archive-no.com » NO » S » STANDARD.NO

Total: 1231

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Komiteer - Standard Norge
  i BAE sektoren SN K 356 Klimagassberegninger for bygg SN K 532 Klimaspor for sjømat SN K 101 Kobber og kobberlegeringer SN K 553 Kontrakt for hjemmebaserte helse og omsorgstjenester SN K 350 Kontrakt for uavhengig kontroll etter plan og bygningsloven SN K 550 Kontrakter for callsentertjenester SN K 271 Kontrakter skogfaglige tjenester SN K 516 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider SN K 266 Kosmetikk SN K 269 Kraftstasjonsutstyr SN K 048 Kraner og andre løfteinnretninger SN K 119 Kuldeanlegg SN K 261 Kulturminner SN K 533 Kulturminner tap og skade SN K 280 Kundesentertjenester SN K 056 Kvalifikasjon av entreprenører SN K 547 Kvalitet på hvalkjøtt SN K 501 Kvalitet røye SN K 149 Kvalitetsstyring SN K 186 Læringsteknologi SN K 215 Lagring av miljøprøver SN K 515 Landbasert akvakulturanlegg for fisk SN K 348 Laster på konstruksjoner SN K 354 Ledninger i grunnen SN K 155 Levende lys SN K 052 Levetid for bygninger SN K 511 Livssykluskostnader for byggverk SN K 037 Løfteinnretninger SN K 411 AG 6 Løfteinnretninger rullende fortau og småvaretransportører NS 3420 Del BQ SN K 503 Luftfartssikkerhet SN K 136 Luftkvalitet SN K 519 Luftkvalitet Måling av støvnedfall SN K 249 Lys og belysning SN K 429 Maler og beleggarbeider NS 3420 Del T SN K 107 Maskinsikkerhet SN K 137 Mat SN K 113 Medisinsk utstyr SN K 535 Merking av fiskekasser SN K 219 Merking av husdyr SN K 425 Metallarbeider NS 3420 Del P SN K 246 Metallbelegg SN K 026 Metalliske plassbygde tanker SN K 047 Midlertidig utstyr på byggeplass SN K 264 Miljødataprogrammet SN K 255 Miljøoppfølgingsprogram SN K 505 Miljøovervåking Kulturlag SN K 222 Miljøovervåking av matfiskanlegg SN K 223 Miljøstandardisering BAE næringen SN K 127 Miljøstyring SN K 181 Miljøtekniske grunnundersøkelser SN K 265 Miljøterminologi SN K 146 Mindre fartøy SN K 012 Mobilt slokkeutstyr SN K 019 Møbler SN K 427 Montasje og innredningsarbeider NS 3420 del R SN K 172 Multimedia SN K 423 Murarbeider NS 3420 Del N SN K 131 Næringsmiddelmaskiner SN K 298 Nanoteknologi SN K 061 Naturstein SN K 343 Naturstein og natursteinsprodukter SN K 401 NS 3420 Redaksjonskomiteen SN K 411 AG 3 NS 3420 BN Elektrotekniske systemer SN K 402 NS 3450 Prosjektdokumenter SN K 534 Nye juridiske samarbeidsformer SN K 117 Offshore containere SN K 502 Omsorgsboligtjenester SN K 360 OPS kontrakter SN K 118 Optikk SN K 221 Oseanografi SN K 545 Osteopatitjenester SN K 051 Overflatebeskyttelse og korrosjon SN K 209 Oversettelsestjenester SN K 234 Øyevern SN K 064 Pålitelighet SN K 154 Papir og papirmasse SN K 116 Pasientnæranalyse og selvtesting SN K 353 Passiv brannbeskyttelse av byggverk SN K 192 Påvirkningsfaktorer SN K 044 Pbl blankettutvalg byggesak SN K 540 Personalledelse SN K 188 Person ID SN K 273 Personinformasjonsflyt i utdanning SN K 038 Persontransport SN K 114 Petroleumsindustri SN K 138 Plast SN K 084 Plastrør SN K 256 Produktkataloger og nomenklaturer SN K 180 Programmeringsspråk SN K 167

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/Committees/sn/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Nye prosjekter på nye områder | standard.no
  Lindelien Kari Borgos Juli 2015 Declaration and measurement of regulated substances in article CEN Rolf Duus Juli 2015 Energy measurement CEN Jens Gran Juni 2015 International workshop on guidance principles for addressing sustainability criteria in secondary resources management ISO Christian Holthe Mai 2015 Tobacco products Traceability and security features CEN Rolf Duus Mai 2015 Rare earth ISO Anne Kristoffersen Mars 2015 Workshop on competences for dog training professionals CEN Anne Kristoffersen Februar 2015 Waste management recycling and road operation service ISO Rold Duus Januar 2015 Workshop on acceptance test and evaluation of mechanical equipment used in demining operations CEN Anne Kristoffersen Januar 2015 Bamboo and Rattan ISO Ingvild Gisken Mathisen Januar 2015 Feather and down CEN Inger Jørgensen Desember 2014 eBusiness Process in Supply Chain and in the Insurance Industry CEN Håvard Hjulstad Desember 2014 Privacy management in product and services CEN Knut Lindelien November 2014 Private security services CEN Knut Aune November 2014 Audit data collection ISO Knut Lindelien Oktober 2014 Electronic cigarettes and e liquids CEN Rolf Duus Oktober 2014 Additive manufacturing CEN Knut Aune September 2014 Guidance on unit pricing ISO Lars Erik Jensen August 2014 Cabin air quality on commercial aircraft Chemical agents CEN Knut Aune Juli 2014 Electoral administration ISO Guri Kjørven Juli 2014 Workshop on manufactured nanomaterials NMNs risk management in the construction industry CEN WS SCAFFOLD CEN Knut Aune Guri Kjørven Juni 2014 International Workshop on information security requirements for lottery and gambling operations ISO Knut Lindelien Mai 2014 Energetic materials for defense use CEN Anne Kristoffersen April 2014 Feed machinery ISO Tom Erik Larsen Mars 2014 Tattooing services CEN Rudolph Brynn Febrar 2014 Electronic Invoicing CEN Håvard Hjulstad Januar 2014 Domestic gas cooking appliances ISO Britt Stokke Lønaas Oversikten er sist oppdatert per november 2015 Last updated 2015 11 30 Standardisation Committees

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/norsk-standard/nye-standardiseringsprosjekter/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Regler for standardiseringsarbeid | standard.no
  Oppfylle komiteens mandat b Fastsette tidsplan for arbeidet inklusive møteplan og møteprogram ett år av gangen Komiteens framdriftsplan skal være i samsvar med arbeidsprogram og budsjett som beskrevet under punkt 2 Opprettelse og nedleggelse av standardiseringskomiteer c Vurdere behovet for og eventuelt opprette én eller flere arbeidsgrupper for å utføre deler av arbeidet Resultatet av gruppenes arbeid forelegges komiteen for videre behandling Arbeidsgrupper skal oppløses når arbeidet er utført d Utarbeide forslag til Norsk Standard og eventuelt revidere fastsatte Norsk Standard Komiteens arbeidsoppgaver kan også omfatte utarbeiding av andre normative dokumenter foruten tilleggsprodukter som for eksempel veiledninger til standarder og forslag til kurs seminarer og lignende Arbeidet utføres i samarbeid med komitésekretæren e Følge Standard Norges regler og prosedyrer for utarbeiding av Norsk Standard og herunder bruke Standard Norges maler og elektroniske verktøy i komitéarbeidet f Avklare om komitémedlemmer bidrar med innhold til standardene som omfatter patenter eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale Dersom dette tas inn i forslag til ny eller revidert standard skal dette behandles i samsvar med ISOs patentpolitikk g Anbefale å sende forslag på åpen høring selv om det ikke er full enighet om innholdet forutsatt at det er enighet i komiteen om utsendelsen Det redegjøres i så fall i høringsnotatet om hvilke punkter det er uenighet om og høringsdeltakerne oppfordres til å kommentere disse h Vurdere om det er virksomheter miljøer eller enkeltpersoner som skal oppfordres spesielt til å uttale seg i den åpne høringen i Vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre høringsmøter eller seminarer j Etter høringsfristens utløp behandle de innkomne kommentarene Forslaget til standard skal endres i den utstrekning komiteen finner det nødvendig og riktig Det skal lages et kommentardokument som viser hvordan komiteen har behandlet innkomne kommentarer k Vurdere behovet for en ny høring dersom høringskommentarene resulterer i vesentlige endringer av standardforslaget l Dersom en Norsk Standard refererer til ISO standarder vurdere om de n aktuelle ISO standarden e skal oversettes til norsk og eller fastsettes som NS ISO standard m Vurdere eventuell oversettelse av en Norsk Standard og andre norske normative dokumenter og veiledninger til andre språk n Avgi innstilling om fastsetting av endelig forslag til Norsk Standard når det er oppnådd konsensus Standardiseringssekretariatet i Standard Norge fastsetter standardene o Vurdere fortsatt aktualitet og eventuell revisjon av standarder p Fremme andre forslag som komiteen mener er nødvendig for å gjennomføre sitt arbeid Tvistebehandling Som hovedregel skal det være oppnådd konsensus i komiteen om at forslaget er klart til fastsettelse som Norsk Standard Ved manglende konsensus om et begrenset spørsmål kan komiteen vurdere å ta ut de punktene som omhandler dette spørsmålet Ved manglende konsensus om vesentlige spørsmål tas saken opp med administrerende direktør for å finne en løsning Administrerende direktør kan beslutte bruk av en tvisteløsning eller nedleggelse av arbeidet eventuelt at arbeidet stilles i bero Ved tvisteløsning utpeker Standard Norges administrerende direktør én eller flere uhildede personer som skal foreta meklingen Dersom det etter forsøk på tvisteløsning er umulig for komiteen å sluttføre arbeidet skal komiteen vurdere om dokumentet kan gis ut med en mindre formell status enn som Norsk Standard Endelig beslutning tas av Standard Norges administrerende direktør etter innstilling fra komiteen Ett eller flere medlemmer av den angjeldende komiteen kan anke beslutningen til Standard Norges styre Saksgang og beslutninger skal dokumenteres og arkiveres 7 Speilkomité for europeisk og eller internasjonal standardisering arbeidsoppgaver I det etterfølgende brukes termen internasjonal standardisering om standardisering i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN omtalt som europeisk standardisering den globale standardiseringsorganisasjonen ISO omtalt som internasjonal eller global standardisering eventuelt også i regi av det internordiske standardiseringssamarbeidet i INSTA Speilkomiteene skal følge de regler rutiner og retningslinjer som er beskrevet i ISOs og CENs regelverk Komiteen skal a Oppfylle speilkomiteens mandat Hovedoppgaven er å ivareta norske interesser i standardiseringsarbeidet i CEN og ISO og herunder overvåke delta i og følge opp det internasjonale arbeidet i komiteen Komiteen skal i tillegg og så langt det ikke er i konflikt med norske interesser bidra til konsensus om standardene ISO og CEN utarbeider b Foreslå nytt internasjonalt arbeid dersom det er bekreftet norsk interesse og finansiering for utarbeiding av nye standarder Dersom det i denne sammenheng er aktuelt å etablere en ny internasjonal komité eller underkomité prosjektkomité eller arbeidsgruppe skal Standard Norge i utgangspunktet tilkjennegi interesse for norsk sekretariat og norsk komitéledelse c Utarbeide norske kommentarer til forslag til standarder på ulike stadier og herunder så tidlig som mulig avklare om forslag til standardenes innhold vil være i samsvar med norske lover og forskrifter Dersom forslaget er i strid med norsk lov eller skaper vesentlige problemer for norsk næringsliv eller andre viktige norske interesser og når det ikke er mulig å få gjennomslag for endringer i forslaget kan ikke angjeldende ISO standarder fastsettes som Norsk Standard Gjelder dette for en standard utarbeidet av CEN skal speilkomiteen i overensstemmelse med CENs regler melde nasjonalt avvik fra standarden d Vurdere om det er bedrifter myndigheter forbrukerinteresser arbeidstaker organisasjoner forskningsmiljøer eller andre organisasjoner etater eller enkeltpersoner som skal oppfordres spesielt til å delta aktivt i høringsrunden e Avgi innstilling til Standard Norge om stemmegivning på europeiske og internasjonale standardforslag Ved konsensus vil Standard Norge stemme i henhold til innstillingen Standard Norge kan stemme imot innstillingen dersom standardiseringsfaglige forhold gjør dette strengt nødvendig f Dersom det ikke er konsensus i den nasjonale komiteen behandles saken i henhold til tvistebehandlingsprosedyren under punkt Tvistebehandling nedenfor g Foreslå norsk tittel på europeiske standarder og internasjonale standarder som skal gjøres til nasjonal standard og vurdere behov for nasjonale forord eller tillegg h Foreslå delegater til møter i internasjonale komiteer og norske eksperter i arbeidsgrupper i Vurdere revisjon eller tilbaketrekning av eksisterende Norsk Standard når tilsvarende ISO standard er fastsatt av ISO Vurdere om forslag til ny EN standard er i konflikt med eksisterende Norsk Standard Når en ny EN standard fastsettes som NS EN eventuelt NS EN ISO skal tilsvarende Norsk Standard som er i konflikt med NS EN eller NS EN ISO standarden trekkes tilbake j Vurdere behov og finansielle muligheter for oversettelse av standarder eller forslag

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/hvordan-lages-standarder/regler-for-standardiseringsarbeid/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Ny metode og harmoniserte standarder | standard.no
  en egen oversikt over harmoniserte standarder innenfor elektro området Ny metode New Approach Ny metode er beskrevet i EUs rådsresolusjon fra mai 1985 EU kommisjonen og EFTA sekretariatet har gitt de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN CENELEC og ETSI i oppdrag å utforme de mer detaljerte spesifikasjonene i form av europeiske standarder De europeiske standardene fastsettes i Norge som Norsk Standard NS eller Norsk elektroteknisk norm NEK Standardene går under betegnelsen harmoniserte standarder De nasjonale lovverkene viser til disse standardene som en måte å oppfylle myndighetenes krav på Direktiver forordninger og tilhørende standarder I rapporten Harmoniserte standarder fra CEN presenterer vi de harmoniserte standardene per direktiv eller forordning i henhold til opplysninger offentliggjort i Official Journal EUs lysningsblad og websidene til Europa kommisjonen Er du interessert i å vite noe om ansvarlig tilsynsorgan nasjonal fagmyndighet og nasjonal forskrift er det laget en egen oversikt over dette knyttet til det enkelte direktivet eller forordningen CEN CENELEC ETSI EU kommisjonen og EFTA sekretariatet har i fellesskap utarbeidet hjemmesiden New Approach Standardisation in the Internal Market Veiledning til rapporten om harmoniserte standarder Denne utgis i pdf format Du bør velge en visningsform som tillater deg å se både dokumentet og såkalte bookmarks Dersom det er valgt en visning med bookmarks vil bokmerkene være identisk med direktivene forordningene Ved å velge det ønskede direktivet forordning blant bokmerkene vil dette komme opp på skjermen Du kan også skrive ut rapporten Alle standardene er angitt med hvilken språkversjon de kan fås i no norsk og en engelsk Det tas forbehold om prisendringer Last updated 2015 11 25 Standardisation Committees Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standards for enquiry Arbeidsprogram for Norsk Standard Forslag og nye standarder fra Standard

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/ce-merking/nye-metode-og-harmoniserte-standarder/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Ny metode - EU-direktiv, forordning og norsk tilsynsorgan | standard.no
  for Justervesenet Generell justerbestemmelse 10 94 om ikke automatiske vekter Ansvarlig tilsynsorgan Justervesenet Direktiv 90 385 EEC Implanterbare medisinske innretninger Nasjonalfagmyndighet Helse og omsorgsdepartementet Nasjonal forskrift Forskrift om medisinsk utstyr av 12 januar 1995 nr 25 Ansvarlig tilsynsorgan Helsedirektoratet Direktiv 2009 142 EC Gassapparater Nasjonalfagmyndighet Justis og beredskapsdepartementet Nasjonal forskrift Forskrift av 5 oktober 1994 om gassapparat og utstyr Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktiv 92 42 EEC Nye varmtvannskjeler med flytende eller gassformig brensel Nasjonal fagmyndighet Kommunal og moderniseringsdepartementet Nasjonal forskrift Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 1997 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for byggkvalitet Merknad Kommunene har ansvaret fortilsyn i den enkeltebyggesakenfor fasteinnretningeri bygget Direktiv 93 15 EEC Eksplosive varer til sivilt bruk Nasjonalfagmyndighet Justis og beredskapsdepartementet Nasjonal forskrift Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktiv 93 42 EEC Modifisert i direktiv 98 79 EC 2000 70 EC 2001 104 EC og 2007 47 EC Medisinsk utstyr Nasjonal fagmyndighet Helse og omsorgsdepartementet Justis og beredskapsdepartementet Produktområde Medisinsk utstyr generelt Elektromedisinsk utstyr Nasjonal forskrift Forskrift om medisinsk utstyr av 12 januar 1995 nr 25 Forskrift om elektrisk utstyr nr 713 1995 Ansvarlig tilsynsorgan Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktiv 94 9 EC Utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser ATEX Nasjonal fagmyndighet Justis og beredskapsdepartementet Arbeids og sosialdepartementet Produktområde Utstyr sikkerhetssystemer sikkerhets innretninger kontrollinnretninger og betjeningsinn retninger som kan brukes i eksplosjonsfarlig område Nasjonal forskrift Forskrift om elektrisk utstyr nr 713 1995 og Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område bnr 543 Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område bnr 543 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for arbeidstilsynet Direktiv 94 25 EC Modifisert i direktiv 2003 44 EC Lystfartøyer Nasjonalfagmyndighet Nærings og fiskeridepartementet og Klima og miljøverndepartementet Nasjonal forskrift Ansvarlig tilsynsorgan Sjøfartsdirektoratet Direktiv 94 62 EC Modifisert i direktiv 2005 20 EC Emballasje og emballasjeavfall Nasjonal fagmyndighet Klima og miljødepartementet Nasjonal forskrift Bransjeavtaler Ansvarlig tilsynsorgan Miljødirektoratet Direktiv 95 16 EC Heiser Nasjonal fagmyndighet Kommunal og moderniseringsdepartementet Nasjonal forskrift Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 1997 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for byggkvalitet Merknad Kommunene har ansvaret for tilsyn i den enkelte byggesaken for faste innretninger i bygget Direktiv 2008 57 EC Samtrafikkevnen for høyhastighetstog Nasjonalfagmyndighet Samferdselsdepartementet Nasjonal forskrift Ansvarlig tilsynsorgan Direktiv 97 23 EC Trykkpåkjent utstyr Nasjonal fagmyndighet Justis og beredskapsdepartementet Produktområde Nasjonal forskrift Forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9 juni 1999 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Oljedirektoratet Direktiv 2006 42 EC Modifisert i forordning EC nr 569 2009 og direktiv 2009 127 EC Maskiner Nasjonal fagmyndighet Arbeids og sosial departementet Justis og beredskapsdepartementet Klima og miljødepartementet Produktområde Maskiner som brukes i arbeidslivet Maskiner til privat bruk Støy i omgivelsene fra maskiner til utendørs bruk Nasjonal forskrift Forskrift om maskiner nr 522 Forskrift om maskiner Forskrift om maskiner nr 522 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Miljødirektoratet Direktiv 98 79 EC Medisinsk utstyr til in vitro diagnostikk Nasjonal fagmyndighet

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/ce-merking/tilsynsorgan/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • EU-/EØS-nettverk | standard.no
  som støter på problemer når de er i kontakt med statsforvaltningen i et EØS land I Norge er det Nærings og fiskeridepartementet NFD som har ansvaret for det norske SOLVIT senteret SOLVIT senteret har følgende kontaktinformasjon Nærings og fiskeridepartement Postboks 8014 Dep 0030 Oslo mailto solvit norway nhd dep no Du kan også finne informasjon om Solvit på regjeringen no Informasjon om EU og EØS kan også fas ved henvendelse til Entreprise Europe Network www bedriftieu no Last updated 2014 07 24 Standardisation Committees Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standards for enquiry Arbeidsprogram for Norsk Standard Forslag og nye standarder fra Standard Norge Arbeidsprogram for NEK Forslag og nye standarder fra NEK Courses and events Oversikt over kurs Kursbetingelser Bedriftsinterne kurs Standard Morgen Sectors Arbeidsliv Bygg anlegg og eiendom Elektro Elektronisk komm Ekom Energi og petroleum Fiskeri akvakultur og mat Forbruker Helse og omsorg IKT Kontrakter og blanketter Kvalitet og risiko Industri og maritimt Miljø og bærekraft Samferdsel og logistikk Webshop Standards Standard collections eForms Shopping guide Product catalog Veiledninger Chat Card vehicle and equipment identification Abonnement for skole

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/ce-merking/eu-eos-nettverk/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Stadiene i et prosjekt | standard.no
  kan det opprettes en ny 3 Utarbeidelse av forslag Forslag til en standard utarbeides i en arbeidsgruppe bestående av eksperter på området Det skal være konsensus i arbeidsgruppen før forslaget sendes til den tekniske komiteen for kontroll Arbeidsgruppen har ansvaret for både det faglige innholdet i standarden og at standarden oppfyller visse formelle krav 4 Komitékontroll Den tekniske komiteen skal kontrollere at forslaget er i tråd med oppdraget og at retningslinjene er fulgt før forslaget blir oversendt sekretariatet i CEN CENELEC 5 Høringsrunde Forslaget til standard sendes på høring til alle medlemslandene Dette er første gang dokumentet er offentlig tilgjengelig Høringsforslaget skal foreligge på engelsk tysk og fransk Det enkelte medlemsland organiserer høringsrunden i eget land På elektroområdet NEK skjer høringsrunden i normkomiteen Det er viktig at forslaget blir sendt på høring til aktuelle fagmiljøer 6 Formell avstemming Etter at kommentarene fra høringsrunden er vurdert og innarbeidet sendes det endelige forslaget til alle medlemslandene til avstemming Medlemmenes stemmer er tillagt ulik vekt For at forslaget skal bli godkjent må det være simpelt flertall blant avgitte stemmer og minst 71 vektstemmer for forslaget Vektede stemmer knytter seg til folketallet i medlemslandet 7 Publisering Standarden klargjøres godkjennes ratifiseres og distribueres til alle medlemslandene Disse har plikt til å implementere standarden innen seks måneder Standarden EN gjelder ikke som nasjonal standard før den er implementert i medlemslandet 8 Implementering Implementering betyr i Norge fastsetting av den europeiske standarden som Norsk Standard NS EN eller Norsk elektroteknisk norm NEK EN Eventuelle motstridende nasjonale standarder er vi forpliktet til å trekke tilbake Nasjonale prosjekter En nasjonal standard utvikles etter tilsvarende modell men noen av punktene er justert og noen er tatt ut ettersom de ikke er aktuelle Last updated 2014 07 24 Standardisation Committees Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/hvordan-lages-standarder/stadiene-i-et-prosjekt/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Delta i standardisering | standard.no
  har mulighet til å være med på å påvirke rammebetingelsene og egne løsninger kan introduseres europeisk og globalt for kanskje å bli en del av en kommende standard De som deltar vil skaffe seg kunnskap om tekniske løsninger på et tidlig tidspunkt For en virksomhet kan det også være kompetanseoppbyggende å delta i internasjonalt arbeid og på den måten å skaffe seg internasjonale kontakter og bli kjent i markedet Representativ deltakelse Det er viktig å få en så bred deltakelse som mulig når et standardiseringsprosjekt skal startes opp Flest mulig ulike parter som kan ha nytte av en standard skal kunne delta i arbeidet Det er også viktig å få med riktig representasjon i arbeidet Ekstra betydningsfullt blir det i europeiske og globale prosjekter der det kanskje er mange aktører som melder sin interesse og det må gjøres et kvalitativt utvalg av hvem som skal delta Da det ble startet opp arbeid for å lage en standard for bindinger til langrennsski var det for eksempel viktig at Norge var repesentert i arbeidet fordi vi er en ledende nasjon på området En del prosjekter har oppnådd begrenset suksess og oppslutning fordi sentrale aktører som har den nødvendige ekspertisen og kompetansen på området av ulike grunner ikke har deltatt i arbeidet Deltakelse i standardiseringsarbeid må i utgangspunktet dekkes av den enkelte deltaker dvs den bedriften eller organisasjonen vedkommende deltar på vegne av Last updated 2014 07 24 Standardisation Committees Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standards for enquiry Arbeidsprogram for Norsk Standard Forslag og nye standarder fra Standard Norge Arbeidsprogram for NEK Forslag og nye standarder fra NEK Courses and events Oversikt over kurs Kursbetingelser Bedriftsinterne kurs Standard Morgen Sectors Arbeidsliv Bygg

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/hvordan-lages-standarder/delta-i-standardisering/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive