archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kapittel 15: Justispolitikk og samfunnssikkerhet | SV
  rutinemessig får en kopi av alle våpensøknader Å skjerpe rutinene for å inndra våpentillatelsen til personer med voldsdom Å stramme inn reglene for magasinkapasitet på halvautomatiske våpen Et fortsatt ubevæpnet politi En bredere forsvarspolitikk Det norske forsvarets primære oppgave er å forsvare Norge og yte bistand i kriser og katastrofer De siste årene har Norge deltatt med uforholdsmessig store militære kapasiteter i operasjoner i utlandet SV mener at forsvarets oppmerksomhet skal rettes mot de norske nærområdene Forsvarets evne til å håndtere kriser og akutte situasjoner hjemme skal prioriteres først Både de militære styrkene og det norske sivilforsvaret har viktige roller i samfunnssikkerheten Det er viktig å sørge for at forsvarets ressurser er tilgjengelig for det sivile samfunnet når kriser og katastrofer finner sted SV mener at sivilforsvarets rolle bør utvides Med verneplikten skal den enkelte kunne velge mellom sivil og militær opplæring Det er et mål å utvide sivilforsvarets beredskap vesentlig for å ivareta en bredere samfunnssikkerhet SV jobber for At Norge skal ha en allmenn kjønnsnøytral verneplikt At det på sikt blir innført en opplæring i regi av sivilforsvaret som all ungdom som ikke går gjennom militærtjeneste innkalles til Les mer om forsvar i Kapittel 16 Internasjonal rettferdighet Nødetatene Velfungerende nødetater reduserer skade når ulykker og kriminalitet rammer men er også en viktig del av tryggheten i samfunnet vårt I en styrket samfunnsberedskap må nødetatene fungere både hver for seg og samlet Granskningen etter 22 juli 2011 avdekket systemsvikt Denne svikten handler om dyptgående strukturproblemer knyttet til gjennomføring av planverk organisasjonskultur samhandling og kommunikasjon teknologiske løsninger styring og ledelse som har utviklet seg over lang tid Arbeidet med å rette opp i denne systemsvikten blir viktig i årene som kommer SV jobber for Å styrke myndighetenes reaksjonsevne og nødetatenes funksjon og koordinering Les mer om nødetatene i Kapittel 8 Digitalisering Ekstremvær Klimakrisen skaper global oppvarming med store konsekvenser for været Vi har allerede mer ustabilt vær enn før Forskjellige typer ekstremvær vil gi økt risiko for ødeleggelser i store deler av landet De skadene som vil oppstå varierer men vi ser allerede betydelig økning av stein og jordskred Dette rammer veier næringer boliger offentlige bygg og forskjellige typer annen infrastruktur Konsekvensene kan bli fraflytting og noen ganger tømming av hele boligfelt med store økonomiske følger både for enkeltpersoner og samfunn Beredskapen må planlegges ut fra den nye værsituasjonen Oljevernberedskap Norge er en oljenasjon som har en langstrakt kyst med svært krevende forhold for opprydding av oljesøl Skal vi unngå de største oljekatastrofene bør viktige gyteområder for fisk og viktige funksjonsområder for sjøfugl skjermes for petroleumsaktivitet Ordninger for tildeling av konsesjoner må sikre at miljøhensyn blir ivaretatt Aktivitet nær kysten øker faren for at olje driver til land i løpet av kort tid Utstyr til bruk i oljevernberedskap må være lett tilgjengelig og designet for å holde under krevende forhold Våre mest sårbare områder bør så langt det er mulig forskånes fra skipstrafikk Norskekysten er sterkt trafikkert og grunnstøtinger fører jevnlig til oljeutslipp En styrking av beredskapen for opprydding av

  Original URL path: https://www.sv.no/arbeidsprogram/kapittel-15-justispolitikk-og-samfunnssikkerhet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kapittel 16: Internasjonal rettferdighet | SV
  tjenestehandelsavtalen GATS Internasjonal medisinindustri stopper i dag medisintilgang for fattige land Det vil SV hindre I WTOs forhandlinger om industrivarer må Norge ikke la hensyn til norsk eksport av sjømat gå foran utviklingslands muligheter til å beskytte sin industri og sine havnæringer Norge må åpne for økt import av varer fra fattige land og vri norsk matimport bort fra EU og over til land i sør Investeringsavtaler og bestemmelser om investeringsbeskyttelse i handelsavtaler er en stor trussel mot utvikling og staters politiske handlingsrom både i fattige og rike land Slike investeringsavtaler gir selskaper og investorer stor makt til å presse fram dårligere arbeids og miljølovgivning Norge må ikke inngå slike avtaler SV jobber for At ingen handelsavtaler som Norge inngår med land i sør bilateralt eller gjennom EFTA skal inneholde TRIPS pluss formuleringer dvs tekst om intellektuell eiendomsrett som går lenger enn WTOs TRIPS avtale At Norge legger til rette for at fattige lands handlingsrom til å utforme egen politikk og beskytte egne interesser ivaretas i alle handelsavtaler blant annet gjennom å trekke alle krav mot fattige land om liberalisering Norges forhandlingsposisjoner må være offentlige At kriterier om faglige sosiale og demokratiske rettigheter skal være avgjørende når det forhandles om nye handelsavtaler der Norge inngår At internasjonale avtaler om miljø og rettigheter i arbeidslivet går foran WTO regelverket At Norge ikke inngår investeringsavtaler som gir investorer sterke pressmidler mot stater som investor stat tvisteløsning og andre mekanismer for investeringsbeskyttelse Statens pensjonsfond utland oljefondet Gjennom Statens pensjonsfond utland investerer Norge enorme summer i utenlandske selskaper og verdipapirer Dette gir oss en helt unik mulighet til å bidra til rettferdig fordeling av ressurser globalt men også til det motsatte SV mener forvaltningen av pensjonsfondet er et av de mest betydningsfulle spørsmålene i norsk politikk og at Norge har ansvar for at fondet bidrar til miljøvennlig utvikling og sosial utjevning globalt SV mener at Norge gjennom oljefondet må lede den internasjonale utviklingen for ansvarlig investeringspraksis Hensynet til miljø menneskerettigheter og internasjonal lovgiving må settes først i forvaltningen av pensjonsfondets investeringer For framtidens pensjoner er det særlig viktig at fondets investeringsstrategi reflekterer scenarier for framtidig klimapolitikk og klimaendringer i tråd med FNs togradersmål SV mener Etikkrådet for oljefondet må tilføres flere ressurser for å kunne følge opp de etiske retningslinjene mer effektivt Rådet må kunne vurdere hele bransjer som er spesielt utsatt for miljøskade og brudd på menneskerettigheter med tanke på å utelukke eller vise spesiell varsomhet ved nye investeringer Etikkrådet må særlig få ressurser til å styrke arbeidet med selskaper som medvirker til miljøødeleggelser og tapte livsgrunnlag En stor del av oljefondet er investert i statsobligasjoner SV mener at også disse investeringene må omfattes av de etiske retningslinjene og prinsippene om ansvarlig långiving for å hindre at pensjonsfondet bidrar til grove brudd på menneskerettighetene SVs mål er at oljefondets investeringer skal bidra til å fremme arbeidstakeres rettigheter menneskerettigheter og økologisk bærekraft gjennom de selskapene fondet investerer i SV jobber for At en andel av oljefondet og framtidige oljeinntekter skal investeres i utviklingsland på en måte som skaper fordeling og kommer fattige mennesker til gode Å videreutvikle og utvide Statens pensjonsfond utlands program for miljørettede investeringer Å gi Etikkrådet større ressurser til selv å iverksette undersøkelser av selskaper og bransjer uten at det først må ha kommet inn meldinger om mulige brudd på de etiske retningslinjene Å utrede muligheter for en mer helhetlig utøvelse av de etiske retningslinjene SV vil legge til rette for tettere samarbeid og større grad av informasjonsutveksling mellom Norwegian Bank Investment Management NBIM og Etikkrådet Gi Etikkrådet utvidet mandat til å jobbe med forslag til hele bransjer som kommer inn under negativ filtrering såkalt produktbasert utelukkelse fra NBIMs investeringer Kreve at selskaper som oljefondet investeres i har åpenhet om selskapsstruktur skatteinnbetalinger og eierforhold samt regnskapsrapportering på land for land nivå At selskaper som oljefondet investeres i rapporterer på miljømessige og sosiale indikatorer som utslipp av klimagasser naturmangfold arbeidstakerrettigheter og likestilling De etiske retningslinjene i oljefondet må gi mulighet for å trekke seg ut av selskaper som er involvert i brudd på Folkeretten som ILOs kjernekonvensjoner eller menneskerettighetene og innføre tilsvarende etiske retningslinjer for statsobligasjoner Utviklingssamarbeid Utviklingspolitikk omhandler all politikk som påvirker levevilkårene for mennesker i utviklingsland Investeringer våpeneksport og rekruttering av helsepersonell kan fungere som aktiv motarbeidelse av norsk bistand SV mener at utviklingspolitikken må være sammenhengende og at alle handlinger bør bidra til utvikling Det må årlig rapporteres om hvorvidt man lykkes med denne målsetningen SV vil gjennomføre en begrepsendring fra bistandsbudsjett til utviklingsbudsjett for å gi rom for et bredt fokus på hvilke tiltak prosesser og institusjoner som fremmer utvikling og hvordan Norge kan føre en samstemt politikk for utvikling Bistand er et av mange virkemidler i utviklingspolitikken Bistanden sørger for økonomiske overføringer til utviklingsland som et ledd i arbeidet med å redusere fattigdom redusere sosiale og økonomiske forskjeller og avhjelpe humanitære katastrofer Dette er nødvendige men ikke tilstrekkelige virkemidler for å skape en rettferdig verden og å motvirke fattigdom Det overordnede målet for vår bistand er at et fattig land selv kan ivareta sin velferd I norsk utviklingspolitikk skal klima konflikt kapital og kvinner være viktig Klima og miljørettingen er avgjørende for å ta vare på livsgrunnlaget og hindre dramatiske klimaendringer som først og fremst rammer de fattigste Katastrofeforebygging og klimatilpasning redder liv Dessuten sparer det både lokalsamfunn og det internasjonale samfunnet for store ressurser og bidrar til å bygge broer mellom langsiktig bistand og humanitær respons Krig og konflikt hindrer utvikling i mange land og krigshandlingene rammer i økende grad kvinner barn og unge Å snu kapitalstrømmene er viktig for å sikre ressurser til utvikling Kvinners deltaking i det økonomiske livet og politiske prosesser er en avgjørende drivkraft for utvikling Tilgang til kunnskap er tilgang til makt Utdanning for alle er helt grunnleggende for å sikre rettferdig fordeling og demokrati og deltakelse Det er de fattigste og mest marginaliserte som i dag nektes utdanning Støtte til god og gratis utdanning er derfor et av de mest sentrale utviklingspolitiske virkemidlene og må prioriteres høyt i norsk utviklingspolitikk SV jobber for rettferdig fordeling flytting av makt fra kapital til demokratiske organ og for at alle mennesker skal ha tilgang på velferd SV vil jobbe for at Norge skal støtte fattige i kampen for makt støtte bevegelser for et organisert arbeidsliv globalt arbeide for kvinners rettigheter og mot de stadige angrepene på kvinners seksuelle og reproduktive helse SV jobber for At Norge tar ansvar for å bidra til utvikling gjennom å bruke mer enn en prosent av brutto nasjonalinntekt til utviklingspolitikk At Norge gjennom utviklingspolitikken bidrar til forebygging av sykdommer som HIV og malaria Å øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner og aktører som et ledd i arbeidet med å fremme demokrati og menneskerettigheter bidra til fordeling og økt velferd og bekjempe korrupsjon At utdanning og helse skal prioriteres høyt i utviklingspolitikken og at målsetningen må være oppbygging av lokale offentlig tilgjengelige tilbud At norsk utviklingspolitikk bidrar til omfordeling og ivaretar interessene til marginaliserte grupper gjennom å styrke sivilsamfunn respektere individuelle og kollektive rettigheter og drive institusjonsbygging i fattige land At Norge skal satse på katastrofeforebygging risikoreduksjon og klimatilpasning og kunnskapsoverføring om dette mellom land i sør for å forhindre tap av menneskeliv sikre robuste samfunn og realisere rettigheter At norsk bistand skal være i verdenstoppen når det gjelder kvalitet effekt og unngåelse av mislighold og korrupsjon At man ikke belaster utviklingsbudsjettet med midler til flyktningers opphold i Norge og at disse utgiftene føres på andre poster i statsbudsjettet Demokrati og menneskerettigheter SV arbeider for en rettferdig verdensorden der konflikter løses med fredelige midler og der alle land gis mulighet til å bestemme sin egen vei framover Som småstat er Norge avhengig av internasjonale spilleregler som forhindrer vilkårlig bruk av makt og som beskytter interessene til de svakeste Verden trenger sterke fellesskap som kan handle når det trengs SV ønsker et demokratisk og sterkt FN som er effektivt organisert og handlekraftig FN må være sterkt nok til å fungere som noe annet enn et verktøy for stormaktene Samtidig bør flere internasjonale avgjørelser flyttes til organer i FN SV vil gi FN større økonomisk frihet og vil vurdere finansskatter og skatt på internasjonal transport og våpenhandel som mulige inntektskilder Demokrati og menneskerettigheter er en forutsetning for å oppnå rettferdig fordeling av makt og ressurser Derfor vil SV føre en rettighetsbasert internasjonal politikk SV vil at Norge skal være en pådriver for utbredelse og styrking av menneskerettighetene Det er viktig med både kritikk og dialog for å endre menneskerettighetssituasjonen i mange land Folkelig mobilisering og engasjement er en forutsetning for demokratisk og radikal forandring SV vil at Norge skal arbeide internasjonalt for å styrke faglige sosiale og demokratiske rettigheter og gi politisk og økonomisk støtte til fagbevegelser demokratibevegelser og sosiale bevegelser Sterke uavhengige folkelige organisasjoner i sivilsamfunnet er en forutsetning for et velfungerende demokrati SV vil derfor prioritere støtte til slike bevegelser SV jobber for At Norge fører en tydelig dialog om menneskerettigheter og menneskerettighetsbrudd med stater der sentrale menneskerettigheter trues At regjeringen tar et særskilt ansvar for å støtte opp om fagbevegelse og sivilsamfunn i stater der norsk næringsliv er til stede At norske selskaper har dialog med arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner i utviklingsland I statseide eller delvis statseide selskaper bør dette være et krav At Norge skal kreve at norske selskaper respekterer grunnleggende arbeidstakerrettigheter Regjeringen må følge opp strategien for anstendig arbeidsliv fra 2008 Det må være et krav at norske selskaper legger ILOs kjernekonvensjoner og Decent work agenda til grunn og følger dette opp i praksis Å endre sammensetningen i FNs Sikkerhetsråd slik at den bedre avspeiler verdens befolkningssammensetning og at Generalforsamlingen tillegges større myndighet Målet må være at de fem vetolandenes makt oppheves Å gi støtte til demokratiske krefter som kjemper mot undertrykkende regimer SV vil opprette en prøveordning hvor studenter i undertrykkende land som har blitt utvist på grunn av sitt arbeid for et mer demokratisk samfunn får mulighet til å komme til Norge og fullføre sin utdanning At Norge satser videre både politisk og økonomisk på den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO At oljeselskaper som er skyldige i alvorlige brudd på menneske eller arbeidsrettighetene i andre land ikke skal få lisenser på norsk sokkel At Norge aktivt motarbeider all bruk av dødsstraff og alle former for tortur At Norge tar ansvar for å styrke rettigheter til urfolk slik de er nedfelt i FN erklæringen om urfolks rettigheter og at disse rettighetene ivaretas i all norsk utviklingspolitikk At FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt blir fulgt opp og implementert At barns rettigheter etter barnekonvensjonen prioriteres i norsk arbeid for menneskerettighetene At kvinners rettigheter i tråd med kvinnekonvensjonen prioriteres i norsk arbeid for menneskerettighetene også i situasjoner hvor dette oppfattes som kontroversielt Fred og forsoning Økonomisk og sosial ulikhet ulik tilgang på ressurser og skjevfordeling av makt er de viktigste årsakene til krig og konflikt Stormakters militære og økonomiske dominans er en av de viktigste grunnene til underutvikling og manglende sosial og økonomisk framgang i mange land De største statene søker å oppnå kontroll over strategisk viktige ressurser og områder i verste fall med krig som redskap SV vil styrke Norges politiske bidrag til fredsbygging og utvikling i sårbare stater til beskyttelse av sivile og respekt for humanitære prinsipper i væpnet konflikt Norge kan delta i fredsbevarende operasjoner som har et klart FN mandat og som er i FN regi SV vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt en skal gi støtte til slike operasjoner ut fra om de vil virke fredsbevarende og om de vil forhindre alvorlige brudd på folkeretten eller forbrytelser mot menneskeheten SV støtter ikke norsk deltakelse i internasjonale militæroperasjoner som bryter med dette Norsk deltakelse i militære operasjoner i utlandet skal bare skje etter åpen behandling i Stortinget Kvinner er i sterk grad ofre for krigshandlinger og seksuelle overgrep rammer mange kvinner spesielt i forbindelse med krig og konflikt SV vil jobbe for at Norge blir et foregangsland når det gjelder å følge opp FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt For å oppnå varig fred og rettferdighet må hele samfunnet involveres i fredsprosesser konfiktløsning og konfliktforebygging Kvinner utgjør en stor ubrukt ressurs i slike prosesser SV vil jobbe for at kvinners deltakelse sikres i alle fredsprosesser der Norge har en rolle og gjennom FN SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungent eksil deres rett til en egen stat med Øst Jerusalem som hovedstad og flyktingenes rett til å vende tilbake SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden SV jobber for At Norge skal fortsette å spille en meglerrolle der vi er ønsket SV vil styrke vår satsning på diplomatiske økonomiske og politiske virkemidler mot krig og konflikt At Norge prioriterer deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner der vi er ønsket og kan delta Å styrke innsatsen for konfliktdemping og konfliktforebygging Kvinner skal trekkes aktivt med i fredsprosesser Strafferettslig forfølging av kjønnsbasert vold i krig og konflikt må prioriteres At Norge tar ansvar for å bidra til å sikre at Afghanistan tilføres ressurser til å bygge opp demokratiske institusjoner etter at de norske styrkene er trukket ut At utviklingspolitikken brukes til å støtte opp under Norges fredsbyggingsinnsats Å rette internasjonale økonomiske sanksjoner mot Israels okkupasjonspolitikk SV ønsker en internasjonal våpenboikott og våpenembargo mot Israel og andre stater som okkuperer områder i strid med folkeretten Å styrke internasjonale ordninger for kompensasjon og støtte til etterlatte etter ofre og skadde i krig Nedrustning Hvert år mister mer enn 740 000 mennesker livet som følge av væpnet vold De aller fleste bor i utviklingsland Som en av verdens ledende eksportører av våpenteknologi og ammunisjon har Norge et særlig ansvar for å forbedre nasjonal kontroll av våpeneksport og jobbe for økt kontroll gjennom internasjonale avtaler De 20 000 atomvåpnene som finnes i verden i dag utgjør et alvorlig sikkerhetspolitisk humanitærrettslig og miljømessig problem SV vil jobbe for nedrustning og vil foreslå grunnlovsfestet forbud mot atomvåpen på norsk jord Dersom NATOs planer om å bygge et rakettskjold i Europa iverksettes vil det føre til økt spenning og opprustning Skjoldet må stoppes Norge har i dag en stor våpenindustri som både leverer våpen til det norske forsvaret og til utlandet SV mener det er nødvendig at det norske forsvaret har moderne våpen og at norske bedrifter også skal kunne selge våpen til andre land men våpen er ikke en vanlig handelsvare Norge må følge internasjonale lovverk om våpenhandel og i tillegg videreutvikle våre egne lover og forskrifter for å hindre at norske våpen ender opp i diktaturer eller land i krig Våpenindustrien må omfattes av betydelig politisk kontroll Våpenindustriens omfang og plass må aldri bli så stor at den kan påvirke norsk utenriks og sikkerhetspolitikk SV mener det er nødvendig å begrense det samlede omfanget av norsk våpeneksport og produksjon Norske våpenbedrifter har også internasjonalisert sin virksomhet ved å opprette fabrikker i andre land Dermed reduseres innsynet og kontrollen med den norske våpenhandelen SV jobber for At Norge skal være en pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen en pådriver for at atomvåpenstatene ivaretar sine nedrustningsforpliktelser i henhold til ikkespredningsavtalen og for forhandlinger om forbud mot atomvåpen At Norge praktiserer full åpenhet om norsk eksport av militært materiell stanser all eksport til stater i krig til udemokratiske regimer eller regimer som systematisk undergraver menneskerettigheter Norge må innføre sluttbrukererklæringer ved alt salg av militært materiell og etterkontroll av disse sørge for offentlig tilgjengelig merking av all ammunisjon og for en felles internasjonal merkeordning SV vil kutte subsidier til norsk våpeneksport At norsk våpenproduksjon skal innrettes slik at den bidrar til den defensive innretningen norsk forsvarspolitikk bør ha At konvensjonene om masseødeleggelsesvåpen følges opp at det etableres nye forbud mot slike våpen og at det skapes et internasjonalt press mot stater som måtte ha eller utvikle dem At norsk våpenindustri ikke får bidra til utviklingen av NATOs rakettskjold og at Norge må bruke sin posisjon i NATO for å reversere gjeldende politikk for utbygging av rakettskjoldet i alliansen At Norge skal fortsette å være en pådriver for en internasjonal Arms Trade Treaty for å bidra til en strengere våpenkontroll internasjonalt At Norge iverksetter tiltak for at norske våpenfabrikker i utlandet underlegges de samme krav til eksportkontroll som om bedriftene hadde operert fra Norge SV vil sette strengere krav til samfunnsansvar når det gjelder statlig eierskap i forsvarsindustrien At Norge skjerper inn regelen for komponenteksport Norge må kreve re eksportklausul for alt militært materiell som eksportertes inkludert komponenter og deler Ny alliansepolitikk Norges sikkerhetspolitikk må ta utgangspunkt i nordområdene Den internasjonale oppmerksomheten rundt nordområdene vil øke i årene som kommer Rivalisering om kontroll over ressurser kan føre til brytninger mellom ulike nasjonale interesser og stormakter i nord Samarbeid om bærekraftig utvikling ressursbruk urfolks rettigheter og handel er i Norges interesse NATO er et militært uttrykk for vestlige stormakters makt og dominans i verden Gjennom medlemskapet i NATO er Norge bundet opp til stormaktsinteresser og avgjørelser tatt av USA alene NATOs operasjoner undergraver også FNs mulighet til å bygge ut egen militær kapasitet Alliansen har fortsatt første bruk av atomvåpen som del av sin strategi og forbeholder seg retten til å bruke militærmakt utenfor sitt eget område også uten FN mandat Gjennom medlemskapet i NATO øker faren for at Norge blir dratt med i angrepskriger og militære operasjoner uten hjemmel i folkeretten Samtidig som nordområdene blir viktigere for Norges sikkerhet har NATO over tid blitt mindre oppmerksom på sine nærområder og mer på operasjoner utenfor eget territorium NATO blir stadig mindre viktig for Norges evne til å hevde suverenitet og forsvare eget territorium SV mener Norge er tjent med å styrke det nordiske samarbeidet om forsvar og sikkerhet Sterkere samarbeid om forsvarsmateriell felles øvelser og felles planlegging av militær kapasitet mellom de nordiske landene bør utvikles slik at Norden blir den viktigste sikkerhetspolitiske forankringen for Norge SV mener de nordiske landene over tid bør inngå et tett forsvarspolitisk samarbeid for gjensidig forsvar av de nordiske landenes

  Original URL path: https://www.sv.no/arbeidsprogram/kapittel-16-internasjonal-rettferdighet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kapittel 17: Innvandring og asyl | SV
  har gode nok grunner til å få innvilget oppholdstillatelse SV mener at de som får endelig avslag på søknaden skal returnere raskt ved at myndighetene legger til rette for frivillig retur Dersom personer ikke reiser hjem frivillig etter endelig avslag skal norske myndigheter sørge for rask tvangsretur Norge kan bare gjennomføre tvangsreturer dersom det er inngått en returavtale med landet søkeren kommer fra Så lenge FNs høykommissær for flyktninger fraråder tvangsretur til et land skal Norge heller ikke inngå en returavtale med dette landet Alle returer av barn både frivillig og med tvang skal være godt tilrettelagt og i tråd med hensynet til barnets beste SV er mot at personer som er utsatt for menneskehandel blir tvangsreturnert Personer utsatt for menneskehandel bør få opphold uavhengig av om det reises straffesak når myndighetene tror at de har vært utsatt for menneskehandel og det er fare for gjentakelse ved retur Mulighetene for retur under Dublin regelverket må ikke brukes i slike tilfeller SV jobber for Returavtaler med land FNs høykommissær for flyktninger mener det er trygt å returnere asylsøkere til Raskere retur av mennesker som ikke har grunnlag for opphold i Norge Å sikre at personer utsatt for menneskehandel får opphold uavhengig av om det reises straffesak Å sikre egnede botilbud til ofre for menneskehandel At det i alle saker skal brukes statsautoriserte tolker i tråd med utlendingsloven Å styrke opplæring i temaet menneskehandel generelt og menneskehandel med barn spesielt for ansatte på asylmottak At Dublin konvensjonen oppheves til fordel for en omforent byrdefordeling mellom europeiske land i mottak av asylsøkere At det etableres en egen barneenhet i Politiets utlendingsenhet med ansatte med god barnefaglig kompetanse for å sikre barns velferd i utsendelsessituasjoner At måten tvangsutsendelser foregår på reguleres i lov og forskrift At det utarbeides retningslinjer for tvangsretur som skal sikre at utsendelse ikke medfører unødvendig belastning for den tvangsreturnerte Retningslinjene må ha spesiell aktsomhet for sårbare grupper At det lages en uavhengig rapport som gjennomgår politiets arbeid med tvangsutsendelser Evalueringsoppdraget bør være å vurdere hvordan politiet kan skjøtte sine oppgaver på en måte som samtidig ivaretar asylsøkernes velferd og sikkerhet best mulig og å evaluere politiets nåværende innsats med tanke på disse hensynene At politi utlendingsforvaltning og ambassader gis en oppfølgingsplikt ved tvangsretur for å undersøke den utsendtes situasjon og for å kunne iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å bistå den tvangsutsendte dersom det viser seg at vedkommende utsettes for fare som følge av returen At UDI og Utlendingsnemnda avkreves en vurdering av hvilke konsekvenser tvangsreturer har hatt Dette må brukes i senere vedtak for asylsøkere i samme kategori En evaluering av utlendingsinternatet på Trandum Hensyn til barns beste Alle barn har rett til en individuell behandling av sin sak og til at deres meninger blir hørt Barnefaglig kompetanse i asylprosessen er en forutsetning for at asylsøkende barn skal bli behandlet på egne premisser SV vil arbeide for at barn får sin søknad vurdert ut fra reelle beskyttelsesbehov nedfelt i flyktningkonvensjonen og etter barnekonvensjonens prinsipp om barnets beste Mange barn har bodd lenge i Norge uten at verken de eller familiene deres har fått oppholdstillatelse Å leve i en slik uavklart situasjon rammer barn og unge sterkt SV vil ha et regelverk som tydeliggjør hensynet til barnets beste som grunnleggende prinsipp og at dette prinsippet skal gå foran innvandringspolitiske hensyn Det er nødvendig med barnefaglig kompetanse i alle ledd i utlendingsforvaltningen SV jobber for At barnevernet skal overta ansvaret for alenestående barn tidligst mulig etter ankomst Å endre regelverket for lengeventende barn slik at hensynet til barnets beste og barnets tilknytning til Norge skal gå foran innvandringspolitiske hensyn En egen saksbehandlingsgaranti for barn for å sørge for særlig rask og trygg behandling av saker som involverer barn At det foretas systematisk kartlegging og evaluering av barns levekår på mottak At det benyttes barnefaglig kompetanse i behandlingen av alle saker som vedrører barn for å sikre barns rett til å bli hørt og at hensynet til barn blir ivaretatt At det foretas en juridisk gjennomgang av utlendingslovverk og praksis for å sikre at det er i tråd med FNs barnekonvensjon At Norge skal ratifisere den nye tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen som gir barn klagerett direkte til FN At det sikres rask retur ved avslag slik at barn ikke må tilbringe barndommen i asylmottak Barn som lever i asylmottak skal ha rett til barnehageplass At barn ikke vokser opp på asylmottak Enslige mindreårige asylsøkere Barn som søker asyl alene i Norge er en spesielt sårbar gruppe og har derfor et spesielt behov for beskyttelse og omsorg SV mener at barnevernet bør ha ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere for å sikre at alle barn får den omsorgen og barnefaglige oppfølgingen de har krav på SV er mot at det etableres egne omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i deres opprinnelsesland SV mener at retur bare kan skje dersom foreldre eller andre omsorgspersoner har evne og vilje til å ha omsorg for barnet Alle enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge må få sin søknad behandlet her Hvert år forsvinner flere barn fra norske asylmottak I noen tilfeller blir barna utsatt for kriminelle handlinger som menneskehandel SV mener det bør innføres strengere krav til etterforskning når barn forsvinner fra mottak SV jobber for At ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og18 år oppheves At barnevernet skal ha ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere En uavhengig evaluering av aldersundersøkelsene som brukes for å fastsette enslige mindreårige asylsøkeres alder for å fastslå testenes faglige relevans At det igangsettes utvikling av bedre ordninger for omsorg i tråd med Lov om barneverntjenester som på sikt skal favne alle enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år At enslige mindreårige asylsøkere bare kan sendes tilbake til opprinnelseslandet dersom de er sikret at foreldre eller andre omsorgspersoner kan ta omsorg for dem At det norske arbeidet med å opprette egne omsorgsinstitusjoner i konfliktherjede land for å kunne sende mindreårige asylsøkere tilbake før de fyller 18 år stanses Lik rett til videregående opplæring for asylsøkende barn slik at

  Original URL path: https://www.sv.no/arbeidsprogram/kapittel-17-innvandring-og-asyl/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Sentralstyrets medlemmer | SV
  leder Mobil 90106739 E post siv kjollmoen fagforbundet no Ingrid Fiskaa Medlem Telefon 97016049 E post ingrid fiskaa gmail com Endre Lund Eriksen Medlem Mobil 99265697 E post endre lunderiksen no Snorre Valen Medlem Telefon 23313226 Mobil 48215657 E post snorre serigstad valen stortinget no Nicholas Wilkinson SU leder Mobil 91542044 E post nicholas su no Mina Finstad Berg 1 varamedlem Mobil 95763479 E post minafberg gmail com Jan Olav

  Original URL path: https://www.sv.no/kontakt/kontaktsentralstyret/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Uttalelser | SV
  Nora Fjelddalen Publisert 12 19 Her finner du uttalelser vedtatt av SVs sentralstyre 2013 27 mai Bekjemp fattigdom ikke fattigfolk 11 februar Politisk løysing i Syria Del dette Bli med i SV Følg oss på facebook Følg oss på twitter Sosialistisk Venstreparti Adresse Hagegata 22 0653 OSLO Telefon 21 93 33 00 E post post sv no Innholdsansvarlig Driftsansvarlig Mer info Arrangementer Nyhetsbrev Grafisk profil Nettbutikk Partiets historie Personvern Bli

  Original URL path: https://www.sv.no/partiet/sentralstyret/uttalelser/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Internasjonalt utvalg | SV
  gmail com Gjermund Skaar Mobil 92217700 E post gjermund skaar gmail com Karin Beate Theodorsen Mobil 91101471 E post kbtheodorsen gmail com Ingrid Fiskaa Telefon 97016049 E post ingrid fiskaa gmail com Ida Thomassen Mobil 97515711 E post idathomassen gmail com Arvinn Eikeland Gadgil Mobil 95238726 E post arvinngadgil gmail com Haitham El Noush Mobil 97525257 E post elnoush71 yahoo com Øyvind Bugge Solheim Mobil 40228565 E post oyvindbs gmail

  Original URL path: https://www.sv.no/partiet/utvalgene/internasjonalt-utvalg/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Kvinnepolitisk utvalg | SV
  post anelin student sv uio no Marianne Sæhle Mobil 90174611 E post msaehle hotmail com Aila Kamaly Mobil 99443274 E post ailaemilie gmail com Randi Reese Mobil 97068727 E post randi reese stfk no Ingrid Hødnebø Mobil 90110698 E post ingrid hodnebo hotmail com Kirsti Bergstø stortingsrepresentant Mobil 93286489 E post kirsti bergsto gmail com Kaja Lund Feministisk leiar i SU Mobil E post kaja su no Fylkeskontakter Akershus Brit Fredriksen brit ostby telenor com 90 13 42 33 Aust Agder Anne Lise Yggeseth anne lise yggeseth hotmail com Buskerud Annlaug Røine annlaug roine lifi no 480 712 49 Finnmark Åse Marie Småvik ase marie smavik ffk no 91334710 Hedmark Frøydis Sund froydissund gmail com 95 92 84 79 Hordaland Bente Owren bente steinkjelleren no Møre og Romsdal Line Karlsvik linekarlsvik9 gmail com 90 59 62 54 Nordland Åshild Pettersen aashild pettersen gmail com Nord Trøndelag Anne Grete Frøseth annegretef yahoo no Oppland Anne Britt Sandvik Annebrittsandvik gmail com vara Tove Henny Lehre tovehenny gmail com Oslo Mari Lund Arnem mari lund arnem gmail com 91133777 vara Andrea Strømskag andrea stromskag gmail com Rogaland Elin Sørskår elin sorskaar lyse net 97708826 Ingrid Halvorsen har fungert høsten 2014 Sogn og Fjordane

  Original URL path: https://www.sv.no/partiet/utvalgene/kvinnepolitisk-utvalg/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Miljøpolitisk utvalg | SV
  Holmås Eidsvoll Leder Mobil 99630600 E post sunniva eidsvoll gmail com Morten Wasstøl Mobil 95843894 E post morten wasstol gmail com Anne Kolstad Mobil 92493809 E post a kolstad hotmail com Bård Lahn Mobil 41445967 E post bard lahn gmail com Gunnell Sandanger Mobil 40247025 E post gunnells online no Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien Mobil 92233480 E post kasbschj gmail com Wenche S Pettersen Mobil 97511057 E post ws pett

  Original URL path: https://www.sv.no/partiet/utvalgene/miljopolitisk-utvalg/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •