archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sikkerhetsøvelser på arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  skal det holdes regelmessige sikkerhetsøvelser Øvelsene har særlig til hensikt å oppøve og kontrollere ferdighetene til arbeidstakere som i nødsituasjoner er tildelt bestemte oppgaver knyttet til bruk håndtering eller betjening av nødutstyr Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 27 26 om sikkerhetsøvelser ved bergarbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sikkerhetsovelser-pa-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Skadedyrbekjempelse krever godkjenning - Regelhjelp.no
  kjemiske midler Ved bruk av midler som er merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig eller giftig skal dere sende melding til kommunen senest tre uker i forveien Dere skal varsle naboer og andre som blir berørt av skadedyrbekjempelsen Dere må også føre protokoll over hvilke bekjempelsestiltak dere iverksetter Relevante lenker Folkehelseinstituttet Regelverk Forskrift om skadedyrbekjempelse Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Skadedyrbekjempelse-krever-godkjenning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skilting på arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  for sikkerheten skal det settes opp nødvendige skilt Sikkerhetsskiltingen skal raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare I forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning finnes det regler for hvordan det skal skiltes Regelverk Arbeidsplassforskriften kapittel 5 Skilting og merking Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Skilting-pa-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skjenking av alkohol på buss - Regelhjelp.no
  å få skjenkebevilling må bevillingshavar og personar med vesentleg innverknad på verksemda ha uklanderleg vandel i forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova samt skatte og avgifts og rekneskapslovgivinga Styrar og person som trer i staden for styrar må ha uklanderleg vandel og bestå kunnskapsprøva For kvar bevilling må de utpeike ein styrar og ein person som kan tre i staden for styrar når han eller hun ikkje er til stades Desse må ha uklanderleg vandel når det gjeld forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova Styrar og person som trer i staden for styrar må ha godkjenning av kommunen som bevillingsmyndigheit dei må vere over 20 år og dei må ha bestått kunnskapsprøva Denne prøva kan dei avleggje hos kommunen Styrar og person som trer i staden for styrar må vere tilsett i busselskapet eller dei må jobbe der i kraft av si eigarstilling Det er berre den som har styringsrett over skjenkinga som kan utnemnast til styrar Om styrar sluttar må du som bevillingshavar straks søkje kommunen om godkjenning av ny styrar Krav til internkontroll Om du får skjenkebevilling må du sørgje for at verksemda har tilstrekkeleg godt internkontrollsystem Les meir om krava til internkontroll Aldersgrenser salstider og andre krav ved skjenking av alkohol Skjenking av alkohol må heile tida vere i tråd med dei vilkåra som er gitt i bevillinga i henhald til alkohollova og forskrifter til alkohollova og elles gå føre seg på ein forsvarleg måte Dette inneber at de må følgje skjenketider aldersgrensebestemmingar for den som skjenker drikken alkoholreklameforbodet mengdegrenser med meir Det er viktig å merke seg at det er forbode å skjenke alkohol til mindreårige eller til personar som er openbart påverka De kan heller ikkje skjenke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Skjenking-av-alkohol-pa-buss/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skjenking av alkohol på tog - Regelhjelp.no
  styrar og ein person som kan tre i staden for styrar når han eller hun ikkje er til stades Desse må ha uklanderleg vandel når det gjeld forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova Styrar og person som trer i staden for styrar må ha godkjennes frå Helsedirektoratet dei må vere over 20 år og dei må ha bestått kunnskapsprøva Kunnskapsprøva kan dei avleggje hos Helsedirektoratet Styrar og person som trer i staden for styrar må vere tilsatt i firmaet som har bevilling eller dei må jobbe der i kraft av si eigarstilling Det er berre den som har styringsrett over skjenkinga som kan utnemnast til styrar Om styrar sluttar må du som bevillingshavar straks søkje kommunen om godkjenning av ny styrar I ei statleg skjenkebevilling for tog kan Helsedirektoratet setje dei vilkåra og innskrenkingane direktoratet ser nødvendige Om den statlege skjenkebevillinga gjeld for eitt eller fleire tog er avhengig av ei konkret vurdering Bevillinga kan for eksempel omfatte fleire tog som trafikkerer den same strekninga Innførsel av alkohol Du kan søkje Helsedirektoratet om å få den statlege skjenkebevillinga di utvida til å omfatte innførsel av den type alkohol som bevillinga gjeld for Denne drikken kan du berre bruke til skjenking i eiga verksemd Inndraging av skjenkebevilling Ei statleg bevilling blir gitt for inntil vidare Helsedirektoratet kan kva tid som helst inndra bevillinga uavhengig av om det har skjedd brot på bestemmingane i alkohollova Kommunal skjenkebevilling for tog Eit tog treng kun kommunal skjenkebevilling frå den kommunen turen startar i sjølv om toget har korte stopp i andre kommunar undervegs for å sleppe av og ta opp turdeltakarar Dersom toget har stopp opphald i fleire kommunar der ein kan gjennomføre skjenking av alkohol på same måte som om toget var ein serveringsstad i kommunen og også skjenker gjestar som ikkje er med på reisa må toget ha bevilling frå desse kommunane Ei kommunal bevilling gjeld for inntil fire år av gongen Styrar og person som trer i staden for styrar må ha uklanderleg vandel og bestå kunnskapsprøva For kvar bevilling må de utpeike ein styrar og ein person som kan tre i staden for styrar når han eller hun ikkje er til stades Desse må ha uklanderleg vandel når det gjeld forhold til alkohollovgivinga og bestemmingar i anna lovgiving som har samanheng med formål i alkohollova Styrar og person som trer i staden for styrar må ha godkjenning av kommunen som bevillingsmyndigheit dei må vere over 20 år og dei må ha bestått kunnskapsprøva Denne prøva kan dei avleggje hos kommunen Styrar og person som trer i staden for styrar må vere tilsett på skjenkestaden eller dei må jobbe der i kraft av si eigarstilling Det er berre den som har styringsrett over skjenkinga som kan utnemnast til styrar Om styrar sluttar må du som bevillingshavar straks søkje kommunen om godkjenning av ny styrar Innførsel eller tilverking krev utvida løyve Ei kommunal skjenkebevilling kan utvidast til også å gjelde innførsel eller tilverking

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Skjenking-av-alkohol-pa-tog/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skjenking av alkoholhaldig drikk - Regelhjelp.no
  styrar må vere tilsett i restauranten på hotellet eller dei må jobbe der i kraft av si eigarstilling Det er berre den som har styringsrett over skjenkinga som kan utnemnast til styrar Om styrar sluttar må du som bevillingshavar straks søkje kommunen om godkjenning av ny styrar Krav til internkontroll Om du får skjenkebevilling må du sørgje for at verksemda har tilstrekkeleg godt internkontrollsystem Les meir om internkontroll Aldersgrenser salstider og andre krav ved skjenking av alkohol Skjenking av alkohol må heile tida vere i tråd med dei vilkåra som er gitt i bevillinga i alkohollova og forskrifter til alkohollova og elles gå føre seg på ein forsvarleg måte Dette inneber at de må følgje skjenketider aldersgrensebestemmingar for den som skjenker drikken alkoholreklameforbodet mengdegrenser med meir Det er viktig å merke seg at det er forbode å skjenke alkohol til mindreårige eller til personar som er openbart påverka De kan heller ikkje skjenke nokon på ein slik måte at han eller ho må kunne reknast å bli openbart påverka Inndraging av bevilling Om de bryt vilkåra ikkje skjenker i henhald til alkohollova og forskrifter til alkohollova eller ikkje skjenker alkoholholdig drikk på ein forsvarleg måte kan kommunen inndra bevillinga for kortare eller lengre tid Kommunen kan også inndra bevillinga dersom de ikkje har nytta ho i løpet av det siste året 1 januar 2016 trer reglene om prikktildeling i kraft og kommunene vil da være forpliktet til å tildele prikker ved regelbrudd og inndra bevillinger ved 12 tildelte prikker En overtredelse kan medføre fra en til åtte prikker se alkoholforskriften 10 3 Utviding av skjenkebevilling tilverking og innføring for skjenking i eiga verksemd Om du har kommunal skjenkebevilling for servering av alkohol eller ønskjer å starte opp denne type verksemd kan kommunen etter ei vurdering utvide skjenkebevillinga Kommunen kan utvide skjenkebevillinga til å omfatte tilverking av alkoholhaldig drikk som inneheld over 2 5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol til skjenking i eiga verksemd innføring av alkoholhaldig drikk for skjenking i eiga verksemd Kommunen kan gi slik utvida bevilling samtidig med eller som tillegg til ei allereie eksisterande skjenkebevilling Myndigheitene stiller ikkje ytterlegare krav for å ha ei slik utvida bevilling enn dei som gjeld for skjenkebevillinga Innføring av alkohol Ei bevilling kan berre utvidast til å omfatte innføring av dei same drikkane som de har bevilling til å skjenke Om de har løyve til å innføre alkoholhaldig drikk kan de berre skjenke drikken ved den skjenkestaden som har den skjenkebevillinga løyvet er knytt til De kan ikkje omsetje alkoholen på annan måte Løyve til innføring kan ikkje gis til skjenkebevilling for ein bestemt del av året ei enkelt høve eller til ambulerande bevilling for slutta selskap Tilverking av alkohol Ei bevilling kan berre utvidast til å omfatte tilverking av dei same drikkane som de har bevilling til å skjenke Kommunen kan ikkje gi utvida bevilling for brennevin Om de har løyve til å tilverke alkoholhaldig drikk kan de berre skjenke drikken ved den skjenkestaden som har den skjenkebevillinga løyvet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Skjenking-av-alkoholholdig-drikk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skjerming av røntgenbruken - tannlegetjenster - Regelhjelp.no
  klassifiseres og merkes Arbeidsplasser rundt røntgenapparat skal klassifiseres og merkes Arbeidsplasser skal klassifiseres som kontrollert eller overvåket område dersom arbeidstakere kan risikere å bli utsatt for stråledoser over henholdsvis 6 mSv eller 1 mSv i effektivdose Kontrollert eller overvåket område skal merkes tydelig med skilt som angir at det er et kontrollert eller overvåket område I tillegg skal det merkes med fareskilt for ioniserende stråling Merkingen skal være ved alle inngang er til området Skjerming av bruken Allmenheten og yrkeseksponerte skal skjermes for strålebruken Dere må planlegge og gjennomføre bygningsmessige skjermingstiltak i rom der dere skal bruke røntgenapparat Skjermingen skal sikre at det ikke skjer eksponering til allmenheten som kan innebære at enkeltindivid blir eksponert for mer enn en effektivdose på 0 25 mSv år effektivdose yrkeseksponerte som jobber utenfor kontrollert eller overvåket område ikke kan utsettes for stråledoser over 1 mSv år effektivdose Et kontrollert område skal være fysisk avgrenset Det kan være tilfeller der fysisk avgrensing ikke er mulig og da må grensen inn til kontrollert område være tydelig merket Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tannleger/Skjerming-av-rontgenbruken---tannlegetjenster/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sliping av metalloverflater - ventilasjon og verneutstyr - Regelhjelp.no
  egnet personlig verneutstyr Sliping blir blant annet utført for å bearbeide metalloverflater før påføring av lakk maling og krom Slipeprosessen medfører støvutvikling Det kan også utvikles gasser under sliping Arbeidstaker må derfor benytte egnet personlig verneutstyr I tillegg må lokalet ha god ventilasjon og prosesstilpasset avsug Brannfare Ved grovsliping kan det dannes gnister som kan antenne brennbare stoffer Brennbare stoffer må være fjernet eller tildekket slik at de ikke antennes av gnister Vernebriller og hørselsvern må benyttes Skadelige vibrasjoner Ved bruk av slipemaskiner vil arbeidstaker kunne bli utsatt for skadelige vibrasjoner Maskiner med lavt vibrasjonsnivå må benyttes Slipeskivene må være avbalansert Regelverk Arbeidsplassforskriften 7 1 om ventilasjon og prosessavsug Arbeidsplassforskriften 7 2 om resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg Arbeidsplassforskriften 7 3 om utforming av prosessavsug Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 1 om gjennomgående krav om bruk av personlig verneutstyr Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 3 om krav til personlig verneutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 5 1 om risikovurdering ved arbeid hvor det nyttes eller utvikles varme ved utførelse av arbeid varmt arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 5 6 om iverksetting av tiltak mot brann og eksplosjonsfare ved varmt arbeid og iverksettelse av tiltak Bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sliping-av-metalloverflater---ventilasjon-og-verneutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive