archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Anleggsbransjen - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  arbeidsinstruks Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse skal du som arbeidsgiver sørge for å treffe sikkerhetsmessige tiltak og utarbeide skriftlig arbeidsinstruks Reparasjoner ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver har du ansvar for at reparasjoner ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr bare utføres av spesielt utvalgte arbeidstakere som har fått nødvendig spesialopplæring til å utføre slikt arbeid Arbeidsutstyr skal ikke tas i bruk dersom feilen slitasjen eller skaden kan medføre fare ved bruk Endring i bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyr ikke utsettes for endringer som kan medføre at utstyret benyttes til andre arbeider enn forutsatt eller at det påføres større eller andre belastninger enn forutsatt Hengende last Som arbeidsgiver skal du iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade Løfting av last tryggleik for arbeidstakaren Ved løfting av last skal du som arbeidsgivar sørgje for at det berre blir nytta arbeidsutstyr inkludert løfteinnretning som er berekna for dette Tilhøva på staden må vere lagde til rette for at arbeidsutstyret kan nyttast til denne typen løft Arbeidstakarar som arbeider med lasta skal ha kompetanse for arbeidsoppgåva Arbeid i høyden Personløfter Som arbeidsgiver har du ansvaret for at løft av personer i hovedsak skjer med arbeidsutstyr som er konstruert og beregnet for dette dvs en personløfter Dette betyr at arbeidsutstyret skal være CE merket Risikovurdering ved bruk av tau Ved bruk av tau som arbeidsutstyr for midlertidig arbeid i høyden skal du som arbeidsgiver sørge for at det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte Det skal også fremgå av risikovurderingen at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet arbeidsutstyr som er sikrere Planlegging og overvåkning ved bruk av tau Ved bruk av tau som arbeidsutstyr for midlertidig arbeid i høyden plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidet planlegges og overvåkes nøye I en nødsituasjon skal arbeidstakeren kunne få øyeblikkelig hjelp Stillas og stige Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at stiger og stillas som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset arbeidsoperasjonene og arbeidstakerne I dette ligger det blant annet at arbeidsgiver ved planleggingen av arbeid i høyden skal vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte Gravearbeid Sikring ved gravearbeid Grøfter og sjakter som graves dypere enn 2 0 meter skal planlegges Som arbeidsgiver skal du sørge for forsvarlig helling på grøfteveggene eller annen forsvarlig avstivning Arbeider under jord Vernetiltak ved arbeid under jord Som arbeidsgivar skal du sørgje for eit system som gjer det mogleg å vite kva for arbeidstakarar som til kvar tid oppheld seg under jord og kvar dei sannsynlegvis oppheld seg Rømningsveier Ved gruvearbeid under jord skal det være adgang til overflaten gjennom minst to atskilte utganger Disse skal være solid bygd og lett tilgjengelige for arbeidstakerne Dersom det for annet bergarbeid under

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Anleggsbransjen---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Avfall og gjenvinning - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  sørge for at fundamenter og festeanordninger for arbeidsutstyr er slik at innretningen er stabil og ikke forårsaker unødig støy eller vibrasjoner Sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr For en del arbeidsutstyr kreves dokumentert sikkerhetsopplæring og for en del farlige maskiner kreves sertifisert sikkerhetsopplæring før bruk Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Kjemikalier Erstatte farlige kjemikalier Om mulig skal dere erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier Dette tiltaket skal prøves først før dere setter i gang andre tiltak for å redusere helserisikoen Forplantningsskader og arbeidsmiljø Som arbeidsgiver må du sørge for at det blir vurdert om påvirkninger i arbeidsmiljøet kan gi risiko for forplantningsskader hos arbeidstakerne Helseundersøkelse av arbeidstakere ved arbeid med bly og blyforbindelser Ansatte som er utsatt for bly og blyforbindelser skal ha regelmessig helseundersøkelse Kjemikalier som er helseskadelige vern av arbeidstaker Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå Kreftframkallande kjemikaliar i arbeidsmiljøet Dersom verksemda bruker kjemikaliar som kan vere kreftframkallande og tilsette kan vere utsette for kreftframkallande forureiningar må særlege føresegner følgjast Merking av farlege kjemikaliar kva plikter arbeidsgivaren har Arbeidsgivaren skal sørgje for at behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar er merkte på norsk med namnet på kjemikalien faresymbol og åtvaringssetningar Måling av forureiningar i arbeidsatmosfæren Dersom du som arbeidsgivar ikkje kan dokumentere at forureiningar frå kjemikaliar i arbeidsatmosfæren er på eit fullt forsvarleg nivå skal du gjennomføre målingar Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane Oppbevaring av kjemikalier Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig Opplæring i arbeid med kjemikalier Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen bruk av stoffkartoteket riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak Register over arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du føre register over arbeidstakerne hvis risikovurderingen viser at de er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og dersom de arbeider med bly og blyforbindelser Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes er samlet i virksomhetens stoffkartotek Før helsefarlige stoffer fremstilles pakkes brukes eller oppbevares i virksomheten skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene Vurdere fare for arbeidstakarar knytt til kjemikaliar Arbeidsgivaren skal kartleggje og dokumentere førekomsten av kjemikaliar og vurdere all risiko for helse og tryggleik hos arbeidstakarane som har samanheng med desse Biologisk helsefare smittevern Biologiske faktorar vurder fare for arbeidstakarar Som arbeidsgivar skal du vurdere om arbeidstakarane er utsette for biologiske faktorar som kan utgjere ein fare for helsa og tryggleiken deira Biologiske faktorar som er helseskadelege tiltak for vern av arbeidstakarar Dersom biologiske faktorar utgjer ein fare for helsa og tryggleiken til arbeidstakarane må arbeidsgivaren gjennomføre tiltak for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Avfall-og-gjenvinning---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  redusert arbeidsevne skal kunne få eller behalde eit passande arbeid Arbeidsutstyr Arbeidsutstyr generelt Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det Det er krav til CE merking sikkerhetsmerking bruksanvisning og nødstopp Dokumentert sikkerhetsopplæring Når du som arbeidsgiver risikovurderer et arbeidsutstyr og finner at dette må brukes med særlig forsiktighet må du påse at utstyret bare brukes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring Stiger arbeidsredskap Stiger skal brukes som atkomst men kan under visse forutsetninger brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden Arbeid i høyden Sikkerhet ved arbeid i høyden Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr Kjemikalier Oppbevaring av kjemikalier Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes er samlet i virksomhetens stoffkartotek Før helsefarlige stoffer fremstilles pakkes brukes eller oppbevares i virksomheten skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene Biologisk helsefare smittevern Opplæring om biologisk helsefare smittevern Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring om biologiske faktorer smittefare nødvendige vernetiltak hygienekrav og bruk av personlig verneutstyr Biologiske faktorar vurder fare for arbeidstakarar Som arbeidsgivar skal du vurdere om arbeidstakarane er utsette for biologiske faktorar som kan utgjere ein fare for helsa og tryggleiken deira Biologiske faktorar som er helseskadelege tiltak for vern av arbeidstakarar Dersom biologiske faktorar utgjer ein fare for helsa og tryggleiken til arbeidstakarane må arbeidsgivaren gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risikoen for fare til eit forsvarleg nivå Tungt og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Begravelsesbyraer-krematorier-og-kirkegarder---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bensinstasjoner - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  Ved arbeid som frigjør isocyanater til arbeidsatmosfæren må du som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får egnet åndedrettsvern dersom effektiv ventilasjon ikke er mulig Måling av forureiningar i arbeidsatmosfæren Dersom du som arbeidsgivar ikkje kan dokumentere at forureiningar frå kjemikaliar i arbeidsatmosfæren er på eit fullt forsvarleg nivå skal du gjennomføre målingar Opplæring i arbeid med kjemikalier Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen bruk av stoffkartoteket riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak Vurdere fare for arbeidstakarar knytt til kjemikaliar Arbeidsgivaren skal kartleggje og dokumentere førekomsten av kjemikaliar og vurdere all risiko for helse og tryggleik hos arbeidstakarane som har samanheng med desse Kjemikalier som er helseskadelige vern av arbeidstaker Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå Inneklima og luftkvalitet Luftkvalitet på arbeidsplassen Dei enkelte arbeidsplassane skal ha tilfredsstillande klima og luftkvalitet Der helsefarlege kjemikaliar går ut i lufta er det heilt nødvendig med mekanisk ventilasjon og som oftast prosesstilpassa avsug Allmennventilasjon Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig For å oppnå dette kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon Prosessavsug ved bruk av kjemikalier Hvis det oppstår forurensninger i inneluften fra bruk av kjemikalier må dere fjerne forurensningene ved kilden Arbeidsgiveren må i så fall sørge for prosesstilpasset avsug for eksempel punktavsug Prosesstilpasset avsug kan også være nødvendig for å redusere smittefare eller for å fjerne overskuddsvarme fra varmekilder Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlige atmosfærer helse og sikkerhet Som arbeidsgiver skal du beskytte dine arbeidstakeres sikkerhet og helse hvor disse kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer Dette gjelder på de fleste arbeidsplasser hvor brennbare eksplosjonsfarlige stoffer er til stede eller kan oppstå Bestemmelsene gjelder også for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker Tungt og ensformig arbeid uheldige arbeidsstillinger Vurdere tungt og einsformig arbeid uheldige arbeidsstillingar Ved planlegging utforming og utføring av manuelt arbeid skal arbeidsgivaren vurdere tungt og einsformig arbeid og uheldige arbeidsstillingar som kan føre til helseskade Arbeidsgivaren skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande og helseskadeleg manuelt arbeid Informasjon og opplæring om tungt og ensformig arbeid Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring i riktig arbeidsteknikk bruk av hjelpemidler og opplyse om fare for helseskader forbundet med arbeidet Arbeidslokaler Arbeidslokaler Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet Garderober og vaskerom på arbeidsplassen Det skal normalt være tilgang til atskilte garderober for kvinner og menn med tilstrekkelig plass til å skifte og henge opp tøy Dersom forholdene gjør det nødvendig skal det være atskilte skap for arbeidstøy og privat tøy Som arbeidsgiver skal du også sørge for at det stilles dusj til rådighet for arbeidstakerne dersom arbeidets art gjør det påkrevd å dusje Er ikke dusj

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Bensinstasjoner---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bryting av stein - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  viser at arbeidstakerne eksponeres for gass eller støv som kan medføre risiko for støvlungesykdom eller andre helseskadelige forhold skal du arbeidsgiver sørge for at de får gjennomgå helseundersøkelser tilpasset den risiko vedkommende er utsatt for Redningsorganisasjon vern av arbeidstakere ved bergarbeid Som arbeidsgiver skal du sørge for at det opprettes en egnet redningsorganisasjon og at det utarbeides planer for redningstjenesten Sikkerhetsøvelser på arbeidsplassen På alle arbeidsplasser som vanligvis er bemannet skal det holdes regelmessige sikkerhetsøvelser Førstehjelpsrom og utstyr Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på alle steder der arbeidsforholdene gjør det nødvendig Bedriftshelsetjeneste Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet Rømnings og redningsutstyr på arbeidsplassen Arbeidsgiveren skal sørge for at det finnes hensiktsmessig rømnings og redningsutstyr og at dette vedlikeholdes Arbeidsutstyr Alminnelige plikter for arbeidsgiver Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyr som skal brukes er konstruert og innrettet slik at arbeidstakeren er vernet mot skader på liv og helse når utstyret brukes Sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr For en del arbeidsutstyr kreves dokumentert sikkerhetsopplæring og for en del farlige maskiner kreves sertifisert sikkerhetsopplæring før bruk CE merking av maskiner Samsvarserklæring Du må sørge for at maskiner som brukes i din virksomhet er CE merket Gravearbeid Blokkfall og blokkutgliding over jord Arbeidet skal planleggjast med tanke på dei delane av HMS planen som gjeld risikoen for blokkfall eller blokkutgliding Fyllplasser for gravingsmasse og andre lagre Fyllplasser for gravingsmasse avfallshauger slagghauger og andre lagre samt avslammingsbassenger skal være konstruert anlagt drevet og vedlikeholdt slik at de er stabile og slik at arbeidstakernes sikkerhet helse og arbeidsmiljø sikres Arbeider under jord Vernetiltak ved arbeid under jord Som arbeidsgivar skal du sørgje for eit system som gjer det mogleg å vite kva for arbeidstakarar som til kvar tid oppheld seg under jord og kvar dei sannsynlegvis oppheld seg Ventilasjon ved arbeid under jord Alle stader under jord der det er tillate tilgang skal ha tilfredsstillande ventilasjon Rømningsveier Ved gruvearbeid under jord skal det være adgang til overflaten gjennom minst to atskilte utganger Disse skal være solid bygd og lett tilgjengelige for arbeidstakerne Dersom det for annet bergarbeid under jord enn gruvearbeid er umulig å anlegge to utganger skal det treffes spesielle tiltak for å sikre muligheten for sikker rømning og redning Forbrenningsmotor Forbrenningsmotorer som brukes under jord skal kontrolleres regelmessig og justeres ved behov Belysning ved arbeid under jord Som arbeidsgiver skal du sørge for at belysningen er tilpasset arbeidene som skal utføres og at hver arbeidstaker er utstyrt med egnet lykt Sprengningsarbeid Bergrensk Som arbeidsgiver skal du sørge for at alt løst berg som kan medføre fare snarest blir fjernet eller sikret på en betryggende måte Vernetak på køyretøy og arbeidsutstyr Der det er praktisk mogleg skal førarplass manøverplass eller annan arbeidsplass på køyretøy eller utstyr ha vernetak som vern mot nedfall av stein Det er arbeidsgivaren som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Bryting-av-stein---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Byggebransjen - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  av arbeidet ved redusert arbeidsevne og sjukdom Arbeidsgivaren skal så langt det er mogleg setje i verk nødvendige tiltak for at arbeidstakarar med mellombels eller varig redusert arbeidsevne skal kunne få eller behalde eit passande arbeid Utanlandske arbeidstakarar Som arbeidsgivar skal du sikre at arbeidstakarane dine får dei lønns og arbeidsvilkåra som følgjer av allmenngjeringsforskrifta Asbest Arbeidsgiver skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv Asbest Arbeidsgiver skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv Arbeidsutstyr Vurdere fare og gjennomføre tiltak ved valg av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver skal du vurdere farene og treffe nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsutstyr som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset formålet Arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet Som arbeidsgiver skal du foreta en risikovurdering av ethvert arbeidsutstyr Dersom du etter risikovurderingen kommer frem til at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk skal arbeidsutstyret bare benyttes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring Opplæring i bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver skal du gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret Jo mer komplisert arbeidsutstyret er desto mer omfattende skal opplæringen være Som arbeidstaker skal du lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre Sikkerhetsmessige tiltak og skriftlig arbeidsinstruks Hvis bruk av arbeidsutstyr kan medføre særlig fare for skade på liv og helse skal du som arbeidsgiver sørge for å treffe sikkerhetsmessige tiltak og utarbeide skriftlig arbeidsinstruks Hengende last Som arbeidsgiver skal du iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade Løfting av last tryggleik for arbeidstakaren Ved løfting av last skal du som arbeidsgivar sørgje for at det berre blir nytta arbeidsutstyr inkludert løfteinnretning som er berekna for dette Tilhøva på staden må vere lagde til rette for at arbeidsutstyret kan nyttast til denne typen løft Arbeidstakarar som arbeider med lasta skal ha kompetanse for arbeidsoppgåva Kraner og krav om sertifisert opplæring For den som opererer kraner skal arbeidsgivaren sørgje for at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr Arbeid i høyden Stillas og stige Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at stiger og stillas som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset arbeidsoperasjonene og arbeidstakerne I dette ligger det blant annet at arbeidsgiver ved planleggingen av arbeid i høyden skal vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte Personløfter Som arbeidsgiver har du ansvaret for at løft av personer i hovedsak skjer med arbeidsutstyr som er konstruert og beregnet for dette dvs en personløfter Dette betyr at arbeidsutstyret skal være CE merket Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Kjemikalier Kjemikalier

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Byggebransjen---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bygging/reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  brukes eller oppbevares i virksomheten skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene Vurdere fare for arbeidstakarar knytt til kjemikaliar Arbeidsgivaren skal kartleggje og dokumentere førekomsten av kjemikaliar og vurdere all risiko for helse og tryggleik hos arbeidstakarane som har samanheng med desse Måling av forureiningar i arbeidsatmosfæren Dersom du som arbeidsgivar ikkje kan dokumentere at forureiningar frå kjemikaliar i arbeidsatmosfæren er på eit fullt forsvarleg nivå skal du gjennomføre målingar Kjemikalier som er helseskadelige vern av arbeidstaker Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå Merking av farlege kjemikaliar kva plikter arbeidsgivaren har Arbeidsgivaren skal sørgje for at behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar er merkte på norsk med namnet på kjemikalien faresymbol og åtvaringssetningar Opplæring i arbeid med kjemikalier Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen bruk av stoffkartoteket riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak Oppbevaring av kjemikalier Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Kreftframkallande kjemikaliar i arbeidsmiljøet Dersom verksemda bruker kjemikaliar som kan vere kreftframkallande og tilsette kan vere utsette for kreftframkallande forureiningar må særlege føresegner følgjast Register over arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du føre register over arbeidstakerne hvis risikovurderingen viser at de er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og dersom de arbeider med bly og blyforbindelser Industrilakkering vern av arbeidstakere Industrilakkering bør utføres atskilt fra annen virksomhet Arbeidstakere som ikke direkte arbeider med påføring skal skjermes mot eksponering Arbeid med avfetting og rensing av metall Metall må avfettes renses før det kan overflatebehandles Termisk sprøyting ventilasjon og verneutstyr Ved termisk sprøyting er den store støvproduksjonen et vesentlig problem Det må brukes hensiktsmessig personlig verneutstyr som gir tilstrekkelig beskyttelse Ventilasjon avsug må tilpasses Eksplosjonsfarlige atmosfærer Eksplosjonsfarlige atmosfærer helse og sikkerhet Som arbeidsgiver skal du beskytte dine arbeidstakeres sikkerhet og helse hvor disse kan utsettes for fare gjennom eksplosive atmosfærer Dette gjelder på de fleste arbeidsplasser hvor brennbare eksplosjonsfarlige stoffer er til stede eller kan oppstå Bestemmelsene gjelder også for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker Støy Støy i arbeidsmiljøet Arbeidstakerne skal ikke utsettes for støy som medfører uheldige helsebelastninger Dersom det er grunn til å anta at støynivået er for høyt skal du som arbeidsgiver utføre støymålinger i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene Overflatebehandling Sliping av metalloverflater ventilasjon og verneutstyr Som arbeidsgiver skal du sørge for god ventilasjon og egnet personlig verneutstyr Ved sliping av overflatebehandlet metall kan det dannes helsefarlig støv eller helsefarlige gasser Det er derfor viktig med god utlufting og egnet personlig verneutstyr

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Byggingreparasjon-av-skip-bater-oljeplattformer-og-moduler---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Detaljhandel unntatt motorvogner - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  at arbeidsutstyret som skal brukes er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det Det er krav til CE merking sikkerhetsmerking bruksanvisning og nødstopp Truckar arbeidsutstyr Som arbeidsgivar skal du sørgje for at truckar blir brukte slik at arbeidstakarane er verna mot skadar på liv og helse Lagerreolar Som arbeidsgivar skal du sørgje for at arbeidsutstyr blir plassert og stilt opp på ein fullt ut trygg måte Fundament og festeanordningar for arbeidsutstyr skal vere slik at innretninga er stabil og ikkje forårsakar unødig støy eller vibrasjonar Når det er nødvendig skal arbeidsutstyr eller delar av slikt utstyr stabiliserast ved fastspenning eller liknande Stiger arbeidsredskap Stiger skal brukes som atkomst men kan under visse forutsetninger brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden Fast installert utstyr til løfting og flytting Fast installert utstyr til løfting av last skal ha nødvendig styrke til å tåle de belastninger som det kan bli utsatt for og for å ivareta utstyrets stabilitet Det samme gjelder for utstyrets oppheng og forankring Kontroll av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver skal du sørge for rutiner for periodisk kontroll og at kontroll av arbeidsutstyr foretas før bruk For en del arbeidsutstyr skal periodisk kontroll utføres av sakkyndig virksomhet Opplæring i bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver skal du gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret Jo mer komplisert arbeidsutstyret er desto mer omfattende skal opplæringen være Som arbeidstaker skal du lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre Truckar og anna mobilt arbeidsutstyr tekniske krav Truckar og anna mobilt arbeidsutstyr skal vere utrusta slik at det ikkje oppstår fare for arbeidstakarar som oppheld seg på arbeidsutstyret Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Inneklima og luftkvalitet Luftkvalitet på arbeidsplassen Dei enkelte arbeidsplassane skal ha tilfredsstillande klima og luftkvalitet Der helsefarlege kjemikaliar går ut i lufta er det heilt nødvendig med mekanisk ventilasjon og som oftast prosesstilpassa avsug Allmennventilasjon Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig For å oppnå dette kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon Tungt og ensformig arbeid uheldige arbeidsstillinger Vurdere tungt og einsformig arbeid uheldige arbeidsstillingar Ved planlegging utforming og utføring av manuelt arbeid skal arbeidsgivaren vurdere tungt og einsformig arbeid og uheldige arbeidsstillingar som kan føre til helseskade Arbeidsgivaren skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande og helseskadeleg manuelt arbeid Informasjon og opplæring om tungt og ensformig arbeid Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring i riktig arbeidsteknikk bruk av hjelpemidler og opplyse om fare for helseskader forbundet med arbeidet Arbeidslokaler Arbeid i kassaområdet Som arbeidsgiver skal du tilrettelegge arbeidet ved utgangskassene Arbeidslokaler Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Detaljhandel-unntatt-motorvogner---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive