archive-no.com » NO » S » SV.NO

Total: 596

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Barnevern | SV
  bedre beskyttelse av barn Antall barn som mottar tiltak fra barnevernet har økt fra 37 650 barn og unge i 2004 til 53 500 i 2012 Om lag 84 prosent av disse barna mottak frivillig hjelpetiltak i hjemmet 16 prosent mottok omsorgstiltak som innebærer hjelp utenfor hjemmet i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon Dette betyr at barnevernet i all hovedsak gir hjelp og støtte til barn og familier i hjemmet Dette vil SV SV vil sikre at barnevernet har kompetansen og ressursene de trenger Barnevernet må bli mer synlig og tilgjengelig både for barn foreldre og andre fagfolk For SV er det viktig å sikre barns rettssikkerhet barns rett til å bli hørt og å styrke tilsynet med det tilbudet barna får SV vil sikre godt samarbeid mellom barnevern barnehage skole helsetjenester og andre lokale instanser som har med barn å gjøre Det biologiske prinsipp at barnet har det best hos egne foreldre skal ikke gå foran barns behov for trygge oppvekstvilkår Barnevernsloven skal bli en rettighetslov Dette har SV gjort Innført barnevernløftet en historisk satsing for de mest utsatte barn og unge 850 nye stillinger tilført en halv milliard i ekstra midler Barns rettsikkerhet er styrket Barn skal ha rett til

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/barnevern/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Eldre | SV
  etter loven God eldreomsorg forutsetter god kommuneøkonomi I årene som kommer vil andelen eldre i befolkningen øke Stadig færre eldre er minstepensjonsister Folk over 60 har i snitt 2 5 mill kr i formue Eldres nettverk uteblir ofte gjennom et sykdoms forløp og dette forsterkes når en person flytter inn på sykehjem Det jobber nå 129 000 ansatte i pleie og omsorg 2012 Dette vil SV Å innføre en minstedekning for tilgjengelige leger til beboerne ved norske sykehjem Si nei til konkurranseutsetting fordi kommersielle ofte har dårligere pensjon for ansatte Å bygge ut tilbud om hverdagsrehabilitering og legge til rette for alternative boligløsninger for eldre i kommunene som eldrekollektiv eldretun og forsterkede omsorgsboliger SV vil at alle kommuner skal ha en strategi mot ensomhet og mobilisere frivillige lag og organisasjoner til å skape nye møteplasser for eldre mennesker Å etablere støtteordninger for velferdsteknologi som kommunene kan søke på Dette har SV gjort Satt et mål om 12 000 nye årsverk i omsorgen fra 2008 til 2015 allerede etter tre år var 7700 årsverk på plass Økt antall årsverk i pleie og omsorg med 22 000 gjennom bedret kommuneøkonomi Fått til ekstraordinære økninger i minstepensjonene slik at andelen fattige pensjonister har

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/eldre/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Helse | SV
  svakere økonomi eller lavere utdanningsnivå I Oslo er levealdersforskjellene mellom enkelte bydeler i øst og vest opp til 13 år Gjennomsnittlig levealder for kvinner var i 2012 83 5 år Gjennomsnittlig levealder for menn var 79 år Ventetiden i norsk helsevesen går noe ned men er fortsatt for høy Det brukes 1 000 ganger mer på reparasjon enn forebygging i Norge ifølge NRK Dette vil SV SV vil ha en ny kurs i helsepolitikken der forebygging tillit til de ansatte og brukermedvirkning står sentralt Forebygge sykdom og skader framfor senere reperasjon Flere heltidsstillinger Ny organisering av sykehusene avvikle stykkprisfinansiering og mer vekt på forebygging Kutte rapporteringskrav slik at mer tid går til pasienter Egenandelstak for tannhelse på 2500 kr Et helseløft for barn og unge gjennom 1500 årsverk til skolehelsetjenesten og helsestasjonene Dette har SV gjort SV har styrket helsevesenet og økt bevilgningene til forebygging Vi har sikret et fortsatt godt gratis og offentlig helsevesen Det har blitt over 20 000 nye årsverk i pleie og omsorg i perioden 2005 2013 Vi har økt bevilgningene til sykehus med ca 12 milliarder kroner Ventetidene ved sykehusene har gått ned Forebyggingen har blitt styrket blant annet gjennom bevilgninger til lokalt forebyggende arbeid

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/helse/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Psykisk helse | SV
  ned fordi flere får poliklinisk hjelp uten å bli lagt inn lokalt Om lag halvparten av den norske befolkningen får psykiske helseproblemer i løpet av livet hos noen av disse utvikler det seg psykiske lidelser De vanligste lidelsene er angst og depresjon Over en av seks barn har en psykisk lidelse som trenger behandling Det er flere med psykiske helseproblemer i grupper med lav inntekt og lav utdannelse Dette vil SV SV arbeider for et psykisk helsevern som tar utgangspunkt i folks rett til medvirkning forebygger helseplager og yter tjenester tilpasset den enkeltes behov SV vil Øke kapasiteten innen behandling og sikre alle som trenger behandling et tilbud innen 30 virkedager Styrke skolehelsetjenesten og øke innsatsen mot mobbing Styrke behandlingstilbudet for pasienter med dobbeltdiagnoser Sikre finansiering for hjemmebehandling og omreisende behandlingstilbud og styrke lavterskeltilbud i kommunen Styrke rettsvernet for psykisk syke Styrke arbeidet mot ensomhet blant eldre Dette har SV gjort Gjennomført opptrappingsplanen for psykisk helse Halvert køene for barn og unge Innført en ventetidsgaranti for barn og unge opp til 23 år innen psykiatri og rus Spesialistvurdering innen 10 dager og helsehjelp innen 65 dager Etablert ca 150 omreisende team innen psykisk helsevern og rusbehandling Etablert tilskudd for flere

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/psykisk-helse/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Rus | SV
  2012 gjaldt det samme en av ti Norske 15 16 åringer har det laveste forbruket av hasj i Europa Norge ligger høyt på overdosestatistikkene i europeisk sammenheng 262 mennesker døde av overdose i 2011 en av tre på grunn av heroinbruk Ventetidene for rusbehandling er på vei ned men var i 2012 på i snitt 63 dager Dette vil SV Ny opptrappingsplan for å styrke forebygging fjerne behandlingskøer sikre helhetlig behandling og skaffe nok egnede boliger for rusavhengige Styrke støtteapparatet for barn av rusmisbrukere og pasienter med dobbeltdiagnoser Innføre røyke sprøyteromløsninger med helse og sosialfaglig personell i de store byene samt åpne for heroinassistert behandling for de aller mest utsatte brukerne Erstatte fengselsstraff og bøter for besittelse av brukerdose med andre reaksjonsformer Erstatte dagens anbudsregime med langsiktige avtaler med ideelle virksomheter Dette har SV gjort Halvert køene for rusbehandling fra drøyt 4000 i 2007 til drøyt 2000 i 2012 I perioden 2005 til 2013 er bevilgningene gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet økt med om lag 1130 mill kroner Viktige satsningsområder har vært forebyggingstiltak kunnskapsutvikling reduksjon av overdoser og økt innsats for barn og pårørende Etablert 13 rusmestringsenheter i norske fengsler og samtidig innført økt bruk av soning i institusjon for innsatte

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/rus/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Svangerskapsomsorg | SV
  dør under fødsel i Norge Alle gravide får i dag tilbud om ultralydundersøkelse rundt uke 18 98 takker ja til undersøkelsen Det er sammenheng mellom spebarns helse og foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn Halvparten av alle gravide i Norge har vært til ultralydundersøkelse før uke 18 Dette vil SV SV vil sikre alle kvinner uavhengig av inntekt og bosted rett til god svangerskapsomsorg SV vil Styrke svangerskaps og fødselsomsorgen blant annet ved å innføre et nytt tilbud om tidligsamtale for gravide bedre jordmortjenesten og ved å gi bedre fødetilbud også for dem som ønsker en medikamentfri fødsel Innføre et offentlig tilbud om tidlig ultralyd Dersom ultralyd avdekker avvik skal ekstra svangerskapsomsorg gis Opprette en offentlig helseportal med kvalitetssikret informasjon om graviditet og en nasjonal bekymringstelefon for gravide Dette har SV gjort SV har styrket støtten og omsorgen for gravide Vi har Styrket gravide mot diskriminering i arbeidsmarkedet gjennom endring av likestillingsloven I perioden 2005 2013 sikret 300 nye årsverk ved helsestasjonene Regjeringen har øremerket midler til 300 nye årsverk i helsestasjoner og i skolehelsetjenesten som kommer i 2014 Sikre at regionale helseforetak i samarbeid med berørte kommuner har utarbeidet flerårige regionale planer for svangerskaps fødsels og barselomsorg Innført tilbud om nyfødtscreening Del

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/svangerskapsomsorg/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Sykehus | SV
  behandlinger med ca 1 6 mill Gjennomsnittlig ventetid for ikke akutt behandling var 74 dager alle pasienter ned tre dager fra 2009 I 2012 er brudd på behandlingsfristene redusert i alle sektorer Norge er best i Europa på overlevelse av flere kreftformer Norge er i verdenstoppen i overlevelse av hjerneslag og hjerteinfarkt Dette vil SV SV vil sikre gratis offentlige sykehus som gir rask og god behandling til alle som trenger det For å sikre dette vil SV Avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til demokratisk kontroll Stanse markedstenkingen som gjør at faglige vurderinger nedprioriteres Rydde opp i og fjerne unødige rapporteringskrav slik at mer tid kan brukes på pasientene Sikre alle pasienter en pasientkontakt som kan følge dem gjennom behandlingsforløpet Opprette elektroniske pasientjournaler hvor pasienten selv har fritt innsyn Si nei til privatsykehus og ja til gratis helse Dette har SV gjort Økt bevilgningene til sykehusene med 12 milliarder i perioden 2005 2013 I perioden mellom 2005 og 2013 blit 1 6 mill flere pasienter behandles årlig Etablert nye prosjekter blant annet fase 2 av St Olavs hospital modernisering av Nordlandssykehuset nytt lokalsykehus i Vesterålen sykehuset i Østfold og nytt senter for barn Målstyringen har vært for omfattende De

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/sykehus/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive

 • Tannhelse | SV
  offentlig støtte til voksenbehandling Sverige har den beste ordningen Refusjon på 50 prosent av behandlingskostnadene fra 3000 til 15000 kroner de første 3000 må pasienten dekke Kostnader som overstiger 15 000 kroner dekkes av staten med 85 prosent I Danmark får alle voksne pasienter en trygderefusjon for alminnelig behandling knyttet til diagnostikk tannfyllinger rotbehandlinger tannuttrekkinger og behandling av periodontitt Dette vil SV SV vil gjøre tannbehandling rimeligere Tannhelse skal bli en del av folketrygden og en del av det ordinære helsesystemet Vi vil først dekke tjenestene til dem som trenger det mest før vi gradvis innfører en maksgrense for egenbetaling for alle nødvendige tannhelsetjenester Parallelt er det viktig å innføre priskontroll på tannhelsetjenester og tilsynet må styrkes for å unngå spekulativ overbehandling At alle nødvendige tannbehandlinger skal være betalt av fellesskapet med en egenandelsgrense på maksimum 2500 kr Dette har SV gjort Innført gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år 40 millioner er satt av for 2013 Opprettett en nettside for å sammenligne priser mellom tannleger Sikret alle rusavhengige i kommunal rusomsorg og i LAR rett til gratis tannhelsehjelp Startet ny spesialistutdannelse i klinisk odontologi For å sikre god kompetanse på tannbehandling i hele landet er det etablert regionale odontologiske

  Original URL path: https://www.sv.no/atila/tannhelse/ (2015-06-01)
  Open archived version from archive •