archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tekniske krav til solarier - Regelhjelp.no
  60335 2 27 og som er publisert på Strålevernets solarieoversikt lenke nedenfor som er tillatt for kosmetisk bruk i Norge Det må foreligge dokumentasjon med målinger som viser at krav for UV type 3 i henhold til norsk standard EN 60335 2 27 er oppfylt Rør lamper og filtre må være som gitt i spesifikasjonen til apparatet Målingene må oppfylle visse kvalitetskrav gitt av Strålevernet Hvert solarium skal være merket med lett synlig advarselstekst UV type 3 merke og ekvivalenskodeintervall samt navn på eventuelle tillatte høytrykkslamper for modellen Solingstiden må kunne stilles slik at kunden kan følge de anbefalte solingstidene for solariet tidsur myntboks kredittkortavleser eller lignende Det skal være beskyttelsesbriller tilgjengelig for kundene ved utlån eller salg Av hygieniske årsaker kan det være hensiktsmessig at kunden har egne briller Se veileder nr 3 og 4 Lenker nedenfor Relevante lenker Elektronisk meldesystem EMS login tjeneste Solarieoversikt Statens strålevern Nettside Statens strålevern solarier Publikasjoner Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium Veileder 4 Veileder til solarieforhandlere og importører Regelverk Strålevernforskriften 36 Bransjer som har tilleggsinformasjon Frisør kroppspleie og helsestudio Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Tekniske-krav-til-solarier1/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Tekniske krav til strålekjelder og merking av utstyret - Regelhjelp.no
  for ioniserande stråling strålepropellen Kapsla radioaktive kjelder skal overhalde krav som er tilrådde i ISO 2919 Sealed radioactive sources classification De skal utføre lekkasjetest av utstyr der kjeldekapslinga regelmessig blir utsett for mekanisk eller kjemisk slitasje og ved konkret mistanke om skade på kjeldekapslinga De må forsikre dykk om at eventuelle tryggingsfunksjonar til strålekjelder fungerer slik dei skal til dømes at lys eller lydsignal viser når stråling blir generert at lukkemekanismar fungerer og at merkinga av utstyret er intakt Kontrollar av utstyret må dokumenterast skriftleg Teknisk dokumentasjon på yteevne bruksrettleiing beskriving av vedlikehald og beskriving av strålevern og tryggleik skal finnast på norsk eller engelsk For kvar enkelt strålekjelde skal det liggje føre teknisk måleprotokoll med resultat frå ferdigstilling mottakskontroll og periodiske kontrollar av utstyret i tillegg til vedlikehalds og servicerapportar Bransjer som har tilleggsinformasjon Anleggsbransjen Avløpsbransjen Bergverksdrift Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av næringsmidler og drikkevarer Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av tekstiler lær og klær Tilsynsmyndighet Har du

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tekniske-krav-til-stralekilder-og-merking-av-utstyret/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Temperatur i arbeidslokalet - Regelhjelp.no
  du sette i verk tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold Anbefalt temperatur i arbeidslokalene avhenger av arbeidstakernes aktivitetsnivå Arbeidsmiljøloven eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser Det anbefales at temperaturen holdes under 22 C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov Temperatur under 19 C eller over 26 C skal unngås Aktuelle tiltak ved varmebelastning kan være solavskjerming utvendig avskjerming gir best virkning ventilasjon som virker flytting av varmeavgivende utstyr isolering av varme flater kjøleanlegg Tilsvarende må du som arbeidsgiver iverksette tiltak dersom arbeidstakerne er utsatt for kuldeproblemer og trekk for eksempel fra åpne dører og porter Aktuelle tiltak ved kuldeproblemer kan være Tetting av vinduer og dører Sluser mot trekk Ekstra varmekilder eventuelt bedret isolasjon Flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk Justere luftmengder og temperatur i ventilasjonsanlegg Endre driftsmåten for varmeanlegget øke nattetemperaturen Lufte radiatorer og justere termostater Relevante lenker Faktaside om varme og kulde på jobben på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Bransjer som har tilleggsinformasjon Vaskeri og renseri Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Temperatur-i-arbeidslokalet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Temperatur og luftkvalitet i hoteller og restauranter - Regelhjelp.no
  friskluft Det er vanskelig å fastsette nøyaktig hvor store mengder friskluft som må tilføres for å sikre god luft i arbeidslokalene Generelt kreves det mye friskluft der det er mye forurensning i lokalene Eksempel på dette kan være kjøkken og serveringslokaler Et lite lokale med et visst antall arbeidstakere krever mer friskluft enn et stort lokale med samme antall arbeidstakere Avtrekk Brukt eller forurenset luft må fjernes fra lokalene i samme mengde som friskluft tilføres Dette oppnås ved å benytte ulike typer avtrekksordninger Avtrekk eller avsug må rettes direkte mot forurensningskilden og slik at avstanden en mellom avtrekk og kilde blir kortest mulig Nødvendig renhold viktig Det er meget viktig at alle avtrekks eller ventilasjonskanaler til enhver tid holdes rene I samarbeid med arbeidstakerne skal du som arbeidsgiver utarbeide rutiner for renhold Klima og ventilasjonanlegg For å sikre et godt klima i arbeidslokalene må det installeres ventilasjonsanlegg Mange problemer oppstår fordi slike anlegg ikke virker som de skal Ventilasjonsanlegg skal jevnlig ettersees Det skal foreligge drifts og vedlikeholdsinstrukser for anlegget og minst én person i virksomheten skal ha nødvendig opplæring om hvordan anlegget virker og ha ansvar for regelmessig tilsyn Særlig om kjøkkenavdelingen Temperatur Temperaturen ved arbeidsbenken bør ikke overstige 26 grader Celsius og ikke være lavere enn 19 grader Celsius Det skal være mulig å regulere temperaturen avhengig av årstid og utetemperatur lokalets utforming og de ansattes behov Det må treffes tiltak så de ansatte ikke blir utsatt for ubehagelig strålevarme fra ovner og lignende De forskjellige arbeidsrommene i kjøkkenavdelingen skal ha oppvarmingsmuligheter utenom steke og kokeanordningene Det bør finnes hensiktsmessige varme overtrekksklær til bruk ved henting av varer i kjøle og fryserom Der hvor sollyset kan bli sjenerende bør vinduene utstyres med skjerming Trekk må forebygges på alle arbeidsplasser Ventilasjon Det er mange forurensningskilder i kjøkkenavdelingen som ovn

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Temperatur-og-luftkvalitet-i-hoteller-og-restauranter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Termisk sprøyting - ventilasjon og verneutstyr - Regelhjelp.no
  eller tråden Personlig verneutstyr Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr som gir tilstrekkelig beskyttelse avhengig av om operatøren blir utsatt for for eksempel røyk støv eller gasser Ta hensyn til hvilket kjemikalie som blir brukt Målinger er nødvendig for å bestemme konsentrasjonen av forurensningen Ventilasjon og avsug Mekanisk ventilasjon omfatter både tilførsel og avsug Bruk prosessavsug punktavsug og åndedrettsvern med friskluftstilførsel innendørs der det er praktisk mulig for å redusere eksponeringen Ved arbeid utendørs kan punktavsug utelates dersom forholdene er slik at operatøren ikke blir utsatt for vesentlig eksponering fra prosessen Publikasjoner Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære på arbeidstilsynet no Orientering Åndedrettsvern på arbeidstilsynet no Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære på arbeidstilsynet no Veiledning om sveising termisk skjæring termisk sprøyting kullbuemeisling lodding og sliping varmt arbeid på arbeidstilsynet no Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 2 om måling som grunnlag for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 3 1 om risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier Forskrift om utførelse av arbeid 3 2 om måling av forurensning

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Termisk-sproyting---ventilasjon-og-verneutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tildekking av avløpsanlegg - Regelhjelp.no
  relaterte lenker Utskrift Skriv ut Innendørs bassenger med lufttilførsel og andre prosesser som kan avgi forurensninger i arbeidsatmosfæren skal dersom det er praktisk mulig tildekkes eller bygges inn I tillegg må det kombineres med punktavsug Dersom tildekkingen åpnes for å utføre arbeid i bassenget skal lufttilførselen stoppes Om nødvendig skal det settes opp midlertidig rekkeverk Over basseng kan det være høye konsentrasjoner av kloakkgasser og mikroorganismer i lufta Eksempel er luftebasseng luftet sandfang aktivt slambasseng flotasjonsbasseng fortykkere slamlagre og slamvannsbassenger Andre prosessdeler kan også avgi kloakkgasser mikroorganismer støv søl og sprut Eksempel er innløpsrist og innløpskanal sil sandavvanner sentrifuge silbåndspresse slamutlasting og septikmottak Ved valg av materiale for tildekking er det nødvendig å ta hensyn til det korrosive miljø i noen type bassenger både i og over væskefasen Ved valg av lette konstruksjoner kan avgrensing med rekkverk være nødvendig Regelverk Arbeidsplassforskriften 8 3 om inneslutningstiltak i avløpsanlegg Forskrift om utførelse av arbeid 8 2 om tiltak ved lavt oksygeninnhold helsefarlige og eksplosive gasskonsentrasjoner Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tildekking-av-avlopsanlegg/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tilførsel av frisk luft - Regelhjelp.no
  stillestående vann og slamansamlinger Det er også viktig der det er fare for lavt oksygeninnhold i luften eller der det er fare for helsefarlige gasskonsentrasjoner Lokalene skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplassene får tilfredsstillende luftkvalitet Dersom det er nødvendig av hensyn til helsen til arbeidstakerene skal ventilasjonsanlegget være utstyrt med feilvarsling Arbeidsplassene skal så langt det er mulig vernes mot ugunstige værforhold Regelverk Arbeidsplassforskriften 7 1

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tilforsel-av-frisk-luft-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tillatelse til transport av gass i rørledning - Regelhjelp.no
  på DSBs nettsider Du finner opplysninger om hva søknaden må inneholde i temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen 12 Les mer om alminnelige bestemmelser om brannfarlig og trykksatt stoff i forskrift om brannfarlig vare kapittel 2 Publikasjoner Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Tillatelse-til-transport-av-gass-i-rorledning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive