archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Arbeidsliv | SV
  blant ungdom nær 25 prosent i enkelte land i Sør Europa nærmer ungdomsledigheten seg 60 prosent I Norge er den under ti prosent Mellom 2005 2013 er det blitt 340 000 nye jobber i Norge under Høyre Venstre og KrF 2001 2005 ble det nesten ikke noen nye jobber 67 000 jobber ufrivillig deltid i Norge Dette vil SV Lovfeste rett men ikke plikt til heltid Jobbe for likelønn gjennom likelønnsplaner og statlige bidrag Ungdom under 25 år skal ha rett til tiltak eller annen arbeidsrettet hjelp innen 90 dager Sette inn tiltak mot arbeidsløshet slik vi gjorde under finanskrisen Utvide Kvalifiseringsprogrammet for sosialhjelpsmottakere og Jobbsjansen for innvandrerkvinner Gi unge med uføretrygd rett til å få hjelp til å prøve seg i arbeid Utvide jobbstrategien for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dette har SV gjort Styrket retten til heltid blant annet ved at folk som jobber mer enn de har kontrakt på får rett til å kreve høyere stillingsbrøk fast Likestilt turnus og skift Satt likelønn høyt på prioriteringslista i lønnsoppgøret mellom partene Gitt fagbevegelsen nye midler for å kjempe frem et trygt arbeidsliv for arbeidstakerne blant annet rett til å gå til sak mot ulovlig innleie kollektiv søksmålsrett og rett

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/arbeidsliv/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Arbeidsplasser | SV
  ligger høyere i Europa Eurostat mai 2013 Det er 98 000 arbeidsløse i Norge det tilsvarer 3 6 prosent arbeidsløse SSB mai 2013 Norge har med dette Europas laveste arbeidsløshet Snittet i Europa er på rundt 10 prosent arbeidsløshet Dette vil SV At alle som kan skal ha et arbeid å gå til Gi unge rett til hjelp for å komme i arbeid Sterke mottiltak når arbeidsløsheten øker istedet for kuttpolitikk som øker arbeidsløsheten Satse på langsiktig og aktivt offentlig eierskap i næringslivet Flere studieplasser og bedre kvalitet i utdanningen Øke forskningsinnsatsen Styrke næringslivets arbeid med miljøteknologi og miljøvennlig produksjon Vri investeringer fra oljeøkonomien over til grønne arbeidsplasser basert på fornybar energi energisparing og miljøteknologi Dette har SV gjort Europas laveste arbeidsløshet gjennom finanskrisen Omlag 340 000 nye jobber fra 2005 2013 240 000 av dem i privat sektor I perioden før 2001 til 2005 ble det nesten ingen nye jobber I Norge har vi møtt finanskrisa se egen sak med offensiv motkonjunturpolitikk framfor kutt i offentlig velferd og arbeidsplasser Økt forskning med nesten sju mrd kroner 6 000 flere lærere 22 000 flere ansatte i omsorgsyrkene Tatt kampen mot EU for å beholde differensiert arbeidsgiveravgift og vunnet Tre handlingsplaner

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/arbeidsplasser/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • EØS | SV
  tariffavtaler og arbeidsmiljøloven LO har vedtatt at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse ILO konvensjoner norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler En slik forrang må avklares mellom EØS avtalens parter Dette vil SV SV vil erstatte dagens EØS avtale med en mindre omfattende handels og samarbeidsavtale med EU Så lenge EØS avtalen består vil SV at Norge aktivt benytter reservasjonsretten i EØS blant annet ved å legge ned veto mot direktiver som svekker den norske velferdsmodellen SV vil arbeide for at EØS ikke kan overprøve tariffavtaler at lovgivningen for arbeidslivet ikke kan svekkes av EU og at EU regler ikke kan sette til side ILO konvensjoner Norge har forpliktet seg til å følge Avgjørelser om norske arbeidsforhold må være et nasjonalt anliggende Dette har SV gjort Sagt nei til Postdirektivet Sørget for mer åpenhet i Stortingets behandling av EØS saker Sikret en reell debatt om viktige EU direktiver som datalagringsdirektivet postdirektivet vikarbyrådirektivet og tjenestedirektivet I mange av disse diskusjonene har SV stått samenn med fagbevegelsen i kampen for et godt norskt arbeidsliv Stemt mot tatt ut dissens i Datalagringsdirektivet Tjenestedirektivet og Vikarbyrådirektivet både

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/eos/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Fordeling | SV
  som forskjeller i lønnsinntekt etter skatt Det betyr at velferdsstatens omfordelende egenskaper med gratis skole utdanning og sykehus og billig barnehage og lege kommer i tillegg til allerede små forskjeller i Norge For å bekjempe forskjeller skal vi fortsette å jobbe langs flere linjer Dette vil SV Holde arbeidsløsheten lav Bekjempe sosial dumping styrke arbeidernes rettigheter Utvikle velferdsstaten med gode og rimelige barnehager og SFO skoler og et trygt helsevesen et sterkt barnevern En rekke kontantytelser for de som trenger det bør forsterkes Barnetrygden bør økes for enslige og de med mange barn Det bør innføres nasjonal minstenorm for sosialstøtte og kommuners praksis med å trekke barnetrygden fra sosialhjelpen må stanses Styrke omfordelingen gjennom skattesystemet Innføre finansskatt Innføre en Ungdomsgaranti som gir ungdom rett til jobb eller skole Dette har SV gjort Jobb Norge har Europas laveste arbeidsløshet rundt 3 7 mot 10 i EU Det har blitt rundt 340 000 flere arbeidsplasser fra 2005 2013 Velferd Rundt 100 000 flere stillinger i offentlig velferd som barnehager skoler sykehus og omsorg En barnehageplass har blitt 25 000 kr billigere i året Bedre skatt De rike bidrar mer De som tjener 3 millioner har i snitt fått en skatteskjerpelse på 570

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/fordeling/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Fornybar energi | SV
  og i år er det ventet en ytterligere økning på 22 2 milliarder kroner til investering i kraftsektoren Som EØS medlem er Norge omfattet av fornybardirektivet som innebærer at Norge til tross for en allerede høy fornybarandel på 58 prosent 2005 bli møtt med krav om å øke denne andelen ytterligere til 67 5 prosent i 2020 Dette vil SV For å redusere utslippene av klimagasser må verden gjennom en grønn industriell revolusjon som forutsetter målrettet satsing på miljøteknologi og ren industriproduksjon Vindkraft bioenergi og andre nye fornybare energikilder må tas i bruk og videreutvikles Det offentlige må ta lederskap i utviklingen av nye fornybare energikilder blant annet gjennom utbedring av kraftnettet og frigjøre investeringer som i dag brukes på oljeindustri Bruke statens eierskap i Statkraft aktivt i utbygging av ny fornybar energi Fase ut all bruk av fossil energi i bygg innen 2020 Dette har SV gjort Opprettet et fond for støtte til klimateknologi energiomlegging og fornybar energi Fondet skal være på 50 milliarder i 2016 Styrket Statkrafts egenkapital med 14 mrd til fornybarsatsing Styrket forskning på klima og miljøvennlig energi med om lag 650 mill kr I 2010 ble Norge og Sverige enige om en ordning kalt grønne

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/fornybar-energi/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Likelønn | SV
  tjener kvinner 97 av menns lønn I finansnæringen er tallet 75 Kvoteringsloven pålegger store norske selskaper ASAer å ha minst 40 av hvert kjønn i sine styrer Den rødegrønne regjeringen 2005 2013 satt ned Likelønnskommisjonen som la fram NOU 2008 6 Kjønn og Lønn og som ble fulgt opp av St Meld St 6 2010 2011 Likestilling for likelønn Dette vil SV At det inngås en avtale mellom partene i arbeidslivet om arbeidet for likestilling Initiativer som fremmer likelønn eksempelvis en likelønnspott Å endre deltidskulturen i den kvinnedominerte delen av arbeidslivet blant annet gjennom lovfesting av rett til heltid En landsdekkende programsatsing for frie utdanningsvalg som kan omfatte likestillingsstipend for det underrepresenterte kjønn for å inspirere til utradisjonelle utdanningsvalg Konkretisering av aktivitets og redegjørelsesplikten i diskrimineringslovgivningen Dette har SV gjort Likestilt turnus og skift Endret loven slik at du har rett til økt stillingsprosent om du jobber utover brøken i mer enn ett år Gitt beskjed til alle sykehusene om å bruke 20 prosent mindre deltid Alle regionene melder des 2012 om lavere bruk av deltid Sør Øst 15 3 og Vest 13 5 er best Prioritering av likelønn i lønnsoppgjøret 2010 i staten ga kvinnegrupper om lag 200 mill

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/likelonn/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Lærere | SV
  økt med om lag 6000 i perioden 2005 2013 Men lærertettheten på skolene har vært stabilt på gjennomsnittlig en lærer pr 17 elever i den ordinære undervisningen I skoleåret 2012 2013 er det 65 809 ansatte i den norske skolen Dette vil SV SV vil ha flere og bedre lærere gjennom Et lovbestemt minstenivå for lærertetthet på hver skole Det skal ikke være mer enn 15 elever pr lærer på 1 4 trinn og 20 elever pr lærer på 5 10 trinn Gi lærere lovfesta rett til etterutdanning og plikte kommunene som arbeidsgivere til å være med og betale Begrense tester og byråkrati la lærerne bruke tida til på undervisning heller enn rapportering Få andre yrkesgrupper inn i skolen som for eksempel helsesøstre miljøarbeidere og sosialarbeidere for å frigjøre tid for lærerne til å undervise Dette har SV gjort Innført ny todelt lærerutdanning på henholdsvis 1 7 trinn og 5 til 10 trinn med mer praksis tidlig Ny og bedre avtale med lærerne og kommunene om videreutdanning 2012 Staten tar mer av regninga 50 prosent og kommunenes andel ble redusert fra 40 til 25 prosent Lærerne betaler selv 25 prosent Første året etter omleggingen økte antallet på videreutdanning med 20

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/laerere/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Næringspolitikk | SV
  Det er feil Da Kristin Halvorsen SV var finansminister 2005 2009 sørget hun for at Norge hadde og har den laveste arbeidsløsheten i Europa gjennom en serie aktive mottiltak Opprettelsen av et fond for miljøteknologi stor økning i forskning og redusert skatt på overskudd er andre viktige grep vi har gjort i regjering Dette vil SV Norge må skape flere framtidsretta grønne arbeidsplasser For å dempe todelinga i norsk økonomi vil SV vri investeringer fra petroleumssektoren over til fornybar energi energisparing og miljøteknologi Videreutvikle miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge klimateknologifondet i ENOVA og forskningssentre for miljøvennlig energi Styrke de yrkesfaglige utdanningene gjennom mer yrkesretting og mer praktisk undervisning Forskningsinnsatsen må trappes opp og få økt forutsigbarhet ved at det innføres en langtidsplan for kunnskap og forskning Dette har SV gjort Fått Norge gjennom finanskrisa med Europas laveste arbeidsløshet Opprettet fond for miljøteknologi Økt forskninga med nesten 7 mrd kr Egne strategier for reiseliv IKT miljøteknologi og kultur Redusert skatt på overskudd i bytte mot økt skatt for oljesektoren Egen pakke på 850 millioner til skognæringa Fjernet revisorplikt for 137 000 småbedrifter Gitt kraftkrevende industri tilbud om langsiktige kraftavtaler Gjort yrkesfag mer yrkesretta og mer praktisk for å få flere til å

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/naeringspolitikk/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •