archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Strålekildeoversikt - Regelhjelp.no
  midlertidige forflytninger skal registreres For radioaktive kilder skal også spesifikasjon av radioaktive stoffer og aktivitet registreres samt serienummer eller annen informasjon som entydig kan identifisere kilden For andre strålekilder skal serienummer produsent modell eller annen informasjon som entydig identifiserer kilden registreres Regelverk Strålevernforskriften 20 om krav om oversikt og kontroll over strålekilder Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Stralekildeoversikt/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Strålekilder - Risikovurdering og forebyggende tiltak - Regelhjelp.no
  Dere må iverksette nødvendige forebyggende tiltak dere må ikke sett i gang nye aktiviteter som omfatter strålekilder før dere har vurdert risikoen og iverksatt nødvendige forebyggende tiltak Risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig For nærmere beskrivelse av risikovurderinger se her Regelverk Internkontrollforskriften 5 om innholdet i det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet Strålevernforskriften 17 om risikovurdering og forebyggende tiltak Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Stralekilder---Risikovurdering-og-forebyggende-tiltak/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strålekilder- personlig verneutstyr og skjerming av lokaler - Regelhjelp.no
  verneutstyr fungerer etter hensikten Publikasjoner StrålevernRapport 2010 11 Røntgenbruk blant veterinærer punkt 5 2 2 om bygningsmessig skjerming StrålevernRapport 2010 11 Røntgenbruk blant veterinærer punkt 5 3 1 om krav til personlig verneutstyr Regelverk Strålevernforskriften 6 om grenseverdier og tiltaksgrense Strålevernforskriften 25 om skjerming og sikkerhetsstyr gjelder kun ioniserende stråling Strålevernforskriften 29 om krav til klassifisering og merking av arbeidsplassen gjelder kun ioniserende stråling Bransjer som har tilleggsinformasjon Veterinær og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Rontgenutstyr---personlig-verneutstyr-og-skjerming-av-lokaler-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strålevern av ansatte som jobber med stråling - tannlegetjenester - Regelhjelp.no
  De som bruker røntgenapparater skal utsettes for minst mulig stråling Brukere av dental røntgenapparat skal i utgangspunktet stå utenfor røntgenrommet under bildetaking eksponering for å oppfylle kravene om forsvarlig og berettiget strålebruk Dette minsker igjen risikoen betraktelig for å utsettes for stråling og brukerne trenger derfor heller ikke å bruke persondosimeter Personlig verneutstyr Verneutstyr skal finnes der det kan være nødvendig å være inne hos pasient i forbindelse med enkelte

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tannleger/Stralevern-av-ansatte-som-jobber-med-straling---tannlegetjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strålevern av pasient - tannlegetjenester - Regelhjelp.no
  undersøkelsen skal være større enn konsekvensene av en eventuell stråleskade Vurderingen av nytten skal gjøres både for valgt undersøkelsesmetode og av hensyn til den enkelte pasients individuelle forutsetninger Røntgenundersøkelsen skal ikke gjennomføres med mindre nytten er entydig Røntgenundersøkelser skal være optimalisert En undersøkelse skal være optimalisert slik at undersøkelser utføres med lavest mulig risiko og stråledose Samtidig må du dere forsikre dere om at undersøkelsen gir tilstrekkelig diagnostisk informasjon Dette

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tannleger/Stralevern-av-pasient---tannlegetjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strålevernkoordinator - Regelhjelp.no
  lenker Utskrift Skriv ut Dere må utpeke en eller flere strålevernkoordinatorer Strålevernkoordinator skal kunne Utføre eller få utført målinger og vurderinger for å bestemme stråledose Veilede arbeidstakerne om sikker håndtering av strålekildene samt bruk av verne og måleutstyr Antall strålevernkoordinatorer og organiseringen av disse vil avhenge av virksomhetens struktur og strålebrukens kompleksitet I små virksomheter kan det typisk være virksomhetens eier som innehar denne rollen Strålevernkoordinator skal arbeide for at dere oppfyller kravene til helse miljø og sikkerhet slik de er fastsatt i strålevernlovgivningen men det er arbeidsgiver v øverste ledelse som formelt er ansvarlig for dette Typiske arbeidsoppgaver for strålevernkoordinator vil være Veilede arbeidstakerne i sikker håndtering av strålekildene samt bruk av verneutstyr Vurdere om arbeidstakerne må bruke persondosimeter og eventuelt organisering av bruken av persondosimeter Ha ansvar for verneutstyr Melde anskaffelse bruk og avhending av strålekilder Kvalitetssikre bygningsmessig skjerming i nybygg Uhellshåndtering Være kontaktperson overfor Strålevernet og tilrettelegge for tilsyn Regelverk Strålevernforskriften 16 om krav til strålevernkoordinator Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for at alle

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Stalevernkoordinator-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Støv fra harde tresorter i arbeidsatmosfæren - grenseverdier - Regelhjelp.no
  grenseverdier Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Som arbeidsgiver skal du sørge for at grenseverdien for støv fra harde tresorter ikke overskrides Med harde tresorter menes løvtrær som for eksempel eik bøk ask og tropiske tresorter som mahogni og teak Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at trestøv i atmosfæren er forsvarlig dvs innenfor grenseverdien Som arbeidsgiver skal du foreta målinger ved manglende dokumentasjon på foretatte målinger ved produksjonsendringer som kan øke ansattes eksponering for farlig trestøv Grenseverdien for trestøv gjelder den delen av trestøvet som kan innåndes Dersom støv fra harde tresorter blandes med annet trestøv skal grenseverdien gjelde for alt trestøv som finnes i blandingen Vi har følgende grenseverdi 1 mg kbm med referanseperiode på åtte timer Ved overskridelse av grenseverdien skal arbeidsgiveren søke etter årsaken og iverksette nødvendige tiltak for å redusere eller fjerne risikoen for skade De ansatte skal straks informeres og tas med på råd og veiledning Regelverk Forskrift om tiltaks og grenseverdier 5 2 om biologiske grenseverdier Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Stov-fra-harde-tresorter-i-arbeidsatmosfaren---grenseverdier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Støy fra byggje- og anleggsverksemd - Regelhjelp.no
  etter plan og bygningslova som regulerer støy frå byggje og anleggsverksemd Det er utarbeidd eigne retningslinjer for kommunane med tilrådde grenseverdiar Miljøverndepartementet sine retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T 1442 gir tilrådde grenser for støy frå byggje og anleggsverksemd BA støy Grensene er lempelege for kortvarig anleggsaktivitet på dagtid men strengare for langvarig drift Retningslinjene bør leggjast til grunn av kommunar og tiltakshavarar i reguleringsplanar rammeløyve kontraktar og miljøoppfølgingsprogram Hovudpunkta i retningslinjene for BA støy er Det bør utarbeidast ein støyprognose for anleggsdrifta Prognosen bør vere tilgjengeleg for innsyn også for naboar til anlegget All støyande anleggsverksemd skal varslast Omfanget av varslinga er avhengig av storleiken på anlegget Det er gitt tilrådde støygrenser for dag kveld og natt Grensene har korreksjon for varigheit dvs at langvarige anlegg får strengare grenser enn kortvarige aktivitetar Dersom grensene blir overskridne må det gjennomførast avbøtande tiltak For mindre arbeid som oppfyller bestemte kriterium er varsling godt nok som tiltak I Oslo gjeld ei eiga lokal forskrift med føresegner om byggje og anleggsstøy støyforskrifta for Oslo Publikasjoner Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T 1442 pdf fil på miljodirektoratet no Veiviser til støyregelverket på miljodirektoratet no Regelverk Plan og bygningsloven 12 7

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Stoy-fra-bygge--og-anleggsvirksomhet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •