archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Produksjon av pukk, grus, sand og singel - Regelhjelp.no
  støvavsug med rensing Utstyr skal være innebygget eller ha vannpåsprøyting Det er satt grenser for støvnedfall og utslipp av suspendert stoff til vann og det er krav som gjelder resipienten Bedriftene har støykrav og skal gjøre målinger og føre journal Melding til Fylkesmannen Før du starter produksjon av pukk grus sand og singel skal du sende melding til Fylkesmannen på eget skjema Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 30 om forurensning fra produksjon

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Produksjon-av-pukk-grus-sand-og-singel/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Prosessavsug ved bruk av kjemikalier - Regelhjelp.no
  langt som mulig fjernes ved kilden Dere bør benytte mest mulig lukkede prosesser kombinert med prosessavsug Prosessavsug eller punktavsug skal være effektive og tilpasset oppgaven brukervennlige vedlikeholdsvennlige utstyrt med varsling ved svikt Arbeidstakerne skal få opplæring i rett bruk av avsuget Andre ventilasjonsløsninger mulige Andre prosesstilpassete ventilasjonsløsninger kan godtas som et alternativ til prosessavsug Slike løsninger må i tilfelle skreddersys til virksomhetens organisering av arbeidet Luftens bevegelse i lokalet må være slik at den rene luften strømmer inn i lokalet og tar med seg eventuelle forurensninger bort fra pustesonen til arbeidstakerne Hvis slike løsninger skal vurderes som tilfredsstillende må arbeidsgiveren kunne dokumentere at den valgte løsningen med prosesstilpasset ventilasjon fungerer minst like godt som prosessavsug Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning til kjemikalieforskriften Gjennomføring av tiltak 5 ventilasjon Prosessavsug Publikasjoner Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsplassforskriften 7 1 om ventilasjon og prosessavsug Arbeidsplassforskriften 7 3 om utforming av prosessavsug Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 11 1 om gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 27 25 om redningsorganisasjon ved bergarbeid Forskrift om utførelse av arbeid 3 8

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Prosessavsug-ved-bruk-av-kjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett - Regelhjelp.no
  avløpsvann til offentlig avløpsnett Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter Kommunen kan stille krav til avløpsvann eller annet utslipp som ledes inn på et offentlig avløpsnett fra din virksomhet i medhold av forurensningsforskriften 15 A 4 Tilleggskrav Kommunens påslippskrav kommer i tillegg til virksomhetens eventuelle utslippskrav fastsatt av statlig forurensningsmyndighet Utslipp fra virksomheter som har avløp til kommunalt nett må ha tillatelse fra fylkesmannen Oppmalt matavfall er i utgangspunktet forbudt Påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomheter og husholdninger er forbudt såfremt ikke kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet Tar hensyn til avløpsanlegget og til helse og miljø Kommunens påslippskrav vil være begrunnet i drift av avløpsanlegget og kvaliteten på avløpsslammet som produseres ved kommunens avløpsanlegg mens kravene fra statlig forurensningsmyndighet i hovedsak vil være begrunnet i hensynet til miljø og helse jf forurensningsloven 11 Regelverk Forurensningsforskriften 15 A 4 om påslipp Kommunale lokale forskrifter Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for at alle

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Paslipp-av-avlopsvann-til-offentlig-avlopsnett/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Radon i inneluft - Regelhjelp.no
  å oppnå i det enkelte tilfellet En radonmåling viser om nivåene i din virksomhet er forsvarlige En arbeidsgiver kan selv bestille måleutstyr og plassere det i henhold til medfølgende veiledning Dersom radonnivåene er innenfor Strålevernets anbefalinger for radon er de forsvarlige Dersom de er uforsvarlige må du gjøre radonreduserende tiltak Radonreduserende tiltak bør i størst mulig grad være årsaksspesifikke Det første du bør gjøre er derfor å få utredet årsaken til at radonnivåene er for høye Til dette trenger du vanligvis profesjonell bistand De radonreduserende tiltakene som blir foreslått må rettes mot årsaken til radoninnstrømningen for å være effektive og ikke dyrere enn nødvendig I noen tilfeller kan det være vanskelig å få ned radonnivåene under de anbefalte grenseverdiene selv om man gjør tiltak Da må du på ny vurdere forsvarligheten etter utførte tiltak konkret i forhold til radonnivå reell oppholdstid kostnader mv Relevante lenker Byggteknisk forskrift TEK 13 5 forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet Se også Arbeidsmiljøloven 4 1 forvaltes av Arbeidstilsynet Publikasjoner Strålevernets nye anbefalinger for radon i Norge Stråleverninfo nr 25 2009 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplasser fra arbeidstilsynet no Veiledning om tekniske krav til byggverk veileder fra Direktoratet for byggkvalitet Regelverk Strålevernforskriften 5 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Radon/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ran, vold og trusler om vold - Regelhjelp.no
  mye for å redusere risikoen Kartleggingen må følges opp av en handlingsplan hvor man forplikter seg til å gjennomføre konkrete tiltak Opplæring gjør trygg God opplæring gjør hverdagen tryggere for de ansatte Alle må kjenne rutinene og vite hvordan man skal oppføre seg i møte med truende personer og aggressive dyr I noen yrker kan det være nødvendig med opplæring i selvforsvar eller om hvordan en skal takle aggressive dyr Planlegging viktig Allerede under planleggingen av et nytt bygg eller en ny arbeidsplass der det er risiko for vold bør du tenke nøye gjennom plassering av mottak ekspedisjon kassadisker og andre steder der arbeidstakeren møter kunder eller klienter Unngå så langt det er mulig å legge slike lokaler på gateplan eller ut mot gaten Det er viktig å ha gode rømningsveier slik at ingen blir stående med ryggen mot veggen i truende situasjoner av mennesker eller dyr Rutiner må følges Rutinene for å forebygge vold og redusere ettervirkningene skal være en del av det systematiske HMS arbeidet på arbeidsplassen Rutinene skal være kjent for alle og alltid være oppdatert All vold og trusler om vold i sammenheng med arbeidet må registreres og følges opp av arbeidsgiveren Mye lidelse kan forhindres gjennom gode forebyggende rutiner og ved at noen tar seg av dem som har vært utsatt for vold eller trusler om vold Det er særlig viktig å ha en kollega fysisk til stede i situasjoner der det er risiko for å bli utsatt for vold Sikringstiltak Overfallsalarm interntelefon tidslåser dørkontroll og videoovervåkning er tekniske hjelpemidler som kan være med på å øke tryggheten Men selv de mest avanserte alarmene fungerer bare dersom noen oppfatter alarmen og vet hva de skal gjøre Alarmen må kontrolleres med jevne mellomrom for å se om den virker Oppfølging av arbeidstaker Mange kan få psykiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Ran-vold-og-trusler-om-vold/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Redningsorganisasjon - vern av arbeidstakere ved bergarbeid - Regelhjelp.no
  redningsorganisasjon og at det utarbeides planer for redningstjenesten Redningsorganisasjonen skal raskt og effektivt kunne sette inn hensiktsmessige tiltak ved en alvorlig ulykke For at organisasjonen skal kunne utføre sitt arbeid må den ha tilstrekkelig antall øvede redningsarbeidere og ha regelmessige redningsøvelser Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 27 Bergarbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Redningsorganisasjon---vern-av-arbeidstakere-ved-bergarbeid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Register over arbeidstakere - Regelhjelp.no
  lenker Utskrift Skriv ut Som arbeidsgiver skal du føre register over arbeidstakerne hvis risikovurderingen viser at de er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og dersom de arbeider med bly og blyforbindelser Registeret skal inneholde arbeidstakernes navn fødselsnummer stilling og arbeidssted hvilke farlige kjemikalier arbeidstakerne eksponeres for og hvordan hvilke konsentrasjoner tidspunkt og varighet av eksponeringen Registeret skal være tilgjengelig for verne og helsepersonale verneombud medlemmer av arbeidsmiljøutvalget og andre personer som skal ivareta sikkerheten på arbeidsplassen Opplysningene skal oppbevares i minst 60 år Årsaken til at opplysningene om den enkelte arbeidstakeren skal oppbevares i 60 år etter at eksponeringen er opphørt er at det skal være mulig i hele en arbeidstakers levetid å finne frem til om vedkommende har vært utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier en eller annen gang i sitt yrkesaktive liv Publikasjoner Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 31 1om register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Register-over-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Registrering av kjemiske stoffer (REACH) - Regelhjelp.no
  registrert i mengder større eller lik 100 tonn pr år i samarbeid med nasjonale myndigheter I tillegg kan nasjonale myndigheter foreslå at andre stoffer også bør vurderes dersom stoffene mistenkes å utgjøre en alvorlig helse og eller miljørisiko Myndighetene skal vurdere om det er behov for mer data for eksempel ytterligere testing informasjon om eksponeringsforhold og eventuelt behov for oppfølging og tiltak Vurdering evaluering Framstillere importører og nedstrømsbrukere har ikke lov å omsette eller bruke de farligste stoffene før de er godkjent til hvert enkelt bruksområde Vedtaket om godkjenning fattes av EU kommisjonen i samråd med medlemslandene Hvis det ikke er gitt tillatelse til en bestemt bruk er det ulovlig å omsette og bruke stoffene Stoffer som krever godkjenning før omsetning og bruk vil bli ført opp på en liste av ECHA fra og med 1 juni 2009 Dette gjelder stoffer som har følgende egenskaper stoffer som er kreftfremkallende arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige CMR i kategori 1 og 2 stoffer som er persistente bioakkumulerende og toksiske PBT og veldig persistente og veldig bioakkumulerende vPvB andre stoffer som for eksempel hormonforstyrrende stoffer eller PBT vPvB stoffer som ikke tilfredsstiller kriteriene men er like bekymringsfulle mht helse og eller miljø Når framstillere importører og nedstrømsbrukere leverer en søknad om godkjenning av et stoff skal de også levere en vurdering av om alternative stoffer finnes For noen stoffer kan det ikke settes en nedre grense for når skadeeffekter kan oppstå I slike tilfeller skal det ikke innvilges godkjenning når det finnes alternativer For andre stoffer vil søknaden bli innvilget på visse betingelser Hvis tilfredsstillende alternativer finnes skal det i tillegg leveres en substitusjonsplan Innvilgede godkjenninger av stoffer skal revurderes etter en bestemt tid Tidsperioden avgjøres fra sak til sak Forskjellige roller under REACH Avhengig av hvilke roller virksomheten har i forhold til REACH har man også forskjellige plikter De ulike rollene for aktører under REACH er framstillere produksenter importører distributører og nedstrømsbrukere Hvem er framstiller og produsent og hvilke plikter har en framstiller og en produsent Framstillere under REACH er definert som en fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS området og som framstiller et stoff i EØS området Produsenter er i REACH definert som enhver fysisk eller juridisk person som produserer eller setter sammen et produkt i EØS området Framstillers plikter Framstillere av stoffer alene eller i stoffblandinger er i utgangspunktet pliktig til å registrere innfasingsstoffer innen gitte tidsfrister dersom de framstilles i mengder fra og med 1 tonn pr år pr framstiller registrere stoffer som ikke er innfasingsstoffer før framstilling påbegynnes dersom de planlegges framstilt i mengder fra og med 1 tonn pr år pr framstiller sørge for vurdering av om stoffet skal klassifiseres og merkes utarbeide rapport om kjemikaliesikkerhet når stoffet framstilles i mengder fra og med 10 tonn pr år pr framstiller Hvis stoffet er klassifiseringspliktig PBT og eller vPvB skal det også utarbeides eksponeringsvurdering og risikobeskrivelse Det kan være en stor utfordring for framstillere å skaffe seg kunnskap om hvordan stoffet blir brukt hos de forskjellige kundene

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Registrering-av-kjemiske-stoffer-REACH/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive