archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fattigdom | SV
  er 351 000 fattige i Norge 74 000 av dem barn 2011 Med fattige mener vi mennesker som er relativt fattige dvs som tjener mindre enn 60 prosent av snittet medianinntekten Om man ser på mennesker i absolutt fattigdom dreier det seg om under halvparten av de relativt fattige litt avhengig av hvordan man måler absolutt fattigdom Siden 2005 har det blitt 12 000 flere relativt fattige i Norge fordi det har blitt 400 000 flere innbyggere og fordi medianinntekten har steget Andelen fattige har imidlertid ikke vært lavere nå enn på femten år Mange fattige i Norge er innvandrere barn av innvandrere Unge voksne utgjør en økende andel av de fattige Norge har Europas laveste arbeidsledighet og Europas minste økonomiske forskjeller mellom folk Kvalifiseringsprogrammet for sosialhjelpsmottakere og Jobbsjansen for innvandrerkvinner er to gode programmer for å få flere ut i jobb Dette vil SV At folk kan leve av egen inntekt Utvide Kvalifiseringsprogrammet for sosialhjelpsmottakere og Jobbsjansen for innvandrerkvinner Utvikle velferdsstaten Blant annet gode og billige barnehager og SFOer gode skoler et trygt helsevesen og et sterkt barnevern Økt inkludering Mange av ytelsene i velferdsstaten bør bli bedre SV vil innføre nasjonal minstenorm for sosialhjelp forby å trekke barnetrygd fra sosialhjelpen og øke barnetrygden for enslige og familier med mange unger Bruke skattesystemet til å omfordele fra de som har mest til de som tjener minst Legge til rette for at fagbevegelsen prioriterer de som er så lavtlønte at de risikerer å havne under fattigdomsgrensa selv i full jobb Dette har SV gjort Holdt arbeidsløsheten lav som gjør at mange kan leve av egen inntekt Økt minstepensjonen og de laveste ytelsene fra folketrygden Utgjorde over 2 milliarder ekstra bare i 2009 Økt og utvidet bostøtta slik at 50 000 flere kan få støtte til boutgifter Innført programmet Ny giv

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/fattigdom/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Finanskrisa | SV
  la til rette for spekulasjon og grådighet i banker og finansinstitusjoner I Norge har vi løst krisen med det motsatte av høyrepolitikk ved å satse på offentlig sektor og målrettet støtte til sysselsetting framfor skattelette og privatisering Dette vil SV SV går inn for en finansskatt for å kompensere for at finansnæringa i stor grad ikke betaler moms En slik skatt ble også anbefalt av finanskriseutvalget Det kan gi opp til 9 milliarder i økte skatteinntekter Pengene skal brukes til økt velferd Det viktigste tiltaket mot finanskrise og økende arbeidsløshet er mer venstresidepolitikk Velferdsstaten er en del av løsningen gjennom offentlig satsing på skole oppvekst miljø og fordeling Frp og Høyre ville løse finanskrisen med skattekutt velferdskutt og privatisering Dette har SV gjort I perioden 2005 2009 hadde SV finansministeren Kristin Halvorsen som styrte Norge trygt gjennom finanskrisa og i dag har Norge Europas laveste arbeidsløshet og de laveste økonomiske forskjellene To tiltakspakker ble lagt fram vinteren 2008 09 med bla penger til oppussing av skoler økte frie inntekter til kommunene flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger bygging av 300 ekstra studentboliger midler til energieffektivisering 1 3 mrd kroner til jernbanen flere studieplasser lærere sykepleiere bankgarantier som sikret at bankene kunne fortsette

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/2630/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Formueskatt | SV
  De 500 rikeste vil få i snitt 3 1 millioner i skattekutt hver Høyre og Frp vil fjerne formuesskatten noe menn i sentrale strøk tjener mest på To av tre formuesskattekroner betales av menn Over 40 prosent av skattekutten kommer til Oslo og Akershus Mange tror at bedrifter sliter på grunn av formueskatten Det er feil bedrifter betaler ikke formuesskatt Det er en personlig skatt på de aller rikeste Dette vil SV De som har mest må bidra mest Formueskatten bringer hvert år inn ca 15 milliarder kroner til velferdsstaten tilsvarende rundt 25 000 årsverk av lærere sykepleiere barnevernsansatte og barnehageansatte Framfor å fjerne formuesskatten vil SV beholde formueskatten og gjøre den mer progressiv SV vil fjerne skattefordelen i formuesberegningen for bolig nummer to for å dempe prisveksten og redusere boligspekulasjonen Dette har SV gjort SV har endret formueskatten fra å være en skatt på pensjonister med nedbetalt hus og noen kroner i banken til å bli en skatt på reell rikdom Det er fordi bunnfradraget er økt fra 151 000 kroner til 870 000 kroner 2013 slik at nesten 600 000 færre personer enn før nå betaler formueskatt Nesten all formuesskatt betales i dag av personer med netto formue

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/formueskatt/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Handlingsregelen | SV
  tider noe mindre i gode Når oljefondet vokser bruker vi derfor stadig mer oljepenger I 2001 brukte vi 33 mrd kr i 2013 125 mrd kr Oljefondet er nå på rundt 4 000 mrd kr Oljepengene er ikke øremerket spesielle saker men går inn i statsbudsjettet og bidrar til skoler utdanning eldreomsorg veier osv Sentralbanksjefen vil redusere handlingsregelen til tre pst Det har både Ap og SV sagt nei til I 2013 bruker vi likevel bare rundt 3 3 pst av fondet på grunn av gode tider Dette vil SV SV mener at handlingsregelen fungerer greit ved at vi sparer noe av oljepengene til etterkommende generasjoner Det voksende fondet gjør at vi likevel bruker stadig mer oljepenger Fleksibiliten i handlingsregelen gjør også at vi kan bruke mer penger om det er dårlige tider Men om vi skal bygge ut kvaliteten på eldreomsorg skole og tog kommer vi ikke utenom at alle betaler skatt etter evne at vi øker skattene for de som har mest fra før og innfører en finansskatt Dette har SV gjort I perioden 2005 2013 har SV fulgt handlingsregelen og brukt den fleksibiliteten som ligger i handlingsregelen I finanskriseårene 2007 og 2008 brukte vi mer penger enn

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/handlingsregelen/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Oljefondet | SV
  4 300 mrd kr eller ca fire norske statsbudsjett Fondet eier ca 1 3 av verdens børsnoterte aksjer i 7 000 bedrifter i 70 land juni 13 Fondet investerer ikke i selskaper som lager klasevåpen landminer atomvåpen eller tobakk Selskaper kan utelukkes ved uakseptabel risiko for drap tortur frihetsberøvelse tvangsarbeid de verste former for barnearbeid alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner alvorlig miljøskade grov korrupsjon eller andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer Dette vil SV Halvparten av oljefondet er investert i statsobligasjoner SV mener at også disse investeringene må omfattes av de etiske retningslinjene SV mener Etikkrådet for oljefondet må tilføres flere ressurser for å kunne følge opp de etiske retningslinjene mer effektivt Rådet må kunne vurdere hele bransjer som er spesielt utsatt for miljøskade og brudd på menneskerettigheter Etikkrådet må særlig få ressurser til å styrke arbeidet med selskaper som medvirker til miljøødeleggelser og tapte livsgrunnlag Vri større deler av investeringene over til fornybar energi bort fra fossil energi Dette har SV gjort Strammet inn de etiske retningslinjene ved å utelukke tobakksprodusenter 19 tobakkselskaper ble kastet ut av fondet som en følge av de nye reglene Nå er mer enn femti selskap kastet ut

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/oljefondet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Privatisering | SV
  tilbud SV mener dette er feil vei å gå Framfor å privatisere vil vi utvikle kvaliteten i offentlig sektor De siste årene har det derfor blitt rundt 100 000 flere ansatte innenfor skole eldreomsorg utdanning forskning og sykehus På den måten utvikler vi velferd uten å måtte gå omveien om de private Dette vil SV SV vil bruke de store pengene på de store oppgavene Framfor å kutte skatten til de som har mest fra før vil vi bruke pengene på å utvikle kvaliteten på offentlig sektor Si nei til flere private skoler og satse på kunnskap til alle gjennom den offentlige fellesskolen Satse på offentlig sykehus gjennom bedre organisering og si nei til frislipp av kommersielle klinikker slik Høyre og Frp foreslår Si nei til anbud og privatisering innenfor barnevern eldreomsorg rus og psykiatri osv SV er åpen for å bruke ideelle organisasjoner som et supplement til offentlige tjenester Dette har SV gjort Stanset Høyres 2005 frislipp av privatskoler Nå støtter vi kun skoler som er et pedagogisk eller religiøst alternativ til fellesskolen Styrket egenkapitalen til Statkraft fremfor å delprivatisere Norges største vannkraftselskap kjøpt staten opp i Statoil fra 62 5 til 67 og reversert Høyres privatisering av Jernbaneverket

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/2634/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Skatt | SV
  Sp skattene til 2004 nivå og der har de vært fram til 2013 som betyr 16 mrd mer til velferd hvert år enn det Bondevik hadde da han la fram sitt siste statsbudsjett På grunn av økonomisk vekst har skatteinntektene likevel økt betydelig utover dette Dette vil SV SV vil ha et rettferdig skattesystem som jevner ut forskjeller og tar vare på miljøet Alle må bidra etter evne I motsetning til høyrepartiene vil SV ikke redusere eller fjerne skatten til de som har mest fra før Skatteinntekter er en forutsetning for velferdsstaten Framfor å kutte skatter og dermed kutte i statens evne til å ansette og lønne lærere og sykepleiere vil vi bruke skatteinntektene på å gjøre offentlig velferd bedre Innføre en finansskatt på 9 mrd og bruke pengene på offentlig velferd Finanssektoren betaler ikke moms i dag slik nesten alle andre næringer gjør Dette har SV gjort Fra 2006 ble det etter forslag fra SV innført 28 skatt på aksjeutbytte en veldig treffsikker skatt på de rike Formuesskatten er også en skatt for de aller rikeste Vi har tettet hull i formuesskatten slik at de som har mest betaler stadig mer formuesskatt Samtidig er bunnfradraget økt slik at nærmere

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/skatt/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • FN | SV
  observatørstat med Norges stemmer og mot USAs stemmer Kritikerne mener at ulike FN organisasjoner kjemper mot hverandre snarere enn å samarbeide Norge har varslet bedre oppfølging av hvordan norske FN penger blir brukt Sikkerhetsrådet har mest makt i FN De faste medlemmene USA Frankrike Kina Russland og Storbritannia har vetorett Norge arbeider for en reform av sikkerhetsrådet Dette vil SV Fortsette å støtte opp om FN både politisk og økonomisk FN må være sterkt nok til å fungere som noe annet enn et verktøy for stormaktene Flere internasjonale avgjørelser bør flyttes til organer i FN Gi FN større økonomisk frihet og vil vurdere finansskatter og skatt på internasjonal transport og våpenhandel som mulige inntektskilder At Norge skal prioritere deltagelse i FNs fredsbevarende operasjoner foran utenlandsoppdrag i NATO regi Dette har SV gjort Prioriterer FNs arbeid for kvinner fred og sikkerhet for rettferdig fordeling og mot skatteparadiser Snudd utviklingen hvor norsk deltakelse i fredsoperasjoner gled fra FN til mer og mer NATO Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner har alltid vært med FN mandat Norge følger FNs terrorliste framfor EUs terrorliste som regner Hamas FARC og PKK som terrorister Vil bruke FN for å få gjennomført en mer rettferdig fordeling av makt

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/fn/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •