archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fisk | SV
  fra mange kanter Ulovlig uregulert og uregistrert fiske truer forvaltningen Færre større og mer effektive fiskebåter går på bekostning av kystfiskeflåten samtidig som en mer moderne havfiskeflåte stadig utfordrer leveringsplikten En de facto omsetting av kvoter gjør at kapitalintensiteten øker Oljeselskapene ønsker å bore etter olje i de mest sårbare fiskeriområdene Høyrepartiene ønsker å svekke leveringsplikten og øke omsettingen av kvoter Dette vil SV Foredlingsindustrien må utvikles for å gjøre ilandføring mer attraktivt og for å sikre god råvarepris på fisk Råfiskloven bør opprettholdes deltakerloven styrkes og leveringsplikten for trålflåten bør skjerpes for å sikre aktivitet i kystsamfunnene Kvoter må omfordeles fra havfiskeflåten og store kystflåten til den arbeidsintensive kystflåten Omsettingen av kvoter bør reduseres Ordningen med rekrutteringskvoter til ungdom bør utvides Hensynet til fiskeriressursene må gå foran ønsket om økt oljeutvinning i nord SV vil stille strengere miljøkrav til opprettsnæringa Dette har SV gjort Reversert Høyres innføring av evige kvoter SV har vært med på å opprette 20 rekrutteringskvoter til ungdom og sikret fiskerne det siste ordet i fastsettelsen av råvareprisen noe som er viktig for at de skal få en god råvarepris Sikret at fisken velges foran oljeboring i sårbare havområder utenfor Lofoten Vesterålen og Senja Mørekysten og

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/fisk/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Forbruker | SV
  passering i bomstasjonene fri adgang til å bruke kollektivfeltet lav årsavgift og fritak fra engangsavgift Lave renter Styringsrenten har i snitt vært under 3 de siste sju årene Prioriterer offentlig velferd foran skattekutt for de rikeste Dette vil SV SV vil ha billigere tannlege For de aller fleste er det i dag ingen begrensing på utgifter til tannlege i motsetning til legetjenester hvor det er et egenandelstak på 2 040 kroner 2013 Fortsatt redusere bilavgifter på nullutslippsbiler fra nei til aktivt ja for reklame i posten Forbrukeropplæring for barn og unge Legge til rette for kollektive søksmål mot kommersielle aktører Sterkere reaksjon mot villedende markedsføring Føre var prinsippet når det gjelder kjemikalier Offentlig tilgjengelig informasjon og pris ingredienser og næringsinnhold på mat Dette har SV gjort Redusert prisene på barnehage til 2 330 kr per mnd og holdt dem lave Lovfesta retten til barnehageplass og skaffet full barnehagedekning Holdt rentene lave En husholdning med 2 5 mill i gjeld spart 25 000 kroner i året sammenliknet med før Sørget for mer åpenhet om underleverandører i klesindustrien slik at forbrukere kan ta informerte valg når de handler klær Rundt 30 kleskjeder og butikker i Norge er bedt om å legge fram

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/forbruker/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Industri | SV
  i industrien 2012 Næringsmidler mat metaller og mekanisk industri er de største næringene Industri samferdsel og olje og gass slipper omlag 10 mill tonn klimagasser hver årlig av totalt 50 mill tonn Norsk industri er langt framme på å kombinere konkurransekraft med reduserte klimautslipp Fra 1990 er klimautslippene fra industrien redusert med 38 prosent Dette er styrker å bygge videre på Dette vil SV Norge må skape flere framtidsretta grønne arbeidsplasser i industri og næringsliv SV vil vri investeringer fra petroleumsøkonomien over til grønne arbeidsplasser basert på fornybar energi energisparing og miljøteknologi Videreutvikle miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge klimateknologifondet i ENOVA og forskningssentre for miljøvennlig energi Styrke de yrkesfaglige utdanningene gjennom mer yrkesretting og mer praktisk undervisning Forskningsinnsatsen må trappes opp og få økt forutsigbarhet ved at det innføres en langtidsplan for kunnskap og forskning Dette har SV gjort Opprettet et fond for miljøteknologi Tiltakspakke for skognæringa på 750 mill kr blant annet en halv investeringsmilliard Gitt kraftkrevende industri tilbud om langsiktige kraftavtaler med staten Gjort yrkesfag mer yrkesretta og mer praktisk for å få flere til å gjennomføre fagutdanning Bedre framkommelighet for næringslivet De neste ti årene skal det brukes opp mot 200 milliarder kroner på miljøvennlig og effektiv transport

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/industri/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Landbruk | SV
  har omtrent 48 000 bønder og nær 50 000 som har sitt arbeid i matindustrien Hvert år forhandler bøndene og staten om landbruksavtalen Den legger premissene for blant annet pris på norske råvarer og på overføringene til landbruket Næringa sliter med forgubbing og økende gjeldsgrad Frp har tatt til orde for å fjerne tollvernet inkludere landbruket i EØS avtalen og halvere landbrukssstøtten Forbruksveksten av kjøtt og korn i Norge dekkes ikke lenger av norske bønder men ved import Dette vil SV Opprettholde prinsippet med forhandlinger om jordbruksavtalen Opprettholde en variert bruksstruktur med store og små bruk Sikre bonden forutsigbare inntekter Det kan man gjøre gjennom et sterkt tollvern gjennom å sikre god priser på bondens varer og gjennom et høyt nok nivå på overføringene i jordbruksavtalen Øke matproduksjonen i takt med folkeveksten med norsk grovfôr og beite framfor økt import av fôr og et mer industrielt landbruk Legge til rette for grovfôrbasert matproduksjon og vri støtteordningene over til grôvfor og beite Holde Norge utenfor EU Dette har SV gjort Inntektsmulighetene har økt med 110 000 kroner pr årsverk eller 70 prosent i perioden 2006 2012 Satsing på bioenergi Egen pakke på 850 millioner til skog og skogsnæring våren 2013 Satt

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/landbruk/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Lederlønn | SV
  i statsselskapene var dobbelt så høy som den generelle lederlønnsveksten Eierdepartementer og styrer har i liten grad har tatt hensyn til pålegget fra regjeringen om moderasjon Norske ledere tjener i snitt 19 ganger mer enn ansatte Statoil sjef Helge Lund tjente 13 8 millioner kroner i 2012 opp 13 5 prosent fra året før Til sammenlikning tjener statsministeren 1 47 millioner kroner i året 2013 Dette vil SV SV vil motvirke denne utviklinga og arbeide for økt moderasjon i lederlønninger i staten og i statseide selskaper gjennom Reforhandling av allerede inngåtte avtaler Tydeligere styring av offentlig eide selskaper Mer åpenhet omkring lederlønninger Mer demokrati og innflytelse til de ansatte i bedriftene Dette har SV gjort Sørget for at det er større åpenhet om lederlønningene og sagt at generalforsamlingen skal godkjenne lederlønninger i store selskaper I selskaper som staten eier stemmer vi mot nye avtaler som innebærer opsjonsordninger Andre insentiver må utformes på en måte som sikrer moderasjon Det er styrene som har det praktiske ansvaret for å fastsette lederlønn Næringsminister Trond Giske har nå sagt at han vil kaste styremedlemmer som ikke følger opp pålegget om moderasjon SV har tatt til orde for å forhandle ned lederlønn i statsselskaper Del

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/lederlonn/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Posten | SV
  både Høyre og Frp er for å innføre EUs tredje postdirektiv som kan sette enhetsportoen under press se egen sak Dette vil SV Beholde Posten Norge som heleid statlig selskap Si nei til EUs tredje postdirektiv som innebærer full konkurranse på brevpost under 50 gram Støtte overgangen til Post i Butikk men beholde det samlede antall postkontor og fullverdig Post i Butikk på minst 1 420 Dette har SV gjort

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/posten/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Skipsfart | SV
  land I tillegg er slepebåtkapasiteten økt og en nasjonal sentral for oljevern og trafikkovervåking ble i januar 2007 etablert i Vardø For å bedre innseilingen til de største norske havnene blir det mer penger til utbedring av farleder langs kysten de neste ti årene fra 258 mill til 432 mill kr per år Dette vil SV Det er tre utfordringer for norsk skipsfart framover Skipstransport langs norskekysten Transporten øker blant annet fra Russland Samtidig vil SV at en større andel av den norske godstransporten skal skje med skip Dette setter krav om økt oljevernberedskap Økt internasjonal konkurransen på lønn for sjøfolk SV vil sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk Økt antall ulykker med passasjerferjer i norske havner 59 av 268 ulykker i 2011 var med passasjerferjer Innseilingene farleder til norske havner må derfor bedres Dette har SV gjort Subsidieringen av rundt 10 000 norske sjøfolk på norske ferjer i utenriksfart nettolønnsordningen er videreført for å sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk Fulgt opp Kystverkets anbefaling om å fornye utstyret på oljeverndepotene Stad skipstunnel skal bygges ila ti år Rederier er gjort solidarisk ansvarlig for arbeidsgivers økonomiske forpliktelser overfor sjøfolka Ratifisert internasjonal konvensjon om arbeidsvilkår

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/skipsfart/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Vei | SV
  klimautslipp nesten like mye som norsk olje og gassproduksjon Norge har 13 000 elbiler mest i verden etter folketallet Det eneste grepet som både reduserer bilkøer og kutter klimautslipp er å bygge ut kollektivtrafikk Derfor er SV positive til å bruke bompenger fra vei til å finansiere tog og annen kollektivtrafikk Dette vil SV Bedre veivedlikehold og veier med gul midtstripe og rassikkerhet i distriktene må prioriteres framfor nye store veiprosjekter i byområdene Utslippsfrie biler skal ha lave avgifter Det skal koste mindre å kjøre bil i områder uten grønne alternativer For å få ned køene vil SV ha et generasjonsskifte for toget med intercitytriangelet på Østlandet og dobbeltspor i de andre storbyregionene innen 10 år som første etappe Byer som reduserer trafikken gjennom kollektivtrafikk sykkel og gangfelt skal kvalifisere for store statlige bidrag Dette har SV gjort Våren 2013 la SV i regjering fram den mest ambisiøse Nasjonal Transportplan NTP for de neste ti årene noen gang Grønn omlegging som gjør at klimautslippene går ned Vekst til miljøvennlige transportløsninger på 75 pst vekst til bilveier på 41 pst 26 1 milliarder til Bymiljøavtalene som belønner byer som kutter biltrafikk til fordel for kollektiv sykkel og gange 8 2 mrd

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/vei/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •