archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Risikovurdering ved bruk av tau - Regelhjelp.no
  som arbeidsgiver sørge for at det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte Det skal også fremgå av risikovurderingen at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet arbeidsutstyr som er sikrere Bruk av tau må ikke forveksles med bruk av personlig verneutstyr som fallsikringsutstyr Med hensiktsmessig menes at det ikke vil være rimelig å forlange annet utstyr ut fra hva som er praktisk og fornuftig Det kan være tilfellet dersom det er ekstra høyt opp til arbeidsplassen og personløfter ikke rekker opp og det vil være ufornuftig å sette opp stillas Tausystemet brukes til atkomst til en arbeidsplass nedstigning og for utførelse av arbeid Atkomst kan enten være nedfiring eller klatring oppover Tausystemet skal bestå av minst to tau med to atskilte fester Det ene tauet det vil si arbeidstauet brukes for å komme til arbeidsplassen og til støtte under utførelse av arbeid Det er alltid stramt Det andre tauet sikkerhetstauet er alltid slakt og følger arbeidstakerens bevegelser Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 17 24 om bruk av tau til atkomst arbeid og redning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Risikovurdering-ved-bruk-av-tau-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Rutine for oppfølging av sykmeldte - Regelhjelp.no
  Skriv ut Arbeidsgiver skal utarbeide en skriftlig rutine for oppfølging av sykmeldte Arbeidsgiver skal som en del av det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet forebygge og følge opp virksomhetens sykefravær For å sikre dette arbeidet vil det være nødvendig å ha prosedyrer og rutiner som dokumenteres skriftlig En prosedyre for oppfølging av sykmeldte har til hensikt å sikre alle en lik behandling sikre forutsigbarhet for hvordan oppfølgingen av sykmeldte skal være forplikte involverte parter være et ledelsesverktøy for å gjøre en jobb som kan oppleves som vanskelig sikre at arbeidsgiver oppfyller sine forpliktelser Hvordan skal du følge opp de ansatte Alle ansatte må få tilstrekkelig informasjon om hvordan de ansatte vil bli fulgt opp ved eventuelt sykefravær Hensikten med denne informasjonen er å sikre forutsigbarhet for hvordan oppfølging av sykefravær skal være klargjøre roller ansvar og forpliktelser forplikte involverte parter Regelverk Arbeidsmiljøloven 3 1 2 ledd bokstav f om systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær Internkontrollforskriften 5 om innholdet i det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Rutine-for-oppfolging-av-sykmeldte/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Rømnings- og redningsutstyr på arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  treffe i nødsituasjoner Redningsutstyr som er klart til bruk skal finnes på hensiktsmessige lett tilgjengelige steder og skal være merket Utstyret skal vedlikeholdes og til enhver tid være klart til bruk Regelverk Arbeidsplassforskriften 4 2 om rømnings og redningsutstyr Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 8 1 om gjennomgående krav til opplæring Forskrift om utførelse av arbeid 27 23 om rømnings og redningsutstyr ved bergarbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Romnings--og-redningsutstyr-pa-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Rømningsveier - Regelhjelp.no
  være brannsikre og selvforsynte tilfluktsrom såkalte redningskammer som vil beskytte mot brann og røykgasser De må tilpasses antall aktuelle personer og ha tilførsel av ren luft og kunne være i telefonisk forbindelse med bemannet sted over jord Utgangene Dersom det krever store fysiske anstrengelser å bruke utgangene skal de være utstyrt med mekaniske hjelpemidler for transport av arbeidstakerne Arbeidsgivers plikter Lag en plan over rømningsveiene Merk rømningsveiene Hold rømningsveiene åpne

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Romningsveier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Røyking på serveringsstader - Regelhjelp.no
  og eller drikke og der tilhøva ligg til rette for fortæring på staden På uteserveringar kan røyking vere tillate dersom avskjermingar ikkje er til hinder for tilstrekkeleg naturleg ventilasjon og røyking ikkje blir til plage Følgande føresetnader må vere oppfylte Det må ikkje sive røyk frå uteserveringa inn i lokala Uteserveringa må ikkje vere så avskjerma at ho blir inne I ein del tilfelle kan ulike former for skjerming hindre den naturlege utluftinga og føre til at røyking på uteserveringa blir forbode Pass derfor på at eventuelle leveggar ikkje når høgare enn til sittande skulderhøgd når det også er tak markise over uteserveringa Røykeforbodet skal bli merkt med godt synlege skilt Det skal vere sett opp skilt der det kan vere tvil om røyking er forbode og ved inngangen til alle severingsstader Det er eigaren eller den som disponerar lokalene som har plikt til å sørgje for at reglane om røyeforbod forbod mot å tillate røyking på serveringsstader vert overhalde For å sikre at forbodet vert overhalde skal serveringsstader føre internkontroll og etablere eit internkontrollsystem Internkontrollen skal kunne dokumenterast overfor tilsynsmyndigheitene Kommunen er tilsynsmyndigheit når det gjeld røyking på offentleg stad I arbeidslokaler er Arbeidstilsynet tilsynsmyndigheit Regelverk Tobakkskadeloven 12 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Royking-pa-serveringssteder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sal av alkoholhaldig drikk - Regelhjelp.no
  har samanheng med formål i alkohollova Styrar og person som trer i staden for styrar må ha godkjenning av kommunen som bevillingsmyndigheit dei må vere over 20 år og dei må ha bestått kunnskapsprøva Denne prøva kan dei avleggje hos kommunen Styrar og person som trer i staden for styrar må vere tilsett i forretninga eller dei må jobbe der i kraft av si eigarstilling Det er berre den som har styringsrett over salet som kan utnemnast til styrar Om styrar sluttar må du som bevillingshavar straks søkje kommunen om godkjenning av ny styrar Krav til internkontroll Om du får salsbevilling må du sørgje for at verksemda har tilstrekkeleg godt internkontrollsystem Meir om internkontroll Aldersgrenser salstider og andre krav ved sal av alkohol Sal av alkohol må heile tida vere i tråd med dei vilkåra som er gitt i bevillinga i alkohollova og forskrifter til alkohollova og elles gå føre seg på ein forsvarleg måte Det inneber at de må følgje salstider aldersgrensebestemmingar for den som sel drikken reglar om plassering av alkohol alkoholreklameforbodet med meir Det er viktig å merke seg at det ikkje er tillate å selje alkohol til mindreårige personar under 18 år eller til personar som openbart er påvirka av alkohol Inndraging av bevilling Om de bryt vilkåra ikkje skjenker i henhald til alkohollova og forskrifter til alkohollova eller ikkje skjenker alkoholholdig drikk på ein forsvarleg måte kan kommunen inndra ta frå dykk bevillinga for kortare eller lengre tid Kommunen kan også inndra bevillinga dersom de ikkje har nytta ho i løpet av det siste året Utviding av salsbevilling innførsel for sal i eiga verksemd Om du har kommunal salsbevilling for alkohol eller ønskjer å starte opp denne type verksemd kan kommunen etter ei vurdering utvide ei salsbevillinga til å omfatte innførsel av alkoholhaldig drikk for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Salg-av-alkoholholdig-drikk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sal og marknadsføring av tobakk - Regelhjelp.no
  omfattar blant anna elektroniske sigarettar e sigarettar både med og utan nikotininnhald sjokolade eller tyggegummisigarettar Alle former for reklame for tobakksvarer er forbode Forbodet omfattar også indirekte tobakksreklame Med indirekte reklame meiner vi til dømes reklame der tobakksvarer er ein del av reklame for andre varer og tenester Forbodet omfattar også røykeutstyr tobakkssurrogat og imitasjoner Det er forbode med synleg oppstilling av tobakksvarer Tilsvarende gjeld for tobakksimitasjoner og surrogater og automatkort Det er forbode å selje tobakksvarer frå automat med mindre betaling skjer via kassa forbode mot sjølvbetening av tobakksvarer og forbod mot å gi rabatt ved sal av tobakksvarer til forbrukarar Det er også forbod mot gratis utdeling sponsing og forbrukertesting Det er forbode å selje tobakksvarer som ikkje er merka med helseåtvaringar Lovgivinga inneheld detaljerte reglar om korleis åtvaringane skal vere utforma blant anna at sigarettpakker må vere merka med bildeadvarsel Kravet til merking inneber at også at det er forbode å selje sigarettar enkeltvis Det forbode å selje pakningar med sigarettar som inneheld mindre enn 20 sigarettar Det er forbode å innføre og omsette elektroniske sigarettar med nikotin og vannpipetobakk E sigarettar utan nikotin kan seljast med 18 årsgrense men kan ikkje marknadsførast Regelverk Forskrift om forbud

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Reklame-for-tobakksvarer-er-forbudt/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgiver - Regelhjelp.no
  grunn av uheldige arbeidsstillinger Den enkelte arbeidstaker som gjennom sitt daglige arbeid opparbeider seg erfaring og kjennskap til eventuelle problemer kan ofte være med å peke på og foreslå endringer som skal til for å bedre forholdene Derfor er det viktig at arbeidsgiveren og arbeidstakerne samarbeider når det gjelder forebygging av muskel og skjelettlidelser Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 2 1 om arbeidstakernes medvirkning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Samarbeid-mellom-arbeidstakere-og-arbeidsgiver/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive