archive-no.com » NO » T » TTNOR.NO

Total: 101

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Praksis i Norge TT-NOR
  så mange som 20 stikkord andre mye færre 6 7 etter 10 minutters diskusjon i gruppene Fase 2 Kategorisering En kjapp liten oppsummering ble gjennomført med plenumsspørsmålet Hvordan var gruppediskusjonene Noen hadde kommentarer andre ikke alle kommentarene var positive De ble gitt et nytt oppdrag Trekk fram 5 stikkord som du mener er de viktigste i forhold til begrepet miljø Studentene fikk 3 minutter til å enes om de fem stikkordene som gruppen oppfattet som det viktigste I mellomtiden ble tavla delt inn i 10 stolper à fem linjer En representant fra hver gruppe ble bedt om å skrive ned de fem stikkordene som gruppen var kommet fram til på tavla Totalt ble 50 stikkord lagt fram Noen stikkord var like og andre var forskjellige fra gruppe til gruppe Studentene fikk i oppdrag å kategorisere redusere samtlige stikkordene fra tavla i totalt fem kategorier De fikk 10 minutter å arbeide i gruppen med dette oppdraget De ferdig kopierte arkene ble nå delt ut en til hver gruppe Gruppene skulle deretter skrive inn de fem stikkordene kategoriene i hver sitt felt Det var en føring med opplegget de skulle plassere den viktigste kategorien i midten av arket I denne fasen kom det tydelig fram ulikhetene i synet på miljø hva er viktigst mennesket eller miljøet naturen som sådan Fase 3 Begrepsassosiasjon og sammenhenger Studentene ble nå spurt om hva de assosierte med og hva de mente var sammenhengene mellom de ulike kategoriene de var kommet fram til De fikk altså i oppdrag å linke de ulike kategoriene sammen med piler og linjer og begrunne hver link i stikkordsform på arket De fikk ytterligere 10 minutter på dette oppdraget Studentene fikk så oppdraget å legge til en kategori som de mente var uteglemt eller ikke var kommet med i sine kategorier De

  Original URL path: http://www.ttnor.no/miljo.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Meteoren
  er meldt at meteorer vil falle ned over Newcastle Han beskriver litt om hvordan dette vil arte seg Det er beregnet at de vil nå bakken klokka 18 00 Det er ti minutter igjen Elevene får i oppgave å skrive ned hva de tror de vil føle i denne situasjonen Flere elever har problemer med å finne ord for hva de tror de vil føle og må hjelpes i gang Noen elever har problemer med å skrive ordene og må få hjelp til å stave riktig Elevene er urolige vipper på stolen er opptatt av andre ting konsentrer seg ikke om det de skal og må stadig bli minnet på hva de skal gjøre Etter ca 10 minutter ber læreren om svar Mange elever rekker opp hånda og vil svare Den første får svare i fred men så begynner de å snakke i munnen på hverandre Læreren må stadig minne dem om avtalen som ble gjort i begynnelsen av timen Noen elever får sterk irettesettelse og et par blir truet med at de vil bli sendt ut av rommet Læreren skriver elevenes svar på tavla nervous upset frightened afraid paralysed excited uncertain amused Elevene blir spurt om hvorfor de vil føle dette Det har de vanskelig for å uttrykke og klassen blir urolig igjen Nye irettesettelser De fleste av svarene dreide seg om at de var redde for å dø at familien skulle dø noen svarte at det var litt spennende fordi dette hadde de ikke opplevd før Så deler læreren ut kart hvor han har merket av hvor meteorene vil falle ned De vil falle ned der hvor flere av elevene bor og dette oppdager de fort Neste oppgave nå har meteorene falt ned Læreren beskriver litt om hva som da vil skje eksplosjoner bygninger jevnet med jorda store

  Original URL path: http://www.ttnor.no/meteoren.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Odd One Out
  hvordan begrepene kunne knyttes sammen i et årsaks virkningsforhold Hun laget et gruppearbeid etter Odd One Out strategien Leat 1998 9 Den utnytter metoder vi kjenner igjen fra ulike spill Elevene skal plukke ut det begrepet som skiller seg ut fra de øvrige i settet Oppgavestrukturen styrer elevene mot å se likheter og forskjeller mellom sentrale begreper innenfor temaet i stedet for at det blir en samling ord uten innbyrdes sammenheng Strategien gir muligheter for eksplorerende samtaler som gir den lyttende lærer et vindu mot elevenes egen tenkning Noen elever var skeptiske fordi det ikke så ut som det var riktige svar De ble likevel fort engasjert av oppgaven Sett D fører lett til diskusjon om årsak virkning og har ikke en entydig løsning Men ingen elever hadde problemer med å godta at oppgaven kunne løses på flere måter Den siste oppgaven er den viktigste og mest krevende Elevene skal lage 3 6 kategorier som alle begrepene skal plasseres i Det ble en effektiv måte å gjennomtenke trafikkproblemer på Eksempler på elevenes overskrifter var bevegelse problemer løsninger virkninger biler parkering rushtrafikk årsaker Klassesamtalen konkluderte med at problemer årsaker og løsninger var de nyttigste overskriftene og at løsninger kunne deles i

  Original URL path: http://www.ttnor.no/oddoneout.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • TT-NOR
  Kristus brukes for å markere skillet før og etter Kristus som mange elever har problemer med å mestre Dette bildearket i likhet med de to følgende alle miniatyrbilder kan brukes som hele ark eller kuttes opp i enkeltbilder Som enkeltbilder vil arbeidet med bildene kombinere en konkret fysisk håndtering med samtale Oppgavene går ut på å sekvensere bildene dvs legge dem i riktig rekkefølge Forskning har vist at elever som

  Original URL path: http://www.ttnor.no/stereotypier.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • TT-NOR
  en vanlig oppfatning at forståelse for kronologi oppøves ved at historie gjennomgås i kronologisk rekkefølge dvs etter hverandre slik det skjedde Norske læreplaner bygger på dette Andre lands læreplaner f eks den danske 1995 bygger på relativ kronologi dvs at en går både fremover og bakover i tid ut fra det emnet en arbeider med De to bildearkene nedenfor gir muligheter for å praktisere oppgaver som både utvikler tidsforståelse relativ

  Original URL path: http://www.ttnor.no/temabilder.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • TT-NOR
  ut en tenkt sted i Norge De forteller i tekst og bilder hvordan dette stedet utvikler seg fra de første menneskene kom til ca 1970 Vi ville lage den byen slik at alle som bor i byer i Norge skulle kjenne igjen noe fra sin egen by om den var gammel eller ny om den var stor eller liten sier forfatterne i forordet til utgaven fra 1978 I boka er

  Original URL path: http://www.ttnor.no/eventyr.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • IKT TT-NOR
  kjernen i begrepsdanning og begrepsutvikling og det sentrale kontaktpunkt til TT Spørring i databaser gir svar hurtig Hypoteser kan raskt bekreftes avkreftes og gi grunnlag for nye Det kan skape en dynamikk i en undersøkelse som ikke manuell analyse gir I en TT sammenheng vil elevenes egen konstruksjon av en database stå sentralt Den viktigste byggekloss i en database er et felt En database består av en rekke felter hvor hvert felt inneholder opplysninger av en bestemt type Arbeidet med å sette opp en database krever derfor at elevene først må bestemme hvilke felter databasen skal inneholde Feltet vil fungere som et begrep som en rekke enkeltfenomener skal ordnes inn under Arbeidet med å sette opp feltene i databasen krever en gjennomtenking av emnet og kan foregå med manuelle metoder papir og tavle Feltene dvs begrepene bearbeides igjen når elevene legger inn data i feltene Den tredje og siste bearbeiding av begrepene skjer under utpørringen Skal et databaseverktøy fungere godt i en TT sammenheng må verktøyet være bygd opp ut fra pedagogiske krav Avstanden fra læring av IKT ferdigheter til relevant faglig bruk må være så kort som mulig Verktøyet bør videre ha egenskaper som gjør at begrepsdanning kan skje

  Original URL path: http://www.ttnor.no/database1.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Praksis i Norge TT-NOR
  er helt utrolig hvor mange forslag det kommer Flere forslag Neste gruppe Foreldrene Noteres utenfor tallet 6 Læreren Foreldrene ja Jeg spør ennå ikke om hvorfor Er da noe jeg har glemt En elev Kari Noen små protester fra enkelte elever Kari noteres utenfor tallet 7 med tre spørretegn etter En elev Oles nysgjerrighet Lærer Hvis jeg skal diskutere filosofisk med deg er jeg enig at barns grunnleggende nysgjerrighet har noe med dette å gjøre Men hvis jeg sier at det kanskje er flere som har ansvaret her og det ser vi jo Jeg har fått åtte forslag nå ja syv hvis vi tar bort Kari Vi tar bort Kari Kan en jente på syv år ha ansvaret Pusser ut Kari Lærer Hvis jeg skulle si at noen årsaker er viktigere enn andre og at noen årsaker medvirker til at noe skjer og at noen er selve lunta så spør jeg dere Hvis dere skulle begrunne forslagene og dere satte dem inn i kausalitet som betyr årsakssammenhenger sammenhengen mellom forskjellige årsaker det deles inn i tre grunnleggende årsaker dvs noe som er helt nødvendig for at noe skal kunne skje medvirkende årsaker dvs årsaker som virker inn på hendelses forløpet og utløsende årsaker forstår dere da hva jeg snakker om Etter litt frem og tilbake mener elevene at de forstår Lærer Da går jeg ut ifra at dere forstår Da ber jeg dere diskutere i gruppa hvilken kausalitet årsaksammenheng er de mest viktige for hvem hvor Diskuter i gruppa hvilke av disse forslagene er de viktigste Det var god aktivitet på alle gruppene I mellomtiden noterte læreren Byggefirma utenfor tallet 7 Andre del av klassesamtalen utdrag Lærer Noen må straffes for dette Noen har gjort en gigantisk feil Tenk dere oppslaget i Sarpsborg Arbeiderblad Ole sprengte seg selv og to arbeidsfolk i lufta Den ansvarlige må straffes Hvem Da jeg fortalte historien ga jeg noen informasjoner som det er viktig å ta stilling til Sa jeg noe om at arbeidsplassen var sikra Elevene Nei Lærer Er det noen lov om at man må ha det Elevene JA høyt og nærmest unisont Lærer Ja og har dere lagt merke til det at skal man sprenge så skal man ikke sprenge i skoletiden med mindre det er sikra En elev Det kan jo hende at de ikke hadde tenkt å sprenge i skoletida En elev Det må jo være arbeidslederen dynamitt skal man jo ha under oppsyn Lærer Helt enig Læreren tegner en pil fra arbeidsfolk og arbeidsleder til grunnlegende årsaker Lærer Et veldig godt resonnement Den grunnleggende årsaken må være arbeidslederen mangelen på sikring Men det er også noe som har medvirket til det som skjedde Hvem har medvirkende ansvar her En elev Politikerne Lærer På hvilken måte da Elev Det var de som satte i gang arbeidet i skoletida Lærer Vel vi gir politikerne skylda for alt Det er kanskje lurt men nødvendigvis ikke riktig Elev Det var sikkert dem som hadde bestemt at det skulle sprenges der Arbeidsfolk går

  Original URL path: http://www.ttnor.no/ulykken.html (2016-04-25)
  Open archived version from archive •