archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny faremerking av stoffblandinger fra 2015 - Regelhjelp.no
  tjenester hvor de bruker eller selger stoffblandinger som de selv importerer fra et land utenfor EU EØS Det kan være for eksempel være tilbydere av rengjøringstjenester og skadedyrbekjempelse Ingen produkter med gamle symboler etter 1 juni 2017 Stoffblandinger med gammel merking som allerede er satt på markedet før 1 juni 2015 kan fortsatt selges fram til 1 juni 2017 Etter denne datoen må de gamle etikettene skiftes ut med nye ellers må produktene trekkes fra markedet datoen Fra 1 juni 2017 kan stoffblandinger med gammel faremerking ikke lenger omsettes Ny faremerking vil lette global handel med kjemikalier Det er en omfattende jobb for virksomhetene å klassifisere og merke om produktene Til gjengjeld vil de nye reglene lette handelen med kjemikalier globalt fordi samme klassifiserings og merkeregler blir tatt i bruk i store deler av verden Forbrukere og arbeidstakere beskyttes Med de nye reglene vil forbrukere og arbeidstakere fortsatt raskt kunne se på et produkt om det inneholder farlige kjemikalier hva slags fare det er snakk om og hvordan de skal håndtere produktene forsvarlig De gamle symbolene er imidlertid erstattet av nye piktogrammer Selger du stoffblandinger som er klassifisert som helse eller miljøfarlig må du sørge for at produktene er merket med Kjemikaliets navn og de farligste innholdsstoffene Leverandørens navn adresse og telefonnummer Mengden av kjemikalier i emballasjen Piktogrammer varselord faresetninger og sikkerhetssetninger I regelverket er det krav til hvordan merkingen utformes blant annet lesbarhet størrelsen på etiketter og piktogrammer bruk av fare og sikkerhetssetninger samt eventuelle tilleggsopplysninger Når har du ansvar for å omklassifisere dine stoffblandinger Du er en framstiller hvis du produserer et stoff i EU Hvis du lager en stoffblanding er du derimot en etterfølgende bruker Du er en importør hvis du innfører et kjemisk stoff eller en stoffblanding til EU EØS Hvis du importerer stoffblandinger er det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Ny-faremerking-av-stoffblandinger-fra-2015-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Strengere regulering av tøyvaskemidler i oppløselig emballasje fra 1. juni - Regelhjelp.no
  økt forekomst i Europa av uhell med tøyvaskemidler som er pakket i oppløselig emballasje Små barn er spesielt utsatt for slike uhell EU kommisjonen har vedtatt strengere krav til slik emballasje E ndringen er tatt inn i det europeiske regelverket for klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger CLP ved en hasteprosedyre og gjelder fra 1 juni 2015 Fra den datoen skal den ytre emballasjen ha særskilt lukkemekanisme og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Strengere-regulering-av-toyvaskemidler-i-opploselig-emballasje-fra-1-juni-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Informasjonsmøter og status for ny storulykkeforskrift - Regelhjelp.no
  i EØS komiteen Forsinkelsen skyldes ett av de andre EØS landene Myndighetene håper at behandlingen vil skje på møte i EØS komiteen før sommeren og at forskriften kan fastsettes tidlig på høsten Det arrangeres informasjonsmøter for virksomheter lokale og regionale myndigheter og konsulenter som utarbeider dokumentasjon for storulykkevirksomheter Møtene holdes på følgende tildspunkt Oslo 15 september Trondheim 16 september Stavanger 17 september Ved behov blir det i tillegg en informasjonsdag

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Informasjonsmoter-og-status-for-ny-storulykkeforskrift/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skjerper lovverk mot bombekjemikalier - Regelhjelp.no
  disse kjemikaliene til privatpersoner Dessuten må virksomhetene som selger eller på annen måte håndterer kjemikaliene umiddelbart kontakte KRIPOS dersom de oppdager mistenkelige transaksjoner eller forsøk på det uforklarlig svinn eller naturligvis tyveri sier Siri Hagehaugen i DSB Forbudet er en konsekvens av EUs handlingsplan mot terror og norske myndigheters økte terrorberedskap etter 22 juli 2011 I tillegg til varslingsplikten innebærer forbudet også at virksomhetene må ha oversikt over transaksjoner kunder og leverandører samt sørge for fysiske og organisatoriske sikringstiltak slik at kjemikaliene ikke havner i urette hender sier Hagehaugen Kjemikaliene som nå reguleres i den nye forskriften om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver brukes i liten grad av privatpersoner Konsekvensene for privatpersoner vil derfor bli små og det finnes som regel alternative kjemikalier for private bruksområder Vi lever i en verden hvor trusselbildet er i endring Forbudet innføres for å øke sikkerheten til oss alle Derfor er det viktig at virksomhetene er årvåkne Vi vet at terrorangrep har blitt avverget i andre land takket være oppmerksomme personer i kjemikaliebransjen Kjemikaliene inkludert stoffblandinger hvor disse inngår som omfattes av forbudet er Hydrogenperoksid over 12 vektprosent Nitrometan over 30 vektprosent Salpetersyre over 3 vektprosent Kaliumklorat over 40 vektprosent Kaliumperklorat over 40 vektprosent

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Skjerper-lovverk-mot-bombekjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) ble innført 1. juni 2015 - Regelhjelp.no
  om klassifisering merking mv av farlige kjemikalier merkeforskriften ble opphevet 1 juni 2015 Deklareringsplikten til produktregisteret gjelder for den som produserer eller importerer 100 kg eller mer pr år av et kjemikalie som er klassifisert etter CLP forordningens artikkel 3 Deklareringspliktige kjemikalier skal være deklarert til Miljødirektoratet senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge Forskriften stiller krav til at deklarasjonsnummeret skal angis i rubrikk 15 i kjemikaliets sikkerhetsdatablad

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Forskrift-om-deklarering-av-kjemikalier-til-produktregisteret-deklareringsforskriften-ble-innfort-1-juni-2015/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikkerhet ved båtutleie - Regelhjelp.no
  årene Spesielt har utenlandske turister vært involvert Mange turister mangler erfaring med båt og sjøliv men vil gjerne ut og fiske Hvis du skal leie ut en båt må du forsikre deg om at leietager har den kunnskapen som er nødvendig for en sikker båttur Du må gi den opplæringen og informasjonen som er nødvendig Er du ikke overbevist om at det er tilstrekkelig vil jeg anbefale at du ikke leier ut båten sier senioringeniør Jonny Pedersen i DSB Båtutleier må gi tilstrekkelig opplæring i bruk av båt utstyr og varslingsrutiner Man må også vurdere egnetheten til de som skal bruke båten Utleie av båt er å regne som en forbrukertjeneste og kravene til tilbyder er regulert i Lov om produkter og forbrukertjenester Reglene gjelder når du tilbyr båt ved utlån utleie fremleie og båtturer med skipper uavhengig av om du tar betalt for tjenesten Selv om utleieren har et hovedansvar for at sikkerheten er ivaretatt er ikke leietaker uten ansvar selv Skal du leie båt må du ta ansvar for å se egne begrensninger innhente kunnskap spørre om råd og se an forholdene understreker Pedersen DSB har gitt ut publikasjonen Båtutleie som beskriver hva som kreves av virksomhetene for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Sikkerhet-ved-batutleie/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stanset hver femte byggeplass - Regelhjelp.no
  og øvrige arbeidsvilkår Opplysninger fra de ansatte som kan tyde på at det foreligger sosial dumping blir fulgt opp overfor arbeidsgiverne i etterkant NAV Kontroll vil utrede fem saker videre for mulig trygdesvindel Skatt øst og kemneren avdekket at de kontrollerte virksomhetene hadde totalt ca 10 millioner kroner i ubetalt merverdiavgift forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift Det var også manglende registrering i Arbeidstaker og arbeidsgiverregisteret for hver fjerde arbeidstaker og hver tiende utenlandske arbeidstaker som ble ID kontrollert manglet skattekort Dette er alvorlige feil Vi ser at der det er brudd på et regelverk er det gjerne også brudd på andre regelverk Det er mange indikasjoner på svart arbeid og omsetning Gjennom slike felles kontroller ønsker vi å få stanset de useriøse virksomhetene Til sammen rår etatene over en rekke virkemidler som gjør at vi forhindrer at mennesker blir utnyttet i arbeidslivet og at store verdier blir unndratt fellesskapet sier tilsynsleder Cathrine Prahl Reusch i Arbeidstilsynet som koordinerer kontrollene Måten vi har organisert oss på gjennom tverretatlig samlokalisering i Oslo City gjør oss bedre i stand til å følge opp de kontrollerte foretakene på en mer slagkraftig måte sier seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt øst Bakgrunn Arbeidstilsynet Skatteetaten NAV Kontroll Politiet skatteoppkreverne

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Stanset-hver-femte-byggeplass/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endringer i eksplosivforskriften - Regelhjelp.no
  skulle brukes eksplosiv vare som var beregnet for saluttering Det ble også stilt krav om at den som skulle saluttere med slik vare skulle inneha et særskilt kompetansebevis for bruk av fyrverkeri klasse IV i medhold av eksplosivforskriften 13 1 samt ha kunnskap om saluttering Etter at disse bestemmelsene trådte i kraft i januar 2010 har det vist seg å være vanskeligere å få tak i eksplosiv vare beregnet for saluttering enn det DSB ble informert om før forskriftsendringen Inntil nå har det derfor vært akseptert en lemping på noen av kravene til saluttering på dette punktet Denne lempingen gjøres nå permanent og tas inn i eksplosivforskriften Endringer vedr undervannssprengning I henhold til eksplosivforskriften 1 3 er undervannssprengning nå definert som bergsprengning Bergsprengning Bruk av eksplosjonsfarlig stoff i berg fjell og annet materiale over og under jord over og under vann for å fragmentere drive ut eller knuse masse samt demolering av byggverk eller faste installasjoner som kan medføre risiko for liv helse eller materielle verdier Dette medfører følgende for personer som driver med undervannssprengning Personer som har hatt sprengningssertifikat klass B undervannssprengning kan innen 1 oktober 2015 få bergsprengersertifikat dersom de kan dokumenter minst to års praksis fra bergsprengningsarbeid og fremlegg tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder Personer som har hatt sprengningssertifikat klasse B undervannssprengning og som har dykkersertifikat klasse III kan innen 1 oktober 2015 få bergsprengningsledersertifikat dersom de Kan dokumentere å ha drevet egen virksomhet eller kan dokumentere faktisk ledelse av sprengningsarbeid i virksomhet Har gjennomført overgangskurs i regi av kursadministrator og kursarrangør utpekt av DSB og Kan fremlegge en tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder Personer som er meldt inn som teknisk sprengningskyndige før 6 mai 2015 og driver med undervannssprengning må innen 5 år etter innmelding eller senest 6

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Endringer-i-eksplosivforskriften/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive