archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Velferd | SV
  ikke til profitt for private aktører Fakta Fra 2005 til 2012 økte antall ansatte i pleie og omsorgssektoren med nesten 22 000 I perioden 2005 2013 har det blitt 72 200 flere ansatte i kommunene 59 000 årsverk Det tilsvarer 10 300 flere ansatte hvert år Tilsvarende tall for den borgerlig regjeringen da de styrte var 1 800 ansatte I 2012 hadde ni av ti barn i alderen 1 til 5 år barnehageplass i 2001 hadde 63 5 prosent plass Dette vil SV At velferdsoppgaver først og fremst utføres av det offentlige eller i samarbeid mellom offentlig og ideell sektor SV vil sikre at offentlige bevilgninger til velferd skal gå til gode tjenester og ikke privat profitt At viktige velferdsoppgaver ikke settes ut på anbud SV vil særlig prioritere å få en slutt på anbud på tjenester til enkeltpersoner Avvikle bruken av forretningsorienterte regnskaper i offentlig forvaltning Større involvering av brukere og pårørende for å sikre bedre kvalitet i tjenestene og høy etisk bevissthet i yrkesutøvelsen Dette har SV gjort Styrket kommuneøkonomien med 67 5 milliarder kroner fra 2005 til 2013 om man inkluderer skatteinntekter Bygget 62 600 nye barnehageplasser fra 2005 til 2013 Økt antall ansatte i pleie og

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/velferd/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Asyl | SV
  til Norge i 2012 kom fra Somalia Ellers kom mange av asylsøkerne fra Eritrea Afghanistan Sudan Iran Russland og Nigeria 960 av asylsøkerne som kom i 2012 opplyste at de var enslige mindreårige Asylbarna er barn av asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad om asyl i Norge Rundt 600 av de som er i denne kategorien har vært i Norge i tre år eller mer Dette vil SV endre regelverket for lengeventende barn slik at hensynet til barnets beste og barnets tilknytning til Norge skal gå foran innvandringspolitiske hensyn avvikle ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere innføre midlertidig arbeidstilatelse for papirløse og ureturbare asylsøkere styrke asylsøkernes rettsikkerhet ved å erstatte Utlendingsnemda UNE med en egen domstol etter svensk modell redusere saksbehandlingstida og raskere retur av asylsøkere med endelig avslag fjerne krav til inntekt eller botid for gjenforening med nærmeste familie Dette har SV gjort En forskriftsendring i 2007 førte til at omtrent 1 000 barn fikk opphold I 2009 sikret vi at mange familier fra Nord Irak fikk opphold etter å ha vært kasteballer i systemet Etter saken med Marie Amelie fikk vi endringer i arbeidsinnvandringsregelverket som gjorde at hun og andre papirløse i samme

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/asyl/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Asylbarn | SV
  barn på flukt har gitt resultater i den retningen SV ønsket Året før meldinga fikk 30 prosent av de lengeværende barna medhold da de ba om å få saken omgjort Etter meldinga ble lagt fram har 45 prosent fått medhold I 2007 fikk SV gjennomslag for en forskriftsendring som førte til at 85 prosent av barna som hadde vært mer enn 3 år i Norge fikk opphold Det bor over 600 lengeværende asylbarn i Norge Dette vil SV Et nytt regelverk som enda tydeligere setter barns beste foran innvandringsregulerende hensyn Er det barnets beste å få bli så skal det få bli Barn skal ikke straffes for foreldrenes feilgrep Stanse utsendingen av lengeværende barn i påvente av nytt regelverk De barna som har vært her i Norge i minst tre år må få bli Dette har SV gjort En forskriftsendring i 2007 førte til at omtrent 1 000 barn fikk opphold I 2009 sikret vi at mange familier fra Nord Irak fikk opphold etter å ha vært kasteballer i systemet Etter saken med Marie Amelie fikk vi endringer i arbeidsinnvandringsregelverket som gjorde at hun fikk bli i Norge Sommeren 2012 fikk SV gjennom en stortingsmelding som slår fast at hensynet

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/asylbarn/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Familiegjenforening | SV
  på minimum 246 136 kroner for å få innvilget familieinnvandring Inntektskravet er den vanligste grunnen til avslag på søknad om familieinnvandring Dette vil SV At det ikke skal være krav til verken inntekt eller botid for gjenforening med nærmeste familie Å erstatte treårsregelen med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting At det foretas en gjennomgang av likestillingskonsekvenser av familieinnvandringspolitikken blant annet med tanke på at

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/familiegjenforening/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Inkludering | SV
  norskfødte med innvandrerforeldre i Norge til sammen 655 000 personer De ti største innvandrergruppene kommer fra største gruppe først Polen Sverige Pakistan Somalia Irak Tyskland Litauen Vietnam Danmark og Iran Totalt var det sysselsatt nær 307 000 innvandrere i Norge per 4 kvartal 2011 drøyt 32 000 flere enn ett år tidligere Sannsynligheten for å bli kalt inn til et jobbintervju reduseres i gjennomsnitt med om lag 25 prosent dersom søkeren har et utenlandsk navn Dette vil SV Øke innvandrerkvinners yrkesdeltakelse SV vil styrke norskopplæringen godkjenningsordningene for medbrakt kompetanse og det oppsøkende arbeidet rettet mot kvinner med innvandrerbakgrunn Raskere bosetting Kommuner som inngår langvarige avtaler om bosetting må belønnes Samtidig bør staten gis rett til å fordele flyktninger i kommuner dersom kommunene ikke når målene om bosetting Forsterket arbeidet mot diskriminering SV vil gi likestillings og diskrimineringsnemnda myndighet til å tilkjenne oppreisning for diskriminering Dette har SV gjort Utvidet rett og plikt til norskopplæring for voksne innvandrere fra 300 til 600 timer fra 2012 Iverksatt handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Styrket bevilgningene til Holocaustsenteret Satt i gang og utvidet Jobbsjansen et program for å få flere innvandrerkvinner i arbeid Innført gratis halvdagsplass i barnehager i byområder med mange fattige barn

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/inkludering/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kampfly | SV
  sto valget mellom svenske Jas Gripen og amerikanske JSF Joint Strike Fighter Man valgte JSF utfra summen av tre kriterier militærfaglige vurderinger pris og industrimuligheter gjenkjøpsavtaler Det er amerikanske Lockheed Martin som leverer JSF Selskapet er kastet ut av oljefondet på grunn av at de også produserer kjernevåpen Offentlige innkjøp inkludert forsvarsinnkjøp dekkes imidlertid ikke av oljefondets etiske regelverk Dette vil SV SVs hovedoppgave i denne saken er og har vært å sørge for at vi ikke bruker mer penger enn nødvendig på militære formål i en verden der behovene er så store på andre områder for eksempel klima og fattigdom SV vil ha færrest mulig fly Derfor er vedtaket om årlige behandlinger i Stortinget og øvre kostnadsrammer avgjørende Det bidrar til å sikre kontroll over kostandene på kampflykjøpet Dette har SV gjort Forutsetning fra Stortinget om øvre kostnadsramme som sikrer oss mot en ny forsvarsskandale Kjøp av fly skal opp til årlig behandling i Stortinget Stortinget forholder seg dermed fortløpende til utviklingen i pris og andre betingelser og kan si nei om prisen ikke lenger er tilfredsstillende Det er første gang dette er gjort på denne måten i Norge med store forsvarsinnkjøp Om lag en tredel av kampflyinvesteringene må

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/kampfly/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Personvern | SV
  personvernet stadig utfordres Personopplysningsloven skal bidra til at opplysninger om deg blir brukt på en måte som viser respekt for deg Formålet med loven er å beskytte deg mot at dine personopplysninger blir brukt på en måte som krenker ditt personvern Andre har i utgangspunktet ikke lov til å bruke dine personopplysninger uten at du først har gitt ditt samtykke det vil si tillatelse Samtykket skal være frivillig og gitt aktivt og du kan når som helst trekke det tilbake Dette vil SV at du skal få vite hva det offentlige vet om deg Når personopplysninger lagres eller når du identifiseres enten ved at du fanges opp gjennom overvåkning eller ved at noen ser pasientjournalen sin skal du automatisk få beskjed Unntaket er hensyn til sikkerhet og etterforskning at kun politiet skal kunne drive etterforskning på nett styrke Datatilsynet og tiltak som Slettmeg no arbeide for at Datalagringsdirektivet DLD ikke blir innført i Norge Dette har SV gjort Styrket Datatilsynet Satt strenge krav for elektroniske pasientjournaler Jobbet i regjering og Storting for å stanse innføringen av datalagringsdirektivet Datalagringsdirektivet er fortsatt ikke innført i Norge Stemt mot Datalagringsdirektivet i Stortinget og ved å ta ut dissens i regjeringen Arbeiderpartiet og Høyre

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/personvern/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Politi | SV
  2005 til 13 6 milliarder kroner i 2013 en vekst på om lag 66 prosent 5 4 milliarder kroner nominelt I 2011 var det kommet tilsammen 1700 nye årsverk i politiet sammenliknet med høsten 2005 94 prosent av alle politistudenter får jobb Mangelen som har vært på politifolk henger sammen med at Bondevik regjeringen kuttet kraftig i antallet studieplasser ved politihøgskolen Dette vil SV at politi og fengselsvesen skal forbli en offentlig oppgave at lokalt og forebyggende politiarbeid prioriteres styrke arbeidet mot organisert kriminalitet økonomisk kriminalitet hvitvasking og korrupsjon at arbeidet med voldtekt vold og overgrep i nære relasjoner skal prioriteres høyere at politiet fortsatt skal være ubevæpnet Dette har SV gjort Tredoblet studieplassene ved Politihøgskolen fra 240 til 720 Over 1700 flere årsverk i politi og lensmannsetaten i 2013 enn i 2005 Bevilgningen til politi og påtale er økt fra 8 2 mrd kr i 2005 til 12 9 mrd kr i 2012 en vekst på om lag 56 prosent 4 6 mrd kr nominelt Avviklet forsøk med privat fangetransport strammet opp lovverket rundt private vaktselskaper og gitt tydelige signaler om at maktutøvelse er og skal være et politiansvar Sagt nei til generell bevæpning av politiet Del dette Bli

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/politi/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •