archive-no.com » NO » S » SAMFUNDET.NO

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • E-post-vedtak 13.02.2008 — Raadet
  har behandlet Finansstyrets forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2008 og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak Vi anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget Lenker Start Dette er kun en avskrift av protokollen Dersom

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20080213 (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Raadet
  20090330 20090401 20090422 20090527 20090901 20090930 20100118 20100225 20100407 20100428 20100527 20100909 20101020 20101118 20110113 20110119 20110202 20110223 20110512 20110823 20111122 20120216 20120311 20120528 20121113 20121127 20121212 20130113 20130124 20130129 20130408 20130417 20131209 20140114 20140129 20140317 20140326 20140407 404 Start

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/dosearch.pl (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • KAPITTEL 1
  med innstilling fra Rådet og en årsmelding fra Finansstyret legges fram for Generalforsamlingen til godkjenning se 8 Generalforsamling 11 Inhabilitet Et medlem i Finansstyret må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken Det samme gjelder for daglig leder 12 Misbruk av posisjon i Studentersamfundet Finansstyret må ikke foreta noe som er egnet til å gi andre virksomheter urimelige fordeler på Studentersamfundets bekostning Finansstyret og daglig leder må ikke etterkomme noen beslutning i Generalforsamlingen eller Samfundsmøte dersom beslutningen strider mot lov eller mot Studentersamfundets lover eller statutter 13 Finansstyreprotokoll Møteinnkallelse med saksliste og saksunderlag skal kunngjøres offentlig samtidig med innkalling til Finansstyremøte Det skal føres protokoll over Finansstyrets behandling Den skal minst angi tid og sted deltakerne behandlingsmåte beslutninger og vedtak Det skal fremgå i protokollen at saksbehandlingen oppfyller kravene i 7 9 Saksbehandling Protokollen skal offentliggjøres så snart som mulig og senest en uke etter møtet er avholdt Dersom Finansstyrets beslutning ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og imot Finansstyremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i finansstyrebehandlingen 8 Generalforsamling Ordinær generalforsamling blir avholdt hvert år innen utgangen av april Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av Styret eller skriftlig forlanges av Finansstyret Rådet eller Studentersamfundets revisor Generalforsamlingen innkalles av Styret med minst 14 dagers varsel Årsmelding og regnskap fra Finansstyret skal kunngjøres samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling Innkomne saker på dagsorden må være Styret i hende senest fire dager før generalforsamlingen Leder for Studentersamfundet åpner generalforsamlingen Dagsorden for ordinær generalforsamling skal alltid inneholde følgende punkter 1 Valg av ordstyrer 2 Godkjenning av dagsorden 3 Årsmelding 4 Regnskap 5 Innkomne saker 6 Valg av medlemmer til Finansstyret Se 7 2 Forøvrig gjelder kapittel 3 om Studentersamfundets møter 9 Rådet Rådet ser til at den økonomiske driften av Studentersamfundet skjer i samsvar med lover instrukser og vedtak i Studentersamfundet Rådet skal gå gjennom budsjett for Studentersamfundet og avgi innstilling om det til Studentersamfundet Rådet skal gå gjennom de samlede reviderte regnskapene for Studentersamfundet på grunnlag av merknader fra revisoren og avgi innstilling om dem til Generalforsamlingen Rådet skal gi innstilling til valg av Finansstyrets Samfundsvalgte medlemmer og revisor se 10 Revisjon Innstillingene skal refereres på det siste ordinære møtet i Studentersamfundet før valget Før endelig avstemning over et lovforslag skal Rådet behandle det og se til at forslaget formelt sett er i orden I disiplinærsaker se 33 Disiplinærmakt fungerer Rådet som ankeinstans Rådet består av seks medlemmer Tjenestetiden er to år og valg avholdes slik at tre medlemmer er på valg hvert år Tjenestetiden følger kalenderåret Styret innstiller til valg av nye medlemmer til Rådet Innstillingen skal refereres på det siste ordinære møtet i Studentersamfundet før valget Rådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer Nestleder er leders stedfortreder i leders fravær og med leders skriftlige samtykke Lederen innkaller Rådet når dette er nødvendig for å kunne være på linje med Rådets plikter eller når et medlem krever det Sakene avgjøres med alminnelig flertall Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende Rådet er vedtaksdyktig når minst fire medlemmer deriblant lederen eller nestlederen er tilstede Rådet fører protokoll over møtene sine Protokollen blir underskrevet av de tilstedeværende medlemmene og er tilgjengelig for alle medlemmer av Studentersamfundet Rådet ajourfører Studentersamfundets lover slik at gjeldende lovtekst til enhver tid er tilgjengelig Ved tvil om tolkningen av lovteksten skal Rådets tolkning legges til grunn 10 Revisjon Etter innstilling fra Rådet velger Studentersamfundet en offentlig autorisert revisor som gjennomgår årsregnskapet for Studentersamfundet Revisors lønn fastsettes av Finansstyret KAPITTEL 3 Studentersamfundets møter 11 Samfundsmøte Samfundsmøte holdes ordinært lørdag kveld i Universitetes semestre Dagsorden for hvert møte med den nøyaktige ordlyden på resolusjonsforslag mistillitsforslag andre forslag og interpellasjoner skal være bekjentgjort på Studentersamfundets oppslagstavler 48 timer før møtet Møtet skal også kunngjøres for byens øvrige befolkning 12 Adgang til møtene Følgende har adgang til Samfundsmøte Alle med gyldig medlemskort Fast vitenskapelige ansatte ved norske universiteter og høgskoler Medlemmer av andre norske studentsamfunn og medlemmer av norske studentlag i utlandet Styret kan forøvrig innby til møtene hver og en som er ønsket der enten for hele semesteret eller for hvert enkelt møte Ellers kan andre ikkemedlemmer få adgang til møtene så langt Styret finner dette tjenlig Disse må for hvert møte kjøpe et styrekort til den prisen som Styret og Finansstyret fastsetter Styret kan etter søknad gi slik adgang for alle møtene i semesteret med kontingent som Styret og Finansstyret fastsetter 13 Dagsorden Når møtet er satt skal de viktigste styrevedtakene for tiden etter det forrige Samfundsmøtet refereres Referatet skal inneholde foreløpig dagsorden for møtet Forslag til saker på dagsorden skal være Styret i hende senest kl 12 00 to dager før møtet Spesielle frister gjelder for lovforslag resolusjonsforslag interne meningsytringer mistillitsforslag og budsjettforslag se 15 Behandling av forslag og 7 Finansstyret og daglig ledelse Styret har plikt til snarest mulig å slå opp en hvilken som helst sak som kommer fra navngitte medlemmer av Studentersamfundet dersom forslaget er kommet inn før utgangen av fristen Styret har videre plikt til å føre opp på dagsorden saker som er kommet inn før utgangen av fristen Inntil dagsorden er godkjent kan Styret og ethvert medlem få en sak som haster ført opp på dagsorden dersom Studentersamfundet vedtar dette med 2 3 flertall Dette gjelder ikke lovforslag mistillitsforslag og budsjettforslag se 15 Behandling av forslag og 7 Finansstyret og daglig ledelse Studentersamfundet godkjenner dagsorden med alminnelig flertall før møtet går over til neste sak Deretter kan ingen sak føres opp som eget punkt men må i tilfelle tas opp under eventuelt Det kan da heller ikke holdes noen avstemning Saker som står på den godkjente dagsorden kan bare strykes med 2 3 flertall Samme flertall kreves til senere endring av rekkefølgen på sakene 14 Møteledelse og talerett Et

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/lovene.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Statutter for Plateselskapet
  er underlagt Finansstyret i alle saker som har stor økonomisk rekkevidde Det som blir produsert må på forhånd godkjennes av Finansstyret på grunnlag av et framlagt budsjett 4 Plateselskapet kan tegne kontrakt om produksjon med medlemmer eller institusjoner innen Studentersamfundet i Trondhjem En slik kontrakt må være godkjent på forhånd av Finansstyret 5 Regnskap for hvert driftsår revidert av Samfundets revisor skal legges fram for Finansstyret til godkjenning snarest mulig

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/plate.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Statutter for Studentersamfundet i Trondhjem
  tilsvarende studentsosial virksomhet i Trondheim blir tilgodesett Endringer av disse statuttene kan bare gjøres etter den framgangsmåten som er fastsatt for lovendringsforslag i Studentersamfundets lover Endringer skal godkjennes av giveren Storebrand A S FOR STUDENTERSAMFUNDETS DRIFTSFOND GJELDER Etter vedtak på møtet i Studentersamfundet i Trondhjem lørdag den 2 mars 1957 1 Fondet er opprettet ved vedtak av Studentersamfundet 1950 Fondets midler skaffes til veie ved Avsetning av 1 5 av Studenterukenes overskudd hvis Finansstyret og Rådet finner det mulig Første avsetning 1949 Innsamling fra enkeltpersoner organisasjoner bedrifter og andre institusjoner Rentene av de innbetalte og avsatte fondsmidler og inntil 1 10 en tiendedel av grunnkapitalen etter at denne har nådd over kr 50 000 femtitusen kroner kan nyttes til de formål som nevnt i 3 Likevel må en ikke ta så mye av grunn kapitalen at den noen gang kommer under kr 50 000 2 Fondet skal gjøres inntektsbringende i samsvar med de forskriftene som gjelder for offentlige stiftelser og legaters kapital og sammen med renteinntektene forvaltes av Finansstyret og disponeres av Rådet Studentersamfundets forretningsfører plikter uten særskilt godtgjørelse å være kasserer for fondet og føre dets regnskap Likevel kan Rådet etter tilråding av Finansstyret velge en annen til dette gjøremål og fastsetter da mulig lønn til vedkommende Finansstyret skal ved to av sine medlemmer med høvelige mellomrom kontrollere at regnskapsførselen og revisjonen er i orden og en gang hvert kvartal til ubestemt tid kontrollere kasse og verdipapirer Resultatet av kontrollen skal hver gang bli meldt til Rådets ordfører Revidert regnskap med årsmelding både for fondet og for anvendelsen av de årlige rentene skal sammen med desisorenes framlegg til desisjon legges frem for Rådet til godkjenning innen 15 februar Rådet velger revisor Det kan vedta å gi ham lønn 3 Rentene av fondet og grunnkapitalen jfr 1 3 avsnitt skal i første rekke disponeres til å dekke underskudd på Samfundets drift og dernest til rasjonalisering av driften og til formål som kommer Samfundsbygningen med inventar og utstyr til gode Rentebeløp som et år ikke blir anvendt kan Rådet vedta å disponere sammen med rentene det nærmest etterfølgende år eller å legge det til grunnkapitalen Vedtekter for Jubileumsfondet av 1935 for Studentersamfundet i Trondhjem 1 Jubileumsfondet av 1935 for Studentersamfundet i Trondhjem er en stiftelse opprettet ved beslutning av Innsamlingskomiteen for Jubileumsgave til Studentersamfundet i Trondhjem den 13 september 1935 Stiftelsens grunnkapital utgjøres av midler som er innsamlet med det formål å trygge Studentersamfundets økonomi og sikre dets fortsatte drift i den nuværende Samfundsbygning Det samme formål skal stiftelsen tjene 2 Grunnkapitalen er overtatt dels i form av kontanter dels i form av fordringer med pantesikkerhet i Samfundsbygningen 3 Stiftelsen kan motta til forvaltning og bestyrelse også andre kapitaler som måtte stilles til dens rådighet til samme eller lignende formål som i 1 nevnt 4 Stiftelsen undergis et styre som sammensettes av Fylkesmann Odd Klingenberg der selv opnevner sin varamann Et medlem med varamann opnevnt blandt Norges Tekniske Høiskoles professorer av dens Professorutvalg Et medlem med varamann opnevnt av Studentersamfundet i

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/statutter.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådets protokoll (1/140)
  Rådets protokoll Forrige Neste Alle sider Studentersamfundet i Trondhjem

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokollfoto/000-IMG_0566.jpeg.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådets protokoll (2/140)
  Rådets protokoll Forrige Neste Alle sider Studentersamfundet i Trondhjem

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokollfoto/001-IMG_0567.jpeg.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådets protokoll (3/140)
  Rådets protokoll Forrige Neste Alle sider Studentersamfundet i Trondhjem

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokollfoto/002-IMG_0568.jpeg.html (2014-09-28)
  Open archived version from archive