archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tilrettelegging av arbeidet - Regelhjelp.no
  Som arbeidsgiver må du sørge for at du legger opp arbeidet slik at de ansatte i størst mulig grad unngår ensformig og belastende arbeid som kan føre til skader og sykdom Som arbeidsgiver må du legge til rette for at arbeidstakerne unngår tunge løft og ensidig belastning som følge av stadig gjentakelse av de samme bevegelsene I tillegg til at arbeidsforholdene må legges til rette på en slik måte at arbeidet kan utføres på en fornuftig og helsemessig god måte må maskiner arbeidsbord stoler og andre hjelpemidler tilpasses arbeidstakerne og ikke omvendt Det er også viktig at arbeidet blir tilrettelagt slik at det blir mulig å variere arbeidsstillingen Relevante lenker Faktaside om ergonomi på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 3 1 om krav til systematisk hms arbeid Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 23 1 om risikovurdering ved planlegging utforming og utførelse av manuelt arbeid Bransjer som har tilleggsinformasjon Hotell og restaurantvirksomhet Privat etterforskning og vakttjeneste Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tilrettelegging-av-arbeidet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Tilrettelegging av arbeidet i hotell- og restaurantbransjen - Regelhjelp.no
  grunn av eigenarten ved denne bransjen er det lite som kan gjerast med at arbeidet er lagt til kveldstid men desto viktigare er det å leggje tilhøva til rette slik at belastninga ved varierande arbeidstid blir redusert mest mogleg Framandspråklege Det er spesielt viktig å gi framandspråklege arbeidarar stor merksemd når det gjeld opplæring Dei kan ha problem med å lese skriftlege instruksar varselplakatar og liknande Mykje som er sjølvsagt for norskspråklege arbeidstakarar vil framandspråklege først oppfatte når dei får det forklart spesielt Særleg om kjøkkenavdelinga Arbeidsorganisasjon Samarbeid mellom og innan dei enkelte avdelingane kan bidra til betre miljø og meir rasjonelt arbeid I kjøkkenavdelinga er det ofte både faglært og ufaglært arbeidskraft I periodar med stort arbeidspress kan det oppstå gnissingar mellom gruppene dersom samarbeidet ikkje fungerer bra Der det oppstår slike problem er det viktig at ein i fellesskap diskuterer kva årsakene til problema er og prøver å finne fram til ei betre arbeidsdeling Det kan til dømes vere nødvendig å redusere arbeidsoppgåvene til enkelte eller setje inn fleire folk i skrubb og oppvask På grunn av ujamn kundepågang vil arbeidsbelastninga i kjøkkenavdelinga variere med toppar rundt hovudmåltida For å unngå uheldige arbeidsbelastningar i hektiske periodar bør bemanninga vere tilstrekkeleg til å fange opp toppane i arbeidsmengda Teknologi Arbeidstakarar i samarbeid med tillitsvalde og leiinga bør nøye vurdere om teknologien er formålstenleg og eventuelt finne fram til moglege forandringar eller forbetringar Maskiner skal vere utstyrte med nødvendige verneinnretningar slik at arbeidstakarane er verna mot skadar Opplæring Opplæringa må skje ut frå føresetnadene til den enkelte arbeidstakaren Ein må mellom anna ta omsyn til språkproblem for utanlandske arbeidstakarar Særleg om resepsjonsavdelinga Tilrettelegging av arbeidet Arbeidsplassar med sitje og skriveplass bør vere formålstenleg utforma og innreidde Det bør vere skap hylle og skriveplass som samsvarer med det arbeidet som skal

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tilrettelegging-av-arbeidet-i-hotell--og-restaurantbransjen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tilrettelegging av arbeidet ved redusert arbeidsevne og sjukdom - Regelhjelp.no
  verksemda kan sysselsetje arbeidstakarar med redusert arbeidsevne Ein arbeidstakar som har fått redusert arbeidsevne skal fortrinnsvis få høve til å halde fram i det vanlege arbeidet sitt eventuelt etter særskild tilrettelegging av arbeidet endringar i tekniske innretningar gjennomgått attføring eller liknande eller ved endra eller redusert arbeidstid Arbeidsgivaren skal setje i gang tiltak Det har i prinsippet ingenting å seie om den reduserte arbeidsevna har oppstått på grunn av arbeidet eller ikkje men plikta for arbeidsgivaren til å setje i verk tiltak er mykje større dersom den reduserte arbeidsevna har samanheng med arbeidstilhøve eller forsømmingar frå arbeidsgivaren si side Ikkje minst gjeld det dersom det er ønskjeleg at dei aktuelle tiltaka blir sette ut i livet for å hindre eller minske risikoen for at andre arbeidstakarar i den same verksemda skal få tilsvarande redusert arbeidsevne Nokre døme på tiltak er å leggje til rette arbeidet ved til dømes å endre rutinar arbeidstid aktiv medverknad frå andre arbeidstakarar skaffe og eller tilpasse teknisk utstyr hjelpemiddel som arbeidstakaren bruker i arbeidet sitt endre tilgangen til arbeidsplassen som til dømes døropningar tersklar installasjon av heis skaffe rullestolrampe flytte dørhandtak lysbrytarar og liknande gjennomføre opplæring omskolering arbeidstrening og liknande redusere eller endre arbeidstida Mellombelse eller varige tiltak Tiltaka som blir sette i verk kan vere mellombelse eller varige Som arbeidsgivar har du plikt til å leggje til rette arbeidet for den enkelte arbeidstakaren Arbeidstakaren på si side har plikt til å medverke for å få gjennomført dei nødvendige tiltaka I kva grad du som arbeidsgivar skal gjennomføre tiltak for at arbeidstakaren skal få behalde det vanlege arbeidet sitt kan vere eit vanskeleg spørsmål der omsynet til kva arbeidstakaren sjølv ønskjer må vege tungt Dersom det er aktuelt å overføre arbeidstakaren til anna arbeid skal de ta med arbeidstakaren og tillitsvalde på råd før avgjerda

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tilrettelegging-av-arbeidet-ved-redusert-arbeidsevne-og-sykdom-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tilrettelegging for gravide arbeidstakarar - Regelhjelp.no
  veksle mellom sitjande ståande og gåande arbeid Gravide arbeidstakarar skal også ha høve til å kunne ta pausar når dei har behov for det Relevante lenker Faktaside om arbeidsmiljø og graviditet på arbeidstilsynet no Publikasjoner Veiledning om arbeidstakere som er gravide nylig har født eller ammer på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 3 1 c og g om krav til systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven 4 2 2 b om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tilrettelegging-for-gravide-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tilrettelegging og risikovurdering av arbeid for personar under 18 år - Regelhjelp.no
  leggjast til rette ut frå behova dei har Dagleg leiar har spesielt ansvar for oppfølging av barn og unge Regelverk Arbeidsmiljøloven kap 11 Arbeid av barn og ungdom Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 12 1 om risikovurdering og særlig tilpassede tiltak for arbeidstakere under 18 år Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Bransjer som har tilleggsinformasjon Hotell og restaurantvirksomhet Tilsynsmyndighet Har du

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tilrettelegging-og-risikovurdering-av-arbeid-for-personer-under-18-ar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tilsyn - Regelhjelp.no
  Utskrift Skriv ut Alle virksomheter kan bli kontrollert ved tilsyn Myndighetene fører i ulik grad aktivt tilsyn med om virksomheter følger offentlige krav Retten og plikten til å føre tilsyn er plassert hos ulike myndigheter gjennom ulike lovbestemmelser eller delegeringsvedtak Tilsyn gjennomføres både for å kontrollere at reglene følges og for å veilede virksomhetene i systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid Tilsynsetatene som deltar på Regelhjelp no prøver å koordinere sine tilsynsaktiviteter slik at virksomheter slipper å få tilsyn til ulike tider Etatene har også til dels felles arbeidsmetoder Hvert år samordnes rundt 400 av de tilsynene som varer over flere dager De ulike etatene utfører tilsyn på ulike måter ut fra hvilket lovverk de skal forvalte Les mer om virksomhetens rettigheter ved tilsyn Hvordan foregår tilsynene Les om Arbeidstilsynets tilsyn Les om Miljødirektoratets tilsyn Les om Næringslivets sikkerhetsorganinsasjons NSOs tilsyn Les om Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskaps DSBs tilsyn Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Miljødirektoratet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon NSO Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for at

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Tilsyn/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tilsyn – virksomhetens rettigheter - Regelhjelp.no
  Hjemlene for tilsyn etter de forvaltningsområdene som finnes på Regelhjelp no finner du nedenfor under regelverkslenker Rettigheter og plikter ved tilsyn Den som gjennomfører tilsynet plikter å legitimere seg fortelle om formålet med tilsynet og å oppgi hjemmelen Tilsynspersonellet plikter å ta kontakt med virksomhetens ledelse ved ankomst og de plikter å informere ledelsen om retten til å ha et vitne til stede Dette gjelder hvis det kan gjøres uten vesentlig ulempe eller uten at formålet med tilsynet settes i fare Som ansvarlige for virksomheten kan du klage over beslutningen om å gjennomføre tilsyn Slik klage kan være muntlig men den må settes fram innen tre dager Dersom tilsynsmyndigheten finner det påtrengende nødvendig kan de gjennomføre tilsynet selv om du har klaget Disse reglene følger av forvaltningsloven 15 Det kan finnes flere eller andre regler i særlovene Pålegg om opplysninger Tilsynsmyndigheten vil ofte kreve at du gir opplysninger om virksomheten Slike krav må ha hjemmel i lov og da plikter både den ansvarlige for virksomheten ledere og ansatte eller oppdragstakere å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten Slike opplysninger skal som regel gis uten hinder av lovbestemt eller annen taushetsplikt Det kan være straffbart å nekte å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten Hvis du får pålegg om å gi opplysninger kan du kreve å få oppgitt hjemmelen for pålegget og du kan klage over pålegget Du skal gjøres oppmerksom på klageretten samtidig med at du får pålegget Klagen kan være muntlig men du må sette den fram innen tre dager Selv om du klager er du forpliktet til å gi opplysningene før klagen blir behandlet dersom tilsynsmyndigheten mener at det er påtrengende nødvendig Regelverk Arbeidsmiljøloven kapittel 18 om tilsyn Brann og eksplosjonsvernloven kapittel 7 om tilsyn El tilsynsloven 5 om tilsyn Forurensningsloven kapittel 7 om tilsyn Klimakvoteloven kapittel 4 om rapportering og kontroll

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Tilsyn--virksomhetens-rettigheter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tiltak for vern av arbeidstakarane – oppsamling og behandling av avløpsvatn - Regelhjelp.no
  faktorar må du som arbeidsgivar gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risikoen for fare til eit forsvarleg nivå Aktuelle tiltak vil vere mest mogleg tildekking eller innbygging av prosessane ventilasjonstiltak ved kjelda til dømes retta frisklufttilførsel over stilleståande vatn og slamopphopingar eller prosessavsug over forureiningskjelda tiltak som sikrar at arbeidsplassen er formålstenleg innretta og at arbeidet blir utført på ein trygg måte personlege vernetiltak som bruk av hanskar arbeidstøy og andedrettsvern hygienetiltak som reingjering handvask og liknande tiltak som sikrar at arbeidstakarane har tilstrekkeleg kunnskap og praktisk øving i arbeidet tilbod om trygg og effektiv vaksine Som arbeidsgivar bør du få hjelp av nokon i bedriftshelsetenesta som har kompetanse om biologiske faktorar Regelverk Arbeidsplassforskriften 5 19 om biologiske faktorer Arbeidsplassforskriften 8 1 om arbeidsplasser med biologisk risiko Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om utførelse av arbeid 6 12 om vaksinasjon av arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske farer Forskrift om utførelse av arbeid 6 5 om vernetiltak mot biologiske faktorers smitterisiko Forskrift om utførelse av arbeid 6 7 om krav om personlig verneutstyr ved arbeid med helsefarlige biologiske faktorer Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tiltak-for-vern-av-arbeidstakerne---Oppsamling-og-behandling-av-avlopsvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive