archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regnskog | SV
  av klimagasser kommer fra brenning og hogst av tropiske skoger Brasil og Indonesia er verdens to største regnskogland Norge har bidratt til at Brasil har redusert sin avskogning med nesten 80 prosent Vi har også et partnerskap med Indonesia som har forpliktet seg til kraftige utslippsreduksjoner gjennom redusert avskogning Dette er imidlertid et langsiktig og krevende arbeid Ved å bevare regnskogen tar vi vare på landjordas rikeste skattkammer av dyre og planteliv og skogfolks levevilkår trygges Samtidig reduseres menneskeskapte utslipp av klimagasser Dette vil SV At Norge fortsatt skal ha en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å få en forpliktende avtale i forhold til utslippskutt og finansiering av klimatiltak i fattige land At Oljefondet og statlig eide selskaper ikke investerer i sektorer og bedrifter som bidrar til ødeleggelse av regnskog eller annen sårbar natur At offentlige innkjøp ikke skal bidra til avskoging og andre alvorlige miljøkonsekvenser Dette har SV gjort SV har vært med på en storsatsning på regnskog og avskoging og effekten er synlig Bevilget penger til regnskog hvert år 2008 2013 og på det siste budsjettet er det satt av 3 milliarder Bidratt til at det er inngått konkret samarbeid med både Brasil og Indonesia Med

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/regnskog/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Rovdyr | SV
  uttak av skadedyr I 2007 ble 40 014 sau og lam erstatta som tapt til rovdyr Dette er det høyeste tallet som er registrert Siden har tallet gått ned Erstatningstallet i 2012 var 26 761 det laveste sidan 1996 Det er gaupe og jerv ikke ulv som tar mest sau og rein Jerven er samtidig det dyret som er vanskeligst å ta ut Dette vil SV Ta vare på naturens rikdom og mangfold Naturmangfoldloven må brukes for å sikre beskyttelse av truede arter og deres leveområder Sikre balansen mellom levedyktige bestander av de fire store rovdyrene og gode vilkår for miljøvennlig kjøtt og melkeproduksjon i det norske landbruket Utmarksbeitet må opprettholdes og myndighetene har i samarbeid med næringen ansvaret for å hindre at bønder og reineiere lider økonomiske tap som følge av rovdyr Det er viktig at uttak av rovdyr der det er gitt lisens eller skadefellingstillatelse skjer effektivt og raskt Dette har SV gjort Rovdyrforliket Juni 2011 sluttet for første gang i historien et enstemmig Storting seg til å ta vare på de fire store rovdyrartene i norsk fauna bjørn ulv jerv og gaupe Alle partiene er nå enige om at Norge skal ha ynglende bjørn og ulv Forliket

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/rovdyr/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vannkraft | SV
  både til å erstatte fossil energi i transport kraftproduksjon og oppvarming til å forsyne norsk industri med ren kraft og til å utvikle nye næringer Statkraft er heleid statlig selskap som eier rundt 40 prosent av norsk vannkraftproduksjon Mellom 75 og 100 prosent av overskuddet fra Statkraft blir hvert år tatt ut som utbytte og brukt til å finansiere barnehager skoler og sykehus Hjemfallsretten betyr at norsk privat fossekraft faller tilbake til staten etter 60 år for å trygge fellesskapets eierskap og inntekter Dette vil SV Hjemfallsordningen skal opprettholdes De store vassdragsutbyggingenes tid er forbi SV vil jobbe for en ny verneplan for vassdrag som ivaretar verdifull vassdragsnatur fra fjell til fjord Eksisterende vannkraftanlegg må moderniseres og effektiviseres slik at vi får energi mer ut av de allerede bygde anleggene framfor å legge nye vassdrag i rør og bygge ut nye store anlegg Et sterkt og aktivt statlig eierskap av infrastruktur naturressurser og næringer av særlig samfunnsstrategisk betydning Dette har SV gjort Beholdt hjemfallsretten Beholdt Statkraft i heloffentlig eie og brukt overskuddet til å utvikle offentlig velferd Sikret industrien langsiktige kraftavtaler med Statkraft Vernet Vefsna det siste store urørte vassdraget Del dette Bli med i SV Følg oss på facebook

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/vannkraft/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Bibliotek | SV
  er små geografiske skiller mellom bibliotekbruken i små og store kommuner Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i bruk av bibliotek i forhold til innbyggertallet Personer med innvandrerbakgrunn låner færre bøker enn brukerne med norsk bakgrunn men de bruker datamaskinene og internett mer Dette vil SV Sikre at bibliotektjenestene fortsatt skal være gratis At det tas initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene om en nasjonal strategi for utvikling av folkebibliotekene skolebibliotekene og forskningsbibliotekene At låneordningene for å gjøre digital litteratur tilgjengelig fra bibliotekene kommer på plass på alle biblioteker At bibliotekarutdanningen ytterligere styrker opplæringen i kunnskapsformidling formidling og digitale verktøy Dette har SV gjort Lagt fram en stortingsmelding om bibliotek og en stortingsmelding om digitalisering Vi har vedtatt en biblioteklov som sikrer gratis bibliotektjenester i alle kommuner og som vektlegger bibliotekene som demokratiske institusjoner for formidlig og debatt Bygget opp og fullfinansiert bibliotektjenester i alle fengslene Vi har gjennomført et skolebibliotekprogram Ansvaret for nasjonale bibliotekliotekoppgaver er lagt til Nasjonalbiblioteket Økt driftsbudsjettet til Nasjonalbiblioteket med 195 millioner kroner Vi har satset på lesetiltak i forbindelse med leseløftet 2010 2014 og lansert en ny leselyststrategi i 2013 Vi har utvidet innkjøpsordningene slik at at nå innbefatter sakprosa tegneserier og dataspill Styrket

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/bibliotek/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Boklov | SV
  april året etter Hensikten er å stimulere til konkurreranse på kvalitet ikke pris Avtalen pålegger butikker og forlag obligatorisk skaffe og leveringsplikt hvis kunde bestiller Loven er obligatorisk for leverandører av bøker og forhandlere som har salg av bøker som sin kjernevirksomhet Bokloven gjelder for bøker i alle formater også digitale Høyre og Frp har sagt at de i regjering kommer til å fjerne bokloven Dette vil SV SV vil

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/boklov/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Ideelle organisasjoner | SV
  at de kommersielle vil skvise ut de ideelle om Høyre får bestemme Dette vil SV Jobbe for full kompensasjon for merverdiavgift til frivilligheten Ha en årlig melding til Stortinget om frivillighetens rolle bidrag og situasjon Sikre at Frivillighetssenteret blir et funksjonelt verktøy som også fungerer til søknader og rapportering Dette har SV gjort Opprettet egen rammeavtale mellom staten og ideell sektor Det er laget egne anbudsrunder på asylmottak kun for

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/ideelle-organisasjoner/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Idrett | SV
  av landets befolkning er medlem av en norsk idrettsforening og det legges ned et omfattende frivillig arbeid for å sikre folk i alle aldre gode idrettsopplevelser Rundt 700 000 jobber årlig med frivillig arbeid i idretten Til tross for dugnadsinnsats er idretten avhengig av stabile rammevilkår og økonomisk støtte De viktigste statlige inntektskildene er overskuddet fra Norsk Tipping og overføringer fra stat og kommune De siste årene har SV vært med på å bevilge mye penger som følge av momskompensasjon Dette vil SV Sikre gode vilkår for idretten på alle plan fra barneidrett og friluftsliv til toppidrett Sikre gode rammevilkår slik at dagens frivillige innsats kan videreføres og styrkes At staten må bidra til å redusere etterslepet på utbygging og vedlikehold av nasjonale idretts og svømmeanlegg Bygge flere flerbrukshaller balløkker isflater skateramper osv Oppheve 26 årsgrensen på aktivitetsmidler for personer med nedsatt funksjonsevne Innføre en halvtime med fysisk aktivitet hver dag i skolen Dette har SV gjort I 2013 ble det bevilget 950 millioner kroner i momskompensasjon for frivillige organisasjoner Innført grasrotandelen via Norsk Tipping En ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening og gi 5 prosent av

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/idrett/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kirken | SV
  ikke noe oppsynsfunksjon lenger Dette vil SV Jobbe for et livsnøytralt lovverk om tros og livssynssamfunnene i Norge Jobbe for en utvidelse av støtteordninger for å sikre livssynsnøytrale seremonirom til begravelser konfirmasjoner bryllup og andre seremonier At det stilles krav til å følge norsk likestilling og diskriminineringslovgivning for å få statsstøtte Støtte de liberale kreftene innenfor kirka i forhold til likestilling og vigsel mellom homofile og lesbiske Dette har SV

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/kirken/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •