archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk - Universitetet i Agder
  kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser har kunnskap om kristen tro og kulturarv om jødedom islam hinduisme buddhisme Jehovas vitner og andre livssyn samt om filosofi etisk grunnlagsteori og barns moralske utvikling har kunnskap om barns rettigheter internasjonale konvensjoner samt lover og forskrifter som regulerer barnehagedriften og annet arbeid knyttet til barn FERDIGHETER Studenten kan begrunne formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag kan ta i bruk barnehagens omgivelser som del av det pedagogiske arbeidet kan reflektere kritisk over egne verdier holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse kan formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet legge til rette for markering av høytider og merkedager kan samtale med barn om etiske religiøse filosofiske og livssynsmessige spørsmål kan stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis GENERELL KOMPETANSE Studenten kan identifisere og håndtere etiske utfordringer i barnehagens dagligliv reflektere over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen kan samarbeide med barns foresatte kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning har evne til å se sammenhenger mellom individ gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består dels av fellesforelesninger seminartimer gruppearbeid og prosjektarbeider Arbeidet med kunnskapsområdet er også knyttet opp til praksis I praksisperioden skal studentene fokusere mest på læringsutbytteformuleringene under Ferdigheter Studenten vil blant annet ha lederdager der det blir gitt oppgaver knyttet til kunnskapsområdet generelt og ferdighetsmålene spesielt Nærmere beskrivelse av innhold og progresjon i praksis finnes i semesterplaner og Praksisdokument for barnehagelærerutdanningen Studentens arbeid med emnet er satt til ca 540 timer Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering Ved behov kan det også bli gjennomført en sluttevaluering Vilkår for å gå opp til

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/SRE100-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Språk, tekst og matematikk - Universitetet i Agder
  har kunnskap om 0 6 åringers matematiske utvikling muntlige og skriftlige språk samt språkutvikling også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv har kunnskap om multimodale tekster i form av skjønnlitteratur og sakprosa for barn sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner og moderne tekst og mediekulturer har kunnskap om betydningen av å utvikle positive holdninger til matematikk språk og språkmangfold har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn og matematikk som verktøy for systematisk utforsking og tenking har kunnskap om lekens betydning for alle barns språk og matematikklæring har kjennskap til samisk fortellertradisjon FERDIGHETER Studenten kunne observere legge til rette for kartlegge og følge opp barns språk og matematikkutvikling kunne være en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer utvikling og læring i arbeid med barnehagens innhold kunne organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforsking fortelling og høytlesing og sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens tekstformidling kunne veilede og inspirere barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangrer matematiske problem symboler og sammenhenger kunne bruke IKT som pedagogisk verktøy i arbeidet med kunnskapsområdet GENERELL KOMPETANSE Studenten kunne dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med språk tekst og matematikk kunne kommunisere og drøfte faglig pedagogiske problemstillinger med personalet foresatte og eksterne samarbeidspartnere kunne forholde seg aktivt til samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk tekst og matematikk mestrer norsk muntlig og skriftlig bokmål og nynorsk og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng Arbeidsformer og arbeidsomfang Det beregnes et forventet arbeidsomfang med emnet på 800 timer fordelt på to semestre Undervisningen omfatter fellesforelesninger seminarundervisning gruppeundervisning og individuelt arbeid I arbeidet med kunnskapsområdet inngår også praksis i barnehage og skole i alt 35 dager 5 dager brukes til observasjonspraksis med fokus på overgangen barnehage skole Denne observasjonspraksisen foregår derfor i høstsemesteret I praksis vil studenten ha lederdager og det vil bli

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/STM100-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kunst, kultur og kreativitet - Universitetet i Agder
  estetikk kreativitet og kreative prosesser og har evne til å vurdere estetiske kvaliteter i ulike kunstuttrykk har kunnskap om kommunikasjon samspillsteorier motivasjon identitet og selvoppfatning i arbeid med kunst og kulturfaglige områder har kunnskap om barns musikalske utvikling utvikling i skapende arbeid innen digital og to og tredimensjonale materialer og estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatiske lek og skapende teateruttrykk har kunnskap om barnekultur kulturarv i flerkulturelle perspektiver og samiske kulturer og har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer FERDIGHETER Studenten kan observere dokumentere planlegge og lede pedagogiske prosesser kan planlegge gjennomføre dokumentere og reflektere kritisk over kvaliteter i kunstneriske og skapende prosesser med og for barn kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser utforsking skaperglede improvisasjon og lek kan legge til rette for kunst og kulturopplevelser og fremme barns estetiske utvikling kan uttrykke seg gjennom rolle spill med gjenstander dukker og imaginære rekvisitter dramatisk improvisasjon og ulike fortellerteknikker skal være orientert om og kunne anvende flere ulike redskaper teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner deriblant samiske og utforske disse i samspill med barn kjenner sanger og musikkstykker billedkunst og fortellinger som kan synges spilles og formidles for og med barn og som kan inspirere til skapende arbeid GENERELL KOMPETANSE Studenten ser barn som kompetente deltagere som kan medvirke i barnehagens kunst og kulturarenaer har en bevisst holdning til følsomhet for og innlevelse i barns forskjellige estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn arbeider for et samfunn med et mangfold av kulturytringer der kunstfagene også bidrar til kvalitet og forstår at kunnskapsområdet kunst kultur og kreativitet medvirker til danningen av humanitet toleranse og demokrati forstår barnehagelærerens betydning som medskaper deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk og kjenner betydningen av og kan stimulere barns

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KKK100-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis - Universitetet i Agder
  Praksis foregår på grunnskolens første trinn og er obligatorisk Omfang 5 dager Eksamen Praksis vurderes til Bestått Ikke bestått Praksis må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i kunnskapsområdene Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 0 Start Høst Studiested Grimstad Fakultet Avdeling for lærerutdanning Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA033-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Praksis - Universitetet i Agder
  arbeidsomfang Praksis foregår i barnehage og er obligatorisk Omfang 30 dager Eksamen Praksis vurderes til Bestått Ikke bestått Praksis må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i kunnskapsområdene Velg studieår 2014 15 2015 16 Varighet 1 semester Studiepoeng 0 Start Vår Studiested Grimstad Fakultet Avdeling for lærerutdanning Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA034-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid - Universitetet i Agder
  KUNNSKAP Studenten har kunnskap om pedagogikkens og barnehagens historie kultur og egenart lover og andre styringsdokumenter har kunnskap om relevant forsking metoder og verktøy som grunnlag for ledelses og utviklingsarbeid har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger har kunnskap om makt medvirkning mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn foresatte og personale har kunnskap om eksterne samarbeidspartnere FERDIGHETER Studenten kan vise selvstendighet i å lede veilednings og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid med barn personale og foresatte kan anvende relevant forsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge begrunne gjennomføre dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings og læringsprosesser kan reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk GENERELL KOMPETANSE Studenten kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn foresatte og personale kan være i konstruktiv dialog med hjemmet og eksterne samarbeidspartnere kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen består av fellesforelesninger seminartimer og gruppearbeid Arbeidet med faget er knyttet opp til praksis og utviklingsarbeider Studentenes arbeid med emnet er beregnet til rundt 400 timer I kunnskapsområdet inngår 3 ukers praksis Oppgaver i praksis skal berike studentenes erfaring med tematikk som behandles i emnet Ledelse samarbeid og utviklingsarbeid Praksis er en integrert del av arbeidet ved at studentene skal planlegge gjennomføre og evaluere et konkret utviklingsarbeid i praksis Innholdet bygger på den kompetansen studenten har

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/LSU300-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ingen tilgang (PRA036-G) - Universitetet i Agder
  tilgang Du har ikke tilgang til PRA036 G vennligst prøv å logge inn eller forsøk igjen etter 1 april Studietilbud Bli student Forskning Om UiA Kontakt oss Ledige stillinger For studenter English Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Les mer om informasjonskapsler

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/PRA036-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Generell kjemi - Universitetet i Agder
  og molekyler kunne om kjemiske reaksjoner og reaksjonslikninger kunne om støkiometri kunne om kjemiske likevekter kunne om stoffers aggregattilstander ha kjennskap til løsninger og kolligative egenskaper ha kjennskap til termokjemi kunne om syrer og baser kunne om oksidasjon og reduksjon kunne om elektrokjemi ha kjennskap til laboratorieteknikk og målenøyaktighet ha kjennskap til helse miljø og sikkerhet i laboratoriet Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen gis i form av forelesninger gruppeøvelser med innleveringer og laboratoriearbeid med skriftlig rapportering Det er obligatorisk fremmøte til alle laboratorieøvelser og til laboratorie forelesninger i forkant av hver av disse Det er et forventet arbeidsomfang på 270 timer for emnet Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte til alle obligatoriske laboratorieøvelser og laboratorieforelesninger må være godkjent og alle innleveringsoppgaver må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen Gradert karakter Studiepoengreduksjon KJ 100 med 6 studiepoeng KJ 108 med 4 studiepoeng KJ 1100 med 10 studiepoeng KJ 1100 med 10 studiepoeng KJ 106 med 5 studiepoeng Velg studieår 2010 11 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/KJ-111-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive •