archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bolig | SV
  998 kroner per kvadrat 2002 til 2012 I samme periode har en ansatt i industrien hatt en lønnsvekst på 52 9 prosent Det er registrert nesten 300 000 såkalte sekundærboliger i Norge altså boliger folk ikke selv bor i men som ofte brukes til utleie Under Bondevik 2 regjeringen falt byggingen av studentboliger hvert år Da SV var ansvarlig for Kunnskapsdepartementet 2005 2013 økte bevilgningene til over 1000 boliger årlig Dette vil SV En nasjonal boligplan som pålegger kommunene å bygge nok boliger Bygge minst 2000 nye studentboliger hvert år Sterkere regulering av husleiemarkedet for å dempe prisene Å bedre startlånsordningen og boligtilskuddene til privatpersoner At det opprettes offentlige utbyggingsselskap At kommunene skal kunne opprette kommunale tomte og utbyggingsselskap som sørger for planlegging oppkjøp og utbygging Øke skatten for boliger folk ikke bor i selv for å dempe prisveksten og redusere boligspekulasjonen At boligbygging og kollektivutbygging ses mer i sammenheng Dette har SV gjort Bygget mer enn tusen studentboliger hvert år fra 2005 2013 Økt formueskatteverdien på boliger som folk eier uten å bo i dem selv sekundærbolig Flere får hjelp til høye boligpriser og strømregninger gjennom økt bostøtte Startet arbeidet for å forenkle saksbehandlingen for søknader om utbygging Økt

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/bolig/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive


 • Byer | SV
  klimagassutslipp Det er omtrent dobbelt så dyrt å takle befolkningsveksten ved hjelp av veiinvesteringer sml satsing på miljøvennlig transport Trondheim var først ute i Norge med tidsdifferensierte bompengesatser Her er biltrafikken kuttet med 10 prosent kollektivtrafikken økt med 40 prosent Når man innførte rushtidsavgift i Stockholm forsvant 25 prosent av bilene fra veiene over natta Over tid ble reduksjonen på 22 prosent Dette vil SV Et nasjonalt løft for grønne og rettferdige byer gjennom Byer for mennesker ikke biler Trafikkveksten i storbyene skal tas gjennom kollektivtransport sykkel og gange Rushtidsavgift og p begrensninger i sentrum Boligpolitikk for folk ikke spekulanter En nasjonal boligplan for minst 38 000 nye boliger og minst 2 000 nye studentboliger årlig Tøyenpakker over hele landet Staten må ta større ansvar for boområder med dårlige leve og oppvekstvilkår I tillegg til Oslo må områder i blant annet Trondheim Bergen og Drammen få avtaler med staten som sikrer gode bomiljøer Dette har SV gjort De neste ti årene skal de ni største byområdene i Norge konkurrere om 26 mrd kr til såkalte bymiljøavtaler tidenes satsing på kollektivtrafikk All trafikkvekst skal tas gjennom satsing på kollektivtrafikk sykkel og gange Bymiljøavtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/byer/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Datalagringsdirektivet | SV
  Stortinget 4 april 2011 kun med stemmene fra Arbeiderpartiet og Høyre Alle andre partier inkludert SV stemte mot Direktivet skulle tre i kraft i Norge 1 april 2012 men har blitt utsatt flere ganger Sannsynligvis trer direktivet i kraft 1 januar 2015 Domstolene i flere europeiske land som Romania Tyskland og Tsjekkia har vært kritiske til direktivets effekt på grunnleggende rettigheter Dette vil SV Fortsette arbeidet mot at datalagringsdirektivet blir

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/datalagringsdirektivet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Demokrati | SV
  høyeste valgdeltagelsene i verden men vi har utfordringer som må løses om folkestyret skal bevares og styrkes Bare rundt halvparten av førstegangsvelgere bruker stemmeretten sin Valgdeltagelsen i 2011 var på 64 5 en økning på 2 8 fra 2007 Dette er den høyeste valgdeltagelsen i et lokalvalg på 2000 tallet men er lavere enn deltagelsen har vært tidligere Den norske statslederen kongen er ikke folkevalgt men arver posisjonen Det er vanskelig for innbyggere å få sakene sine tatt opp i Stortinget eller i kommunestyret Dette vil SV SV vil utdype fordype og fornye demokratiet gjennom å Senke stemmerettsalderen til 16 år Styrke demokratiopplæringen i skolen Legge til rette for forsøk med deltagende budsjettering Innføre ordningen Folkeforslag i Stortinget Erstatte monarkiet med republikk Ta i bruk folkeavstemninger i viktige spørsmål Sikre barn og unge og deres organisasjoner god tilgang til beslutninger Etablere en ny selskapsform for demokratiske bedrifter som er eid og styrt av de ansatte i fellesskap Dette har SV gjort Styrket demokratiopplæringen i skolen blant annet gjennom opprettelsen av nettstedet min stemme www minstemme no Forsøk med elektronisk valg Innført forsøksordning med stemmerett til 16 åringer Beholdt demokratisk eierskap over store deler av økonomien gjennom staten Del dette Bli

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/demokrati/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Distrikt | SV
  har gode levekår over hele landet og relativt små forskjeller mellom regionene Alle fylkene i Norge har hatt økning i folketallet hvert år de siste fire årene 2008 2011 Hovedforklaringen er innvandring Bedriftene går godt over hele landet selv om det er utfordringer knyttet til oljedominansen i norsk økonomi Deltakelsen i arbeidslivet er jevnt fordelt over hele landet og det er små forskjeller i arbeidsledigheten Dette vil SV SV vil at hele Norge skal tas i bruk SV vil Etablere inntil seks regionale såkornfond for å styrke bedrifter over hele landet Styrke finansieringen av universiteter og høyskoler og sikre et desentralisert utdanningstilbud Styrke de regionale forskningsfondene Å sikre et sterkt og bærekraftig landbruk med både store og små bruk At nye statlige arbeidsplasser fortrinnsvis legges utenfor Oslo Holde Norge utenfor EU og fastholde de differensierte arbeidsgiveravgiften Prioritere opprustning av veiene i distriktene framfor nye store veiprosjekter i sentrale strøk Dette har SV gjort Siden 2005 har kommuneinntektene vokst reelt med 67 5 mrd kroner Det er den største styrkingen av norske kommuner noensinne Vunnet kampen mot EU om å beholde differensiert arbeidsgiveravgift Landbruksoppgjøret for 2013 sikrer bøndene en lønnsvekst på 31 000 kr per årsverk Økt midlene til rassikring fra

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/distrikt/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • EU | SV
  og 94 I 1994 meldte daværende statsminister Brundtland Ap Norge inn i EØS uten folkeavstemning Norge er knyttet til EUs indre marked gjennom EØS avtalen Vi har flere andre avtaler med EU heriblant Schengen avtalen om asylpolitikk og politisamarbeid Om Norge ble medlem av EU ville vår stemmeandel være 1 2 prosent EØS avtalen åpner for at Norge kan bruke reservasjonsretten for å stoppe direktiver vi ikke ønsker Dette vil SV SV vil at Norge fortsatt ikke skal være medlem av EU og vil styrke norsk selvråderett på viktige områder SV jobber for At Norge innleder forhandlinger med EU om en mindre omfattende handels og samarbeidsavtale som kan erstatte dagens EØS avtale At Norge skal benytte reservasjonsretten mot direktiver som truer faglige rettigheter miljøet og fellesløsninger At EØS og EU regler ikke skal kunne svekke norske arbeidsrettigheter At Schengen avtalen skal evalueres og at alternativer skal utredes Dette har SV gjort Vært med på å holde Norge utenfor EU Sagt nei til Postdirektivet Det er første gang Norge sier nei til et direktiv Sørget for mer åpenhet i Stortingets behandling av EØS saker Sikret en reell debatt om viktige EU direktiver som datalagringsdirektivet postdirektivet vikarbyrådirektivet og tjenestedirektivet I mange av

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/eu/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Frihet | SV
  et vanskelig utgangspunkt Norge har bedre kjønnslikestilling enn mange andre land Likevel har vi et svært kjønnsdelt arbeidsmarked hvor det er vanskelig for unge å velge utradisjonelt Likestillings og diskrimineringsombudet behandler omlag 300 klagesaker hvert år Rundt halvparten av innvandrere rapporterer om diskriminering 2006 Dette vil SV En god utdannelse likestilling lav arbeidsløshet og et sterkt sosialt sikkerhetsnett gir trygghet til å kunne ta egne frie valg SV vil drive en aktiv politikk for å sikre alle frihet gjennom muligheter medbestemmelse og trygghet Å holde arbeidsløsheten lav og sikre alle en god inntekt Sterke fellesskapsordninger Større likestilling mellom kjønnene At den økonomiske veksten i større grad skal tas ut i kortere arbeidsdag så du får større frihet til å styre din egen hverdag At alle skal få en god og gratis utdannelse slik at de senere kan ta de karrierevalgene de ønsker Dette har SV gjort Under den rødgrønne regjeringen 2005 2013 sørget for den laveste arbeidsløsheten i Europa og 340 000 nye arbeidsplasser Norge har de laveste forskjellene i Europa Innført full barnehagedekning og holdt maksprisen på 2 330 kr Utvidet pappapermen til 14 uker Likestilt turnus og skift Styrket arbeidsmiljøloven Deltidsarbeidende som jobber mye utover stillingsprosent får rett

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/frihet/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Grunnloven | SV
  å stemme Fra 1814 måtte man være mann på minst 25 år med eiendom for å stemme I 1898 ble det innført stemmerett for alle menn over 25 år i 1913 stemmerett for kvinner over 25 år i 1920 ble stemmerettsalderen senket til 23 år i 1946 til 21 år til 20 år i 1967 og 18 år fra og med 1978 Dette vil SV SV vil endre Grunnloven for å Erstatte monarkiet med republikk Innføre 16 års stemmerett Gjennomføre et fullstendig skille mellom kirke og stat Grunnlovsfeste viktige verdier som retten til bolig retten til å søke asyl streikeretten og allemannsretten Forby dødsstraff Fjerne det grunnlovsfestede krigsprerogativet som sier at regjeringen uten å gå via Stortinget kan bestemme at Norge deltar i krig i utlandet Forby produksjon bruk og utplassering av atomvåpen på norsk jord Dette har SV gjort I mai 2012 ble Grunnloven endret som et første skritt i et skille mellom kirke og stat etter et initiativ fra SV Statskirken opphørte og ble erstattet med en folkekirke som finansieres av staten Dette medfører blant annet at regjeringen ikke lenger utnevner kirkens biskoper kirken velger selv og at Stortinget og regjering heller har ikke noe oppsynsfunksjon lenger og

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/grunnloven/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •