archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utviding av skjenkebevilling - tilverking og innføring for skjenking i eiga verksemd - Regelhjelp.no
  drikk kan de berre skjenke drikken ved den skjenkestaden som har den skjenkebevillinga løyvet er knytt til De kan ikkje omsetje alkoholen på anna måte Løyve til innføring kan ikkje gis til skjenkebevilling for ein bestemt del av året ei enkelt høve eller til ambulerande bevilling for slutta selskap Tilverking av alkohol Ei bevilling kan berre utvidast til å omfatte tilverking av dei same drikkane som de har bevilling til å skjenke Kommunen kan ikkje gi utvida bevilling for brennevin Om de har løyve til å tilverke alkoholhaldig drikk kan de berre skjenke drikken ved den skjenkestaden som har den skjenkebevillinga løyvet er knytt til De kan ikkje omsetje alkoholen på anna måte De kan også få utviding av kommunal skjenkebevilling for tilverking for skjenking i eiga verksemd for ein bestemt del av året eller for ei enkelt bestemt høve for eksempel til gardar som har turisme og selskapsarrangement som tilleggsverksemd og berre treng skjenkebevilling ved dei enkelte arrangementa Formålet med løyve til lokal tilverking av alkohol Bakgrunnen for ordninga er å fremje potensialet som ligg i kombinasjonen lokale tradisjonar og næringsutvikling generelt og forholdet lokal mat drikk og turisme spesielt Det er eit vilkår at tilverkinga står fram som del av det heilskaplege tilbodet og karakteren til serveringsstaden Kommunane står like fritt når dei behandlar søknader om utvida bevilling til å omfatte tilverking som dei står når dei behandlar søknader om ordinær skjenkebevilling Ordninga er meint å gi små verksemder muligheit til å få tilverkingsløyve på ein måte som er enklare å administrere og rette seg etter enn statleg tilverkingsbevilling og registrering som importør etter særavgiftsforskrifta Krav til registrering ved tilverking av alkohol Det er viktig å vere merksam på at bevillingshavar må kontakte Tollvesenet og Mattilsynet for registrering før verksemda produserer alkoholhaldig drikk Eigne krav i avgifts og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Utviding-av-skjenkebevilling---tilverking-og-innforing-for-skjenking-i-eiga-verksemd/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Vaksinasjon av arbeidstakarar - Regelhjelp.no
  arbeidstakarane å ta imot tilbodet om vaksinasjon Arbeidstakarane det vedkjem skal få informasjon om fordelar og ulemper ved å la seg vaksinere Arbeidsgivaren betaler for vaksinering Arbeidsgivaren skal dekkje utgiftene til vaksinasjon Vaksinasjon skal ikkje føre til reduksjon i andre smitteførebyggjande tiltak men komme i tillegg Skriftlege retningslinjer og tilbod om vaksinasjon Som arbeidsgivar bør du sørgje for å ha retningslinjer for dei vaksinane som er aktuelle for verksemda Tilbod om vaksinasjon bør skje skriftleg og det bør også dokumenterast når slike tilbod er gitt Elevar og studentar Med arbeidstakar menes og elevar studentar som utplasseres på arbeidsplass der det kan finnast smitte I desse tilfella må ein avklare om det er skulen eller arbeidsgivar som skal gi tilbod om og betale for aktuell vaksine Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning om biologiske faktorer kap 6 Vernetiltak Publikasjoner Veiledning om biologiske faktorer på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 6 12 om vaksinasjon av arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske farer Forskrift om utførelse av arbeid 6 5 om vernetiltak mot biologiske faktorers smitterisiko Forskrift om utførelse av arbeid 6 7 om krav om personlig verneutstyr ved arbeid med helsefarlige biologiske faktorer Bransjer som har tilleggsinformasjon Avløpsbransjen Tilsynsmyndighet Har

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Vaksinasjon-av-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Val av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  må vurdere at arbeidsutstyret har innebygd tryggleik at det er sikkert i seg sjølv plassen der arbeidsutstyret skal brukast arbeidsoppgåva det skal brukast til Val av eigna arbeidsutstyr for den aktuelle arbeidsoppgåva og prosessen gjer det mogleg å redusere eller fjerne mange farar for skade på liv og helse Dette gjeld ikkje berre den normale bruken av arbeidsutstyret men også andre aktivitetar som vedlikehald inspeksjon og anna Den risikovurderinga som skal utførast i samsvar med forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskrifta best nr 544 5 nr 6 vil vere til stor nytte for arbeidsgivaren ved val av riktig arbeidsutstyr Valet av eigna arbeidsutstyr må byggje på ei samla vurdering av arbeidsplassen dei arbeidsoperasjonane som skal utførast og dei tilhøva utstyret skal brukast under Innkjøpsrutinane må difor omfatte alle krav til arbeidsutstyret som forskrifta tilseier Dersom det innkjøpte utstyret i seg sjølv ikkje er utan fare må du som arbeidsgivar vurdere risikoen og setje i verk nødvendige tiltak Bruksområdet skal vere oppgitt av produsenten og brukarrettleiinga må følgjast Dersom arbeidsutstyret blir tilpassa må arbeidsgivaren forsikre seg om at det framleis er eigna for arbeidsoppgåva at det kan brukast utan fare og at det tilfredsstiller krava i denne

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Valg-av-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Val av verneombod - Regelhjelp.no
  ha verneombod men dersom det er færre enn ti arbeidstakarar kan partane inngå ein skriftleg avtale om ei anna ordning til dømes at det ikkje skal vere verneombod ved verksemda Avtalen skal innehalde ei beskriving av kva alternativ ordning som er vald for å ta vare på interessene til arbeidstakarane i saker som har med arbeidsmiljøet å gjere Dersom de ikkje skriftleg avtaler kor lenge denne avtalen skal gjelde gjeld han for to år frå den dagen han blei skriven under Relevante lenker Faktaside om verneombudets roller og oppgaver på arbeidstilsynet no Publikasjoner Du er valgt til verneombud på arbeidstilsynet no Vernetjenesten Arbeidstilsynets kommentarer til lov og forskrifter på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 6 1 om plikt til å velge verneombud Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 3 2 om valg av verneombud Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 3 Valg opplæring m m av verneombud og arbeidsmiljøutvalg Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 4 Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste og lossearbeidere Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 5 Regionale verneombud for bygge og anleggsvirksomhet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Valg-av-verneombud/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vannpipetobakk - Regelhjelp.no
  feilaktig tro på at vannpipetobakk ikke er helseskadelig Hovedregelen i forskriften er at det er forbudt å innføre og å omsette nye former for tobakks og nikotinprodukter det vil si produkter som ikke tradisjonelt har vært på det norske markedet Helsedirektoratet kan dispensere fra forbudet i forskrift om forbud mot nye tobakks og nikotinprodukter dersom den som ønsker å ta vannpipetobakk inn i landet kan dokumentere at produktet er vesentlig

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Vannpipetobakk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Varmt arbeid med elektrisk utstyr - Regelhjelp.no
  å ta særleg omsyn til auka elektrisk fare Ved bruk av elektrisk utstyr skal du som arbeidsgivar sørgje for at utstyret er tilstrekkeleg jorda med mindre noko anna er oppgitt av produsenten Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 5 5 om planlegging og iverksetting av tiltak ved varmt arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 5 7 om krav til utstyr ved varmt arbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Varmt-arbeid-med-elektrisk-utstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Varsling av akutt forureining - Regelhjelp.no
  og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet skal du straks varsle om dette på telefon 110 Med akutt forureining meiner ein forureining av betydning som oppstår plutseleg og som ikkje er lovleg etter forureiningslova Kven skal du varsle Ved å ringje 110 kjem du til brannvesenet som skal varslast i slike situasjonar Dersom verksemda har utsleppsløyve kan løyvet innehalde krav om at også Klima og forureiningsdirektoratet skal varslast Kven skal varsle Det er i første rekkje den som er ansvarleg for forureininga som har plikt til å varsle Dette gjeld òg ein oppdragstakar som utfører arbeid på vegner av den ansvarlege Men det ligg også føre ei plikt til å varsle for alle som måtte ha kjennskap til eit akutt utslepp med mindre det er openbert unødvendig Regelverk Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning Forurensningsloven 39 om varslingsplikt ved akutt forurensning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Varsling-av-akutt-forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Varsling av ulykker og unormale hendingar med stråling - Regelhjelp.no
  arbeidstakar at tilfeldige personar ved ein feil har komme inn i eit kontrollert område og slik kan ha fått dosar over 0 25 mSv til dømes ved opphald innanfor avsperring ved industriell radiografi eller ved innvendig reinhald av tankar med strålekjelda nivåvakta i open posisjon høge huddosar som kan føre til forbrenningsskadar på pasientar innan røntgendiagnostikk og intervensjon søl med radioaktive løysningar som ikkje lèt seg fjerne på enkelt vis funn av kjelder utan eigar særleg aktuelt for verksemder som behandlar ulike typar avfall Du finn utfyllande informasjon i dei ulike strålingstemaa i rettleiarane til Strålevernet Kven har ansvar for å varsle Den som er ansvarleg for strålekjeldene har plikt til å varsle Alle har plikt til å varsle dersom dei finn ei kjelde veit om ei kjelde eller er usikker på om dei har funne ei kjelde som kan gjere at folk eller miljø blir utsett for stråling eller radioaktiv forureining Når og korleis skal du varsle Du skal varsle så raskt som mogleg men dersom det ikkje er akutt fare for liv helse eller miljø kan du varsle innanfor normal arbeidstid til Statens strålevern sentralbord 67 16 25 00 Er det akutt ring vakttelefonen 67 16 26 00

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Varsling-av-ulykker-og-unormale-hendelser-med-straling-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive