archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Støy fra industri og annan type verksemd - Regelhjelp.no
  stille spesifikke krav til tillatne støynivå ved næraste nabohus Forureiningsmyndigheitene stiller normalt ulike krav til støynivå for dag kveld og natt og kan også stille krav om avgrensa driftstid for ulike aktivitetar Krava blir stilte gjennom løyve til den enkelte verksemda Forutan enkeltkrav til bedrifter etter forureiningslova stiller forureiningsmyndigheitene krav til innandørs støy i samsvar med forureiningsforskrifta Desse krava er mest aktuelle for samferdselssektoren men kan òg vere aktuelle for industribedrifter der støynivået er høgt Kommunen kan også stille krav Kommunen er planmyndigheit og kan gjennom plan og bygningslova PBL stille krav til støynivå i reguleringsplanar Det er utarbeidd eigne retningslinjer T 1442 for behandling av støy i arealplanlegging Kommunen kan gjennom reguleringsføresegner etter PBL 12 7stille juridisk bindande støykrav til tiltakshavarar Industriverksemd må også følgje gjeldande støyreglar i teknisk forskrift byggjeforskrifta I Veiviser til støyregelverket på nettstaden miljodirektoratet no finn du meir om aktuelt regelverk som gjeld støy Publikasjoner Musikkanlegg og helse veileder til arrangører og kommuner Helsedirektoratet IS 0327 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T 1442 pdf fil på miljodirektoratet no Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg Helsedirektoratet IS 1693 Veiviser til støyregelverket på miljodirektoratet no Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 5 om støy Forurensningsloven Plan og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Stoy-fra-industri-og-annen-type-virksomhet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Støy i arbeidsmiljøet - Regelhjelp.no
  og brukes på en slik måte at unødig støy ikke oppstår foreta teknisk støyreduksjon som demper lydutbredelse gjennom luft for eksempel ved bruk av skjermer innebygging eller lydabsorbenter avbalansere dempe eller isolere lydkilder systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr og arbeidsplass tilrettelegge arbeidet med begrensning av eksponeringstid og intensitet og med tilstrekkelige støyfrie hvileperioder sørge for egnede helseundersøkelser med hørselskontroll Tiltaksverdier Hva slags tiltak du som arbeidsgiver må sette i verk er også avhengig av støynivået og hva slags arbeid som utføres på arbeidsplassen Noen typer arbeid er vanskelig å utføre i støyende omgivelser for eksempel der man må kunne føre en uanstrengt samtale eller der arbeidsoppgaver som krever store krav til presisjon eller oppmerksomhet Derfor er det satt ulike tiltaksverdier for ulike arbeidsforhold Arbeidsforholdene er oppdelt i tre grupper som er definert i forskrift om tiltaks og grenseverdier Forskriften angir egne støyverdier og tiltaksverdier for hver gruppe Hvis disse tiltaksverdiene overskrides skal du som arbeidsgiver sette i gang spesielle tiltak som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid 14 6 og 14 10 Grenseverdier Grenseverdiene angir hva som er høyeste tillatte eksponering når det også tas hensyn til dempningsvirkningen av hørselvern som benyttes Blir denne verdien overskredet må du som arbeidsgiver straks sette i verk tiltak for å redusere eksponeringen til under grenseverdien Relevante lenker Faktaside om støy og helse på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsplassforskriften 1 4 om definisjoner Arbeidsplassforskriften 5 12 om støysoner Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 1 4 om definisjoner Forskrift om tiltaks og grenseverdier 2 1 om tiltaksverdier Forskrift om tiltaks og grenseverdier 2 2 om grenseverdier for støy Forskrift om utførelse av arbeid 1 4 om dispensasjoner Forskrift om utførelse av arbeid 14 1 om risikovurdering av helsefare ved støy og vibrasjoner Forskrift om utførelse av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Stoy-i-arbeidsmiljoet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Støyande leiketøy - Regelhjelp.no
  Det er grenser både for vedvarande støy og for impulsstøy Nokre leiketøy til dømes kruttlappistolar og perkusjonleiker skal ha særskild åtvaringsmerkning fordi dei kan gi høyrselsskadar dersom dei brukas på feil måte Krava til lydnivået frå leiketøy går fram av standarden Sikkerhet ved leketøy Del 1 Mekaniske og fysiske egenskaper NS EN 71 1 Standarden kan kjøpast hos Standardiseringen i Noreg Standarden fortel korleis målingane skal utførast Relevante lenker Standardiseringen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Stoyende-leketoy/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Substitusjonsplikt – helse- og miljøfarlege kjemikalier - Regelhjelp.no
  til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg Substitusjonsplikta betyr at du pliktar å erstatte helse og miljøfarlege kjemikaliar med mindre farlege alternativ dersom det kan skje utan urimeleg kostnad eller ulempe Erstatning av kjemikaliar må alltid vurderast heilskapleg med tanke på den faktiske risikoen som ulike alternativ kan utgjere Før erstatninga må eigenskapane ved dei nye kjemikaliane du planlegg å ta i bruk vere tilstrekkeleg dokumenterte med tanke på helse og miljøfare Kven gjeld substitusjonsplikta for Substitusjonsplikta gjeld for alle verksemder som bruker produkt som inneheld helse og miljøfarlege kjemikaliar Plikta inkluderer både bruk i drifta til verksemda og bruk som råvare i produkt som verksemda framstiller Substitusjonsplikta gjeld både for privat og offentleg sektor for produksjonsverksemder og tenesteytande verksemder Publikasjoner Fakta om substitusjonsplikten miljodirektoratet no Substitusjonsplikten miljodirektoratet no Regelverk Produktkontrolloven 3a om substitusjonsplikt Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Substitusjonsplikt--helse--og-miljofarlige-kjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Særlig farlig arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  de personer som har fått i oppgave å bruke det og som har gjennomgått nødvendig opplæring Bestemmelsen handler om tiltak ved bruk av arbeidsutstyr der risikoen er høyere enn normalt eller er uvanlig Som arbeidsgiver må du forsikre deg om at farene er fjernet eller redusert så langt det er mulig Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 11 2 om arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk Bransjer som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sarlig-farlig-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall - Regelhjelp.no
  tilknyttede aktiviteter inkludert lasting og lossing og andre aktiviteter tilknyttet håndtering av helse og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall Forskriften setter krav til lagring av oljeprodukter i tanker som er større enn 10 kubikkmeter og for andre kjemikalier og farlig avfall for tanker større enn 2 kubikkmeter Rørledninger tilknyttet tankene er også omfattet Forskriften medfører blant annet at den ansvarlige for lagringen må kartlegge miljørisikoen og gjennomføre tiltak for å redusere denne til et akseptabelt nivå Forskriften stiller krav om en rekke konkrete sikringstiltak for å forebygge akutt forurensning Dette inkluderer krav til kompetanse tankanleggets konstruksjon barrierer mot utslipp tilstandskontroll vedlikehold driftsrutiner og miljøovervåking Dersom det er en restrisiko når de forebyggende tiltakene er gjennomført skal det etableres en beredskap ved tankanlegget Det er krav om årlige øvelser for å teste om beredskapen fungerer etter hensikten Forskriften stiller også krav om at tanker som inneholder væsker skal omfattes av et oppsamlingsarrangement For eksisterende tanker er det gitt en overgangsperiode for å tilfredsstille akkurat dette kravet frem til 1 januar 2019 Regelverk Tankforskriften forurensningsforskriften kapittel 18 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Generelle-kravtekster/Tanklagring-av-farlige-kjemikalier-og-farlig-avfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tekniske krav for virksomheter som bruker sterke ikke-ioniserende kilder - Regelhjelp.no
  lenker Utskrift Skriv ut Alt laserutstyr skal tilfredsstille krav gitt i internasjonale standarder Alt laserutstyr og bruken av slike skal tilfredsstille krav gitt i internasjonale standarder EN 60825 Safety of laser products Part 1 Equipment classification requirements and user s guide Det innebærer at de skal være konstruert klassifisert og merket i henhold til den gjeldende standard og at bruken også skal samsvare med standarden og med NEK IEC TR 60825 Safety of laser products Part 8 Guidelines for the safe use of laser beams on humans Standardene inneholder krav til brukere og leverandører og sikkerhetstiltak ved forskjellig type bruk Publikasjoner Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Regelverk Strålevernforskriften 12 om meldeplikt Strålevernforskriften 15 om internkontroll kompetanse instrukser og prosedyrer Strålevernforskriften 19 om varslingsplikt Strålevernforskriften 35 om bruk av sterke ikke ioniserende kilder Strålevernforskriften 42 om kompetansekrav Strålevernforskriften 43 om opplæring i strålevern og medisinsk strålebruk Strålevernforskriften 44 om kompetansekrav innen medisinsk fysikk Strålevernforskriften 45 om kompetanse for å betjene apparatur for medisinsk strålebruk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Tekniske-krav-for-virksomheter-som-bruker-sterke-ikke-ioniserende-kilder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tekniske krav til røntgenutstyr og merking av utstyret - Regelhjelp.no
  krav til røntgenutstyr og merking av utstyret Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Eigaren pliktar å forsikre seg om at strålekjelder er i bra stand til kvar tid Røntgenapparatet skal vere merkt med standard symbol for ioniserande stråling strålepropellen Røntgenapparatet skal vere merkt med standard symbol for ioniserande stråling strålepropellen De må forsikre dykk om at eventuelle tryggingsfunksjonar på røntgenutstyret fungerer slik det er tenkt til dømes at lys eller lydsignal viser når stråling blir generert Kontrollar av utstyret må dokumenterast skriftleg Teknisk dokumentasjon på yteevne bruksrettleiing beskriving av vedlikehald og beskriving av strålevern og tryggleik skal finnast på norsk eller engelsk For kvart enkelt røntgenapparat skal det liggje føre teknisk måleprotokoll med resultat frå ferdigstilling mottakskontroll og periodiske kontrollar av utstyret i tillegg til vedlikehalds og servicerapportar Publikasjoner StrålevernRapport 2010 11 Røntgenbruk blant veterinærer punkt 5 2 1 om krav til apparatur Regelverk Strålevernforskriften 21 om krav til strålekilder Bransjer som har tilleggsinformasjon Veterinær og andre dyrehelsetjenester Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for at alle

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tekniske-krav-til-rontgenutstyr-og-merking-av-utstyret/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive