archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fly | SV
  Fakta For å sikre et godt flyrutetilbud på strekninger der det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt å drive flyruter kjøper staten flyrutetjenester av flyselskap Den internasjonale konkurransen i luftfart gjør at det er et stadig press mot norske lønninger og trusler om utflagging Norske særtiltak er krevende fordi sivil luftfart som næring og transportvirksomhet i stor grad er underlagt internasjonal regulering Dette vil SV SV vil ha et godt flytilbud i distriktene og et nettverk av flyplasser basert på kryssfinansiering i stedet for tilskudd over statsbudsjettet SVs mål er å bygge ut lyntoglinjer mellom de største byene i Sør Norge og Skandinavia som erstatter mye forurensende flytrafikk Dette har SV gjort I 2008 var SV med på å legge fram en strategi for norsk luftfart Dagens flyplasstruktur skal opprettholdes og passasjerenes rettigheter skal styrkes SV har sagt nei til å endre forskriften som ville tillatt Norwegian Kjos å bruke ansatte fra lavkostland Vi har gjeninnført ordningen med bonuspoeng som kan styrke SAS i konkurransen mot Norwegian For å få flere flypassasjerer til å ta tog bygges alle nye togstrekninger hvor det er mulig for 250 km timen for å kunne inngå i et framtidig lyntognett Del dette Bli med i SV

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/fly/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Jernbane | SV
  1 5 mrd kr per år til 6 1 mrd kr De neste ti årene skal dette økes til 9 2 mrd i følge NTP Sveits har høyest togtrafikk i verden med en samlet statlig jernbane og ingen konkurranse om persontrafikken Dette vil SV Gjennomføre et generasjonsskifte for toget ved å trappe opp investeringene til 25 mrd kroner i året Bygge ut lyntoglinjer mellom de største byene i Sør Norge og Skandinavia som erstatter mye forurensende flytrafikk Gi jernbanen en langsiktig finansiering som er bedre enn for veier bompenger og flyplasser avgifter taxfree Framskynde fullføring av intercitystrekningene til Grenland Lillehammer og Halden Sverige Utbygginger i storbyområdene er også de første lenkene i lyntoglinjer som binder sammen landsdeler og naboland Flytte mye godstrafikk fra vei til bane Arbeide mot EUs jernbanepakke som vil pålegge landene å splitte opp jernbanen og anbudsutsette all togtrafikk innen 2019 Dette har SV gjort Investeringene i nye toglinjer er firedoblet De første lyntoglinjene bygges 250 km t på Vestfoldbanen Våren 2013 la SV sammen med Ap og Sp fram den mest ambisiøse Nasjonale transportplanen NTP for tog noensinne Intercitytrianglet rundt Oslo skal bygges med dobbeltspor og lyntogstandard der det er mulig innen 11 år Ringeriksbanen Sandvika

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/jernbane/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kollektivtrafikk | SV
  over 20 prosent Veksten i setekilometer kollektivtrafikk har ikke vokst like raskt åtte prosent Det betyr at det blir flere men kortere reiser Årsaken til dette er sannsynligvis færre langreiser og flere korte byreiser ifølge SSB Dette vil SV All økning i persontransport i de store byene må dekkes av jernbane kollektivtransport sykkel og gange Kollektivtrafikken må bli raskere mer pålitelig og få flere avganger Byer og tettsteder må planlegges slik at det er lettere å klare seg uten bil Utbyggingen av InterCity triangelet er det viktigste samferdselsprosjektet de neste årene for bedre byutvikling næringsutvikling og framkommelighet Utbyggingen må utgjøre det første skrittet mot et nett av høyfartsbaner mellom de norske landsdelene og til våre naboland Dette har SV gjort All økning i persontransport i de store byene skal dekkes av jernbane kollektivtransport sykkel og gange De neste ti årene skal de ni største byområdene i Norge konkurrere om 26 mrd kr til såkalte bymiljøavtaler Dette er tidenes satsing på kollektivtrafikk Bymiljøavtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel sykling og gange tiltak for redusert bilbruk og en arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport Sammenlignet med i dag firedobles bevilgningene til kollektivtrafikk i byene de neste ti åra

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/kollektivtrafikk/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Offentlig-privat samarbeid (OPS) | SV
  koster 7 mrd kroner Dersom man bruker OPS koster det 1 9 milliarder kr ekstra Den private OPS utbyggeren Sundt AS ga i 2011 en kvart million kroner i gave til både Høyre og Frp I 2012 ga de en halv million kroner til Høyre og er med det blant partiets største givere Dette vil SV SV sier nei til OPS fordi asfalt på avbetaling er dyrt og dårlig Men vi trenger finansieringsordninger som gir forutsigbarhet og langsiktighet utover det årlige budsjettet og som sikrer rask og sammenhengende utbygging Det kan man gjøre uten å gå omveien om OPS SV vil jobbe for økte midler over statsbudsjettet og å utvikle finansieringsordninger som gjør det mulig å øke tempoet i jernbaneutbyggingen SV er positive til å bruke bompenger og mener at noen av bominntektene bør kunne brukes på tog og annen kollektivtrafikk Dette har SV gjort Jobbet for å redusere bruken av OPS I perioden 2005 2013 sa man nei til bruk av OPS med unntak av tre OPS prosjekter Fordelen med prosjektfinansiering er at det gir en langsiktig og forutsigbar finansiering av prosjekter framfor å være avhengig av årlige offentlige budsjetter SV har derfor jobbet for å få til mer

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/offentlig-privat-samarbeid-ops/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Sykkel | SV
  reiser på 1 km eller mindre gjennomføres med bil I følge Vegvesenet er potensialet for mer sykling størst i byer og tettsteder hvor 60 av befolkningen bor tettsteder med mer enn 5 000 innbyggere For å øke sykkelandelen til 8 må sykkeltrafikken i byene dobles En inneffektiv 30 åring kan sannsynligvis leve 3 8 år lenger dersom han eller hun begynner med regelmessig fysisk aktivitet i minst 30 minutter daglig Dette vil SV Sykkel skal inn i planleggingen av alle nye strekninger og det skal bygges sammenhengende sykkelveinett i alle store norske byer Gjøre det mulig for flere å gå eller sykle til jobb eller på fritiden Åtte prosent sykkelandel bør nås innen 2023 Staten bør bidra med midler til utbygging av sykkelveier og med tilskudd til kommuner som ønsker å drive nyskapende og framtidsrettet stedsplanlegging Dette har SV gjort SV har vært med på å legge fram sykkelstrategi NTP 2013 2023 hvor målsettingen om 8 pst sykkelandel skal nås innen utgangen av 2023 Antallet sykkelturer må som følge av dette mer enn dobles For å klare dette har SV vært med på å sette av 7 mrd kr i perioden 2014 2023 8 3 mrd kroner inkl mva kompensasjon

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/sykkel/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • BSU (Boligsparing for ungdom) | SV
  kroner totalt Du får 20 prosent av sparebeløpet i skattelette 4 000 kroner hvis du setter inn maksimalt årlig sparebeløp Pengene for inneværende kalenderår kan tas ut og inn så mange ganger du vil Det er beløpet som står på kontoen 31 desember som avgjør hvor mye du får i skattelette Du kan bare ha én BSU konto men kontoen kan flyttes fra bank til bank Når kontoen er full kan du la den stå til du har bruk for dem Dette vil SV SV har ikke programfestet noe om BSU ordningen men SV ønsker bedre fordeling og slik BSU fungerer i dag bidrar den ikke til dette Sju av ti som klarer å fylle opp BSU kontoen sin oppgir at de har fått bidrag av blant andre foreldre og besteforeldre I tillegg velger flertallet av de som greier å fylle BSU kvoten å la pengene stå heller enn å bruke dem til huskjøp Hele seks av ti benytter ikke BSU kontoen til boligkjøpet Forsker Viggo Nordvik ved NOVA mener ordningen bør avskaffes Det er et mindretall som benytter ordningen og enda færre utnytter den maksimalt Dette har SV gjort Beløpsgrensene har stått stille siden de ble hevet i 2009

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/bsu-boligsparing-for-ungdom/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Den norske modellen | SV
  helsesøstre flere barnehager flere ansatte i eldreomsorgen framfor å avvikle dem Norge er beviset på at en sterk offentlig sektor også gir økonomisk utvikling Partiene på høyresiden i norsk politikk er ofte mot sentrale lønnsoppgjør for å fjerne formueskatten som gjør at de rike betaler skatt for kutt i offentlig velferd for alle og mot retten til fast jobb og heltid Dette vil SV SV vil videreutvikle offentlig sektor Flere lærere et bedre barnevern og sykehus som styres etter faglighet ikke stykkpris Alle må bidra etter evne SV vil dele for å skape gjennom et rettferdig skattesystem framfor å kutte skatten til de som har mest fra før SV vil at ulike mennesker skal ha like muligheter og vil arbeide for å redusere forskjellene ytterligere SV vil ha sentrale lønnsoppgjør og jobbe for at ansatte skal ha rett til heltid fast stilling og norsk lønn i Norge Dette har SV gjort I perioden 2005 2013 har SV sørget for Velferd Det har det har blitt rundt 100 000 flere stillinger i offentlig velferd som barnehager skoler sykehus og omsorg En barnehageplass har blitt 25 000 kr billigere i året Bedre skatt De rike bidrar mer De som tjener 3 millioner

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/den-norske-modellen/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Eiendomsskatt | SV
  halvparten av Frp kommunene og mer enn halvparten av Høyre kommunene eiendomsskatt Det er likevel SV Ap og Sp som bruker ordningen mest I snitt tok borgerlige ordførere inn 1 727 kroner per innbygger mens ordførere fra SV Ap og Sp tok inn 2 669 kroner Les mer hos Dine Penger Dette vil SV SV mener at den kommunale friheten også bør inkludere å bestemme om de vil innføre eiendomsskatt eller ikke SV vil øke kommunenes frihet til å sette eiendomsskatt og gjøre den progressiv SV mener kystkommunene bør ha mulighet til å ilegge eiendomsskatt eller arealavgift på fiskeoppdrettsanlegg SV er ikke for en nasjonal eiendomsskatt Men SV er positiv til å øke formueverdien av bolig nummer to slik at de som eier flere boliger enn den de bor i sjøl må betale mer i formuesskatt Dette har SV gjort SV har økt kommunenes frihet til å ta inn eiendomsskatt slik at også eiendom utenfor bystrøk feks hytter kan inngå i grunnlaget som betyr økte muligheter for kommunale innteker og dermed bedre kommunale tjenester Etter at en rekke kommuner praktiserte svært ulikt likningsverdi på boliger har vi innført en nasjonal strøkstilpasset takststandard som gjør beregningsgrunnlaget mer lik på tvers av

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/eiendomsskatt/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •