archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Helsetjenester - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  å redusere helserisikoen Kjemikalier som er helseskadelige vern av arbeidstaker Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå Kreftframkallande kjemikaliar i arbeidsmiljøet Dersom verksemda bruker kjemikaliar som kan vere kreftframkallande og tilsette kan vere utsette for kreftframkallande forureiningar må særlege føresegner følgjast Merking av farlege kjemikaliar kva plikter arbeidsgivaren har Arbeidsgivaren skal sørgje for at behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar er merkte på norsk med namnet på kjemikalien faresymbol og åtvaringssetningar Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane Oppbevaring av kjemikalier Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig Opplæring i arbeid med kjemikalier Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen bruk av stoffkartoteket riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes er samlet i virksomhetens stoffkartotek Før helsefarlige stoffer fremstilles pakkes brukes eller oppbevares i virksomheten skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene Vurdere fare for arbeidstakarar knytt til kjemikaliar Arbeidsgivaren skal kartleggje og dokumentere førekomsten av kjemikaliar og vurdere all risiko for helse og tryggleik hos arbeidstakarane som har samanheng med desse Biologisk helsefare smittevern Smittevern for arbeidstakere hygiene og rengjøring Som arbeidsgiver må du sørge for egnede hygiene og rengjøringstiltak for å redusere smittefare og annen fare for påvirkning av biologiske faktorer som kan medføre helseskade Opplæring om biologisk helsefare smittevern Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring om biologiske faktorer smittefare nødvendige vernetiltak hygienekrav og bruk av personlig verneutstyr Vaksinasjon av arbeidstakarar Dersom det finst ein sikker og effektiv vaksine skal arbeidsgivaren tilby vaksinasjon til arbeidstakarar som er utsette for smittefare Biologiske faktorar vurder fare for arbeidstakarar Som arbeidsgivar skal du vurdere om arbeidstakarane er utsette for biologiske faktorar som kan utgjere ein fare for helsa og tryggleiken deira Inneklima og luftkvalitet Kartlegging og måling av forurensing i arbeidsatmosfæren I arbeidslokaler der det utføres varmt arbeid skal du som arbeidsgiver kartlegge hvilke arbeidsoperasjoner som kan forurense arbeidsatmosfæren Luftkvalitet på arbeidsplassen Dei enkelte arbeidsplassane skal ha tilfredsstillande klima og luftkvalitet Der helsefarlege kjemikaliar går ut i lufta er det heilt nødvendig med mekanisk ventilasjon og som oftast prosesstilpassa avsug Temperatur i arbeidslokalet Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur Som arbeidsgiver må du sette i verk tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold Arbeid ved dataskjermarbeidsplass Arbeid ved dataskjerm tilrettelegging av arbeidsplassen Arbeidsgiver skal sørge for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen herunder valg av utstyr tid til hvile og restituering synsundersøkelser og synshjelpemidler Oppfølging av arbeidstakers syn Arbeidstaker som arbeider ved dataskjerm skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve Stråling Ioniserende stråling tiltak for å hindre begrense påvirkning Som arbeidsgiver må du påse at all stråleeksponering blir holdt så lav som mulig Det er satt grenser for høyest tillatte stråledose Tungt

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Helsetjenester---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Hotell- og restaurantvirksomhet -arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  å ha godkjent bedriftshelsetjeneste I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet Tilrettelegging av arbeidet i hotell og restaurantbransjen Som arbeidsgivar skal du leggje til rette teknologi opplæring arbeidsorganisasjon arbeidstidsordningar og lønnssystem på ein slik måte at arbeidstakarane ikkje blir utsette for uheldige fysiske og psykiske belastningar eller slik at dei får dårlegare føresetnader for å vise aktsemd og ta vare på tryggleiken Mobbing og trakassering Arbeidsgivaren skal sørgje for at arbeidstakarar ikkje blir utsette for trakassering eller anna upassande framferd Stress på arbeidsplassen Som arbeidsgiver skal du sørge for at det er minst mulig stress på arbeidsplassen Ran vold og trusler om vold Arbeidsgiver skal kartlegge risikoen for vold og trusler og lage en plan for forebygging Røyking på serveringsstader Det er ikkje tillate å røyke på serveringsstader Arbeidsavtale arbeidskontrakt Arbeidsgiver skal sørge for arbeidskontrakt skriftlig arbeidsavtale med arbeidstakere i alle arbeidsforhold Overtid Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for den alminnelige arbeidstid er overtidsarbeid Kjemikalier Oppbevaring av kjemikalier Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier Alle som leverer farlige kjemikalier skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes er samlet i virksomhetens stoffkartotek Før helsefarlige stoffer fremstilles pakkes brukes eller oppbevares i virksomheten skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene Inneklima og luftkvalitet Klima og luftkvalitet i hotell og restaurantvirksomheter Den enkelte arbeidsplass skal ha tilfredsstillende klima og luftkvalitet og beskyttelse mot støy vibrasjoner stråling giftige eller helsefarlige stoffer og trekk Biologiske faktorar vurder fare for arbeidstakarar Som arbeidsgivar skal du vurdere om arbeidstakarane er utsette for biologiske faktorar som kan utgjere ein fare for helsa og tryggleiken deira Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Tungt og ensformig arbeid uheldige arbeidsstillinger Belastningsskader ved manuelt arbeid planlegging og forebygging I forbindelse med planlegging utforming og utførelse av manuelt arbeid skal arbeidsgiveren ha øye for sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger bruk av maskiner og innredning av lokalene Tilrettelegging av arbeidet Som arbeidsgiver må du sørge for at du legger opp arbeidet slik at de ansatte i størst mulig grad unngår ensformig og belastende arbeid som kan føre til skader og sykdom Hjelpemidler for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakerne har tilgang til nødvendige hjelpemidler for å hindre uheldige fysiske belastninger Informasjon og opplæring om tungt og ensformig arbeid Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring i riktig arbeidsteknikk bruk av hjelpemidler og opplyse om fare for helseskader forbundet med arbeidet Arbeidslokaler Belysning ved arbeid i kjøkken og serveringslokaler mv Den enkelte arbeidsplass skal ha tilfredsstillende belysning Innretting av arbeidsplassen i hotell og restaurantbransjen Arbeidsrom atkomstveger og trapper skal være dimensjonert og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Hotell--og-restaurantvirksomhet--arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Import, engros og agentur - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  Bransjen omfatter all import engros og agenturhandel elektriske og elektroniske produkter kjemiske produkter husholdningsvarer og varer til personlig bruk næringsmidler dyr planter jernvarer byggevarer bøker leker tekstiler og utstyrsvarer m m Import og omsetning av motorvogner er ikke omfattet Arbeidsmiljø Utskrift og relaterte lenker Velg Import engros og agenturhandel med kjemikalier og kjemiske produkter Import engros og agenturhandel forøvrig Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Import-engros-og-agentur---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Informasjons- og kommunikasjonsvirksomheter mm. - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  arbeidet ved redusert arbeidsevne og sjukdom Arbeidsgivaren skal så langt det er mogleg setje i verk nødvendige tiltak for at arbeidstakarar med mellombels eller varig redusert arbeidsevne skal kunne få eller behalde eit passande arbeid Bedriftshelsetjeneste Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste I øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det Vurdering av risikoforhold skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet Arbeidsutstyr Bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyret som stilles til rådighet for arbeidstakerne egner seg for det arbeidet de skal utføre Hengende last Som arbeidsgiver skal du iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade Truckar arbeidsutstyr Som arbeidsgivar skal du sørgje for at truckar blir brukte slik at arbeidstakarane er verna mot skadar på liv og helse Arbeid i høyden Sikkerhet ved arbeid i høyden Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr Personlig verneutstyr Opplæring og informasjon om personlig verneutstyr Før personlig verneutstyr tas i bruk skal du sørge for at arbeidstakerne få grundig opplæring i bruken av utstyret og de farene utstyret skal beskytte arbeidstakerne mot Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Arbeid ved dataskjermarbeidsplass Arbeid ved dataskjerm tilrettelegging av arbeidsplassen Arbeidsgiver skal sørge for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen herunder valg av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Informasjons--og-kommunikasjonsvirksomheter-mm---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Interesseorganisasjoner - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det Det er krav til CE merking sikkerhetsmerking bruksanvisning og nødstopp Kjemikalier Kjemikalier som er helseskadelige vern av arbeidstaker Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå Inneklima og luftkvalitet Allmennventilasjon Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig For å oppnå dette kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon Temperatur i arbeidslokalet Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur Som arbeidsgiver må du sette i verk tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold Arbeid ved dataskjermarbeidsplass Arbeid ved dataskjerm tilrettelegging av arbeidsplassen Arbeidsgiver skal sørge for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen herunder valg av utstyr tid til hvile og restituering synsundersøkelser og synshjelpemidler Oppfølging av arbeidstakers syn Arbeidstaker som arbeider ved dataskjerm skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve Tungt og ensformig arbeid uheldige arbeidsstillinger Arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen Som arbeidsgiver skal du legge ergonomiske prinsipper til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen ved bruk av arbeidsutstyr Tekniske innretninger skal være konstruert og oppstilt slik at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare for ulykker uheldige belastninger eller annen skade på liv og helse Arbeidslokaler Arbeidslokaler Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet Garderober og vaskerom på arbeidsplassen Det skal normalt være tilgang til atskilte garderober for kvinner og menn med tilstrekkelig plass til å skifte og henge opp tøy

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Interesseorganisasjoner---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Jordbruk - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  arbeid enn forutsatt eller at det påføres større eller andre belastninger enn forutsatt Førervern på traktor Traktorer som veier 500 kg eller mer skal være utstyrt med førervern som verner føreren og eventuelle passasjerer hvis traktoren velter sideveis eller steiler og velter bakover Kraftoverføringsaksel Det skal vere vern på kraftoverføringsakselen Kraftuttak på traktor Kraftuttak på traktor skal vere skjerma med eit fast vern Reparasjoner ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr i landbruket Som eier eller driver har du ansvar for at reparasjoner ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr bare utføres av spesielt utvalgte personer som har fått nødvendig spesialopplæring til å utføre slikt arbeid Arbeidsutstyr skal ikke tas i bruk dersom feilen slitasjen eller skaden kan medføre fare ved bruk Setebelte i traktor Dersom det er fare for at en bruker som befinner seg på traktoren skal kunne bli knust mellom deler av arbeidsutstyret og bakken ved velt skal det finnes en fastspenningsinnretning for disse brukerne Personlig verneutstyr Fôrhøsting Ved bruk av maursyre skal det brukes verneskjerm eller briller og vernehansker Personlig verneutstyr i landbruket Som eier eller driver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Kjemikalier Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane Oppbevaring av kjemikalier i landbruket Som eier eller driver skal du sørge for å oppbevare og lagre kjemikalier forsvarlig Fall til lavere nivå i driftsbygning Rekkverk Eier eller driver skal sørge for at arbeidet kan foregå på en fullt forsvarlig måte Unngå fall Eigaren eller drivaren skal sørgje for nødvendige førebyggjande tiltak for å hindre at nokon blir skadde ved fall av fallande gjenstandar eller av ras Silo Sikker

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Jordbruk---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kontorvirksomhet - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  redusert arbeidsevne skal kunne få eller behalde eit passande arbeid Arbeidsutstyr Arbeidsutstyr generelt Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det Det er krav til CE merking sikkerhetsmerking bruksanvisning og nødstopp Vurdering av fare og tiltak ved bruk av arbeidsutstyr Arbeidsgiver skal vurdere farene og treffe nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsutstyr som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset formålet Kjemikalier Kjemikalier som er helseskadelige vern av arbeidstaker Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå Inneklima og luftkvalitet Allmennventilasjon Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig For å oppnå dette kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon Temperatur i arbeidslokalet Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur Som arbeidsgiver må du sette i verk tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold Arbeid ved dataskjermarbeidsplass Arbeid ved dataskjerm tilrettelegging av arbeidsplassen Arbeidsgiver skal sørge for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen herunder valg av utstyr tid til hvile og restituering synsundersøkelser og synshjelpemidler Oppfølging av arbeidstakers syn Arbeidstaker som arbeider ved dataskjerm skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve Tungt og ensformig arbeid uheldige arbeidsstillinger Arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen Som arbeidsgiver skal du legge ergonomiske prinsipper til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og tilpasninger til arbeidsplassen ved bruk av arbeidsutstyr Tekniske innretninger skal være konstruert og oppstilt slik at arbeidsstillinger og arbeidsbevegelser ikke medfører fare for ulykker uheldige belastninger eller annen skade på liv og helse Arbeidslokaler Arbeidslokaler Arbeidslokaler

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Kontorvirksomhet---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lagring, lasting og lossing - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  løfting av last skal ha nødvendig styrke til å tåle de belastninger som det kan bli utsatt for og for å ivareta utstyrets stabilitet Det samme gjelder for utstyrets oppheng og forankring Hengende last Som arbeidsgiver skal du iverksette tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke kommer under hengende last Hvis dette er helt nødvendig for å få utført et arbeid skal det iverksettes tiltak som sikrer arbeidstaker mot skade Kontroll av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver skal du sørge for rutiner for periodisk kontroll og at kontroll av arbeidsutstyr foretas før bruk For en del arbeidsutstyr skal periodisk kontroll utføres av sakkyndig virksomhet Kraner og krav om sertifisert opplæring For den som opererer kraner skal arbeidsgivaren sørgje for at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr Løfting av last tryggleik for arbeidstakaren Ved løfting av last skal du som arbeidsgivar sørgje for at det berre blir nytta arbeidsutstyr inkludert løfteinnretning som er berekna for dette Tilhøva på staden må vere lagde til rette for at arbeidsutstyret kan nyttast til denne typen løft Arbeidstakarar som arbeider med lasta skal ha kompetanse for arbeidsoppgåva Truckar arbeidsutstyr Som arbeidsgivar skal du sørgje for at truckar blir brukte slik at arbeidstakarane er verna mot skadar på liv og helse Truckar og anna mobilt arbeidsutstyr tekniske krav Truckar og anna mobilt arbeidsutstyr skal vere utrusta slik at det ikkje oppstår fare for arbeidstakarar som oppheld seg på arbeidsutstyret Vedlikehald av arbeidsutstyr Vedlikehaldsarbeid må utførast på ein trygg måte Det skal som hovudregel berre vere mogleg å utføre vedlikehaldsarbeid når arbeidsutstyret er stansa og energitilførselen er kopla frå Dersom dette ikkje lèt seg gjere skal det anten setjast i verk vernetiltak for å utføre vedlikehaldsarbeidet farefritt eller arbeidet må utførast utanfor faresonene Dersom maskina er utstyrt med vedlikehaldsjournal skal denne haldast oppdatert Vurdere fare og gjennomføre tiltak ved valg av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver skal du vurdere farene og treffe nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsutstyr som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset formålet Arbeid i høyden Sikkerhet ved arbeid i høyden Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Kjemikalier Oppbevaring av kjemikalier Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig Inneklima og luftkvalitet Temperatur i arbeidslokalet Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur Som arbeidsgiver må du sette i verk tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold Allmennventilasjon Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig For å oppnå dette kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Lagring-lasting-og-lossing---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive