archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forming i barnehagen - Universitetet i Agder
  formspråket i 2 og 3 dimensjonale materialer kan formidle kunst og formkultur for barn har kunnskap om forming og materialpraksiser i barnehagen har kunnskap om forming som integrerende faktor i forhold til kjønn flerkulturelt arbeid og barn med spesielle forutsetninger og behov Ferdigheter Studenten kan anvende ulike uttrykksmedier materialer teknikker og redskaper i egne kunstneriske og skapende prosesser i to og tredimensjonale uttrykk har ferdigheter innen ulike redskaper teknikker og materialer kan anvende studier i stilisering og forenkling og kjenne til bruk av ornamenter kan anvende ulike teknikker for overflatebehandling mønster og tekstur kan anvende enkle konstruksjons og sammensettingsmetoder kan vise en bevissthet om samspill mellom materiale teknikk funksjon og formuttrykk kan anvende estetisk dokumentasjon som en del av det praktiske arbeidet fra idé til ferdig produkt kan anvende ulike teknikker redskaper og materialer og utforske disse i samspill med barn Generell kompetanse Studenten har egen form og uttrykksevne har grunnleggende digital kompetanse og behersker bildebehandling har en positiv og åpen holdning til å gå inn i estetiske og skapende prosesser kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse i arbeid med to og tredimensjonale materialer samt motivere barna til å uttrykke seg og finne sine egne uttrykksformer forstår barnehagelærerens betydning som medskaper deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen vil være en kombinasjon av felles forelesninger veiledning i gruppearbeid og individuelle oppgaver Det er obligatorisk tilstedeværelse på all verkstedsundervisning Emnet forutsetter stor grad av selvstudium Verkstedene vil være tilgjengelige for arbeid når de ikke er opptatt av annen undervisning Studenten får trening i å vurdere eget og medstudenters arbeid Den uformelle vurderingen er en del av arbeidsmåten i faget Det kan også gis skriftlige oppgaver i løpet av emnet Studentenes kunstfaglige utviklingsprosjekter vil bli utviklet i tett samarbeid med barnehagene Det vil også være naturlig å

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KH-206-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Praksis i fordypning Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid - Universitetet i Agder
  Kan reflektere faglig over sin egen rolle som formidler av kunstfagene Kan inngår i et respektfullt og lyttende samspill med barn og voksne i barnehagen Har en bevisst holdning til at barn og ansatte er kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunstneriske prosesser og prosjekter Kan vise evne til et kritisk og utforskende blikk på egne og barnehagens ulike praksiser Kan bidra til forståelse for hvordan kunstfaglige tilnærminger kan fremme faglig utvikling i barnehagen Kan være gode kunstfaglige rollemodeller og samspillspartnere Kan strukturere og skape miljøer som inviterer til estetiske opplevelser utforsking skaperglede improvisasjon og lek Kan legge til rette for kunst og kulturopplevelser og fremme barns estetiske utvikling Arbeidsformer og arbeidsomfang Praksis foregår i barnehage og er obligatorisk Det er 100 frammøte Omfang 10 dager Oppgavene planlegges med utgangspunkt i læringsutbyttet for fordypningens praksisperiode og de skal også ta utgangspunkt i praksisbarnehagens planer og de fagområdene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som er aktuelle for kunnskapsområdene Student og praksislærer planlegger i samråd med faglærer oppgaver i praksis Studentene skal i praksisperioden planlegge og gjennomføre et kunstfaglig utviklingsarbeid hvor de tar i bruk ferdigheter og kunnskaper fra spesialiseringsemnet Studenten skal drøfte forventninger med praksislærer levere forventningsnotat planlegge gjennomføre og evaluere oppgaver i forbindelse med fordypningen i praksisperioden utvikle og høste erfaring med kunstfaglig arbeid ha minst en lederdag med særlig fokus på kunstfag Progresjon i praksis ivaretas ved at studenten tar i bruk ulike arbeidsmåter gis økt ledelsesansvar fra de enkle til mer kompliserte oppgaver utfordres til å ta egne valg og til å være kreativ i løsninger av arbeidsoppgavene oppøver evnen til å gi tilbakemeldinger på andres arbeid bruker tidligere erfaringer og kunnskap Arbeidskrav I etterkant av praksis skal studenten gjennomføre et prosjektfremlegg fra praksis Eksamen Praksis vurderes til Bestått Ikke bestått Praksis må være bestått

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA035KKK-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Drama og teater i barnehagen - Universitetet i Agder
  kunne igangsette drive og reflektere over kreative prosjekter kunstpedagogisk virksomhet og utviklingsarbeid i barnehagen Emnet skal videreutvikle studentenes egne ferdigheter innen det kunstfaget de velger å spesialisere seg i sånn at de får faglig trygghet De lærer å beherske materialer redskaper virkemidler og uttrykksformer innen enten musikk forming eller drama De videreutvikler sine kunnskaper om og erfaringer med det å kommunisere gjennom symbolske visuelle musikalske sceniske handlinger og uttrykk Emnet vil gi en mulighet for å drøfte allmenne estetiske og kunstfaglige problemstillinger og studentens kunnskap om kreative og skapende prosesser står sentralt De vil få en forståelse for og evne til å stimulere den estetiske dimensjonen i barns lek og kunne sette leken inn i en samfunnsmessig og kunstnerisk kontekst Læringsutbytte Kunnskap Studenten kjenner teaterfagets virkemidler slik at drama og teater kan anvendes i ulike former for kommunikasjon samspill skapende prosesser og kunstneriske uttrykk har grunnleggende innsikt i den dramatiske lekens estetiske dimensjon har en grunnleggende teoretisk og praktisk kjennskap til drama og teaterpedagogikk har en grunnleggende innsikt i teatrets historie og teori Ferdigheter Studenten behersker grunnleggende arbeidsformer og teaterteknikker som lek improvisasjon og rollearbeid kan gjennom kropp og stemme utforske ulike spillformer og ulike former for rollearbeid kan igangsette delta i og lede kreative prosesser kunstpedagogiske prosjekter og kunstfaglige utviklingsarbeid samt kunne anvende teaterfagets virkemidler i disse Generell kompetanse Studenten har grunnleggende praktisk og teoretisk innsikt i de forskjellige sidene ved en teaterproduksjon har et faglig grunnlag for å skape og reflektere rundt teaterkunst for barn og unge Arbeidsformer og arbeidsomfang Drama er i stor grad en kollektiv uttrykks og arbeidsform Derfor er det naturlig at mye av arbeidet på emnet foregår i grupper Det vil bli arbeidet i grupper av ulik størrelse og gruppearbeidene vil være av ulik varighet På grunn av løpende vurdering gjennom studiet og studiets

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/DR-206-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Mat og helse i barnehagen - Universitetet i Agder
  med digitale verktøy Mat miljø og merkeordninger Grunnleggende teknikker innenfor matlaging og redskapsbruk Kvalitet og behandling av råvarer Trygg mat og IK matsystem Læringsutbytte Kunnskap Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om folkehelseutfordringer vite hva slags kosthold som forebygger livsstilssykdommer og er helsefremmende ha kunnskap om Retningslinjer for mat og måltid i barnehagen kostvaner hos barn og kostholdsutfordringer i norske barnehager ha kunnskap om utvalgte matvaregrupper bærekraft og behandling av råvarer ha kunnskap om mikro og makronæringsstoffer ha kunnskap om hvordan barn kan sikres trygg mat i barnehagen Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne redegjøre for kostholdsrelaterte helseutfordringer blant barn og unge kunne vurdere hvorvidt et kosthold er helsefremmende kunne planlegge og tilberede trygg og variert mat i barnehagen kunne bruke digitale verktøy til å gjøre enkle beregninger av matens ernæringsmessige kvalitet Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne oppdatere seg på kunnskaps og forskningsbasert kunnskap innen fagområdet kunne planlegge og gjennomføre kunnskapsbaserte måltider i barnehager Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består av fellesforelesninger gruppearbeid presentasjoner praktisk matlaging og prosjektarbeid Deler av undervisningen er obligatorisk For detaljert informasjon se semesterplanen Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent krav til obligatorisk deltakelse Bestått arbeidskrav For detaljert informasjon se semesterplanen Eksamen Studentene leverer en eksamensmappe i gruppe nærmere beskrevet i semesterplanen Vurderes til Bestått Ikke bestått Tilbys som enkeltemne Ja ved ledig kapasitet for kvalifiserte barnehagelærere førskolelærere Tilgang for privatister Nei Studiepoengreduksjon ERN100 med 5 studiepoeng ERN102 med 5 studiepoeng Velg studieår 2015 16

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ERN123-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Mat- og måltidspedagogikk - Universitetet i Agder
  kosthold mat og identitet religiøse og kulturelle kostholdshensyn pedagogiske aktiviteter med mat måltidspedagogikk Ferdigheter Etter fullført studium skal studenten kunne planlegge hvordan mat og måltider kan integreres i barnehagens pedagogiske virksomhet formidle smaksopplevelser ved hjelp av sensoriske uttrykk og kunne anvende Saperepedagogikk i barnehagen planlegge gjennomføre og evaluere mat og måltidsrelaterte aktiviteter med barn Generell kompetanse Etter fullført studium skal studenten kunne gjenkjenne og reflektere over fagdidaktiske og etiske problemstillinger kunne sette i gang og lede måltidsdiskurser i barnehagen Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består dels av fellesforelesninger gruppearbeid muntlig fremlegg praktisk matlaging og prosjektarbeid Arbeid med faget vil bli knyttet opp mot praksis i barnehage Deler av undervisningen er obligatorisk Arbeidsomfanget er beregnet til ca 400 timer Studentevaluering Emneansvarlig avgjør om det skal gjennomføres midtveisevaluering eller sluttevaluering i form av et møte mellom faglærer og 2 3 studentrepresentanter for alle teoriemner jfr normalordningen i kvalitetssikringssystemet pkt 2 1 1 I visse emner kan det være behov for sluttevaluering i stedet for midtveisevaluering evt begge deler Vilkår for å gå opp til eksamen Godkjent krav til obligatorisk deltakelse Bestått arbeidskrav Bestått praksis For detaljert informasjon se semesterplanen og Praksisdokument for barnehagelærerutdanning Eksamen Individuell 3 dagers hjemmeeksamen Vurderes med gradert karakter Tilbys

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/ERN124-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis i fordypning Mat- og måltidspedagogikk - Universitetet i Agder
  mat og måltidssituasjoner Kan veilede og inspirere barn når de utforsker egne sanser gjennom Sapere metoden Kan uttrykke seg reflektert både muntlig og skriftlig i mat og måltidssammenheng Viser vilje og evne til å spørre lytte og lære Bidrar til å skape et mat og måltids miljø i barnehagen som er åpen for refleksjon og gode dialoger Kan sette i gang og lede mat og måltidsdiskurser med foreldre og ansatte i barnehagen Planlegger og tar ansvar for mat og måltid jf fordypningens praksisoppgaver Kan forklare praksisoppgaver tydelig og begrunne valg ovenfor barnehageansatte og barnas foreldre Setter seg pedagogiske mål ved planlegging av måltider og jobber målrettet Kan vise barn ulike matlagingsteknikker og setter krav til god hygiene Er en god rollemodell i mat og måltidssitusjoner og smaker selv på en rekke ulike matvarer Arbeidsformer og arbeidsomfang Praksis foregår i barnehage og er obligatorisk Det er 100 fremmøte Omfang 10 dager Praksisoppgavene planlegges med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsen for fordypningens praksisperiode De skal også ta utgangspunkt i praksisbarnehagens planer Retningslinjer for mat og måltid i barnehagen og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fagområde 3 2 Kropp bevegelse og helse Studenter og faglærere på fordypningen samarbeider i forkant av praksisperioden om å forberede pedagogiske aktiviteter med mat Deretter samarbeider studentene og praksislærer om å tilpasse oppgavene til den enkelte barnehage jf økonomi årsplaner månedsplaner osv I tillegg gjelder følgende for fordypningspraksisen Studenten skal drøfte forventninger med praksislærer levere forventningsnotat til praksislærer planlegge gjennomføre og evaluere oppgaver i forbindelse med fordypningen ha minst én lederdag der oppgavene i fordypningen skal prege lederdagen Progresjon i praksis ivaretas ved at studenten tar i bruk ulike arbeidsmåter får økt lederansvar alt fra enkle til mer kompliserte oppgaver utfordres til å ta egne valg og til å være kreativ i løsningen av arbeidsoppgavene oppøver evnen til å

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA035ERN-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ingen tilgang (MU-219-1) - Universitetet i Agder
  tilgang Du har ikke tilgang til MU 219 1 vennligst prøv å logge inn eller forsøk igjen etter 1 april Studietilbud Bli student Forskning Om UiA Kontakt oss Ledige stillinger For studenter English Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Les mer om

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/MU-219-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Forming - Teori - Universitetet i Agder
  har kjennskap til rammeplan for barnehagen har kunnskap om estetikk kreativitet skapende prosesser og estetisk kommunikasjon har kunnskap om det fysiske miljøets betydning for estetiske kvaliteter i barnehagen har kunnskap om barns uttrykk innen det visuelle formspråket i 2 og 3 dimensjonale materialer har kjennskap til sentrale trekk ved norsk og europeisk kunst arkitektur og visuell kultur har kjennskap til fagets egenart historie og samtidens kunst og kulturuttrykk har innsikt i hvordan kunst og formkultur kan bidra til barns ulike opplevelser og uttrykksformer lek læring og danning Ferdigheter Studenten kan anvende fagdidaktiske teorier i praksis kan anvende bildeanalyse kan gjøre rede for teorier knyttet til kreativitet og barns utvikling i arbeid med 2 og 3 dimensjonale uttrykk kan vurdere betydningen av det fysiske og det visuelle miljøet som ramme for estetisk skapende virksomhet har evnen til å oppleve forstå og formidle kunst og formkultur til barn kan planlegge gjennomføre dokumentere og vurdere kunstpedagogiske prosesser i forming med og for barn kan legge til rette for estetiske opplevelser utforsking skaperglede og lek gjennom å strukturere og skape miljøer i og utenfor barnehagen og gjennom kunst og kulturopplevelser Generell kompetanse Studenten har grunnleggende digital kompetanse kan drøfte fagdidaktiske problemstillinger ut fra relevante teorier knyttet til estetikk kunst og skapende prosesser kan drøfte kunstbegrepet og diskutere kunstens plass med relasjon til barnehage har kunnskap om materialer og teknikker som er relevante i barnehagen ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst og kulturarenaer Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen gis som fellesforelesninger og individuelle skriftlige oppgaver Det er obligatorisk tilstedeværelse på deler av undervisningen Studentene får 10 dagers praksis i barnehage i løpet av emnet Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr studiepoeng Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som sluttevaluering og i tråd med kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 En eventuell midtveisevaluering kan

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KH-208-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive