archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ungdom og nattarbeid - krav om helsekontroll - Regelhjelp.no
  Ungdom som blir sett til nattarbeid skal ha tilbod om helsekontroll Arbeidsgivaren skal sørgje for at ungdom som blir sett til nattarbeid skal få tilbod om helsekontroll før tiltredinga og deretter med jamne mellomrom Regelverk Arbeidsmiljøloven 11 4 om helsekontroll Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Ungdom-og-nattarbeid---krav-om-helsekontroll/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Utandørs arbeidsplassar - Regelhjelp.no
  der arbeidstakarane oppheld seg under arbeidet skal vere utforma på ein slik måte at gåande og køyrande ferdsel skjer på ein trygg måte I verksemder som heilt eller delvis har utandørs arbeid skal det vere høve til å tørke vått tøy og fottøy Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 18 om ferdsel og atkomst Arbeidsplassforskriften 3 9 om tørk av klær Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Utendors-arbeidsplasser/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utanlandske arbeidstakarar - Regelhjelp.no
  dei lønns og arbeidsvilkåra som følgjer av allmenngjeringsforskrifta Lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv har som formål å sikre utanlandske arbeidstakarar lønns og arbeidsvilkår som er likeverdige med dei vilkåra norske arbeidstakarar har Arbeidsgivaren pliktar å gjennomføre føresegnene gitt i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge Forskrifta gjeld faglærte og ufaglærte arbeidstakarar som utfører bygningsarbeid på byggjeplassar i heile landet Minstelønn per time For faglærte 187 80 kroner For ufaglærte uten bransjeerfaring 168 80 kroner For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring 176 00 kroner For arbeidstakere under 18 år 113 20 kroner Satsene gjelder fra 8 mai 2015 Byggherren skal i kontraktane med oppdragstakarar på byggjeplassen informere om at arbeidstakarane til oppdragstakarane minst skal ha dei lønns og arbeidsvilkåra som følgjer av allmenngjeringsforskrifta Dette gjeld tilsvarande for oppdragstakaren til byggherren når denne inngår avtalar med andre oppdragstakarar Kravet gjeld altså også for entreprenørar som inngår kontraktar med underentreprenørar og på same måte ved fleire ledd i kontraktkjeda Relevante lenker Faktaside om minstelønn på arbeidsplasser på arbeidstilsynet no Regelverk Allmenngjøringsloven Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Utenlandske-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utfasing av faste brannsløkkingsanlegg og handsløkkjarar med halon - Regelhjelp.no
  til eksplosjonsundertrykkjande formål på flyttbare innretningar i olje gass og petrokjemisk sektor og på eksisterande lasteskip LS1 Det er tillate å bruke HKFK til erstatning for eksisterande halon til brannsløkkingsformål til dei kritiske områda som er nemnde over og på desse vilkåra Halon i anlegget skal fjernast fullstendig Fjerna halon skal destruerast 70 av destruksjonskostnadene skal dekkjast av leverandøren av HKFK Den ansvarlege for anlegget fjerninga skal rapportere til Klima

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Utfasing-av-faste-brannslokkingsanlegg-og-handslokkere-med-halon-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utslepp av kommunalt avløpsvatn frå små tettbygde område - Regelhjelp.no
  innan utløpet av fristen blir løyvet rekna som gitt Kommunen kan fastsetje krav som avvik frå krava i forureiningsforskrifta Kommunen kan til dømes setje krav til utsleppsstad og utsleppsdjup eller nekte etablering av utslepp Påslepp av oppmale matavfall til offentleg avløpsnett frå verksemder og hushald er forbode så framt ikkje kommunen i forskrift gjer unntak frå forbodet Avløpsnett og reinseanlegg kvalitet og yteevne Kommunen kan gi nærare informasjon om krav til kvaliteten på avløpsnettet og yteevna til reinseanlegget Rapportering Som ansvarleg for private avløpsanlegg større enn 50 pe skal du rapportere nødvendige opplysningar til kommunen innan 1 februar kvart år Kommunen pliktar å rapportere til staten nødvendige opplysningar om alle avløpsanlegg i kommunen og utslepp frå desse anlegga innan 15 februar kvart år Dette skal gjerast gjennom den årlege KOSTRA rapporteringa Tilhøvet til eksisterande løyve Dersom avløpsanlegget har utsleppet til eit område som er klassifisert som følsamt eller normalt vil det vere nokre endringar i løyvet på grunn av nytt regelverk frå 1 1 2007 Ta kontakt med kommunen for å få vite endringane i ditt løyve Standardar om avløp Desse standardane kan tingast frå Pronorm Norsk standard for bestemmelse av personekvivalenter pe for avløpsvann prNS 9426 Norsk standard for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Utslipp-av-kommunalt-avlopsvann-fra-mindre-tettbebyggelser/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utslepp av kommunalt avløpsvatn frå større tettbygde område - Regelhjelp.no
  forbodet Reinseanlegget Det er stilt krav til yteevna til reinseanlegget Krava er avhengige av om utsleppet skjer til eit følsamt normalt eller mindre følsamt område jf forureiningsforskrifta 14 6 14 7 og 14 8 For utslepp til mindre følsame område kan det søkjast om mindre omfattande reinsing Den ansvarlege må skaffe god dokumentasjon gjennom grundige undersøkingar Les meir om dette i resipientrettleiaren til Klima og forureiningsdirektoratet For tettbygde område med eit samla utslepp over 150 000 pe skal dokumentasjonen vere godkjend av EFTAs overvakingsorgan ESA Det skal takast representative prøver av avløpsvatnet Overløpsbidraget skal målast registrerast og reknast med i reinsegraden Kor mange prøver som skal takast er avhengig av storleiken på avløpsanlegget sjå 14 11 Verksemdene som utfører prøvetakinga mellom anna konservering skal frå 31 12 2008 vere akkrediterte for prøvetaking eller ha eit tilsvarande kvalitetssikringssystem Prøvene skal analyserast for aktuelle parametrar inkludert dei parametrane som går fram av vedlegg 2 til kapittel 11 i forureiningsforskrifta Laboratoriet som utfører analysane skal vere akkreditert for dei aktuelle analysane Overvaking Den ansvarlege for avløpsanlegget skal gjennomføre regelmessig overvaking av resipienten dersom utsleppet høyrer til eit tettbygd område som er nemnt i 14 9 a b eller c Verksemdene som utfører overvakinga skal vere akkrediterte for felt og analysearbeid eller ha tilsvarande kvalitetssikringssystem Sjå meir om dette i resipientrettleiaren i Klima og forureiningsdirektoratet Rapportering Den ansvarlege for private avløpsanlegg som er større enn 50 pe skal rapportere nødvendige opplysningar til kommunen innan 1 februar kvart år Kommunen pliktar å rapportere til staten nødvendige opplysningar om alle avløpsanlegg i kommunen og utslepp frå desse anlegga innan 15 februar kvart år Dette skal gjerast gjennom den årlege KOSTRA rapporteringa Varsling av avvik frå reinsekrav Dersom utsleppet er overskride med 100 av det reinsekrava tilseier pliktar den ansvarlege for avløpsanlegget snarast å varsle Fylkesmannen Tilhøvet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Utslipp-av-kommunalt-avlopsvann-fra-storre-tettbebyggelser/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utslepp frå krematorium - Regelhjelp.no
  av støv og miljøgifter til luft Ein kremasjon skal ikkje føre til utslepp som kan verke ubehageleg på nærmiljøet eller vere miljøskadeleg Krava til utslepp frå krematorium er spesifiserte i forureiningsforskrifta kapittel 10 Det er krav til målingar av utslepp og til drift av krematorium i Noreg Det er strenge restriksjonar på bruk av produkt med enkelte stoff som har alvorlege skadeverknader for miljø og helse Det er mellom anna

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Utslipp-fra-krematorier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utstyr og anlegg for transport av naturgass - Regelhjelp.no
  gjennom rørledning og transporten passerer en eiendomsgrense er du ansvarlig for at rørsystemet er egnet for alle aktuelle trykk og temperaturer Trykk og temperaturforholdene i rørsystemet må være slik at gassen ikke kan kondensere Oversikt over anerkjente normer finner du i temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen 6 Publikasjoner Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land Regelverk Forskrift om håndtering av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Utstyr-og-anlegg-for-transport-av-naturgass/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •