archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forsvar | SV
  skal være tilpasset de reelle sikkerhetsutfordringer vi står ovenfor og utgangspunktet skal være våre nasjonale sikkerhetsoppgaver innenfor et tett nordisk samarbeid Kapasiteten til å forsvare Norge og forvalte de norske havområdene skal ligge til grunn for forsvarets prioriteringer Som et lite land har Norge interesse av å verne om folkerettens forbud mot krig og bevare restriktive regler for når maktbruk er legitimt SV mener Norge kun kan delta i fredsbevarende operasjoner som har et klart FN mandat og som er i FN regi Innføre kvinnelig verneplikt Dette har SV gjort Styrket forsvarssamarbeidet med Russland Hæren har fått en betydelig bemanningsøkning fra 2005 til 2012 I 2005 var det i gjennomsnitt 2 638 årsverk i Hæren og det planlegges et gjennomsnitt på 4 472 årsverk i 2012 Kystvakten er siden 2005 modernisert ved at eldre innleide fartøyer er erstattet av nye og moderne fartøyer bygget for å løse hele spennet av Kystvaktens oppgaver herunder økt evne til fiskerioppsyn og miljøberedskap Utredet et styrket forsvarssamarbeid i Norden på oppdrag fra de nordiske landene Stoltenberg rapporten Det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO er styrket og har fått økt betydning som virkemiddel for å finne løsninger på Forsvarets utfordringer Det er utarbeidet årlige handlingsplaner for det

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/forsvar/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • NATO | SV
  Organization og er en militærallianse bestående av 28 land i Europa og Nord Amerika NATO ble opprettet i 1949 gjennom Atlanterhavstraktaten Traktatens artikkel V slår fast at et angrep på et NATO land er et angrep på hele alliansen I 1991 utvidet NATO sitt mandat til å også gjelde operasjoner uten dekning i artikkel V slik at man kunne bedrive krigføring også uten at NATO er angrepet først kalt ikke artikkel fem krise respons operasjoner Dette er omstridt fordi det også åpner for intervensjoner uten mandat fra FN Dette vil SV SV mener Norge ikke skal delta i krigføring i NATO regi Norge vil i stedet støtte fredsbevarende operasjoner gjennom FN Norske styrker skal ikke delta i utenlandsoppdrag uten at deltagelsen følges av klare klausuler for formål og utførelse av operasjonen SV vil styrke det nordiske samarbeidet med sterkere samarbeid om forsvarsmateriell felles øvelser og felles planlegging av militær kapasitet i Norden Over tid vil SV at de nordiske landene skal inngå et tett forsvarspolitisk samarbeid med felles forsvar av de nordiske landenes suverenitet og territorier Dette har SV gjort I 2005 sørget SV for at Norge trakk ut de norske soldatene som Bondevik 2 regjeringen sendte til Irak for

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/nato/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Nedrustning | SV
  i dag omtrent 20 000 atomvåpen i verden Disse utgjør en alvorlig sikkerhetspolitisk humanitærrettslig og miljømessig trussel I 2009 var den samla verdien på norsk våpeneksport 4 8 milliarder kroner Norge eksporterer krigsmateriell til over femti land Mer enn hvert femte av disse er udemokratiske stater SV vil derfor stoppe all eksport av våpen og krigsmateriell til diktaturer og regimer som er ansvarlige for grove menneskerettighetsbrudd Dette vil SV At Norge skal være en pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen for ivaretakelse av nedrustingsforpliktelser i henhold til ikkespredningsavtalen og for å forhandle om et internasjonalt forbud mot atomvåpen Full åpenhet om norsk eksport av militært materiell stans i eksport av slikt materiell til land stater i krig og til udemokratiske regimer og regimer som bryter menneskerettighetene Kreve sluttbrukererklæring ved salg av alt militært materiell Dette har SV gjort Lagt fram avtale om forbud mot klasevåpen som er undertegnet av over 100 land Strammet inn det norske regelverket for våpeneksport og gjenopprettet eksportkontrollseksjon i Utenriksdepartementet Vært en tydelig og offensiv internasjonal stemme mot atomvåpen og for nedrustning og arbeidet for en avtale om konvensjonelle våpen ATT gjennom FN Kun SV Lagt fram grunnlovsforslag om forbud mot lagring produksjon

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/nedrustning/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Palestina | SV
  delingsplan som delte Det palestinske mandatområdet i to deler et arabisk og et jødisk De arabiske landene avslo planen men 14 mai 1948 erklærte likevel staten Israel sin uavhengighet I krigen som fulgte ble mer enn 700 000 palestinere drevet på flukt Disse flyktningenes status er stadig et av de viktigeste stridstemaene i midtøstenkonflikten Det er ca ni millioner palestinere i verden I underkant av fire millioner av disse bor i det okkuperte Vestbredden og på Gaza Resten er flykninger hovedsakling i nabolandene Egypt Syria Jordan og Libanon Dette vil SV Øke presset mot Israel og samle bred internasjonal støtte til målrettede sanksjoner som tvinger Israel til å endre politikk og avslutte okkupasjonen At Norge skal bidra til en reell fredsprosess hvor målet er en selvstendig palestinsk stat basert på FNs resolusjoner Kreve tydelig merking av alle produkter som kommer fra ulovlige bosetninger på Vestbredden Stans i all handel med israelske statsobligasjoner Dette har SV gjort I 2007 anerkjente Norge som det første landet i Vesten den lovlig valgte palestinske regjeringa Norge anerkjenner Palestina som observatørstat i FN Norsk bistand til Palestina har økt og er sammen med Afghanistan det landet som får mest hjelp fra Norge Sørget for at

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/palestina/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Utenriks | SV
  i FN og nordisk forsvarssamarbeid Videreføre innsatsen for at Verdensbanken og IMF demokratiseres og jobbe for et rettferdig handelsregelverk Dette har SV gjort I perioden 2005 2013 år har Norge gått fra å dilte etter USA til å ha en selvstendig stemme for solidaritet samarbeid og fred SV har løftet bistandsbudsjettet til over 1 av Norges nasjonale inntekter BNI Innført og utviklet de etiske retningslinjene for oljefondet Mer av oljefondet

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/utenriks/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Våpen | SV
  8 milliarder kroner Norge eksporterer krigsmateriell til over femti land Mer enn hvert femte av disse er udemokratiske stater SV vil derfor stoppe all eksport av våpen og krigsmateriell til diktaturer og regimer som er ansvarlige for grove menneskerettighetsbrudd Uregistrerte og ulovlige våpen utgjør en alvorlig trussel i konfliktområder De fleste våpen som er illegale omsettes først igjennom legal våpenhandel Kontroll og regler for videresalg merking av våpen og ammunisjon er derfor avgjørende for å begrense trusselen Dette vil SV SV vil hindre at norskprodusert militært materiell havner i diktaturer eller regimer som begår brudd på menneskerettighetene For å hindre videresalg av norsk krigsmateriell til slike regimer vil SV innføre en sluttbrukererklæring for salg av norske våpen også til NATO allierte Regelverket må strammes inn slik at eksportforbudet også gjelder land som bryter folkeretten ved å gå til krig uten FN mandat Våpen og ammunisjon som produseres i Norge må merkes med produsent førstekjøper og produksjonsparti og SV jobber for en tilsvarende internasjonal merkingspraksis Dette har SV gjort Lagt fram avtale om forbud mot klasevåpen som er undertegnet av over 100 land Strammet inn det norske regelverket for våpeneksport og gjenopprettet eksportkontrollseksjon i Utenriksdepartementet Vært en tydelig og offensiv internasjonal

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/vapen/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Veteraner | SV
  brønneborelag til FN operasjonen MINURCAT i Tsjad Fra 24 april 2012 til 20 juli ble observatørstyrken i Syria bestående av rundt 300 ubevæpnede observatører ledet av den norske generalmajoren Robert Mood Dette vil SV Staten og Forsvaret har et særlig ansvar for å følge opp de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner De har et klart ansvar for å ivareta skadet personell uavhengig av skade og når den kommer til uttrykk Fysisk og psykisk skadede veteraner må få et godt økonomisk og helsemessig tilbud Arbeidet med å redusere risikoen for skader skal videreføres og de skadde og deres pårørende skal få den oppfølgingen de trenger Dette har SV gjort Sammen med Ap og Sp lansert handlingsplanen I tjeneste for Norge en plan for anerkjennelse og god ivaretakelse av militært personell både før under og etter tjeneste Handlingsplanen inneholder tiltak som skal iverksettes i tidsrommet 2011 2013 Handlingsplanen inneholder 126 tiltak hvor forsvarssektoren står for 80 av dem Tiltakene er konkrete og med tidsangivelse Ivaretakelse og anerkjennelse av personellet er nå er satt i et helhetlig system Forsvarets tiltak i handlingsplanen har en klar dreining mot forebyggende arbeid og tidlig oppfølging Målsettingen er at tiltakene skal begrense antall skadede samt at de som blir skadet blir fulgt opp på en best mulig måte Noen av tiltakene Ettårsprogrammet Forsvarets nye program for den ettårige oppfølgingsplikten skal gi aktiv personlig og tilpasset oppfølging etter hjemkomst til alle veteraner Programmet skal forebygge kartlegge og avdekke skader i tillegg til å avklare behov for støtte til å komme tilbake til arbeidslivet Et av de mange konkrete tiltakene i dette programmet er at alle enheter skal delta i såkalt mellomlanding Dette skal bidra til å bearbeide inntrykk før ankomst til Norge slik at soldatene får tid til å omstille seg fra en krigssituasjon til et Norge

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/veteraner/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Folketrygden | SV
  til at Norge har de laveste forskjellene i Europa Mange sier at trygdene er for høye og at det bør lønne seg å jobbe Men det lønner seg å jobbe allerede Norge har den laveste arbeidsløsheten i Europa og blant Europas høyeste yrkesdeltakelse blant kvinner og eldre Andelen uføre har gått ned fra 10 4 i 2003 til 9 5 i 2012 Den nye uføretrygden gjør det lettere å kombinere arbeid og trygd enn før Dette vil SV SV vil sikre verdighet for alle også når man trenger trygd At minsteytelsene i folketrygden skal ligge over vedtatt fattigdomsmål Opprettholde uføretrygden og overgangsstønaden Forsvare barnetrygden og øke den for større familier og enslige forsørgere Erstatte dagens engangsstønad ved fødsel med en minsteytelse i folketrygden 2G 170 000kr i 2013 Holde egenandeler på offentlige tjenester lave Åpne for muligheter til å ta utdanning i perioder der man mottar dagpenger Dette har SV gjort Økt inntektene til trygdede og pensjonister ved at minsteytelsene i folketrygda er økt til 2G eller rundt 170 000 kr mai 2013 Vedtatt ny og anstendig uføretrygd som blant annet gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd Innført arbeidsavklaringspenger for de ikke har jobb som kombinerer inntekt med

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/folketrygden/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •