archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Overordnet miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer - Regelhjelp.no
  tilrettelegge drive og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte slik at den ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig Publikasjoner Veileder i miljørettet helsevern Regelverk Forskrift om miljørettet helsevern Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Overordnet-miljo--og-helsekrav-til-lokaler-virksomheter-og-eiendommer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Overtid - Regelhjelp.no
  uke Den alminnelige arbeidstiden skal fremgå av arbeidsavtalen Ved tariffavtale kan den alminnelige arbeidstiden være gjort kortere for eksempel 37 5 timer pr uke Den enkelte arbeidstaker kan også ha avtale med arbeidsgiver om redusert arbeidstid Merarbeid og overtid Dersom det blir arbeidet ut over tariffavtalens grense for alminnelig arbeidstid eller ut over avtalt redusert arbeidstid men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid vil dette være såkalt merarbeid Overtid i lovens forstand blir det først når det arbeides ut over dette igjen Begrepet samlet arbeidstid omfatter både alminnelig arbeidstid merarbeid og overtidsarbeid Overtidsbetaling Når man arbeider overtid har man krav på et tillegg til den alminnelige lønnen på minst 40 prosent Det er ikke tillatt å avtale en lavere prosentsats Det er heller ikke tillatt å avtale at det skal utbetales en fast sum som overtidsgodtgjørelse for eksempel et fast flatt lønnstillegg som er uavhengig av hvor mye overtid som er arbeidet i den aktuelle perioden Det kan avtales avspasering av overtidstimer time mot time Derimot er det ikke tillatt å avtale avspasering av overtidstillegget det vil si overtidsgodtgjørelsen på minimum 40 prosent Denne skal utbetales Les mer om arbeidstid på regelhjelp no Relevante lenker Faktaside om arbeidstid på arbeidstilsynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Overtid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • PCB-holdige isolerglassruter - Regelhjelp.no
  som skal være preget i avstandsskinnen mellom rutene er likevel en god indikator på mulig PCB innhold Sikre tegn på at du bør ta forhåndsregler produksjonsperioden 1965 1975 for norskproduserte vinduer importerte vinduer frem til 1980 Ved tvil er rutene å betrakte som PCB holdige Merkeplikt Det er merkeplikt for alle gjenværende PCB holdige produkter Oblat for merking av PCB holdige isolerglassruter kan du bestille på nettstedet ruteretur no Håndtering av PCB holdige isolerglassruter Det er forbudt å bruke kasserte PCB ruter om igjen i andre bygg Rutene må heller ikke knuses eller dumpes i container men leveres hele til innsamler eller mottaksanlegg som har tillatelse til håndtering av farlig avfall Vinduene bør transporteres stående for å unngå at de knuses eller sprekker Dersom PCB rutene kastes som vanlig avfall kan dette føre til at PCB spres til miljøet PCB er en farlig miljøgift som ikke brytes ned i naturen men lagres i fettvevet i levende organismer PCB kan blant annet føre til kreft skader på immun og nervesystemet samt skade på reproduksjonsevnen Ruteretur og Vindusretur Behandling av PCB holdige isolerglassruter er subsidiert gjennom retursystemer Det finnes to retursystemer drevet av henholdsvis Ruteretur og Vindusretur Prisen for levering er den

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/PCB-holdige-isolerglassruter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • PCB-kondensatorer i lysarmatur - Regelhjelp.no
  skal de skiftes ut Hvor finner man PCB kondensatorer Utendørs i kvikksølvdamplamper fra årene 1960 79 i vei og banebelysning lysløyper og annet i lysrørarmaturer fra 1965 79 på bygg tankanlegg oljeplattformer i lagerhaller og annet Innendørs i lysrørarmaturer fra perioden1965 80 i større bygg som kontorbygg industri og lagerlokaler skoler og sykehus kan også finnes i lysrørsarmaturer i kjellere garasjer og lignende i private boliger Hvordan finner du ut om en kondensator inneholder PCB Normalt trenger man fagfolk elektriker for å kontrollere armaturen I et lysarmatur der kondensatoren ikke er skjult kan du forsøke å sjekke årstallet Det kan for eksempel stå slik 7 69 juli1969 eller 42 69 uke 42 1969 eventuelt skråstrek istedenfor punktum Årstallet er viktigst Hvis kondensatoren er fra 1960 79 skal den i utgangspunktet regnes som PCB holdig eventuelt må den analyseres for å utelukke PCB Forsvarlig håndtering av avfall med PCB Kasserte kondensatorer med PCB skal leveres hele til mottak for farlig avfall Kondensatorene kan også leveres som EE avfall som en del av lysarmaturen Les mer om farlig avfall Relevante lenker Om PCB på miljodirektoratet no PCB NO et nettsted mot spredning av miljøgiften PCB Publikasjoner Identifisering av PCB i norske bygg

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/PCB-kondensatorer-i-lysarmatur/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • PER-holdig renseriavfall - Regelhjelp.no
  vil bestå av fett olje smuss vann og rester av PER PER avfallet kan også innholde andre farlige stoffer som PFOS og tungmetaller som vaskes ut av tekstilene ved rensing PER er klassifisert som kreftfremkallende i kategori 3 mulig fare for kreft Stoffet kan påvirke det sentrale nervesystemet føre til døsighet og svimmelhet og irritere huden Stoffet antas også å kunne gi fosterskader PER er giftig for vannlevende organismer og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/PER-holdig-renseriavfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  løfting av hengende last løfteredskap løfte og stablevogner for gods gaffeltrucker masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW arbeidsutstyr på bergingsvogner personløftere hengestillas klatrestillas for høyder over 3 meter studio og scenerigger byggeplassheiser trallebaner Dokumentasjon av kontrollen skal oppbevares på et hensiktsmessig sted slik at den kan vises offentlig myndighet på forlangende Du kan lese mer om sakkyndig kontroll i regelverkslenkene under Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 13

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Periodisk-sakkyndig-kontroll-av-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Personer under 18 år - begrensning i arbeidsområder - Regelhjelp.no
  arbeidsstedets og arbeidsplassens utstyr og innredning innretning valg og bruk av arbeidsutstyr og maskiner samt måten de håndteres på organiseringen av arbeidet art grad og varighet av eksponering for fysiske biologiske og kjemiske faktorer uheldige psykiske belastninger som arbeidet kan medføre arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel og skjelettsystemet barns og unges nivå med hensyn til opplæring og instruksjon Tiltak skal iverksettes Som arbeidsgiver skal du iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet helse og utvikling til arbeidstakere under 18 år Det skal tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring at de ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko eller at de ennå ikke er fullt utviklet Forbudt arbeid Personer under 18 år skal ikke utføre arbeid som overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne utsetter dem for giftige eller kreftfremkallende faktorer faktorer som forårsaker arvelige genetiske skader faktorer som forårsaker fosterskader eller som på annen måte forårsaker kroniske skader for mennesker utsetter dem for skadelig stråling innebærer fare for ulykke som det er rimelig å anta at personer under 18 år ikke kan gjenkjenne eller unngå på grunn av liten bevissthet om sikkerhet eller liten erfaring opplæring eller øvelse Regelverk Arbeidsmiljøloven 11 1 om forbud mot barnearbeid Arbeidsmiljøloven 11 1

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Personer-under-18-ar---begrensnig-i-arbeidsomrader/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Personer under 18 år - tilpassing av arbeid - Regelhjelp.no
  risikoforholdene de utsettes for på grunn av ung alder og manglende erfaring og sette i verk nødvendige tiltak Unge arbeidstakere har som oftest begrenset arbeidserfaring og derfor vanskeligere for å se hvilke farer som arbeidet kan innebære Ofte kan det også være slik at de vil vise at de ikke er redde for å yte mye Resultatet kan være at de pådrar seg skader eller sykdom fordi de i mindre grad enn voksne arbeidstakere er i stand til å vurdere sin egen kapasitet Arbeidsgivers plikter Som arbeidsgiver må du derfor være påpasselig med å påse at opplæring og instruksjon gjøres på en slik måte at det er tilpasset de unge arbeidstakernes nivå du tilrettelegger arbeidet for å ivareta de unge arbeidstakerne du holder oppsyn med at arbeidet blir utført på en riktig måte arbeidsplassens utstyr og innredning er tilpasset de unge arbeidstakerne arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel og skjelettsystemet for eksempel ensformig gjentagelsesarbeid forekommer i så liten grad som mulig Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 12 1 om risikovurdering og særlig tilpassede tiltak for arbeidstakere under 18 år Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Bransjer som har tilleggsinformasjon Frisør kroppspleie og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Personer-under-18-ar---tilpassing-av-arbeid-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive