archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tiltak i samband med oppstilling, bruk og plassering av maskiner - Regelhjelp.no
  for å fjerne farar ved varme kulde stråling elektrisitet støv røyk gass damp oljeprodukt kjemikaliar biologiske faktorar eksplosiv med vidare Før maskiner blir stilte opp plasserte og tekne i bruk må alle farar kartleggjast og ein risikoanalyse utarbeidast Døme på faremoment utvikling av varme oppheting som følgje av varmgang i lager blokkerte transportlager varmgang i elektrisk motor feil ved termostat eller kjølegang brot i hydrauliske eller pneumatiske slangar eksplosjonar på grunn av varmepåverknad kjemikaliar som tek fyr og organisk støv støveksplosjonar dårleg ventilasjon kulde eller trekk knytt til avsug festeinnretningar for stasjonære maskiner materiale som blir slyngde ut frå utstyr til dømes metallspon Maskiner skal vere konstruerte bygde og utstyrte slik at ein unngår fare på grunn av gassar støv damp og andre avfallsstoff som maskina utviklar Når slik fare er til stades skal maskiner vere utstyrte slik at dei nemnde stoffa kan samlast opp og fjernast Innretninga for avfallshandtering skal vere plassert så nær forureiningskjelda som mogleg Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 1 om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om utførelse av arbeid 11 1 om plassering oppstilling og sikring av arbeidsutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tiltak-i-forbindelse-med-oppstilling-bruk-og-plassering-av-maskiner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Tiltak mot tungt og einsformig arbeid - Regelhjelp.no
  og behovet deira for variasjon i arbeidsoppgåvene Krav til arbeidsutstyret Arbeidsutstyret må passe til det arbeidet som skal utførast Arbeidsutstyret skal også kunne tilpassast arbeidstakaren som bruker det Omorganisering kan lette arbeidet Ei enkel omorganisering av arbeidet kan ofte gjerast for å fjerne uheldige belastningar Tiltak kan til dømes vere å leggje til rette for og stimulere til samarbeid endre rekkjefølgja av arbeidsoppgåver sørgje for opplæring i god arbeidsteknikk Det kan også vere aktuelt med meir omfattande endringar som til dømes utvikling av nye tekniske løysingar jobbrotasjon jobbutviding det vil seie tilføre fleire arbeidsoppgåver leggje til rette for korte regelmessige pausar Når de skal setje i gang tiltak er det viktig å ta vare på heile arbeidsmiljøet slik at de ikkje løser eitt problem og samtidig skaper nye Relevante lenker Faktaside om ergonomi på arbeidstilsynet no Publikasjoner Veiledning til forskrift om tungt og ensformig arbeid på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 1 om arbeidsgivers plikter Arbeidsmiljøloven 4 1 om generelle krav til arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøloven 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 2 om forebygging av skader ved ergonomisk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tiltak-mot-tungt-og-ensformig-arbeid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tilverking av alkoholhaldig drikk - Regelhjelp.no
  fruktsaft mineralvatn eller anna væske blanding av fleire alkoholhaldige drikker eller søtning krev derfor tilverkingsbevilling Korleis søker du Bevillings og tilsynsmyndigheit for statlege tilverkingsbevillingar er Helsedirektoratet De må sende skriftleg søknad på eit eiget skjema Ved søknad om tilverkingsbevilling må de betale eit søknadsgebyr I følgje engrosforskrifta er gebyret for tilverking av alkoholhaldig drikk som ikkje er brennevin kr 12 000 for tilverking av brennevin kr 15 000 for tilverking av all alkoholhaldig drikk kr 15 000 For å få tilverkingsbevilling må verksemda oppfylle følgjande fire vilkår Bevillingshavar og person ar som eig ein vesentleg del av verksemda eller har vesentleg innverknad på verksemda må ha uklanderleg vandel i forhold til lovgiving av betyding for korleis verksemda skal drivast herunder alkohollovgivinga tollovgivinga skatte og avgiftslovgivinga reikneskaps og selskapslovgivinga og næringsmiddellovgivinga De må stille tilfredsstillande sikkerheit for betaling av alkoholavgift Tilverkingsanlegget må vere tilfredsstillande sikra I denne samanhengen legg myndigheitene vekt på den fysiske sikringa av tilverkingsanlegg og lager samt rutinar for lagerhald og adgangskontroll Krava er strengast for produksjon og lagring av brennevin Bevillingshavar kan ikkje drive anna verksemd som ein ikkje kan foreine med tilverking av alkoholhaldig drikk Om du får tilverkingsbevilling må bevillinga heile tida utøvast i tråd med dei vilkåra som er gitt i bevillinga i alkohollova og forskriftene til lova og elles på ein forsvarleg måte Distribusjon Den som har tilverkingsbevilling har ansvaret for at distribusjonen av varene skjer i trygge former og i samsvar med reglar gitt i eller i medhald av alkohollova frå produksjonsstart eller det tidspunktet varene kjem til landet og til dei er levert annan bevillingshavar Inndraging av bevilling Om de bryt vilkåra for bevillinga kan Helsedirektoratet inndra bevillinga for kortare eller lengre tid Om de ikkje lenger tilverker alkohol skal myndigheitene inndra bevillinga Årlig gebyr For bevilling til tilverking av alkoholhaldig

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Tilvirkning-av-alkoholholdig-drikk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Transport av farlig gods - Regelhjelp.no
  og RID Om din virksomhet klassifiserer pakker fyller laster losser mottar for transport fomidler transport transporterer eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods skal virksomheten utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere med gyldig kompetansebevis Inndeling av farlig gods i klasser Farlig gods inndeles i følgende klasser Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander Klasse 2 gasser Klasse 3 brannfarlige væsker Klasse 4 1 brannfarlige faste stoffer Klasse 4 2 selvantennende stoffer Klasse 4 3 stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann Klasse 5 1 oksiderende stoffer Klasse 5 2 organiske peroksider Klasse 6 1 giftige stoffer Klasse 6 2 infeksjonsfremmende stoffer Klasse 7 radioaktivt materiale Klasse 8 etsende stoffer Klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane se under regelverk Enhver person eller virksomhet som laster losser transporterer sender mottar eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods er pliktig til å følge forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane og ADR RID Disse skal også ha sikkerhetsrådgiver Les mer i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 7 under regelverk Krav om transport lasting lossing og håndtering fremkommer i ADR RID 2015 forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane kapittel 6 se under regelverk Egne regler for farlig avfall Det gjelder egne krav for håndtering av ulike typer farlig avfall Se mer om dette under Forurensning og Avfall for den enkelte bransje eller her Publikasjoner Faktaark Pass på eksplosivene Faktaark Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods bokmål Faktaark Tryggingsrådgjevar for transport av farleg gods nynorsk Mal for skringsplan for veitransport av farlig gods Melding om sikkerhetsrådgivver Regelverk ADR RID

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Transport-av-farlig-gods/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Truckar – arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  95 For eldre truckar gjeld same tryggleikskrav som for maskiner omsette i EØS før 01 01 95 Setebelte Leverandørane har sidan 1 januar 2002 hatt plikt til å levere setebelte i nye motvektstruckar under ti tonn Frå 5 desember 2002 er det krav til arbeidsgivaren om å installere setebelte på tilsvarande truckar som blei tekne i bruk før 1 januar 2002 Opplæring på arbeidsplassen Som arbeidsgivar pliktar du å gi opplæring og instruksjon til truckføraren og andre som arbeider i område der det blir brukt truck Det krevst anten sertifisert eller dokumentert tryggleiksopplæring ved bruk av truck Sertifisert tryggleiksopplæring truckførarbevis krevst for alle truckar med permanent førarplass Døme på truckar med fast førarplass er motvektstruck og sidelastarar Sertifisert tryggleiksopplæring skal gjennomførast av ei sertifisert opplæringsverksemd Nedfellbar plattform for ståande førar er ikkje rekna som permanent førarplass Der det ikkje er permanent førarplass er det krav om dokumentert tryggleiksopplæring Kontroll av truckar inneber dagleg kontroll regelmessig vedlikehald årleg kontroll utført av ei sakkunnig verksemd dokumentasjon på at det er utført kontroll Regelverk Arbeidsplassforskriften 5 1om krav til sikkerhetsskilting Arbeidsplassforskriften 6 1 om adgangsbegrensning til faresoner Forskrift om administrative ordninger 8 2 om kompetansebevis for sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr Forskrift

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Truck---arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Truckar og anna mobilt arbeidsutstyr – tekniske krav - Regelhjelp.no
  som hindrar utilsikta start innretning som kan bremse eller stoppe utstyret hjelpeinnretning som kan gi fullt forsvarleg sikt dersom synsfeltet til føraren ikkje er tilstrekkeleg fullt forsvarleg belysning som er tilpassa det arbeidet som skal utførast brannsløkkingsutstyr dersom arbeidsutstyret kan utgjere ein brannfare under arbeidet automatisk stopp for fjernstyrt arbeidsutstyr som beveger seg utanfor området der det kan styrast med dei fjernstyrte kontrollane innretning som hindrar at arbeidstakarar blir påkøyrde

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Truck-og-annet-mobilt-arbeidsutstyr---tekniske-krav/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tungt og einsformig arbeid – vurdering og tiltak - Regelhjelp.no
  muskel og skjelettlidingar hos arbeidstakarane Arbeidstakarane skal medverke i planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og i gjennomføring av førebyggjande tiltak Gjennomføring av tiltak skal ta utgangspunkt i arbeidet som blir utført og omfatte organisering av arbeidet lokale inventar utstyr medrekna tekniske hjelpemiddel samarbeidstilhøve styrings og planleggingssystem som påverkar arbeidstakt og arbeidsinnhald Som arbeidsgivar må du ta omsyn til individuelle føresetnader hos arbeidstakarane og behovet deira for variasjon i arbeidsoppgåver Moglege tiltak Ei enkel omorganisering av arbeidet kan ofte gjerast for å fjerne uheldige belastningar Nokre konkrete tiltak kan til dømes vere å leggje til rette for og stimulere til samarbeid endre rekkjefølgja av arbeidsoppgåver gi opplæring i god arbeidsteknikk Det kan også vere aktuelt med meir omfattande endringar som til dømes utvikling av nye tekniske løysingar jobbrotasjon jobbutviding det vil seie tilføre fleire arbeidsoppgåver leggje til rette for korte regelmessige pausar Når tiltak skal setjast i verk er det viktig å ta vare på heilskapen i arbeidsmiljøet slik at ein ikkje løyser eitt problem og samtidig skaper nye Relevante lenker Faktaside om ergonomi på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 2 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Tungt-og-ensformig-arbeid---vurdering-og-tiltak/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Uklanderlig vandel for å drive serveringssteder - Regelhjelp.no
  avkastning eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den Typer av lovbrudd som er relevante i vandelsvurderingen Personer som omfattes av vandelskravet må ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning som vil være uforenlige med drift av serveringssted Dette gjelder alltid brudd på straffelovgivningen skatte og avgiftslovgivningen regnskapslovgivningen lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet religion mv At lovbruddet må være uforenlig med drift av serveringssted innebærer ikke at alle lovbrudd vil få betydning i vandelsvurderingen Det må være en sammenheng mellom lovbrudd og det å drive serveringsvirksomhet I vurderingen vil kommunen legge vekt på hvilken handling som er begått grovhet i lovbruddet om det er flere overtredelser og hvor langt tilbake i tid lovbruddet ligger Lovbruddene kan sees i sammenheng eller vurderes enkeltvis Det tas ikke hensyn til lovbrudd som er eldre enn 5 år Lovbruddet må være av en slik karakter at personen etter en helhetsvurdering anses uskikket til å drive serveringsvirksomhet Overtredelsen trenger ikke å ha vært begått i forbindelse med serveringsvirksomhet Kommunen kan trekke serveringsbevillingen tilbake hvis kravene til uklanderlig vandel ikke lenger er oppfylt Kommunen kan også stenge et serveringssted midlertidig hvis det er nødvendig for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Emner/Uklanderlig-vandel-for-a-drive-serveringssteder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive