archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Klima | SV
  globalt må reduseres senest i 2015 og kuttes med 50 85 prosent innen 2050 Norske utslipp står for snaut to promille av verdens utslipp Norsk industri samferdsel og olje og gass slipper omlag 10 mill tonn hver årlig av totalt ca 50 mill tonn De største tiltakene innenlands må derfor settes inn her Fra 1990 er klimautslippene fra industrien redusert med 38 pst Dette vil SV Bidra til utslippskutt i utlandet gjennom internasjonale klimaavtaler regnskogvern fornybar energi og kamp mot kortlivede klimadrivere Redusere utslippene i Norge gjennom Økt Co2 avgift for petroleumssektoren CO2 rensing og lavere utvinningstempo Redusere utslippene fra transportsektoren gjennom å prioritere kollektivtransport miljøbiler og gang og sykkelveier Redusere utslippene fra norsk industri gjennom mer effektiv energibruk og satsing på miljøteknologi og fornybar energi Redusert energibruk i bygg Dette har SV gjort Norske klimautslipp går ned Med unntak av 2009 har ikke norske utslipp vært lavere siden 1995 Etablert konkrete mål om nasjonale utslippskutt med sektorvise klimaplaner Norge skal kutte 30 innen 2020 sml 1990 2 3 skal tas nasjonalt Jernbaneinvesteringene er firedoblet Belønningsordningen for kollektivtrafikk i byene er nesten seksdoblet etter 2005 De neste ti årene skal byområdene i Norge konkurrere om 26 mrd kr til såkalte

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/klima/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Lofoten, Vesterålen og Senja | SV
  man åpner området for oljeboring vil folk i Nordland får 3 5 til 5 av arbeidsplassene og 100 av risikoen Havområdene utenfor LoVeSe er unikt Det er gyteområdet til den siste store torskebestanden i verden 70 pst av alle fiskebestander i Norskehavet og Barentshavet lever som egg larve eller yngel på den smale sokkelen Over 5300 er sysselsatt i fiskeri og turistnæringen i området En konsekvensutredning etter Petroleumsloven skjer med sikte på tildeling av utvinningstillatelser Arbeiderpartiet ønsker å konsekvensutrede oljeboring i LoVeSe Dette vil SV Holde områdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja oljefritt SV og miljøbevegelsen har vunnet kampen mot oljeboring i Lofoten Vesterålen og Senja to ganger tidligere Vi skal vinne på nytt SV er mot konsekvensutredning Satse på eksisterende næringer som fiskeri og turisme framfor noen få tidsavgrensede arbeidsplasser knyttet til oljeboring Redusere utvinningstempoet på norsk sokkel Oljeindustrien binder idag opp kompetent arbeidskraft forskning og investeringer som heller bør brukes på framtids og miljøretta industriutvikling Dette har SV gjort SV og miljøbevegelsen har vunnet kampen mot oljeboring i Lofoten Vesterålen og Senja to ganger tidligere Vi skal vinne på nytt Dette blir den viktigste miljøsaken i tiden framover Regjeringen har gjennomført en kunnskapsinnhenting om LoVeSe Laget forvaltningsplaner for

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/lofoten-vesteralen-og-senja/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Miljø | SV
  globale oppvarmingen er menneskeskapt FNs klimapanel regner det som meget sannsynlig at mesteparten av klimaendringene de siste 50 år er menneskeskapte FN rapporten Global Bioversity Outlook 3 fastslo nylig at tap av biologisk mangfold går raskere enn noen gang før Vi vet ikke ringvirkningene for naturen og konsekvensene av tapene Det er ikke usannsynlig at vi mister planter som kunne blitt livsviktig medisiner Markedet for miljøteknologi er av de bransjene som har størst vekst i Norge Norges Eksportråd forventer en årlig vekst på rundt ti prosent i årene framover Dette vil SV Redusere klimautslipp både innenlands og utenlands Sikre mangfoldet i norsk natur og stanse tap av plante og dyrearter Sikre et oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja Vri oljeinvesteringer til miljøvennlige næringer Satse på kollektivtransport sykkelveier og miljøvennlige biler Prioritere tog og jernbaneutbygging framfor vei i de store byene Frakte mer gods med skip og bane Mer målrettet satsing på miljøteknologi i industrien Erstatte fossil energi med fornybare energiressurser Stimulere til energieffektivisering og energisparing Dette har SV gjort Skånet sårbare havområder som Mørebankene Skagerak og Lofoten Vesterålen og Senja for oljeboring Bevilgningene til jernbanebygging er firedoblet Belønningsordningen for kollektivtrafikk er nesten seksdoblet Innført Naturmangfoldloven og Markaloven modernisert Friluftsloven Vernet Trillemarka

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/miljo/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Naturvern | SV
  tusen ganger større enn normalt Om trenden fortsetter kan en tredjedel av alt liv på kloden gå tapt innen 2050 Også i Norge kan viktige arter forsvinne Nesten 17 av Norge er verna som nasjonalparker landskapsvernområder eller naturreservat Det meste av dette er fjell og andre lavproduktive områder langt fra folk De fleste kommuner har under 10 vern bare 17 kommuner har mer en halvparten av arealet verna Nord Gudbrandsdalen omsetter opp mot 200 mill kr direkte knyttet til nasjonalparkene i følge TØI Dette vil SV Sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge Redde villaksen og forby alle former for fiskeoppdrett i nasjonale laksefjorder samt i ferskvann Styrke og grunnlovsfeste allemannsretten Hindre nedbygging av strandsonen Fortsette det internasjonale satsingen på å bevare regnskog Skåne våre mest sårbare havområder mot oljeboring Dette har SV gjort Lagt fram Naturmangfoldloven som innebærer en ny epoke i norsk naturforvaltning Når natur er truet har myndighetene en plikt til å vurdere tiltak skånet verdifulle havområder som Skageraak Mørebankene og LOVESE mot oljeboring Fått med alle partiene på Stortinget på et rovdyrsforlik Laget landets største skogsreservat Trillemarka Rollagsfjell Innført Markaloven Vernet Vefsna vassdraget Dette var det største gjenværende vassdraget i Norge som verken

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/naturvern/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Oljeboring | SV
  tar slutt Alle petrolemsressurser i Norge tilhører staten Oljeselskapene utvinner og selger olje og gass og betaler i bytte 27 prosent selskapsskatt og 51 prosent særskatt tilsammen 78 pst skatt Disse skatteinntektene settes i oljefondet Olje og gassutvinning er sammen med industri og samferdsel én av de tre store kildene til klimautslipp i Norge Dette vil SV Redusere den norske oljeavhengigheten Det høye investerings og aktivitetsnivået på sokkelen bidrar til høye klimagassutslipp tapper arbeidskraft fra andre næringer begrenser nytenkning og gjør økonomien mer sårbar Investeringstempoet i petroleumsnæringen bør reduseres Norge må sette klare grenser for olje og gassvirksomheten Istedet bør vi heller legge til rette for et mer mangfoldig næringsliv og øke produksjon av ny fornybar energi Holde sårbare og fiskerike havområder som Skagerrak Mørebankene og Lofoten Vesterålen og Senja oljefri Dette har SV gjort Sørget for at CO2 avgiften for petroleumsvirksomhet er tilnærmet doblet økt med 200 kr per tonn Satset på økt utvinning fra allerede åpnede felt framfor å åpne nye områder Vunnet kampen for et oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja to ganger Holdt Skagerak Mørebankene fri for oljeboring Det skal lages en plan for hvordan ren kraft fra land skal forsyne olje og gassfelt som er viktig

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/oljeboring/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Oljevern | SV
  skjer de innimellom I juni 2009 gikk det Panama registrerte lasteskipet Full City på grunn utenfor Langesund i Telemark I april 2010 sank plattformen Deepwater Horizon i Mexicogulfen etter å ha stått i brann i to døgn etter en eksplosjon Denne ulykken førte til store menneskelige og miljømessige tap Vi har hatt oljeutslipp og vi vil få flere i framtiden Derfor må vi både redusere risikoen for ulykker og samtidig jobbe for at miljøkonsekvensene blir minst mulig når ulykken først er ute Dette vil SV Gi havområdene utenfor Lofotoen Vesterålen og Senja områder i Barentshavet ved Møre og Skageraak status som petroleumsfrie områder Hindre unødvendig skipstrafikk i sårbare kystområder Styrke slepebåtberedskapen Støtte arbeidet med å rehabilitere miljø og dyreliv etter oljeutslipp Dette har SV gjort Innført seilingsleder for å flytte risikotrafikk lenger ut fra kysten Det reduserer faren for ulykker og gir mer tid for eksempel til å berge fartøy som kommer i vanskeligheter Trappet opp satsinga på mer sikker sjøfart gjennom Nasjonal Transportplan NTP Gjenopprettet oljeverndepot på Fedje som de borgerlige la ned Etablert slepebåtkapasitet på Sørlandet Opprettet et nasjonalt kompetansesenter for sjøsikkerhet oljevernberedskap og overvåking knyttet til trafikksentralen i Vardø Opprettet og ledet en arbeidsgruppe sammen med USA

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/oljevern/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Oppdrett | SV
  I oppdrettsanlegg der store mengder laks er samlet risikerer man en oppblomstring av lakselus Rømming er også et miljøproblem 8 av oppdrettslaksen rømmer En del av dem overlever finner veien til elver og formere seg med hverandre og med villaks På grunn av genetiske forhold gir dette en lavere overlevelsesrate for nyere generasjoner laks Oppdrettsnæringen skaper også ressursproblemer da det brukes mye fisk til fiskeproduksjon Dette vil SV Forby alle former for fiskeoppdrett i nasjonale laksefjorder samt i ferskvann Ha mindre bruk av ville fiskeressurser i fôret og stille strenge miljøkrav for alle råvarer Forby genmodifisert fôr Styrke den offentlig finansierte forskningsinnsatsen retta mot havbruksnæringen spesielt innenfor miljøkonsekvenser produktutvikling markedsføring og oppdrett av nye arter Utvikle rømningssikre anlegg bl a ved å stille krav og bidra til forskning Jobbe for at nye oppdrettskonsesjoner ikke skal være omsettelige men falle tilbake til fellesskapet dersom de går ut av bruk Dette har SV gjort Innført forbud mot torskeoppdrett i gyteområder for vill torsk Bevilget penger til forskning på lakselus Innført en strengere kysttorskforvaltning Fått igjennom en ny Havressurslov som slår fast at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet i Norge Det innebærer at fiskeressursene ikke skal privatiseres Fått gjennomslag for grønne konsesjoner

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/oppdrett/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Pelsdyr | SV
  Næringa sysselsetter rundt 300 350 årsverk på rundt 300 pelsfarmer De fleste som driver med pels har dette som biinntekt Det er flest pelsfarmer er i Trøndelag Rogaland og Hordaland Dette vil SV Avvikle pelsdyrnæringa innen en gitt frist Gi pelsfarmerne tid og midler til omstilling Arbeide for at det skal opprettes et statlig dyreverntilsyn Dette har SV gjort Bedt Mattilsynet holde et spesielt øye med pelsdyrnæringa Regjeringen foretar en

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/pelsdyr/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •