archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verneutstyr for arbeidstakarar ved høgtrykksspyling - Regelhjelp.no
  gir stor risiko for skade Nokre døme på vern er hjelm PVC jakke og bukse sklisikre vernesko og støvlar andedrettsvern og friskluftmaske hørselsvern hanskar ansiktsvern Nokre døme på risikosituasjonar Returvæske frå bearbeidde overflater kan innehalde losna partiklar mellom anna sand Særleg ved lengre tids arbeid kan støy utgjere ein risiko Væskestrålen kan gi kuttskadar Tilsetjingsstoff som er sterkt basiske eller sure mellom anna kjemiske stoff kan gi allergi eksem eller

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Verneutstyr-for-arbeidstaker-ved-hoytrykksspyling-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vurdere fare for arbeidstakarar knytt til kjemikaliar - Regelhjelp.no
  arbeidsgivar difor særleg ta omsyn til dei farlege eigenskapane ved kjemikaliane tilhøva på arbeidsplassen der kjemikaliane førekjem til dømes temperatur ventilasjon prosesstilpassa avsug og andre vilkår som kan verke inn mengda og korleis kjemikaliane blir brukte om arbeidsprosessane og arbeidsutstyret er formålstenleg kor mange arbeidstakarar ein trur blir utsette for det kva slags eksponering ein reknar med vil følgje av handteringa effekt av iverksette og planlagde førebyggjande tiltak tilfelle av arbeidsrelaterte sjukdommar og skadar ulykker og tilløp til slike Tryggleiksdatablad gir informasjon Informasjonen i tryggleiksdatablada for kjemikaliane og informasjonsblad må nyttast Arbeidsgivaren kan søkje hjelp hos nokon i bedriftshelsetenesta som har kompetanse om kjemisk helsefare Opplæring Som arbeidsgivar må du sørgje for at arbeidstakarane får løpande informasjon og opplæring om resultata Arbeidet skal dokumenterast skriftleg og vere tilgjengeleg for alle i verksemda Publikasjoner Få orden på kjemikaliene på arbeidstilsynet no Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære på arbeidstilsynet no Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 2 om måling som grunnlag for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Vurdere-fare-for-arbeidstakere-knyttet-til-kjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vurdere fare og gjennomføre tiltak ved valg av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  er sikkert i seg selv plassen hvor arbeidsutstyret skal brukes arbeidsoppgaven det skal brukes til Arbeidsutstyr skal velges ut fra en samlet vurdering av disse momentene Hvis arbeidsutstyret tilpasses må du forsikre deg om at arbeidsutstyret fortsatt er egnet for arbeidsoppgaven og eventuelt vurdere behov for verneutstyr Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 3

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Vurdere-fare-og-gjennomfore-tiltak-ved-valg-av-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vurdere tungt og einsformig arbeid – uheldige arbeidsstillingar - Regelhjelp.no
  som mogleg ikkje innebere rørsler eller arbeidsstillingar som kan føre til helseskade Som arbeidsgivar må du difor sørgje for ei fortløpande vurdering av tilhøve i arbeidsmiljøet som kan føre til muskel og skjelettlidingar hos arbeidstakarane Bedriftshelsetenesta bør brukast aktivt i dette arbeidet og vere med på å finne gode løysingar I arbeidet må de stille dykk desse spørsmåla Har vi arbeidstakarar med muskel og skjelettlidingar på arbeidsplassen vår Kva er årsaka Har vi tidspress på arbeidsplassen vår Kva kan vi gjere for å betre tilhøva Kven skal ha ansvaret Når må dette gjerast og i kva rekkjefølgje Når du som arbeidsgivar skal vurdere årsaker må dette vurderast om arbeidsobjektet er for stort tungt og uhandterleg og korleis det er plassert og utforma fysiske belastningar om dei er for store og om dei fører til vriding i kroppen utforminga av arbeidsmiljøet som plass til å utføre arbeidsoppgåvene arbeidshøgd arbeidsområde synstilhøve støy golv klima temperatur og fukt Arbeidsoppgåvene kan særleg føre til helseskadar dersom dei inneber eitt eller fleire av desse tilhøva for hyppige einsformige og langvarige arbeidsoperasjonar som særleg belastar muskel og skjelettsystemet Statisk arbeid skal reduserast i størst mogleg grad løfting senking eller bering over for store avstandar utilstrekkeleg tid til nødvendig kvile eller restitusjon eit arbeidstempo som blir bestemt av ein prosess som arbeidstakaren ikkje kan regulere Relevante lenker Faktaside om ergonomi på arbeidstilsynet no Veiledning til forskrift om tungt og ensformig arbeid på arbeidstilsynet no Publikasjoner Veiledning til forskrift om tungt og ensformig arbeid på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 2 om forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 2 1 om arbeidstakernes medvirkning Forskrift om utførelse av arbeid 23 1 om risikovurdering

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Vurdere-tungt-og-ensformig-arbeid---uheldige-arbeidsstillinger/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vurdering av fare for arbeidstakarar under 18 år - Regelhjelp.no
  å utføre Dei har lite arbeidserfaring og problem med å identifisere farar Dei brenn etter å ta fatt på arbeidsoppgåvene og står på noko som kan føre til at dei overvurderer si eiga yteevne Risikovurdering Ettersom omfanget av arbeidserfaring og graden av modenheit varierer frå person til person må personar under 18 år vurderast individuelt Vurderinga skal gi eit grunnlag for å kunne ta stilling til om arbeidsgivaren skal setje i verk tiltak om det er høve til å setje barn til det aktuelle arbeidet om arbeidet er ramma av forbodet mot arbeid som kan innebere særleg fare om det er høve til å gjere unntak frå forbodet mot nattarbeid Vurderinga skal særleg ta utgangspunkt i arbeidsstaden og utstyret og innreiinga på arbeidsplassen innretning val og bruk av arbeidsutstyr og maskiner og måten dei blir handterte på arbeidsorganiseringa arten graden og varigheita av eksponering for fysiske biologiske og kjemiske faktorar uheldige psykiske belastningar ved arbeidet arbeidsoperasjonar som kan overbelaste muskel og skjelettsystemet barns og unges nivå med tanke på opplæring og instruksjon Avgrensingar i arbeid personar under 18 år kan utføre Personar under 18 år kan ikkje utføre arbeid som overstig den fysiske eller psykiske yteevna deira inneber eksponering for giftige eller kreftframkallande faktorar faktorar som forårsakar arvelege genetiske skadar faktorar som forårsakar fosterskadar eller som på annan måte forårsakar kroniske skadar for menneske inneber eksponering for skadeleg stråling inneber fare for ulykker som det er rimeleg å tru at personar under 18 år ikkje kan kjenne att eller unngå på grunn av lite bevisstheit om tryggleik eller lite erfaring opplæring eller øving Informasjon og opplæring Arbeidsgivaren skal sørgje for at personar under 18 år får nødvendig opplæring og instruksjon i arbeidet informasjon om dei helsemessige konsekvensane av at arbeidet ikkje blir utført i samsvar med opplæringa Som arbeidsgivar skal

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Vurdering-av-fare-for-arbeidstakere-under-18-ar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vurdering av fare og tiltak ved bruk av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  utføres og hva utstyret skal benyttes til Arbeidsgiver må også vurdere utstyrets sikkerhet i seg selv og vurdere eventuelle tilpasninger av utstyret eller bruk av verneutstyr Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 3 om krav til valg av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 10 5 om alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Vurdering-av-fare-og-tiltak-ved-bruk-av-arbeidsutstyr-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Åpningstider for serveringssteder - Regelhjelp.no
  for stabile og forutsigbare rammevilkår kan kommunens vedtak om å innskrenke åpningstidene ikke tre i kraft før tidligst tre måneder etter at vedtak er fattet Daglig leders ansvar at serveringsstedet forholder seg til åpningstidene Som daglig leder har du ansvaret for å vite hvilke åpningstider som gjelder for serveringsstedet og påse at dere overholder åpningstidene Normalt vil du finne åpningstidene for den aktuelle kommunen i kommunal forskrift Relevante lenker Læremateriell

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Emner/Apningstider-for-serveringssteder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter 2014 - Regelhjelp.no
  for begrenset bruk av ftalaten DEHP i sju år Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet 16 09 14 Ny klassifisering for 39 kjemiske stoffer gjennomført i Norge 4 og 5 ATP til EUs klassifiserings og merkeregelverk CLP er nå gjennomført i Norge ved at forordning EF nr 944 2013 og 487 2013 er inkludert i forskrift om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger CLP 05 09 14 Nytt regelverk om utgangsstoffer for eksplosiver er utsatt Det nye regelverket om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver var planlagt å tre i kraft i Norge 2 september 2014 som er det tidspunkt som forordningen om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver trer i kraft i EU landene 03 09 14 Tilsynsaksjon mot ulovlige salg av renholdstjenester Arbeidstilsynet vil de neste ukene gjennomføre en tilsynsaksjon rettet mot renholdsvirksomheter som driver uten godkjenning 03 09 14 Kontrollerer avfallsdeponier over hele landet Miljødirektoratet og fylkesmannen kontrollerer i september hvordan avfallsdeponier over hele landet håndterer sigevann og deponigass 01 09 14 Ebolasmitte i arbeidslivet Som mange har fått med seg er det nå et utbrudd av ebola i Vestafrika Risikoen for at personer som er smittet med ebolavirus skal komme til Norge er liten 01 09 14 Workshop Anleggsarbeid og sikkerhet Arbeidstilsynet inviterer til workshop om sikkerhet knyttet til bruk av tyngre kjøretøy i anleggsbransjen Arrangementet finner sted 2 oktober i Statens hus i Trondheim 01 09 14 Høring eksplosivforskriften Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB sender ut forslag til endringer i forskrift 26 juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff eksplosivforskriften 26 08 14 Ny veileder om trygg håndtering av nanomaterialer Arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser kan bli påvirket av utviklingen innen nanoteknologi Flere produkter som inneholder nanomaterialer er allerede på markedet i dag Denne veilederen gir flere alternativer for hvordan virksomheter kan redusere eksponering for nanomaterialer i arbeidsmiljøet 14 08 14 Legemeldinger om arbeidsrelatert sykdom gir verdifull informasjon Kun to prosent yrkesaktive leger i Norge sendte inn melding om arbeidsrelatert sykdom i 2013 De aller fleste av disse var bedriftsleger Arbeidstilsynet ønsker at flere allmennleger melder om sykdom eller skade som legene tror kommer av arbeidssituasjonen til pasienten 14 08 14 Undersøker sikkerheten på lekeland DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i en spørreundersøkelse rettet mot lekeland undersøkt hvordan det jobbes med sikkerheten når det gjelder lekeplassutstyr og lekeland som en forbrukertjeneste Funnene viser at nærmere halvparten av alle lekeland har hatt ulykker eller hendelser i løpet av det siste året 04 07 14 Arbeidsskadedødsfall første halvår I årets seks første måneder har 14 personer omkommet mens de var på jobb i landbasert arbeidsliv Dette er langt færre enn de siste årene 02 07 14 7 av 10 bryter regelverket Miljødirektoratet og fylkesmannen kontrollerte 1444 virksomheter i 2013 Hele sju av ti tilsyn avdekket brudd på regelverket mens det ble funnet fant alvorlige brudd hos 63 virksomheter Sju ble politianmeldt og to var så graverende at virksomhetene måtte stenge 01 07 14 Nye regler for oppfølging av sykmeldte Fra 1 juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet 30 06 14 Endringer i arbeidsmiljøloven på høring Arbeids og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i arbeidsmiljøloven 30 06 14 For lite kunnskap om kjemikalieregeleverket Miljødirektoratets inspeksjoner i 2013 viste at 60 prosent av kontrollerte norske importører og produsenter av kjemikalier ikke kjenner til regelverket for produktene de selger 26 06 14 Konferanse om eksponeringsscenarier 24 oktober Virksomheter som bruker kjemikalier er velkomne på konferanse i Oslo om eksponeringsscenarier fredag 24 oktober 25 06 14 Nullvisjon for skader og ulykker i bygge og anleggsnæringen 18 juni underskrev myndighetene i samarbeid med arbeidslivets parter en nullvisjon for skader i bygge og anleggsbransjen 25 06 14 Sommervern Husk at ulykker ikke tar ferie 25 06 14 Fant få ulovlige myggmidler i butikkene Miljødirektoratet fant bare fire ulovlige myggprodukter etter kontrollaksjon i 20 butikker Tre av produktene er utgått og selges ikke lenger fra grossist til forhandler Det er oppløftende sammenlignet med tidligere kontroller 25 06 14 Foreslår å innføre forbud mot den bromerte flammehemmeren HBCD i produktforskriften 2014 7234 Høringen gjelder forslag om å innføre forbud mot produksjon import eksport omsetning og bruk av stoff og stoffblandinger som inneholder den bromerte flammehemmeren heksabromsyklododekan HBCD 24 06 14 Høring av ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB har nå forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver på høring 24 06 14 Fire nye stoffer på EUs kandidatliste Kandidatlista under det europeiske kjemikalieregelverket REACH lister stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø Denne er nå oppdatert med fire nye stoffer 24 06 14 Retten til å utsette og overføre ferie utvides Fra og med 1 juli trer endringer i ferieloven i kraft Disse innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom 19 06 14 Endringer i tobakkskadeloven fra 1 juli Som hovedregel vil det fra 1 juli ikke lengre være tillatt å legge til rette for røykerom eller røykeboks på arbeidsplassen 18 06 14 Har du ungdom ansatt i sommer Mange ungdommer begynner i disse dager i sommerjobb Husk arbeidskontrakt og nødvendig opplæring er det klare rådet fra Arbeidstilsynet 17 06 14 Høring forslag til endring av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr Bakgrunnen for endringsforslaget er at en bestemmelse i lekeplassutstyrsforskriften kan utgjøre en ulovlig handelshindring 13 06 14 Forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring Høringsfristen er 15 september 2014 05 06 14 Tannhelsetenesta må tette HMS hull Sju av ti tannlegar kan ikkje dokumentere korleis dei arbeidar planmessig med helse miljø og tryggleik Det viser 178 tilsyn hos private og offentlege tannhelsetenester 05 06 14 Ny biocidforskrift Nye regler for salg og bruk av biocidprodukter har trådt i kraft i Norge Det gir større sikkerhet for helse og miljø 05 06 14 Ny veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsedirektoratet har laget en ny veileder til forskrift

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2014/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive