www.archive-no.com » NO » S » STATKART.NO

Total: 1798

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kartverket : Norges maritime grenser
  3507 Hønefoss Fylkeskartkontorene Adresser finner du her Søk ansatt Norges maritime grenser Av Kjetil Ringen Publisert 15 12 08 oppdatert 26 04 12 Vektordata tilpasset bruk i målestokksområdet 1 10 000 til 1 30 000 000 Bruksområder Geografisk framstilling av Norges offisielle maritime grenser til bruk for nasjonens suverenitetshevdelse ressursutnyttelse oppsyn og navigasjon Egner seg blant annet til bakgrunnsinformasjon for planlegging og presentasjon av statistikk og analyser oversiktskart interaktive kart og datagrunnlag for kartløsninger på Internett Innhold Norges maritime grenser er en samlebetegnelse for grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter Datasettet inneholder objekttypene Fiskerigrense GrenseSjø Grunnlinje Kystkontur Riksgrense Territorialgrense GrensepunktSjø Grunnlinjepunkt DetSærskilteOmrådet EksklusivØkonomiskSone Fiskerisone Fiskevernsone IndreFarvann InternasjonaltFarvann Kontinentalsokkel Landareal LandIndreFarvann Sjøterritorium Territorialfarvann Territorialområde og TilstøtendeSone Dekning Datasettet dekker områdene Fastlands Norge Jan Mayen og Svalbard samt Bouvetøya Stedfestingsnøyaktighet 0 3 til 100 meter avhengig av grensetype og kartprojeksjon Leveransebeskrivelse Utgivelser Kontinuerlig Siste versjon April 2012 Innhold Norges maritime grenser Inndeling Kongeriket Norge med Bouvetøya Koordinatsystem EUREF89 WGS84 Geografisk Format SOSI 4 0 Shape Rettighetshaver Kartverket Lisenser Kartene er lisensiert med en Creative Commons lisens Navngivelse 3 0 Norge Når du bruker kartene skal de krediteres slik Kartgrunnlag Kartverket Nedlasting Last ned datasettene her Norges
  http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Grenser/Norges_maritime_grenser/ (2012-05-08)


 • Kartverket : Grunnkretser
  11 01 12 Vektordata tilpasset bruk i målestokk 1 1 000 til 1 100 000 Bruksområder Kart som blir framstilt på bakgrunn av datasettet viser arealet til hele kommunen og hele fylket inklusive sjøarealer Det er derfor ikke skilt mellom land og hav Kystlinje inngår ikke fordi kystlinje ikke inngår i den administrative inndelingen Innhold Datasettet inneholder den statistiske enheten grunnkrets samt grenser som avgrenser denne Dette er en findeling innen hver kommune Totalt er landet delt i ca 14 000 grunnkretser Datasettet inneholder også delområder større områder satt sammen av flere grunnkretser Grunnkretser er avgrenset av ulike grensetyper riksgrense territorialgrense fylkesgrense kommunegrense delområdegrense og grunnkretsgrense Grunnkretsidentifikasjonen Grunnkrets består av åtte tegn De fire første er kommunenummeret og de fire siste er grunnkretsnummeret Delområde er summen av flere grunnkretser og identifisert ved posisjon 5 og 6 i Grunnkrets Grunnkrets er koblingsnøkkel til SSBs statistiske databaser Dekning Dataene dekker Fastlands Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige Finland Russland og territorialgrensen i havet Datasettet inneholder ikke sjøgrenser ellers Nøyaktighet 0 3 til 20 meter Leveranse Utgivelser Halvårlig Siste versjon Januar 2012 Innhold Grunnkretser som områder og grunnkretsgrenser Inndeling Landsdekkende Koordinatsystem EUREF89 i lokal UTM sone eller sone 33 Format SOSI
  http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Grenser/Grunnkretser/ (2012-05-08)

 • Kartverket : Norgesavdelingen
  Rasterkart Vegdata Stedsnavn Grenser Terrengmodell Flybilder Historiske kart Kopier av historiske kart Norgesavdelingen Luftfartshindre Webtjenester Produkter og tjenester Visningstjenester Gratis illustrasjonskart Nødplakat Meld feil Kontakt Produkter tjenester kundesenter Tlf 08700 08 00 14 00 firmapost statkart no Telefon faks Kartverkets sentralbord 32 11 81 00 Faks 32 11 81 01 Post fakturaadresse Kartverket landdivisjonen 3507 Hønefoss Hovedkontor Ringerike Kartverket Kartverksveien 21 3507 Hønefoss Fylkeskartkontorene Adresser finner du her Søk ansatt
  http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Historiske_kart/Norgesavdelingen/ (2012-05-08)

 • Kartverket : Eksempler
  Tlf 08700 08 00 14 00 firmapost statkart no Sentralbord Tlf 32 11 81 00 08 00 15 45 firmapost statkart no Mer kontaktinformasjon Søk ansatt Your browser does not support JavaScript Eksempler på bruk Av Marianne Gusgaard Publisert 22 12 09 oppdatert 13 03 12 Her finner du noen eksempler på hva karttjenestene fra Kartverket kan brukes til Har du utviklet en applikasjon eller kjenner du til gode eksempler
  http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Visningstjenester/Eksempler/ (2012-05-08)

 • Kartverket : Hvilke kart blir revidert
  11 81 00 Faks 32 11 81 01 Post fakturaadresse Kartverket landdivisjonen 3507 Hønefoss Hovedkontor Ringerike Kartverket Kartverksveien 21 3507 Hønefoss Fylkeskartkontorene Adresser finner du her Søk ansatt Hvilke kart blir revidert Av Signy Berge Publisert 18 02 09 oppdatert 03 01 12 Revisjonsintervallet varierer for hvert enkelt kartblad avhengig av om kartet dekker områder der det skjer mange og hyppige endringer vesentlig i bebodde områder eller i områder hvor
  http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Norge_150_000_-_M711/Hvilke_kart_blir_revidert/ (2012-05-08)

 • Kartverket : Topografisk hovedkartserie i 60 år
  en del arbeid for å klargjøre dette materialet for utgivelse i den nye serien I denne svart blå første utgave av M711 ble det utgitt ca 570 kartblad I 1952 forlangte Forsvaret at de kartløse områdene i østre deler av Troms skulle kartlegges snarest mulig Det ble gjennom Forsvarets karttjeneste inngått en samarbeidsavtale med AMS om bistand i arbeidet Dette ble innledningen til et omfattende og langvarig samarbeid som etter hvert kom til å omfatte store deler av landet Troms gapet ble fylt av 33 kartblad som utkom i perioden 1958 61 Nykartlegging kom i gang med flyfotografering i 1955 og med markarbeider året etter Det første utgitte kartbladet i den nye serien i Sør Norge forelå i 1962 kartblad 1212 III Nærbø I områder hvor det allerede var påbegynt kartlegging for gradteigskart i 1 100 000 da en tok fatt på den nye serien på stedet ble det i perioden 1965 70 utgitt 19 kartblad med 30 meters ekvidistanse Allerede ved oppstarten av kartserien ble det bestemt at en skulle utgi en sivil utgave parallelt med den militære Planen var å utgi sivile utgaver av samtlige kartblad etter hvert som de forelå Det viste seg snart at dette var mer ressurskrevende enn forventet Dessuten foretrakk mange militærutgaven vesentlig på grunn av rutenettet Utgivelsen av sivile utgaver ble inntil videre som det het skrinlagt i 1972 og ble ikke tatt opp igjen seinere Det ble heller ikke trykt opplag av de tidligere utgaver 47 kartblad ble utgitt som sivile utgaver NGO hadde en innarbeidet tradisjon for opptrykk av midlertidige utgaver eller direkte reproduksjon av originalmålingene som de ble kalt Dette var mulig fordi en stor del av sjiktgravyren ble utført direkte allerede under kartkonstruksjonen i autografen og fordi den samtidige folieseparasjon gjorde det mulig å skille de forskjellige kartelementer i sine respektive farger Ved en relativt beskjeden bearbeiding kunne dette produktet være til nytte for den vanlige kartbruker Kartene ble utgitt med forenklet rammeinformasjon UTM rutenett og et visst utvalg av stednavn En plan for utgivelse av slike midlertidige utgaver var klar i 1968 I løpet av årene 1968 72 og i en kort periode i 1981 83 ble til sammen 83 kartblad utgitt som Midlertidig utgave Et forprosjekt for kartrevisjon ble gjennomført i 1983 Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NGO og Lantmäteriverket i Sverige Målsettingen for prosjektet var å komme fram til mer rasjonelle metoder for revisjon spesielt bruk av EDB gjennom registrering under kontruksjon fotosetting av symboler og navn datastyrt uttegning mv Ved hjelp av SysScan systemet ble vannkontur og kurvefolier scannet vektorisert og høydetilvist i 1984 85 Alle stedsnavn innsamlet under synfaring ble registrert på EDB I tillegg fortsatte registrering og koordinatfesting av stedsnavn på tidligere utgitte kart for å bygge opp et stedsnavnregister for hele serien Navnedatabasen ble fullført i 1991 Da førstegangskartleggingen var ferdig i 1988 startet for alvor to nye oppgaver systematisk revisjon av kartene og omlegging til digital produksjon Mange nye karttema og til dels store endringer i spesifikasjonene for kartserien kom i
  http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Norge_150_000_-_M711/Topografisk_hovedkartserie_i_60_ar/ (2012-05-08)

 • Kartverket : Geografisk dekning og kartbladinndeling
  32 11 81 01 Post fakturaadresse Kartverket landdivisjonen 3507 Hønefoss Hovedkontor Ringerike Kartverket Kartverksveien 21 3507 Hønefoss Fylkeskartkontorene Adresser finner du her Søk ansatt Geografisk dekning og kartbladinndeling Av Signy Berge Publisert 18 02 09 oppdatert 06 01 12 Den militære kartserien består av 727 gradteigskartblad og dekker hele fastlands Norge Fra 2012 blir kartserien som selges sivilt satt sammen av 4 kartblad og trykket på begge sider av arket Den sivile kartserien inneholder 212 kartblad Seriene utgis som gradteigskart Dette betyr at netto kartareal er begrenset av meridianer og breddesirkler Normal bladbegrensning nord sør tilsvarer 55 6 cm og begrensningen øst vest varierer fra ca 40 cm til ca 52 cm for den militære kartserien Bladbegrensning nord sør tilsvarer 111 2 cm og begrensningen øst vest varierer fra ca 80 cm til ca 99 cm for den sivile kartserien Alle områder over middel høyvann og begrenset av riksgrensene mot Sverige Finland og Russland er dekket I tillegg vises områder på svensk finsk og russisk side som faller innenfor bladinndelingen Områdene gjengis etter det best tilgjengelige materialet Norsk symbolbruk gjelder for hele kartbladet Dybdeinformasjon skal være med ut til kartbladbegrensningen også når området ligger utenfor grunnlinja Bladinndelingen øst vest har utgangspunkt i ED50 meridianen Europeisk datum 1950 gjennom Oslo observatorium med verdi 10 43 10 2 øst Greenwich i ED50 Ved skifte av geodetisk datum til EUREF89 ble det valgt å beholde den eksisterende bladbegrensning som har utgangspunkt i ED50 Hjørneverdier påføres i EUREF89 Gradnettkryss og merker er gitt i EUREF89 Netto bladbegrensning er gitt ved geografisk gradnett transformert fra ED50 til EUREF89 Bladbegrensningen er nord sør 15 breddeminutt for alle kartblad Begrensningen øst vest varierer med breddegraden Sør for 62 N ED50 er den 22 5 lengdeminutter i området mellom 62 N ED50 og 68 N ED50 30 lengdeminutter
  http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Norge_150_000_-_M711/Geografisk_dekning_og_kartbladinndeling/ (2012-05-08)

 • Kartverket : Geodetisk datum og kartprojeksjon
  og geoidehøyde lik null i Helmerts tårn i Potsdam fundamentalpunkt Geodetisk datum sier noe om størrelse og form på referanseellipsoiden og ellipsoidens plassering og orientering i forhold til den fysiske jord ED50 er eksempel på et regionalt datum Her faller ellipsoiden godt sammen med geoiden innen en avgrenset region og det er et definert forhold til geoiden i et punkt innen området toposentrisk datum Brukt i klassisk geodesi før satellittmåling I 1990 valgte en å skifte geodetisk datum til World Geodetic System 1984 WGS84 WGS84 bygger på en referanseellipsoide med andre mål enn Den internasjonale ellipsoide 1924 og med utgangspunkt i jordsenteret I 1993 ble European Reference Frame 1989 EUREF89 offisielt geodetisk datum i Norge EUREF89 er fremkommet ved å fryse WGS84 under en internasjonal målekampanje i 1989 For målestokk 1 50 000 er EUREF89 tilnærmet det samme som WGS84 På kartserien brukes derfor begrepet EUREF89 WGS84 som geodetisk datum EUREF89 er eksempel på et globalt datum Her slutter ellipsoiden seg best mulig til hele geoiden og sentrum er i jordens tyngdepunkt geosentrisk datum Høydesystem Fra 1996 er datum for det nasjonale høydesystem Normal Null 1954 NN1954 for hele landet Nullnivået for NN1954 ligger nær gjennomsnittlig havnivå middelvann Høydetall og kurver på land oppgis i meter og refererer til det nasjonale høydesystem NN1954 Dybdetall og kurver i havet oppgis i meter under laveste lavvann sjøkart null Fundamentalpunkt for NN1954 ved Tregde i Mandal kommune Kartprojeksjon Kartene blir fremstilt i UTM projeksjon En kartprojeksjon er en overføring av den krumme jordoverflaten eller deler av denne til en gjengivelse i planet ved et matematisk formelverk eller en geometrisk projeksjon Punkter på ellipsoiden med geodetiske koordinater overføres på en flate som kan foldes ut til et plan og gir punkter med koordinater i kartplanet Det er matematisk umulig å brette ut et område
  http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Norge_150_000_-_M711/Geodetisk_datum_og_kartprojeksjon/ (2012-05-08)