archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr - Regelhjelp.no
  verneutstyr Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Som arbeidsgiver skal du sørge for rutiner for oppbevaring vedlikehold reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr Arbeidsgiver skal også sørge for at det personlige verneutstyret er i god hygienisk stand Oppbevaring Det personlige verneutstyret må tas godt vare på og oppbevares på egnet sted når det ikke er i bruk Renhold Det personlige verneutstyret må holdes rent og i god bruks og vernemessig stand Hvis ett og samme personlig verneutstyr må benyttes av flere personer skal arbeidsgiver sørge for at slik bruk ikke medfører helsemessige eller hygieniske problemer for arbeidstakerne Vedlikehold Ettersyn og vedlikehold bør normalt følge produsentens brukerinformasjon Enkelt vedlikehold vil normalt kunne utføres av brukeren selv Mer omfattende vedlikehold eller reparasjon bør utføres av kompetent personell Foreligger det tvil om at det personlige verneutstyret fortsatt gir tilstrekkelig sikkerhet skal det tas ut av bruk Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 4 om krav til vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Oppbevaring-vedlikehold-og-kontroll-av-personlig-verneutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Oppfølging av arbeidstakers syn - Regelhjelp.no
  før arbeidstaker begynner arbeid ved dataskjermen om nødvendig med jevne mellomrom i tiden deretter dersom arbeidstaker får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen Arbeidsgiver skal dekke utgifter knyttet til syns og øyeundersøkelser samt til spesielle synskorrigerende hjelpemidler Publikasjoner Veiledning om arbeid ved dataskjerm på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 14 4 om undersøkelse av arbeidstakeres syn ved arbeid ved dataskjerm Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Oppfolging-av-arbeidstakers-syn/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oppfølgingsplan ved sykefravær - Regelhjelp.no
  andre for eksempel tillitsvalgte Det kan også hentes inn opplysninger fra behandlende lege forutsatt at arbeidstaker samtykker Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer raskt i gang og at tiltak og muligheter for å komme i arbeid igjen vurderes grundig Hvor omfattende planen og tiltakene skal være vil være avhengig av hvor omfattende funksjonssvikten er og varigheten av den Oppfølgingsplan skal sendes sykmelder Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen uoppfordret til sykmelder så snart den er utarbeidet Planen skal også sendes til NAV dersom de ber om det for eksempel i forbindelse med dialogmøter Krav til oppfølgingsplan Vurdering av arbeidstakers oppgaver og arbeidsevne Aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi Bistand for eksempel fra bedriftshelsetjeneste og NAV Plan for videre oppfølging Dialogmøte innen sju uker Arbeidsgiver skal kalle inn arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet med mindre det er åpenbart unødvendig For arbeidstaker som er delvis borte fra arbeidet gradert sykmeldt skal et slikt møte holdes når arbeidsgiver arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig På møtet kan arbeidstaker ha med seg verneombud eller tillitsvalgt hvis ønskelig Sykmelder skal være med hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker eller arbeidstaker alene ønsker det NAV bedriftshelsetjenesten eller andre relevante aktører kan kalles inn dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det Deltakelse på dialogmøte arrangert av NAV etter senest 26 uker NAV skal innkalle til dette møtet Her skal det foretas vurderinger av hvilke muligheter som foreligger på arbeidsplassen og hvilke alternativer som kan være aktuelle for den sykmeldte ut fra en helsemessig vurdering NAV kan kreve at sykmelder eller annet helsepersonell skal delta i møtet hvis det anses som hensiktsmessig NAV kaller inn til møtet tre uker før det avholdes Arbeidstaker arbeidsgiver sykemelder eller NAV kan kreve at det avholdes et nytt dialogmøte

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Oppfolgingsplan-ved-sykefravar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Opplysningsplikt ved sal og marknadsføring av elektrisk materiell til forbrukarar - Regelhjelp.no
  materiell som forbrukarar ikkje kan montere sjølve i medium som forbrukarar har tilgang til skal du opplyse om avgrensinga Det gjeld til dømes materiell som du marknadsfører i fagblad som forbrukarar også kan abonnere på Opplysningsplikta omfattar all marknadsføring til vanlege forbrukarar Opplysningsplikta gjeld all slags marknadsføring og i alle medium for slikt materiell Det omfattar både marknadsføring i papirform til dømes annonsar i aviser blad tidsskrift og spesielt reklamemateriell distribuert til alle husstandar marknadsføring i form av lyd og biletreklame på radio eller TV og elektronisk marknadsføring til dømes ved e post eller marknadsføring på Internett Marknadsføringsomgrepet i denne samanhengen fell saman med tolkinga av omgrepet i marknadsføringslova Forbrukarombodet og Marknadsrådet har tolka marknadsføringsomgrepet relativt vidt noko som er sentralt for å sikre at interessene til forbrukarane blir tekne vare på på ein god måte Lov til å installere montere Alt elektrisk materiell som kan monterast inn i den faste installasjonen i eit elektrisk anlegg skal merkjast med unntak av materiell som forbrukaren sjølv har lov til å installere montere Arbeid ein ikkje faglært kan utføre sjølv Dette er berre enkle arbeid Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap DSB har utarbeidd ei rettleiing som nemner kva den enkelte kan gjere sjølv jf forskrift 14 desember 1993 nr 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk fke 13 andre ledd Ein forbrukar kan til dømes ikkje leggje ein varmekabel sjølv og seinare la ei registrert installasjonsverksemd kople han til det elektriske anlegget Legging og tildekking av ein varmekabel er ein del av det arbeidet som skal utførast av ei registrert verksemd Informasjon i salslokale Ved sal i salslokale er det avgjerande at opplysninga om kva avgrensingar som gjeld blir gitt på ein tydeleg måte og på ein synleg stad på eller rett i nærleiken av det aktuelle materiellet Du kan til dømes setje opp eit skilt eller ein plakat i butikken nær materiellet eller merkje hylla der materiellet er utstilt Du kan også setje klistremerke på sjølve materiellet eller trykkje opplysninga direkte på emballasjen der dette er mogleg Det er ikkje tilstrekkeleg berre å informere om dette på éin stad i salslokalet Det avgjerande er å skape merksemd og at forbrukaren ser opplysninga Kravet om merking er ikkje oppfylt dersom du gir opplysninga etter at vara er kjøpt til dømes ved å gi opplysninga i ein brosjyre i monteringsrettleiinga eller på kvitteringa Språk All informasjon skal vere på norsk Dersom du merkjer emballasjen bør det gjerast på framsida av produktet slik at kjøparen lett kan sjå opplysninga Alternativt kan du gi opplysninga på baksida men med ei tilvising frå framsida Dersom produsenten av materiellet har gitt opplysninga direkte på emballasjen treng du ikkje gjere meir for å merkje materiellet men det er framleis du som siste ledd i salskjeda butikken som har ansvaret for at regelverket blir følgt Informasjon ved marknadsføring Ved marknadsføring av materiellet er det viktig at opplysningane er gitt på ein tydeleg måte og på ein synleg stad i marknadsføringsmateriellet Som eit utgangspunkt skal opplysninga vere gitt ved kvart enkelt produkt

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Produktkategorien---produktspesifikke-krav/Opplysningsplikt-ved-salg-og-markedsforing-av-elektrisk-materiell-til-forbruker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Opplæring i arbeid med kjemikalier - Regelhjelp.no
  av de aller viktigste tiltakene for å hindre ulykker og forebygge sykdommer Som arbeidsgiver skal du sørge for opplæring ved ansettelse og deretter med jevne mellomrom særlig når det skjer endringer i arbeidet Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere skal innhente tilsvarende informasjon Samarbeid med bedriftshelsetjenesten og leverandører Det er særlig aktuelt å samarbeide om opplæring med bedriftshelsetjenesten leverandører av kjemiske produkter personlig verneutstyr arbeidsutstyr ventilasjonsanlegg mm Opplæringen skal omfatte informasjon om farlige kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen og hvilken risiko de utgjør for arbeidstakernes helse og sikkerhet opplæring i bruk av stoffkartoteket og spesielt temaer som helsefare eksponeringskontroll og vernetiltak riktig bruk av arbeidsutstyret som anvendes nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet Dette skal omfatte tiltak som gjelder for å beskytte arbeidstakeren selv f eks personlig verneutstyr og hygiene Det skal også omfatte eventuelle tiltak som må iverksettes for å verne andre arbeidstakere på arbeidsplassen håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 4 om opplæring i arbeid med farlige kjemikalier Forskrift om utførelse av arbeid 3 5 om informasjon om risiko i tilknytning til farlige kjemikalier Bransjer som har tilleggsinformasjon Avløpsbransjen Frisør kroppspleie og helsestudio Vannforsyning oppsamling distribusjon og rensing av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Opplaring-i-arbeid-med-kjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Opplæring i bruk av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  forståelig for de berørte arbeidstakere Nivå 2 Dokumentert sikkerhetsopplæring For arbeidsutstyr som etter arbeidsgiverens risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk skal arbeidstakeren få sikkerhetsopplæring Kravet innebærer at arbeidstakeren har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at de har kunnskaper om oppbygging betjening bruksegenskaper bruksområde vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret Opplæringen skal dokumenteres skriftlig Sikkerhetsopplæringen kan gis av arbeidsgiveren eller annen kompetent person Med kompetent person menes en habil bruker av arbeidsutstyret som også kan det aktuelle pensum Dette gjelder for eksempel arbeidsutstyr for hengende last personløftere bærbare kjedesager spikerpistoler boltpistoler hel eller halvautomatiske produksjons transport eller lagringssystemer presser kantpresser og maskiner betongsager høytrykkspyleutstyr krokløftere sveiseutstyr Nivå 3 Sertifisert sikkerhetsopplæring For en del arbeidsutstyr som anses spesielt krevende å bruke kreves det at opplæringen gis av en virksomhet som er sertifisert for å gi sikkerhetsopplæring for det spesielle arbeidsutstyret For å kunne gi slik opplæring kreves det at opplæringsvirksomheten er sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet Opplæringsvirksomheten sørger for at det blir utstedt kompetansebevis Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende arbeidsutstyr bro og traverskraner dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse tårnkraner mobilkraner portalkraner kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger løfte og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW 20 4 hk Innhold i sikkerhetsopplæringen Opplæringen skal være både praktisk og teoretisk og gi kunnskap om oppbygging betjening bruksegenskaper bruksområde og sikker bruk vedlikehold og kontroll Arbeidsutstyrets bruksanvisning vil her være viktig Generelt kan man si at pensum er det samme for alle opplæringsnivåene Omfanget av pensumet blir større jo mer komplisert og krevende arbeidsutstyret er Relevante lenker Faktaside om sertifiseringsorganer på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om administrative ordninger 8 1 om krav til opplæringsvirksomheter som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Opplaring-i-bruk-av-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Opplæring og informasjon om bruk av personlig verneutstyr - Regelhjelp.no
  at arbeidstaker får opplæring og trening i bruk av det personlige verneutstyret sørge for at det gis tilstrekkelig og forståelig informasjon om bruken av det aktuelle verneutstyret sørge for opplæring i rutiner for oppbevaring vedlikehold og kontroll av personlig verneutstyr Opplæringen bør også omfatte mulige forholdsregler arbeidstaker skal ta hvis det personlige verneutstyret under bruk ødelegges eller får nedsatt verneeffekt Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 5 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Opplaring-og-informasjon-om-bruk-av-personlig-verneutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oppsigelse - Regelhjelp.no
  i stillingen og om hvilke frister som gjelder for dette Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold skal det i tillegg opplyses om fortrinnsretten til ny tilsetting oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet oppsigelse fra arbeidsgiver skal begrunnes skriftlig når arbeidstakeren krever det oppsigelsen har ikke funnet sted før den er kommet fram til den andre parten Tidspunktet kan ha betydning for oppsigelsestidens start og avslutning oppsigelsen skal opplyse om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist Oppsigelsestid Oppsigelsestiden regnes i hele kalendermåneder med start den første dagen i måneden etter at oppsigelsen fant sted Dersom ikke annet er skriftlig avtalt er den gjensidige oppsigelsesfrist 1 måned Loven inneholder dessuten ufravikelige regler om oppsigelsesfrister fra 2 til 6 måneder avhengig av arbeidstakerens ansettelsestid og alder Ulovlig eller usaklig oppsigelse Arbeidstaker som mener oppsigelsen ikke er lovlig kan kreve forhandlinger med arbeidsgiveren og eventuelt gå til sak Attester En arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på en skriftlig attest Denne attesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte Avskjed oppsigelse på dagen Arbeidsgiveren kan bare avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen Hvis ikke arbeidstakeren er imot det skal arbeidsgiveren først konferere med arbeidstakerens tillitsvalgte Avskjed skal skje skriftlig og arbeidstaker har krav på å få opplysninger om retten til å kreve forhandlinger reise søksmål og om de frister som gjelder i denne forbindelse Arbeidstaker har likevel ikke rett til å bli i stillingen under behandlingen av tvisten med mindre retten bestemmer dette ved kjennelse Dersom arbeidstakeren mener avskjeden er ulovlig følges samme regler som ved ulovlig oppsigelse Veiledning Bestemmelsene om ansettelse oppsigelse og avskjed finner

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Oppsigelse/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive