archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Merking av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  brukast anerkjende symbol eller tekst på norsk Dersom det er nødvendig skal det brukast eit anna språk som er forståeleg for arbeidstakarane Maskiner skal ha merking som er tydeleg og varig Innhald Merkinga skal innehalde desse opplysningane namn og adresse på produsenten CE merking i samsvar med krav serie eller typenemning eventuelt serienummer byggjeår Bruksrettleiingar er nødvendig Det skal vere tilgang til brukarmanualar eller bruksrettleiing for alt utstyr Rettleiinga skal innehalde same som for merkinga minus serienummeret sjå over kva maskina skal brukast til om beteningsplassar der operatøren skal utføre arbeid Bruksrettleiinga skal også innehalde instruks for trygg klargjering før bruk bruk handtering installasjon montering demontering justering vedlikehald ettersyn og reparasjon opplæring informasjon om viktige data som eventuelt kan monterast på maskina Informasjonen skal vere forståeleg for dei arbeidstakarane som skal bruke arbeidsutstyret Regelverk Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 1 7 3 om merking av maskiner Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 3 6 1 om skilter og varselsignaler Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 3 6 2 om merking Forskrift om utførelse av arbeid 10 21 om merking av arbeidsutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Merking-av-arbeidsutstyr-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Merking av farlege kjemikaliar – kva plikter arbeidsgivaren har - Regelhjelp.no
  kjemikaliar kva plikter arbeidsgivaren har Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Arbeidsgivaren skal sørgje for at behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar er merkte på norsk med namnet på kjemikalien faresymbol og åtvaringssetningar Produsent importør og omsetjar I utgangspunktet er det den som produserer importerer og eller omset farlege kjemikaliar til bruk i yrke som skal sørgje for at kjemikaliane er merkte på norsk med namnet på kjemikalien faresymbol og åtvaringssetningar Pliktane til arbeidsgivaren Likevel har arbeidsgivaren ei sjølvstendig plikt til å merkje behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar Når ein kjemikalie er kommen inn i verksemda er det arbeidsgivaren som har ansvaret for at merkinga er forsvarleg Som arbeidsgivar må du også sørgje for at merkinga følgjer kjemikalien dersom han blir overført til annan emballasje eller behaldar Relevante lenker Veiledning til kjemikalieforskriften vedlegg I Klassifisering og merking på arbeidstilsynet no Publikasjoner Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 13 om arbeidsgivers merkeplikt av kjemikalier Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Merking-av-farlige-kjemikalier---arbeidsgivers-plikt/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Merking av overgrunns rørinstallasjoner til gass - Regelhjelp.no
  AS Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider Relevante lenker Standard no Publikasjoner Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Merking-av-overgrunns-rorinstallasjoner-til-gass-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Middel som tek vare på treprodukt – forbod mot enkelte helse- og miljøfarlege stoff - Regelhjelp.no
  treprodukt jf produktforskrifta 2 3 REACH vedlegg XVII post 18 Arsen og arsensambindingar er det forbode å omsetje som middel til vern av treprodukt jf REACH vedlegg XVIII post 19 Kreosotsambindingar er det forbode å omsetje som middel til vern av treprodukt Det er unntak for visse typar næringsverksemd mellom anna for omsetning av stoff og stoffblandingar i emballasje på minst 20 liter jf REACH vedlegg XVIII post 31 Publikasjoner

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Trebeskyttende-midler--forbud-mot-enkelte-helse--og-miljofarlige-stoffer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Plikt til å ha og gi ut miljøinformasjon - Regelhjelp.no
  eller bruker produkter har dere et særlig ansvar for å ha tilgjengelig informasjon om disse produktene Miljøinformasjon om produkter Hvis du produserer importerer bearbeider omsetter eller bruker produkter har du særlig ansvar for å gi ut miljøinformasjon om disse produktene Med produkter menes både råvare hjelpestoff halvfabrikat og ferdig vare av ethvert slag Miljøinformasjon om et produkt skal svare på følgende spørsmål inneholder produktet komponenter eller har produktet egenskaper som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse hvilke komponenter eller egenskaper er det hvordan må produktet håndteres for å unngå helseskade eller miljøforstyrrelse hvilke vesentlige helseskader eller miljøforstyrrelser medfører produksjon og distribusjon av produktet hvem er tilvirker eller importør av produktet Plikt til å gi ut miljøinformasjon Virksomheten har plikt til å gi ut miljøinformasjon om forhold ved virksomheten blant annet innsatsfaktorer og produkter som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet til alle som spør om slik informasjon Miljøinformasjon er faktiske opplysninger og vurderinger om miljøet Med miljø forstås det ytre miljø inkludert kulturminner og kulturmiljø opplysninger om faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet herunder planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet produkters egenskaper eller innhold forhold ved drift av virksomhet administrative avgjørelser og tiltak herunder enkeltavgjørelser avtaler

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Plikt-til-a-ha-og-gi-ut-miljoinformasjon/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mobilt arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  som kan bremse eller stoppe utstyret hjelpeinnretning som kan gi fullt forsvarleg sikt dersom synsfeltet til føraren ikkje er tilstrekkeleg fullt forsvarleg belysning som er tilpassa det arbeidet som skal utførast brannsløkkingsutstyr dersom arbeidsutstyret kan utgjere ein brannfare i samband med arbeidet automatisk stopp for fjernstyrt arbeidsutstyr som beveger seg utanfor området der ein kan styre det med dei fjernstyrte kontrollane innretning som hindrar at arbeidstakaren blir påkøyrd eller fastklemd

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Mobilt-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Måling av forureiningar i arbeidsatmosfæren - Regelhjelp.no
  tidlegare utførte målingar og annan informasjon som verkar inn på eksponeringa Slik informasjon kan til dømes vere kor flyktig kjemikalien er temperatur effekt av prosesstilpassa avsug nærleik til og opphaldstid ved forureiningskjelde med meir Målingar og analysar er kostbart Det er difor viktig at arbeidsgivaren har gjort ei grundig vurdering før gjennomføringa av målingane Arbeidstilsynet har utarbeidd ei rettleiing Måleresultata skal vurderast mot Arbeidstilsynet si rettleiing om administrative normer for forureining i arbeidsatmosfæren Administrative normer angir den høgaste akseptable mengda av ei forureining som kan pustast inn Involver bedriftshelsetenesta For at både vurdering av eksponering og eventuelle målingar skal kunne gi eit riktig bilete av arbeidsmiljøet må den som utfører oppgåvene ha nødvendig kunnskap Arbeidsgivaren bør få hjelp av nokon i bedriftshelsetenesta som har kompetanse om kjemisk helsefare Krav om dokumentasjon Det må dokumenterast at resultata av målinga er representative for dei eksponerte arbeidstakarane Publikasjoner Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære på arbeidstilsynet no Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 3 om måling av vinylkloridmonomer i arbeidsatmosfæren Forskrift om utførelse av arbeid 3 6 om informasjon om resultatene av måling av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Maling-av-forurensninger-i-arbeidsatmosfaren-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nedgravde oljetanker – melding og kontroll - Regelhjelp.no
  som er ansvarlig for en nedgravd oljetank må kontrollere at tanken til enhver tid er i betryggende stand Kontrollen skal gjennomføres som periodiske tilstandskontroller eller ved et system for automatisk lekkasjeovervåking Kontrollen skal dokumenteres skriftlig Dokumentasjonen skal oppbevares av den ansvarlige og kontrolløren Kontrolløren skal forelegge dokumentasjonen for kommunen etter gjennomført tilstandskontroll Feil på tanken må utbedres En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder En oljetank som er blitt utbedret kan ikke tas i bruk før det er gjennomført ny tilstandskontroll Hvis oljetanker midlertidig er ute av bruk Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme Hvis oljetanker permanent er ute av bruk Tanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes og graves opp Tanker som ikke kan gjenbrukes uten fare for lekkasje skal destrueres Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk rengjøres og fylles med sand grus og lignende i stedet for oppgraving For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Oljeholdig-avlopsvann-og-vaske--og-avfettingsmidler/Nedgravde-oljetanker--melding-og-kontroll/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive