archive-no.com » NO » U » UIA.NO

Total: 1887

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bacheloroppgave - Universitetet i Agder
  innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder samt arbeids og skriveteknikker for at studentene skal kunne produsere faglige rapporter på et selvstendig grunnlag I praktisk arbeid skal studentene innøve ferdigheter gjennom egen innsamling og bearbeiding av forskningsdata som skal presenteres i en skriftlig oppgave Det vil bli lagt spesiell vekt på å innøve de vitenskapelige teknikker som er relevante for oppgaven og få innsikt i hvordan en vitenskapelig rapport presenteres skriftlig og muntlig Læringsutbytte Etter å ha tatt dette emnet skal studenten kunne redegjøre for hvordan et vitenskapelig studium planlegges og gjennomføres ha innsikt og praksis i relevante arbeidsteknikker for gjennomføring av et valgt prosjekt kunne presentere resultater fra et valgt prosjekt og diskutere dette både muntlig og i skriftlig vitenskaplig rapport Arbeidsformer og arbeidsomfang Innledende forelesninger fokuserer på hvordan problemstillinger og eksperimentelt design utformes I tillegg vil de krav som gjelder for form struktur databearbeiding datapresentasjon og litteraturhenvisninger for å produsere en vitenskapelig publikasjon belyses For gjennomføringen av den praktiske del får studentene støtte av en veileder Gjennomføringen av arbeidet med bacheloroppgaven sikres ved at studentene deltar på to fremdriftsseminarer Under det første seminaret skal studenten presentere sitt prosjekt med problemstilling samt metoder for å gjennomføre dette Under andre seminar presenteres arbeidet i sin helhet med fokus på resultater og diskusjon av disse Emnet har et forventet arbeidsomfang på 520 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Studenten må ha deltatt på begge fremdriftsseminarer for å kunne gå opp til eksamen Muntlig vurdering forutsetter at skriftlig rapport er innlevert innen fastsatt frist se Fronter for mer informasjon Eksamen Individuell skriftlig prosjektoppgave etterfulgt av justerende muntlig eksamen der studenten eksamineres i oppgavens innhold Gradert karakter Velg studieår 2010 11

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BIO300-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Introduksjon til biologien - Universitetet i Agder
  finner relevant naturvitenskapelig litteratur Læringsutbytte Studenten skal etter fullført emne kunne redegjøre for hvordan livet har oppstått og hvordan det har utviklet seg kunne redegjøre for naturvitenskapelig forskningsmetode kunne sette opp hovedgrupper av planter og dyr samt gjenkjenne viktige plante og dyrearter erkjenne at mennesket er en del av naturen og påvirker denne i stor grad blant annet gjennom å ødelegge habitater og dermed utrydde arter kunne fortelle om molekyler som er viktige for liv og hvordan disse kan interagere ha en forståelse for og kunne redegjøre for grunnleggende livsprosesser som fotosyntese og respirasjon kunne skrive en laboratorierapport og lage figurer basert på resultater i rapporten kjenne til de grunnleggende teknikker ved arbeid på lab kunne finne fram til relevant naturfaglig litteratur på biblioteket Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger laboratoriearbeid feltarbeid datalab Lab felt og dataundervisning er obligatorisk Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte til all obligatorisk lab felt og dataundervisning må være godkjent Alle lab og feltrapporter må være bestått for å gå opp til eksamen Eksamen

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BIO112-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Evolusjonsbiologi - Universitetet i Agder
  sentrale prinsipper innen populasjonsgenetikk og kunne bruke Hardy Weinbergs prinsipp for å undersøke om en populasjon er i evolusjonær likevekt kunne forklare de prosesser og mekanismer som gir opphav til genetisk variasjon og kjenne til årsak og virkning av en del mutasjonstyper kunne gjøre rede for evolusjonsteorien dens historiske bakgrunn og informasjon som støtter denne teorien kunne forklare de mekanismer som påvirker populasjoners evolusjon inkludert naturlig seleksjon og genetisk drift kjenne til prinsipper for fylogenetisk analyse og kunne konstruere og tolke fylogenetiske trær basert på fenotypiske trekk og molekylære data kunne gjøre rede for menneskets evolusjonære historie og hvordan denne bakgrunnen preger livet vårt Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen blir gitt som forelesninger og seminargrupper samt obligatoriske laboratorieøvelser og dataøvelser med skriftlige rapporter Det vil også bli arrangert veiledende flervalgstester underveis i semesteret som er frivillige og ikke tellende Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer Vilkår for å gå opp til eksamen Fremmøte til alle obigatoriske laboratorieøvelser må være godkjent og alle innleveringsoppgaver må være bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn som inkluderer en flervalgstest Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Ja Med forbehold om ledig plass kapasitet Studiepoengreduksjon BIO105 med 5

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BIO113-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Generell økologi - Universitetet i Agder
  identifisere naturtyper og karakterisere levevilkårene for organismene her Veiledet arbeid med feltrapport Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten kunne redegjøre for grunnleggende begrep og prinsipper innenfor generelle økologiske emner reflektere over økologiske sammenhenger og bruke kunnskapen i ny sammenheng ha forståelse for utfordringer organismer står overfor og aktuelle tilpasninger ut fra kunnskap i autøkologi med vekt på terrestriske miljø kunne identifisere og karakterisere utvalgte terrestriske naturmiljø anvende enkle metoder for vegetasjonsanalyser og økologiske undersøkelser og gi en enkel framstilling sammenligning og tolkning av resultater kunne redegjøre for aktuelle årsaker til klimaendringer og noen viktige konsekvenser av disse Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen blir gitt som forelesninger obligatorisk feltkurs gruppeveiledning Det henvises til detaljert semesterplan som utleveres ved studiestart Det må påregnes utgifter i forbindelse med obligatorisk feltkurs Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Gjennomføring av obligatorisk feltkurs må være godkjent Feltrapport må være bestått før skriftlig eksamen se Fronter for mer informasjon Eksamen 4 timers skriftlig eksamen under tilsyn Gradert karakter Studiepoengreduksjon BIO203 med 8 studiepoeng Velg studieår 2014

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BIO206-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Marin bevaringsbiologi - Universitetet i Agder
  og mangfold på bestands og artsnivå Læringsutbytte Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over effekter menneskeheten har på miljøet og livet i havene sentrale kunnskaper om økosystemtjenester sentrale kunnskaper om økosystemeffekter av fiske og industriell virksomhet sentrale kunnskap om effekter av klimaendringer og habitatfragmentering sentrale kunnskap om aktuelle tiltak og beherske verktøy for restaurering og økt motstandskraft resilience Arbeidsformer og arbeidsomfang Undervisningen blir gitt som forelesinger og felt laboratorieøvelser Det er obligatorisk deltagelse i felt og laboratorieøvelsene og det kreves innlevering av skriftlige rapporter for 3 av 5 øvelser I tillegg inngår innlevering av en poster plakat der studentene beskriver et case som også presenteres muntlig Teoretisk gjennomgang av temaet blir gitt i forkant av hver laboratorieøvelse og en resultat temaoppsummering i etterkant Emnet har et forventet arbeidsomfang på 270 timer Studentevaluering Emneevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med normalordningen i kvalitetssikringssystemet kapittel 2 1 1 dersom ikke andre opplysninger gis ved semesterstart Vilkår for å gå opp til eksamen Obligatorisk deltagelse i alle laboratorieøvelsene må være godkjent og angitte 3 skriftlige rapporter fra disse må være vurdert til bestått se Fronter for mer informasjon Eksamen Eksamen gis som skriftlig individuell flervalgstest under tilsyn 1 time og 30

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BIO207-1 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Biology, 1-year Programme - Universitetet i Agder
  2 sem studieretningsemner økologisk studieretning molekylærbiologisk studieretning BIO105 1 Genetics and Evolution 10 sp 2 sem BIO102 1 Botany 10 sp BIO103 1 Zoology 10 sp BIO105 1 Genetics and Evolution 10 sp Studieplan 1 sem KJ 111 1 General Chemistry 10 sp BIO109 1 Cell Biology 10 sp BIO104 1 Human Physiology and Anatomy 10 sp 2 sem ML 111 1 Molekular Biology 10 sp KJ 112 1 Organic Chemistry 10 sp BIO105 1 Genetics and Evolution 10 sp 2 sem studieretningsemner økologisk studieretning molekylærbiologisk studieretning BIO105 1 Genetics and Evolution 10 sp 2 sem BIO102 1 Botany 10 sp BIO103 1 Zoology 10 sp BIO105 1 Genetics and Evolution 10 sp Studieplan 1 sem BIO111 1 Cell Biology and Genetics 10 sp BIO104 1 Human Physiology and Anatomy 10 sp Valg emner 1 semester General Chemistry 10 sp Introduction to biology 10 sp 2 sem BIO113 1 Evolutionary Biology 10 sp Valg emner 2 semester Botany 10 sp Zoology 10 sp Immunology 5 sp Organic and Analytical Chemistry 10 sp Biostatistics 10 sp Biochemistry 10 sp Studieplan 1 sem BIO111 1 Cell Biology and Genetics 10 sp BIO104 1 Human Physiology and Anatomy 10 sp BIO112 1 Introduction to biology 10 sp 2 sem BIO201 1 Aquatic Ecology 10 sp BIO102 1 Botany 10 sp BIO103 1 Zoology 10 sp Learning outcome The student will be able to Understand explain and use central biological and chemical terms and concepts Use common instruments and equipment in laboratories and for fieldwork Teach important principles of biology to others For subprogramme Ecology Classify and name common species of animals and plants Understand basic principles in terrestrial and aquatic ecology For subprogramme Molecular biology Understand basic and applied molecular biology microbiology and elementary immunology Be able to apply modern methods in these

  Original URL path: http://www.uia.no/en/studieplaner/programme/BIO60 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Master's Programme in Civil and Constructional Engineering - Universitetet i Agder
  will Knowledge have advanced knowledge about the construction of buildings and especially understanding of the consequences in terms of sustainable development have great knowledge about the scientific theory and method of construction materials and sustainability assessments be able to apply the knowledge into new areas of engineering sciences be able to analyze academic issues based on the subject area s history traditions character and place in society Skills be able to analyze existing theories methods and interpretations in the field and work independently with practical and theoretical problem solving be able to use appropriate methods of research and academic development in an independent way be able to analyze and think critically about different sources of information and apply the information in order to structure and formulate scientific argumentations be able to carry out an independent limited research or development project under supervision in accordance with the current ethical norms within the field of research General knowledge be able to analyze relevant ethical issues connected to academics research and professional work be able to apply knowledge and skills in to new areas in order to manage working with advanced tasks and projects be able to understand and master the terminology within the subject area in order to write and communicate an extensive independent work be able to communicate academic issues analyzes and conclusions within the field both with specialists and with the general public contribute to innovation and innovation processes Teaching methods A variety of teaching and learning methods will be used regular lectures exercises under supervision and project work individually or in groups Laboratory work is central to the study and included in most courses Classes that are exclusive for this master s program will be organized in teaching blocks One course of 7 5 ECTS will last for approximately 6 weeks with concentrated study The lectures for each block consists of two sessions on campus mainly in the beginning and the end of each block There will be independent work on a project in between the weeks of lectures The project is normally carried out in a group and under supervision Four such subsequent courses will constitute a full time semester of 30 ECTS The Master s program is organized this way in order to be suitable for both full time students and students in work This will enable full time students to focus on one topic at a time Students in work may get a possibility to follow the course part time for a period longer than two years Regarding master s thesis For every student group there will be 5 compulsory guidance meetings University of Agder UiA aims for increased use of digital tools in our study programmes The aim is to utilize new forms of communication and to try new arrangements for teaching and academic supervision Students at UiA will to an increasing extent be using computers in their daily academic work A transition to digital examinations is an important part of this process The students

  Original URL path: http://www.uia.no/en/studieplaner/programme/MASTBYGG (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • High performance materials - Universitetet i Agder
  bølgeutsatte konstruksjoner Fiberarmerte polymerkompositter Smarte materialer og strukturer Læringsutbytte Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne drøfte hvordan høyytelsesmaterialer kan bidra til å løse utfordringer bedre enn tradisjonelle konstruksjonsmaterialer kunne drøfte egenskaper og miljøkonsekvenser til høyytelsesvarianter av konstruktive materialer med særlig fokus på betong stål og kompositt kunne analysere og begrunne når høyytelsesmaterialer er formålstjenlig fremfor tradisjonelle materialer kunne analysere implikasjoner på konstruksjoners service life ved bruk av høyytelsesmaterialer Arbeidsformer og arbeidsomfang Forelesninger laboratorieoppgaver og selvstendig arbeid med prosjektoppgave Studentevaluering Studentevaluering gjennomføres som midtveisevaluering og i tråd med gjeldende normalordning i kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Agder Vilkår for å gå opp til eksamen Prosjektoppgave i gruppe må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen Utfyllende opplysninger om krav til prosjektoppgaven gis i Fronter Eksamen Skriftlig individuell eksamen 4 timer Gradert karakter Tilbys som enkeltemne Nei Studiepoengreduksjon BYG405 med 7 5 studiepoeng Velg studieår 2013 14 2014 15 Varighet 1 semester Studiepoeng 10 Start Høst Studiested Grimstad Fakultet Fakultet for teknologi og realfag Timeplan Pensumliste Eksamensoppgaver Tilbys som enkeltemne Søk enkeltemne KONTAKT UiA 38 14 10 00 Kristiansand 37 23 30 00 Grimstad post uia no BESØK OSS Vis kart Campus Kristiansand Vis kart Campus Grimstad POSTADRESSE

  Original URL path: http://www.uia.no/studieplaner/topic/BYG400-G (2015-09-15)
  Open archived version from archive