archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Varsling av utslepp av radioaktive stoff - Regelhjelp.no
  stoff Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Dersom det har oppstått eit uhell ei ulykke som gjer at radioaktive materiale eller stoff blir sleppte ut til miljøet skal du ringje næraste politimyndigheit eller politi på nødtelefon 112 Kven skal du varsle og når Dersom det skjer eit uhell eller ei ulykke og det blir sleppt ut radioaktive stoff Ring politi 112 Ring Statens strålevern tlf 67 16 26 00 Kven har ansvar for å varsle Den som er ansvarleg for dei radioaktive kjeldene har plikt til å varsle Kva skal varslast akutt radioaktiv forureining dvs radioaktiv forureining av betydning som oppstår plutseleg og som ikkje er lovleg fare for akutt radioaktiv forureining utilsikta utslepp av radioaktive stoff til omgivnadene Alle har uansett plikt til å varsle dersom dei veit om ei kjelde som kan gjere at personar eller miljøet blir utsett for radioaktiv forureining Regelverk Forurensningsloven 38 om akutt forurensning Forurensningsloven 39 om varslingsplikt ved akutt forurensning Strålevernforskriften 19 om varslingsplikt Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Varsling-av-utslipp-av-radioaktive-stoffer-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Varslingsinnretningar på arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  og varslingslyd er viktige innretningar som til kvar tid må vere i orden for å hindre at arbeidstakarar kjem inn i farlege soner under drift Det er viktig med ei grundig opplæring der tilsette blir forklart formålet med varslingsinnretningane Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 15 om varslingsinnretninger på arbeidsutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Varslingsinnretninger-pa-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vedlikehald av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  som hovudregel berre vere mogleg å utføre vedlikehaldsarbeid når arbeidsutstyret er stansa og energitilførselen er kopla frå Dersom dette ikkje lèt seg gjere skal det anten setjast i verk vernetiltak for å utføre vedlikehaldsarbeidet farefritt eller arbeidet må utførast utanfor faresonene Dersom maskina er utstyrt med vedlikehaldsjournal skal denne haldast oppdatert Alle maskiner skal ha innretningar slik at dei kan koplast frå kvar enkelt energikjelde Slike innretningar skal vere tydeleg merkte Dei skal kunne låsast dersom inn kopling kan utgjere ein fare for utsette personar På maskiner som får tilført elektrisitet frå ein stikkontakt er det tilstrekkeleg å trekkje ut støpselet Innretningane skal også kunne låsast dersom det ikkje er mogleg for operatøren å kontrollere frå alle stader denne har tilgang til at sambandet med energikjelda framleis er brote Regelverk Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 1 6 3 om frakobling av energikilder Forskrift om utførelse av arbeid 10 16 om utkobling av energikilder på arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 12 3 om krav til systematisk kontroll og vedlikehold Krav til utførelsen av vedlikeholdsarbeid av arbeidsutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Vedlikehold-av-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ventilasjon ved arbeid i silo - Regelhjelp.no
  tilfelle nitrøse gassar Desse silogassane er tyngre enn luft og kan difor leggje seg i dei lågaste områda Sjølv om ein ventilerer siloen ved hjelp av luker blir altså ikkje gassar som ligg under lukenivået ventilerte bort Det skal difor ventilerast med ei blåsande silovifte Regelverk Arbeidsplassforskriften 1 3 om hvem forskriften retter seg mot Forskrift om utførelse av arbeid 1 3 om hvem forskriften retter seg mot Bransjer som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Ventilasjon-ved-arbeid-i-silo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ventilasjon ved arbeid under jord - Regelhjelp.no
  der det er tillate tilgang skal ha tilfredsstillande ventilasjon Det skal sørgjast for kontinuerleg ventilasjon med ein tilstrekkeleg tryggleiksmargin for å sikre frisk luft luft der risikoen for eksplosjon og for støv som kan pustast inn er under kontroll luft der arbeidsvilkåra er tilfredsstillande medan arbeidet er i gang med tanke på dei arbeidsmetodane som blir brukte og den fysiske belastninga som arbeidstakarane er utsette for Når den naturlege ventilasjonen ikkje tilfredsstiller desse krava skal hovudventilasjonen sikrast ved hjelp av éi eller fleire mekaniske vifter Arbeidsgivaren må ha tiltak for å sikre ein jamn og kontinuerleg ventilasjon Nedsett funksjon i hovudviftene skal overvakast kontinuerleg og eit automatisk alarmapparat for å varsle om utilsikta driftsstans skal installerast Ventilasjonsparametrane skal målast og registrerast regelmessig Regelverk Arbeidsplassforskriften 7 1 om ventilasjon og prosessavsug Arbeidsplassforskriften 7 2 om resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg Forskrift om kullgruvene på Svalbard kap 16 om ventilasjon Forskrift om utførelse av arbeid 27 15 om vedlikehold av utstyr og anlegg ved bergarbeid Forskrift om utførelse av arbeid 27 9 om tiltak mot luftforurensning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Ventilasjon-ved-arbeid-under-jord/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Verneombod og arbeidsmiljøutval for losse- og lastearbeid - Regelhjelp.no
  losse og lastearbeid skal det opprettast eit lokalt arbeidsmiljøutval dersom ein av partane krev det Ordningar med lokale verneombod og arbeidsmiljøutval omfattar alle verksemder i hamna som sysselset losse og lastearbeidarar Forskrifta gjeld ikkje på bedriftskaier og i hamner der berre verksemda sine eigne tilsette blir nytta til losse og lastearbeidet Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 4 Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste og lossearbeidere Tilsynsmyndighet Har

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Verneombud-og-arbeidsmiljoutvalg-for-losse--og-lastearbeid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vernetak på køyretøy og arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  det er praktisk mogleg skal førarplass manøverplass eller annan arbeidsplass på køyretøy eller utstyr ha vernetak som vern mot nedfall av stein Det er arbeidsgivaren som har ansvar for å sørgje for eit slikt tak Vernetak krevst i desse tilfella når eit arbeidsområde ikkje er kontrollert og sikra mot steinfall eller ras ved arbeid som påverkar berget og utgjer ein fare for steinfall eller ras Arbeidsgivaren må sørgje for vernetak ved alle arbeidsoppgåver med reinsk andre sikringsarbeid og arbeid med boring I tillegg må arbeidsgivaren sikre arbeid som blir utførte inntil skjeringar eller tilsvarande situasjonar der det er fare for at stein eller liknande kan falle ned Arbeidsutstyr som treng tak kan vere personkorger eller arbeidsplattformer som er monterte på løftereiskapar Vernetaket kan vere vern mot fallande gjenstandar FOPS jf tilvising til forskrift om maskiner Relevante lenker Arbeidstilsynets kommentarer til forskrift om maskiner Regelverk Arbeidsplassforskriften 6 3 om sikring mot ras innstrømming av vann mv Forskrift om maskiner Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 3 4 4 Førervern mot fallende gjenstander Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Beskyttelsestak-pa-kjoretoy-og-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vernetiltak ved arbeid under jord - Regelhjelp.no
  å vite kva for arbeidstakarar som til kvar tid oppheld seg under jord og kvar dei sannsynlegvis oppheld seg Dette kan vere ei rein manuell registrering eller eit automatisk registrerings og overvakingssystem for å setje i verk nødvendige tiltak ved ein katastrofe Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 27 Bergarbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Vernetiltak-ved-arbeid-under-jord/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •