archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Språk, tekst og matematikk - Universitetet i Agder
  om 0 6 åringers matematiske utvikling muntlige og skriftlige språk samt språkutvikling også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv har kunnskap om multimodale tekster i form av skjønnlitteratur og sakprosa for barn sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner og moderne tekst og mediekulturer har kunnskap om betydningen av å utvikle positive holdninger til matematikk språk og språkmangfold har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn og matematikk som verktøy for systematisk utforsking og tenking har kunnskap om lekens betydning for alle barns språk og matematikklæring har kjennskap til samisk fortellertradisjon FERDIGHETER Studenten kunne observere legge til rette for kartlegge og følge opp barns språk og matematikkutvikling kunne være en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer utvikling og læring i arbeid med barnehagens innhold kunne organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforsking fortelling og høytlesing og sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens tekstformidling kunne veilede og inspirere barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangrer matematiske problem symboler og sammenhenger kunne bruke IKT som pedagogisk verktøy i arbeidet med kunnskapsområdet GENERELL KOMPETANSE Studenten kunne dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med språk tekst og matematikk kunne kommunisere og drøfte faglig pedagogiske problemstillinger med personalet foresatte og eksterne samarbeidspartnere kunne forholde seg aktivt til samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk tekst og matematikk mestrer norsk muntlig og skriftlig bokmål og nynorsk og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng Arbeidsformer og arbeidsomfang Det beregnes et forventet arbeidsomfang med emnet på 800 timer fordelt på to semestre Undervisningen omfatter fellesforelesninger seminarundervisning gruppeundervisning og individuelt arbeid I arbeidet med kunnskapsområdet inngår også praksis i barnehage og skole i alt 35 dager 5 dager brukes til observasjonspraksis med fokus på overgangen barnehage skole Denne observasjonspraksisen foregår derfor i høstsemesteret I praksis vil studenten ha lederdager og det vil bli gitt oppgaver

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/STM100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Kunst, kultur og kreativitet - Universitetet i Agder
  og har evne til å vurdere estetiske kvaliteter i ulike kunstuttrykk har kunnskap om kommunikasjon samspillsteorier motivasjon identitet og selvoppfatning i arbeid med kunst og kulturfaglige områder har kunnskap om barns musikalske utvikling utvikling i skapende arbeid innen digital og to og tredimensjonale materialer og estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatiske lek og skapende teateruttrykk har kunnskap om barnekultur kulturarv i flerkulturelle perspektiver og samiske kulturer og har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer FERDIGHETER Studenten kan observere dokumentere planlegge og lede pedagogiske prosesser kan planlegge gjennomføre dokumentere og reflektere kritisk over kvaliteter i kunstneriske og skapende prosesser med og for barn kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser utforsking skaperglede improvisasjon og lek kan legge til rette for kunst og kulturopplevelser og fremme barns estetiske utvikling kan uttrykke seg gjennom rolle spill med gjenstander dukker og imaginære rekvisitter dramatisk improvisasjon og ulike fortellerteknikker kan anvende flere ulike redskaper teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner og utforske disse i samspill med barn kan gjennom sang og spill på musikkinstrumenter ha notekunnskap til å orientere seg elementært i sangbok og bygge akkorder GENERELL KOMPETANSE Studenten ser barn som kompetente deltagere som kan medvirke i barnehagens kunst og kulturarenaer har en bevisst holdning til følsomhet for og innlevelse i barns forskjellige estetiske uttrykksformer arbeider for et samfunn med et mangfold av kulturytringer der kunstfagene også bidrar til kvalitet og forstår at kunnskapsområdet kunst kultur og kreativitet medvirker til danningen av humanitet toleranse og demokrati forstår barnehagelærerens betydning som medskaper deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse Arbeidsformer og arbeidsomfang Det beregnes et forventet arbeidsomfang med emnet på 800 timer fordelt på to semestre Sentrale arbeidsformer Praktisk skapende arbeid med dramatiske visuelle og

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KKK100-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis - Universitetet i Agder
  Praksis foregår på grunnskolens første trinn og er obligatorisk Omfang 5 dager Eksamen Praksis vurderes til Bestått Ikke bestått Praksis må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i kunnskapsområdene Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 0 Start Høst Studiested Kristiansand Fakultet Avdeling for lærerutdanning Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA033-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis - Universitetet i Agder
  arbeidsomfang Praksis foregår i barnehage og er obligatorisk Omfang 30 dager Eksamen Praksis vurderes til Bestått Ikke bestått Praksis må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i kunnskapsområdene Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 0 Start Vår Studiested Kristiansand Fakultet Avdeling for lærerutdanning Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA034-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Småbarnspedagogikk - Universitetet i Agder
  kultur og etikk Barnehagens rom og hverdagsaktiviteter Læring og medvirkning Intersubjektiv teori og forskning Læringsutbytte Kunnskap Studenten har kunnskap om nasjonal og internasjonal forskning med relevans for det småbarnspedagogiske feltet har kunnskap om intersubjektiv teori og forskning har bred kunnskap om de yngste barnas kultur og den tidlige barndom har kunnskap om barnehagen som kontekst for barns hverdagsliv har kunnskap om barns rett til medvirkning og læring har kunnskap om prosjektarbeid i barnehagen Ferdighet Studenten kan kritisk reflektere over relevante teorier og praksis og over etiske dilemmaer og didaktiske utfordringer kan reflektere over faglige utfordringer knyttet til dokumentasjon kan konstruere og analysere praksisfortellinger som redskap for kunnskapsetablering kan iverksette og gjennomføre et prosjektarbeid Generell kompetanse Studenten kan drøfte og anvende didaktisk tenkning relatert til barnehagens innhold og læringsmiljø viser etisk og faglig innsikt basert på demokrati likestilling og likeverd kan artikulere og formidle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn kan reflektere og analysere sammenhengen mellom teori og praksis Arbeidsformer og arbeidsomfang Dialogbasert undervisning forelesninger og veiledning Veiledende tilbakemelding fra faglærere på obligatoriske mappeinnleveringer er en vesentlig del av studieformen Praksis har et omfang på 10 dager Praksis er organisert i tilknytning til innholdet i emnet og innebærer gjennomføring av et prosjekt Se praksisplan Forventet arbeidsomfang er ca 800 timer Studentevaluering Evaluering av emnet gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent gjennomført veiledning på obligatoriske mappeinnleveringer Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning i tråd med semesterplanen Bestått obligatorisk praksis Eksamen To individuelle mappeinnleveringer Det gis en samlet karakter hvor hver mappeinnlevering teller 50 Gradert karakter Studiepoengreduksjon PED322 med 30 studiepoeng PED322 med 30 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PED322-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis i fordypning Småbarnspedagogikk - Universitetet i Agder
  arbeidsomfang Praksis foregår i barnehage og er obligatorisk Det er 100 frammøte Omfang 10 dager Praksisoppgavene planlegges med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsen for fordypningens praksisperiode De skal også ta utgangspunkt i praksisbarnehagens planer og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Studenter og faglærere på fordypningen samarbeider i forkant av praksisperioden om å forberede pedagogiske aktiviteter med mat Deretter samarbeider studentene og praksislærer om å tilpasse oppgavene til den enkelte barnehage jf økonomi årsplaner månedsplaner osv Studentene skal utføre et utviklingsprosjekt med tittelen Barns medvirkning i planlagte læringsaktiviteter Praksisen er organisert i to perioder med en observasjonsdel og en del hvor gjennomføring av prosjektet skjer Foruten å lede og utføre prosjektet skal studentene delta i det pedagogiske arbeidet i barnehagehverdagen Gjennomføre observasjoner Studentene skal observere barna med utgangspunkt i problemstillingen Hva er de yngste barna interessert i innhold og aktiviteter og hvordan kommuniserer de sin interesse Hensikten er å få tak i hva barnas interesse er rettet mot for finne et tema for prosjektet På den siste praksisdagen legger studentene frem observasjonsresultatet og tema velges med utgangspunkt i barnas interesse Det er ønskelig at dette skjer på et avdelingsmøte Hvis ikke det er mulig legges det frem for praksislæreren som bringer det videre til det øvrige personalet Gjennomføring av prosjektet Barns medvirkning i planlagte læringsaktiviteter Prosjektet som studentene skal utføre er læringsaktiviteter hvor barn skal medvirke til valg av tema til utvikling av innhold og prosesser Prosjektet relaterer seg til følgende problemstilling Hvordan kan barna medvirke i planlagte læringsaktiviteter når temaet er I gjennomføringen leder studentene arbeidet med veiledning av praksislærer Det forutsettes at personalet i barnehagen deltar i gjennomføringen I tillegg gjelder følgende for fordypningspraksisen Studenten skal drøfte forventninger med praksislærer levere forventningsnotat til praksislærer planlegge gjennomføre og evaluere oppgaver i forbindelse med fordypningen ha minst én lederdag der oppgavene i

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA035PED-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Småbarnspedagogikk - Universitetet i Agder
  kultur og etikk Barnehagens rom og hverdagsaktiviteter Læring og medvirkning Intersubjektiv teori og forskning Læringsutbytte Kunnskap Studenten har kunnskap om nasjonal og internasjonal forskning med relevans for det småbarnspedagogiske feltet har kunnskap om intersubjektiv teori og forskning har bred kunnskap om de yngste barnas kultur og den tidlige barndom har kunnskap om barnehagen som kontekst for barns hverdagsliv har kunnskap om barns rett til medvirkning og læring har kunnskap om prosjektarbeid i barnehagen Ferdighet Studenten kan kritisk reflektere over relevante teorier og praksis og over etiske dilemmaer og didaktiske utfordringer kan reflektere over faglige utfordringer knyttet til dokumentasjon kan konstruere og analysere praksisfortellinger som redskap for kunnskapsetablering kan iverksette og gjennomføre et prosjektarbeid Generell kompetanse Studenten kan drøfte og anvende didaktisk tenkning relatert til barnehagens innhold og læringsmiljø viser etisk og faglig innsikt basert på demokrati likestilling og likeverd kan artikulere og formidle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn kan reflektere og analysere sammenhengen mellom teori og praksis Arbeidsformer og arbeidsomfang Dialogbasert undervisning forelesninger og veiledning Veiledende tilbakemelding fra faglærere på obligatoriske mappeinnleveringer er en vesentlig del av studieformen Praksis har et omfang på 10 dager Praksis er organisert i tilknytning til innholdet i emnet og innebærer gjennomføring av et prosjekt Se praksisplan Forventet arbeidsomfang er ca 800 timer Studentevaluering Evaluering av emnet gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell sluttevaluering kan gjennomføres ved behov Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent gjennomført veiledning på obligatoriske mappeinnleveringer Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning i tråd med semesterplanen Bestått obligatorisk praksis Eksamen To individuelle mappeinnleveinger Det gis en samlet karakter hvor hver mappeinnlevering teller 50 Gradert karakter Ved en eventuell utsatt eksamen vil eksamensform være en 6 timers skriftlig eksamen Velg studieår 2013 14 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PED322-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis i fordypning Småbarnspedagogikk - Universitetet i Agder
  Praksis foregår i barnehage og er obligatorisk Det er 100 frammøte Omfang 10 dager Praksisoppgavene planlegges med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsen for fordypningens praksisperiode De skal også ta utgangspunkt i praksisbarnehagens planer og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Studenter og faglærere på fordypningen samarbeider i forkant av praksisperioden om å forberede pedagogiske aktiviteter med mat Deretter samarbeider studentene og praksislærer om å tilpasse oppgavene til den enkelte barnehage jf økonomi årsplaner månedsplaner osv Studentene skal utføre et utviklingsprosjekt med tittelen Barns medvirkning i planlagte læringsaktiviteter Praksisen er organisert i to perioder med en observasjonsdel og en del hvor gjennomføring av prosjektet skjer Foruten å lede og utføre prosjektet skal studentene delta i det pedagogiske arbeidet i barnehagehverdagen Gjennomføre observasjoner Studentene skal observere barna med utgangspunkt i problemstillingen Hva er de yngste barna interessert i innhold og aktiviteter og hvordan kommuniserer de sin interesse Hensikten er å få tak i hva barnas interesse er rettet mot for finne et tema for prosjektet På den siste praksisdagen legger studentene frem observasjonsresultatet og tema velges med utgangspunkt i barnas interesse Det er ønskelig at dette skjer på et avdelingsmøte Hvis ikke det er mulig legges det frem for praksislæreren som bringer det videre til det øvrige personalet Gjennomføring av prosjektet Barns medvirkning i planlagte læringsaktiviteter Prosjektet som studentene skal utføre er læringsaktiviteter hvor barn skal medvirke til valg av tema til utvikling av innhold og prosesser Prosjektet relaterer seg til følgende problemstilling Hvordan kan barna medvirke i planlagte læringsaktiviteter når temaet er I gjennomføringen leder studentene arbeidet med veiledning av praksislærer Det forutsettes at personalet i barnehagen deltar i gjennomføringen I tillegg gjelder følgende for fordypningspraksisen Studenten skal drøfte forventninger med praksislærer levere forventningsnotat til praksislærer planlegge gjennomføre og evaluere oppgaver i forbindelse med fordypningen ha minst én lederdag der oppgavene i fordypningen

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA035PED-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive