archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ulovlig salg av leketøy - Regelhjelp.no
  i direkte kontakt med produktene Hvis barn får stoffet i seg kan det på sikt skade forplantningsevnen og gi skader på foster Virksomhetene som solgte disse produktene stanset salget umiddelbart De er også pålagt å informere om at disse produktene inneholder forbudte stoffer Kunder som har kjøpt produktet bes levere dette tilbake til butikken Dette skal være synlig gjennom oppslag i butikkene og på kjedenes nettsider sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet Oppfordring til forbrukerne Miljødirektoratet oppfordrer forbrukere som har kjøpt produktene om å levere dem tilbake til butikken Virksomhetene plikter å sette seg inn i regelverket for import og omsetning De skal selv forsikre seg om at alle produkter de selger er lovlige at de ikke inneholder forbudte eller helseskadelige stoffer og at de følger kravene til merking Strengt regulert Vi har i flere år informert om forbudet mot ftalater i barneprodukter Vi forventer at de som selger produkter til barn kjenner dette Vi ser alvorlig på at enkelte fortsatt selger ulovlig leketøy sier Bjørn Bjørnstad Miljødirektoratet har derfor en spesiell innsats mot produkter for barn Europeisk samarbeid Miljødirektoratet samarbeider med andre myndigheter i Europa om kontroll av leketøy Flere land har også funnet ftalater i charms til loombands I fjor gjennomførte vi stikkprøvekontroller av i alt 150 leketøy samt tilsyn hos flere importører av leketøy Manglende kjennskap til regelverket ser fremdeles ut til å være ganske utbredt både i Norge og i andre land Vi fortsetter derfor å kontrollere både store og små importører og forhandlere av barneprodukter i år sier Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet Fakta om DEHP forbud DEHP er et stoff som tilføres plastprodukter for å gjøre dem myke Det er ulovlig å importere og omsette leker og småbarnsprodukter med mer enn 0 1 prosent av stoffet DEHP DEHP er klassifisert som reproduksjonsskadelig Det kan skade

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Ulovlig-salg-av-leketoy-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Forskrift om økt omsetning av biodrivstoff på høring - Regelhjelp.no
  på fornybare ressurser Det kan gi betydelige utslippsreduksjoner dersom det erstatter fossile drivstoff bensin og diesel Men det kan også oppstå negative effekter for klima og miljø ved produksjon av biodrivstoff som for eksempel avskoging og redusert biologisk mangfold Derfor har EU utarbeidet bærekraftskriterier som skal forhindre negative klima og miljøeffekter fra produksjon av biodrivstoff Bærekraftskriterier for biodrivstoff Bærekraftskriteriene for biodrivstoff krever videre at livsløpsutslippene fra biodrivstoff er betydelig lavere enn tilsvarende utslipp fra fossile drivstoff slik at man sikrer at de totale globale klimagassutslippene reduseres Kravene til reduserte klimagassutslipp blir skjerpet i 2017 og 2018 Bærekraftskriteriene ble innført i Norge fra januar 2014 Norsk produksjon av biodrivstoff i dag er svært liten og det meste av biodrivstoffet importeres Klimagassutslipp som kan oppstå ved produksjon av biodrivstoff skjer dermed i andre land Belønnes for visse typer råstoff Biodrivstoff som produseres av avfall rester lignocellulose eller cellulose gir som regel en større reduksjon i klimagassutslipp enn konvensjonelle biodrivstoff produsert av råvarer som kunne ha blitt brukt som mat for eksempel raps mais soya sukkerrør De som omsetter biodrivstoff basert på disse råstoffene belønnes i forskriften ved at de kan la dette biodrivstoffet telle dobbelt når de skal innfri kravet om økt omsetning En liter biodrivstoff produsert fra for eksempel avfall telles dermed som to liter når oppfyllelsen av omsetningskravet beregnes Avansert biodrivstoff som biodiesel eller etanol basert på skogråstoff kan ha en klimagassbesparelse i området 75 til 95 prosent sammenliknet med fossile drivstoff Konvensjonelle biodrivstoff vil typisk ha en mindre klimagassbesparelse Biodiesel basert på raps og soya har omlag 40 45 prosent klimagassbesparelse over sitt livsløp sammenlignet med fossile drivstoff Bioetanol basert på mais sukkerroer eller sukkerrør ligger i området 50 70 prosent besparelse Disse tallene baserer seg på standardverdier i EUs fornybardirektiv Reduserte utslipp Reduksjonen i klimagassutslipp fra den norske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Forskrift-om-okt-omsetning-av-biodrivstoff-pa-horing-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vintersportstader med mange lovbrot - Regelhjelp.no
  er ei førebels oppsummering etter 100 tilsyn i vinterferien Utskrift Utskrift Skriv ut Talet på lovbrot ligg høgt Det er snakk om vesentlege manglar på opplæring Mange har ikkje valt verneombod sørga for arbeidskontraktar og lovleg arbeidstid og overtid I dei neste to åra vil vi derfor prioritere å føre tilsyn med overnatting og restaurantbransjen seier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen I påska vil Arbeidstilsynet forsette med varsla og ikkje varsla tilsyn Målet er å gjennomføre 2000 tilsyn i bransjen i år Typiske lovbrot som Arbeidstilsynet finn Betaler ikkje ut overtidsgodtgjering Arbeidsavtale manglar heilt eller har mangelfullt innhald Registrerer ikkje arbeidstid på kvar enkelt arbeidstakar Har ikkje valt verneombod Verneombod manglar opplæring Manglar lovpålagt kontrakt om bedriftshelseteneste BHT Arbeidstilsynet samarbeider med politiet skatteetaten og Mattilsynet Verksemdene som skal kontrollerast blir valde ut på grunnlag av tips og kunnskap som myndigheitene har om bransjar og verksemder Rundt 60 prosent av tilsyna i vinterferien vart gjennomførte utan førehandsvarsel Det er graverande at verksemdene ikkje følgjer regelverket Denne satsinga til Arbeidstilsynet skal bidra til at dei i framtida skal arbeide systematisk med det systematiske helse miljø og tryggleiksarbeidet seier direktør Ingrid Finboe Svendsen Fakta Antall tilsyn fordelt på region Indre Østland Hedmark

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Vintersportstader-med-mange-lovbrot/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Minstelønn for elektrofagene fra 1. mai 2015 - Regelhjelp.no
  For tilsynspersonell English Personvern Forsiden Bransjer Tema Innhold A Å Nyheter Du er her Forsiden Nyheter Nyheter 2015 Minstelønn for elekt Minstelønn for elektrofagene fra 1 mai 2015 Tariffnemnda har fattet vedtak om delvis allmenngjøring av tariffavtaler innen elektrofagene Utskrift Utskrift Skriv ut Allmenngjøringsvedtaket skal ikke gjelde for petroleumsvirksomheten til havs offshore Les mer på Tariffnemndas nettsider Sist endret Oppdatert av Arbeidstilsynet Hold deg oppdatert i regelverket Meld deg på

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Minstelonn-for-elektrofagene-fra-1-mai-2015/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avfallsdeponier må skjerpe rutinene - Regelhjelp.no
  vannbalanseregnskapet Aksjonen viste at mange deponier som er i drift har gode rutiner for å sjekke konsentrasjonene av miljøgifter i sigevann Da deponiene ble sjekket i en tilsvarende aksjon i 2010 ble det funnet regelbrudd på sigevannskontroll ved 60 prosent av deponiene mot 10 prosent denne gangen Halvparten deponiene mangler fortsatt regnskap over hvor mye vann som renner inn og ut av deponiområdet Uten et slikt vannbalanseregnskap kan man ikke gjøre en god vurdering av miljøbelastningen Sigevann kan forurense grunnvann og nærliggende bekker og vann og god oversikt over utslippsmengdene er viktig både for lokalt miljøvern og oppfølging av nasjonale miljømål sier Bjørn Bjørnstad Ett av tre med feil på mottakskontroll For å begrense utslippene er det avgjørende med god kontroll på hva som deponeres Forurensningsmyndighetens aksjon viste at nesten hvert tredje deponi i drift hadde feil på mottak og mottakskontroll Mottakskontroll har vært et viktig tema under tidligere kontrollaksjoner Under aksjonen i 2010 fant vi feil ved 40 prosent av deponiene mot 31 prosent denne gangen Det er en forbedring men forbedringen burde vært større sier Bjørn Bjørnstad Må vedlikeholde toppdekket Deponier som ikke lenger er i drift må dekkes godt til blant annet for å begrense at vann renner gjennom toppdekket og tar med seg miljøgifter ut av deponiet Setninger i deponiet som følge av at organisk avfall brytes ned må etterfylles med masser Dessuten er kvaliteten på toppdekket avgjørende for hva slags etterbruk man kan ha på gamle deponiområder Aksjonen viste at 30 prosent av de nedlagte deponiene ikke hadde godt nok vedlikehold av toppdekket Bedre kontroll på metangass Myndighetene krever også at avfallsdeponiene skal samle opp metangass som dannes når organisk avfall brytes ned i et deponi Som et minimum skal metangassen brennes av slik at utslippets klimapåvirkning reduseres Flere deponier utnytter metangassen til energiformål som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Avfallsdeponier-ma-skjerpe-rutinene/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Krav til leverandører av biocidprodukter - Regelhjelp.no
  generer et aktivt stoff ikke være på EØS markedet etter 1 september 2015 med mindre leverandøren av det aktive stoffet eller leverandøren av produktet er oppført på artikkel 95 listen for den eller de produkttypene som produktet tilhører Utskrift Utskrift Skriv ut Artikkel 95 listen er EUs liste over godkjente leverandører Listen oppdateres jevnlig Bakgrunnen for dette kravet er å sikre likebehandling av alle aktører som plasserer biocidaktive stoffer og biocidprodukter på markedet ved at alle bidrar til å dekke kostnadene knyttet til vurdering av de aktive stoffene Må dokumentere at kravet er oppfylt Alle aktører som har biocidprodukter på det norske markedet må innen 1 september 2015 sikre seg at deres produkter overholder dette kravet og kunne dokumentere at kravet er oppfylt Ta kontakt med leverandørkjeden din for å sikre deg om at de n nødvendige oppføringen e på artikkel 95 listen er på plass eventuelt at søknadsprosessen om oppføring er startet Søk ECHA så snart som mulig Hvis søknaden ikke ennå er sendt inn må dere bli enige om hvem som skal være søker Ikke undervurder tiden og ressursene som trengs for å ferdigstille søknaden Send inn søknaden til ECHA Det europeiske kjemikaliebyrået så snart som mulig slik

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Krav-til-leverandorer-av-biocidprodukter-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Høring av forslag om endring av produktforskriftens regulering av batterier (2015/2032) - Regelhjelp.no
  er gjennomføringer av EUs batteridirektiv i norsk regelverk Det er forbudt å produsere importere eksportere eller omsette batterier som inneholder 5 ppm eller mer kvikksølv For knappcellebatterier er grensen 2 vektprosent kvikksølv Videre er det forbudt å produsere importere eksportere eller omsette bærbare batterier som inneholder mer enn 20 ppm kadmium Dette forbudet gjelder ikke batterier til nødlys og alarmsystemer medisinsk utstyr eller bærbart elektroverktøy Produktforskriften inneholder også bestemmelser om innebygde batterier i batteridrevne produkter Produsenter og importører av batteridrevne produkter plikter å sørge for at produktene er konstruert slik at batteriene lett kan fjernes uten fare og at det ved distribusjon av produktene følger med anvisning om hvordan man gjør dette Kravene gjelder ikke produkter som krever kontinuerlig strømforsyning av hensyn til sikkerhet yteevne medisinske årsaker eller for å ivareta data Nye krav i EU Europas knappecellemarked er i ferd med å gjennomgå et skifte i retning av kvikksølvfrie knappeceller Det er nå hensiktsmessig å forby omsetning av knappeceller med et kvikksølvinnhold på over 5 ppm EU har derfor vedtatt at grensen på 5 ppm kvikksølv i batterier fra 1 oktober 2015 også skal gjelde for knappecellebatterier Endringer av dagens regelverk i Norge Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre endringene i produktforskriften ved at de aktuelle unntakene fases ut ved samme dato som angitt i EUs endringsdirektiv Vi foreslår også å legge til presiseringen som følger av endringsdirektivet for bestemmelsen om innebygde batterier i batteridrevne produkter Konsekvenser Forslaget om å gjennomføre endringen i Norge innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav Det er en fordel for norsk industri at det gjennomføres regler på fellesskapsnivå da det gir tilsvarende og like rammebetingelser for berørt norsk og europeisk industri Endringene må uansett gjennomføres for at norske bedrifter skal kunne fortsette å omsette produkter i EUs indre marked Miljødirektoratet vurderer at

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Horing-av-forslag-om-endring-av-produktforskriftens-regulering-av-batterier-20152032-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endring i REACH-forskriften - Regelhjelp.no
  ut Endringen av REACH forordningen innebærer at stoffene under er inkludert i vedlegg XIV Disse stoffene må det dermed søkes godkjenning om lov til å bruke eller omsette Arsensyre Dikromtris kromat Strontiumkromat Kalium hydroksy oktaoksodisinkatedikromat Pentazinckromat oktahydroksid Teknisk MDA formaldehyd oligmer reaksjonsprodukt med anilin 1 2 dikloretan EDC 2 2 dikloro 4 4 metylendianilin MOCA Bis 2 metoksyetyl eter diglyme Endringsforskriften som gjennomfører forordningen i Norge ble gjort gjeldende fra

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Endring-i-REACH-forskriften-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive