archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nasjonale prøver | SV
  2004 Prøvene skal måle grunnskoleelevers ferdigheter i lesing engelsk og regning Prøvene gjennomføres på 5 8 og 9 trinn Elever kan få fritak fra prøvene hvis de oppfyller bestemte kriterier Den Høyre styrte Osloskolen har langt flere prøver og læringsmål for barn enn de trenger å ha og blir sterkt kritisert for dette I Oslo blir barn i 5 klasse vurdert etter 127 læringsmål Oslo rektorene måles på 42 vurderingsområder hvor deres egen lønn er knyttet til resultatene de oppnår Dette vil SV Nasjonale prøver skal være redskaper for bedre undervisning ikke for rangering av skoler Kartlegging og rapportering som ikke oppfyller disse kravene bør avskaffes SV mener at lærernes tid skal brukes på læring og oppfølging av elever ikke på unødvendig byråkrati SV ønsker derfor å gjøre om de nasjonale prøvene til utvalgsprøver SV er mot det overdrevne målehysteriet i Oslo skolen Dette har SV gjort Flyttet de nasjonale prøvene fra våren til høsten i samråd med elever og lærere for å kunne bruke prøvene som pedagogiske verktøy Bevilget en ekstra milliard kroner til kommunene for å følge opp med tidlig innsats rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning på 1 4 trinn Den internasjonale PISA

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/nasjonale-prover/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Nynorsk | SV
  gjelde på alle samfunnsområde Fakta Om lag 13 av alle elevar i grunnskulen har nynorsk som hovudmål Dette tilsvarer kring 80 000 elevar 114 av 429 kommunar har nynorsk som administrasjonsmål Nynorsk kultursentrum reknar at om lag 600 000 nordmenn bruker nynorsk til vanleg Dette vil SV Styrkje sidemålsundervisninga Opplæringa må gjerast betre og meir relevant Kompetansen hos norsklærarane må styrkjast Alle elevar skal møte både nynorsk og bokmål tidleg i skulegangen Det skal vere obligatorisk skriftleg opplæring i båe skriftspråk på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring At mållova blir styrkt og at mållova gjeld alle offentlege Sikre gode rammer i tilskotsordninga for norskspråklege lærebøker for høgare utdanning At den kulturelle skolesekken inneheld eit breitt tilbod av produksjonar på nynorsk Dette har SV gjort Ny forskrift om nynorske læremiddel blei fastsett i 2010 Det er særleg lagt vekt på at det må kome tydeleg fram at kravet til parallellutgåver òg gjeld digitale læremiddel sidan det har vore usemje om dette tidlegare hjå skuleeigarar og forlag SV har har sagt nei til framlegget frå Utdanningsdirektoratet om å fjerne eigen standpunktkarakter i sidemål og det skal framleis vere eksamen i sidemål på siste trinn både i ungdomsskulen og vidaregående skule Del dette

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/nynorsk/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Privatskoler | SV
  godkjent til oppstart Vi stanset Høyres privatiseringseksperiment Privatisering leder til mindre mangfold i skoletilbudet og mer sentralisering De fleste privatskolesøknadene i 2005 var i byene og for studiespesialiserende linjer Dette ville svekket elevgrunnlaget i distriktene og betydd nedleggelse av flere skoler I motsetning til Norge har Sverige satset på flere privatskoler De siste resultatene fra PISA undersøkelsen viser at norsk skole er på rett vei mens resultatene i Sverige går nedover Dette vil SV Prioritere fellesskolen og si nei til flere private skoler Styrke den norske fellesskolen med flere lærere og økte ressurser Videreføre dagens strenge privatskolelov slik at elever med ulik bakgrunn kan fortsette å møtes i samme skole For å bidra til integrering og ta vare på felles møteplasser på tvers av religiøs bakgrunn er det et mål å på sikt begrense antallet religiøse privatskoler som mottar statsstøtte Dette har SV gjort Stanset Høyres godkjenning av en rekke nye private skoleplasser som skulle starte i 2005 Utviklet og styrket fellesskolen Norsk skole er på rett vei med stigende resultater Norske tiåringer er best i matte i Norden Vedtatt en ny privatskolelov i 2007 som slår fast at om man skal få støtte som privatskole må man være et

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/privatskoler/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • SFO – skolefritidsordningen | SV
  gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å benytte ordningen uavhengig av økonomi og bosted Fakta Det har aldri vært flere barn i SFO og de tilbringer stadig mer tid der I dag går 77 av alle førsteklassinger på SFO Prisen for en SFO plass varierer stort fra kommune til kommune Prisen for en heltidsplass varierer fra 715 til 3000 kroner Bare fra 2011 til 2012 økte foreldrebetalingen fra kr 1966 til kr 2017 i gjennomsnitt på landsbasis Det er i dag ingen nasjonale krav til kvalitet eller bemanning i skolefritidsordningene Dette vil SV SV vil at SFO skal bli et pedagogisk tilbud SV vil innføre krav til kvalitet i SFO SFO ledere skal ha pedagogisk kompetanse SV vil at SFO skal samarbeide med kulturskolen og lokale idretts og aktivitetstilbud om tilbud innenfor SFO tida SV vil at SFO på sikt skal bli et gratis tilbud Dette har SV gjort Utgitt en veileder for kvalitet i SFO Denne ønsker SV å gjøre bindende i neste periode Satt i gang forsøk med gratis kjernetid i SFO for å nå ut til elever som ellers ville falt utenfor ordningen Innført en time gratis kulturskoletilbud i skoletiden og eller SFO tiden Del dette Bli

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/sfo-skolefritidsordningen/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Skole | SV
  økt forskjellene har resultatene gått i motsatt retning i samme periode SV har stanset veksten i privatskoler og i stedet styrket fellesskolen med flere timer leksehjelp og satsing på etter og videreutdanning av lærere I tillegg er det innført gratis læremidler i videregående skole Dette vil SV SV vil ha en ny skoledag med enda flere og bedre lærere med bedre lærerutdanning og en mer praktisk og relevant undervisning Fordi innsatsen så langt gir resultater Norske elever har blitt bedre i lesing naturfag og matematikk med SV politikk SV vil Satse på den offentlige fellesskolen Si nei til flere private skoler Sikre flere gode lærere i skolen ved å lovfeste lærertetthet og sikre retten til etter og videreutdanning Gjøre skoledagen bedre gjennom leksehjelp fysisk aktivitet og sunn mat hver dag SFO skal gjøres til et pedagogisk tilbud Dette har SV gjort Flere timer i matematikk norsk og engelsk på barnetrinnet Antall lærere har økt med om lag 6000 i perioden 2005 2013 Rekordmange kvalifiserte søkere ønsker nå å bli lærere fra 2008 til i dag har antallet søkere med lærerutdanning som førstevalg økt med rundt 50 Etablert en varig ordning for etter og videreutdanning Fra 2011 til 2012 økte antallet

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/skole/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Studenter | SV
  202 000 i 2001 til over 239 200 i 2012 Basisstøtten i Lånekassen er i 2013 på 94 400 Ni av ti studenter hadde yrkesinntekt i 2010 Inntekten utgjorde over halvparten av studentenes disponible beløp støtten fra Lånekassen utgjorde 41 prosent Halvparten av studentene bruker mer enn en fjerdedel av husholdningsinntekten på boutgifter Dette vil SV Legge til rette for rimeligere boforhold for studenter ved at det bygges minst 2000 nye studentboliger hvert år Styrke studiefinansieringen til 1 5 ganger grunnbeløpet i folketrygden i året 123 000 kroner per 1 mai 2012 og lønnsjustere dette hvert år At utdanning skal gi pensjonsopptjening slik at man ikke skal tape pensjon på å ta lengre utdanning At studenter med barn får studiestøtte og forsørgerstipend 12 måneder i året Dette har SV gjort Fra 2006 til 2013 er det gitt tilskudd til om lag 7 800 nye studentboliger Det er gjennomsnittlig over 1000 i året og om lag det dobbelte av nivået til den forrige borgerlige regjeringen Styrket studiefinansieringen for studenter med funksjonsnedsettelser blant annet ved å utvide studiestøtteperioden fra ti til tolv måneder og innføre et ekstra månedlig stipend Utvidet perioden for foreldrestipend for studenter med barn fra 42 til 44 uker

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/studenter/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Ungdomsskole | SV
  10 trinn Framskrivninger viser at samfunnet kommer til å mangle arbeidskraft med fagbrev framover Det er nødvendig å opprettholde en høy rekruttering til yrkesfag og i tillegg sørge for at langt flere fullfører fagopplæring enn i dag Dette vil SV SV vil ha en ny skoledag med enda flere og bedre lærere med bedre lærerutdanning og en mer praktisk og relevant undervisning Gjøre opplæringen mer praktisk og variert for økt motivasjon og læringsutbytte Videreføre valgfagene fordi de gir økt læringsutbytte ved at elevene får følge og videreutvikle egne interesser Styrke rådgivningstjenesten for å redusere feilvalg og frafall Ungdomsskoleelever som trenger større faglige utfordringer skal få mulighet til å ta fag på videregående nivå Et gratis måltid på skolen for alle fordi læring og ernæring henger sammen Dette har SV gjort Økt lærertetthet i ungdomsskolen med 600 nye lærere på de ungdomsskolene som trenger dem mest fra høsten 2013 Gjeninnført valgfag i ungdomsskolen mot Høyres stemmer Elever kan nå velge mellom Design og redesign forskning i praksis fysisk aktivitet og helse internasjonalt samarbeid medier og informasjon produksjon av varer og tjenester sal og scene teknologi i praksis demokrati i praksis innsats for andre levende kulturarv natur miljø og friluftsliv reiseliv trafikk

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/ungdomsskole/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Videregående skole | SV
  gruppen er mer sårbar på arbeidsmarkedet har større risiko for å ende opp med lav inntekt og har større sannsynlighet for å ende opp som ufør eller på sosialhjelp Utfordringen er størst på yrkesfag Framskrivninger viser at samfunnet kommer til å mangle arbeidskraft med fagbrev framover Det er nødvendig å opprettholde en høy rekruttering til yrkesfag og i tillegg sørge for at langt flere fullfører fagopplæring enn i dag Dette vil SV Gjøre fellesfag og linjefag på yrkesfaglige linjer mer praktiske og yrkesrettede Gjøre det mulig å veksle mellom skole og praksis gjennom hele opplæringen Lovfeste retten til læreplass Inntil dette skjer vil SV at alle elever som står uten læreplass skal ha rett til et toårig praksisbasert opplæringsløp på skole Styrke opplæringskontorene og rådgivningstjenesten Øke utstyrsstipendet slik at det er tilpasset de faktiske utgiftene elevene har Dette har SV gjort Startet prosjektet Ny GIV med mål om å få flere ungdommer til å fullføre videregående gjennom oppfølging intensivopplæring og sommerskole og ved at fellesfagene norsk engelsk matematikk og naturfag gjøres mer yrkesretta Tilbakemeldinger forteller at motivasjon og læring blant elevene har økt Frem til nå har de som har gått to år yrkesfag måttet velge om de vil fullføre

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/videregaende-skole/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive