring av tidligere innsendte opplysninger om røntgenapparater i EMS Endringsmelding skal benyttes til å endre opplysninger om tidligere innsendte meldinger i EMS Bl a meldes følgende som endringsmelding Rette opp feil mangelfulle opplysninger som tidligere er registrert om et røntgenapparat Flytting av utstyr til et nytt monteringssted Utstyret tas ut av bruk eller lånes ut til andre for en lengre periode Salg av utstyr Kassering av utstyr eller retur til forhandler Ved feilregistrering slik at den opprinnelige innsendte meldingen skal utgå Endringsmeldinger sendes inn ved å bruke E en for aktuelt meldenummer se eksempel nedenfor Oppdatering av virksomhetsinformasjon i EMS Dere er selv ansvarlig for at informasjon som er registrert på dere i EMS alltid er oppdatert og korrekt Husk også å registrere adresseendringer og bytte av strålevernkoordinator i EMS Det anbefales en årlig gjennomgang av strålekildene slik at Statens strålevern og dere selv alltid har oppdatert informasjon tilgjengelig EMS kan benyttes som virksomhetens egen oversikt over meldepliktige kilder Navneendring nedleggelse driftsstans mv Dere må sende brev eller e post til Strålevernet ved navneendring overdragelse driftsstans eller nedleggelse av virksomhet Den som ønsker å starte opp igjen virksomhet som har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år må kontakte Strålevernet om dette Det anbefales en årlig gjennomgang av strålekildene slik at Statens strålevern og dere selv alltid har oppdatert informasjon tilgjengelig EMS kan benyttes som virksomhetens egen oversikt over meldepliktige kilder Navneendring nedleggelse driftsstans mv Dere må sende brev eller e post

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Meldeplikt-for-rontgenapparater-og-melding-av-endringer-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive